Een leuke en afwisselende uitdaging!

Sinds een aantal jaar bestaat er in Nederland de mogelijkheid om de huisartsopleiding te combineren met het uitvoeren van een promotieonderzoek. Deze combinatie heet een aiotho-traject (arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker) en duurt 6 jaar. De aiotho sluit dit traject bij aangetoonde geschiktheid af met zowel het diploma huisarts als een wetenschappelijke promotie.

De afdeling Huisartsgeneeskunde VUmc ziet het aiotho-traject als een goede manier om de wetenschappelijke ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde te bevorderen en streeft er naar ieder jaar 1-2 aiotho’s te laten starten.

Ervaring ex-aiotho Els Licht

Els Licht Het is een leuke, leerzame en uitdagende combinatie. Door het werken in de praktijk doe je ervaring op met de populatie en de problematiek waar de huisarts dagelijks mee te maken krijgt. Deze ervaring kun je gebruiken bij het toespitsen van het onderzoek: wat is relevant en haalbaar voor de huisartsenpraktijk? De ervaringen die je opdoet binnen het onderzoek, helpen je een kritische huisarts te zijn. Je leert beter het onderzoek van anderen te interpreteren en beoordelen, en je wordt je meer bewust van de voordelen en beperkingen van behandelrichtlijnen. Tijdens het promotieonderzoek wordt je opgeleid tot zelfstandig onderzoeker. Er is gelegenheid voor het volgen van diverse cursussen, bijvoorbeeld voor de opleiding tot epidemioloog (EPIDm cursus).

Het kan lastig zijn om het aiotho-schap te organiseren, omdat je zowel aangenomen moet worden bij de huisartsopleiding als een promotieplek moet verwerven. Vooral het vinden van een promotieplek kost nogal eens veel tijd: er is niet altijd een passend onderzoek beschikbaar, wat jou ook nog eens aanspreekt.

Je komt in principe voor het hele traject in dienst bij de SBOH (Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen). Dit heeft als voordeel dat je niet met wisselende werkgevers zit.

Voor meer informatie over ervaringen met het aiotho traject, zie:

Het traject

 • De opleiding bestaat uit drie jaar huisartsopleiding en drie jaar onderzoekersopleiding.
 • De aiotho werkt in blokken afwisselend aan opleiding en onderzoek.

De regels

Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisartsgeneeskunde heeft in BESLUIT CHVG no. 9 – 2000 regels opgesteld voor het aiotho-traject. De HVRC (Huisarts- en Verpleeghuisarts Registratie Commissie) ziet toe op de toepassing van dit besluit.

 1. Het aiotho-model is gebaseerd op het vervlechten c.q. afwisselen van perioden van de opleiding tot huisarts met perioden van wetenschappelijk onderzoek volgens een tevoren vastgesteld schema.
 2. Ten minste een jaar van de onderzoeksperiode vindt plaats na aanvang van de opleiding en binnen de voltooiing daarvan; ten behoeve van het verwerkelijken van het aiotho-model wordt de totale tijdsduur van de opleiding met ten hoogste drie jaar op voltijdsbasis verlengd.
 3. Het hoofd van het opleidingsinstituut draagt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van het gecombineerde traject c.q. het inbedden van het onderzoek in het opleidingstraject; het onderzoeksdeel van de opleiding is wetenschappelijk goedgekeurd door een promotor en de huisartsgeneeskundige relevantie is beoordeeld door een hoogleraar huisartsgeneeskunde (dit mag de promotor zijn); voorafgaand aan of tijdens de opleiding is door het hoofd van het opleidingsinstituut en de onderzoekbegeleider een voorstel voor de fasering van onderzoek en opleiding overeengekomen.
 4. Het hoofd van de opleiding biedt de HVRC een gecombineerd onderzoeks / opleidingsschema aan ter toetsing aan de CHVG-regelgeving; de HVRC neemt binnen twee maanden nadat het verzoek is ontvangen daarop een beslissing en doet van zijn beslissing mededeling aan het hoofd van de opleiding en aan de betreffende arts.

Sollicitatie, aanstelling en contract

 1. Een aiotho solliciteert apart voor de voor de huisartsopleiding én voor een baan als promovendus. Meer informatie vind je in de sollicitatieprocedure Huisartsopleiding VUmc.
 2. Voorafgaand aan de start van de gecombineerde opleiding vraagt de aios samen met het hoofd van de huisartsopleiding toestemming aan bij de SBOH door middel van het aanvraagformulier aiotho-traject. Hierop vullen zij een door de HVRC goedgekeurd leertraject in.
 3. De aiotho is voor de duur van de aanstelling (standaard zes jaar, met een maximum van zes jaar en zes maanden) in dienst van de SBOH. Het contract van de aiotho met de SBOH eindigt zodra de aiotho de huisartsopleiding ofwel tussentijds verlaat, ofwel het huisarts diploma heeft behaald. Dit houdt in dat de onderzoekssectie voor een aiotho die het traject eindigt met een onderzoeksperiode, voor die periode zelf een nieuw dienstverband moet regelen. Het netto salaris is dan i.h.a. lager dan het aiotho salaris. Het is daarom gunstiger te eindigen met een opleidingsperiode. Deze moet minstens 6 maanden duren. Een aiotho die tussentijds met het promotieonderzoek stopt blijft in dienst van de SBOH en kan gewoon de huisartsopleiding als aios afmaken.
 4. Er is een sluitend contract tussen aiotho, SBOH en afdeling huisartsgeneeskunde VUmc, waarin nadere afspraken worden gemaakt over werkplek, tijdsplanning, onderzoeksscholing (EPIDm-cursussen), etc. Bijlage bij dit contract is een uitgewerkt en door de verantwoordelijke hoogleraar en aiotho commissie goedgekeurd persoonlijk opleidings- en onderzoeksplan. Het is belangrijk dat de aiotho zo snel mogelijk toetsbare doelen haalt, waarbij het onderzoeksdeel het meest kwetsbaar is. Van te voren worden daarom duidelijke afspraken gemaakt wanneer het eerste internationale artikel voor publicatie wordt aangeboden.

Begeleiding

 1. De aiotho wordt voor het opleidingsdeel begeleid door de stafleden van de huisartsopleiding, voor het onderzoeksdeel door de projectleider van het onderzoek (senioronderzoeker of postdoc EMGO+).
 2. Voor elke aiotho wordt een begeleidingscommissie samengesteld. Deze bestaat minimaal uit projectleider, mentor, begeleider vanuit de huisartsopleiding, de aiotho zelf en de verantwoordelijk hoogleraar huisartsgeneeskunde. De begeleidingscommissie komt ongeveer 1x per jaar bijeen en bepaalt en bewaakt de grote lijnen.
 3. Voor het onderzoeksdeel wordt een projectgroep samengesteld, bestaande uit de aiotho, de projectleider, de verantwoordelijk hoogleraar en naar behoefte andere onderzoeksexperts.
 4. Elke aiotho krijgt een mentor die de aiotho ondersteunt bij de afstemming van onderzoek en opleiding, het bewaren van balans tussen werk en privé, en het maken van loopbaankeuzes. De mentor is niet direct betrokken bij opleiding of onderzoek van deze aiotho.

Financiele voorwaarden

 1. Bij aanvang dient een bedrag tussen €180.000 en €200.000 onderzoeksbudget beschikbaar te zijn om het onderzoeksdeel van het aiotho-salaris te financieren. De onderzoekssectie betaalt dit geld aan de SBOH die daaruit weer de aiotho betaalt. Het exacte bedrag is afhankelijk van de feitelijk aan onderzoek bestede perioden en de verdeling daarvan over de jaren: hoe meer onderzoektijd er laat in het traject valt, des te duurder is de aiotho. Daarnaast is uiteraard geld nodig voor de overige onderzoekskosten.
 2. De projectgroep spant zich in om voor de aiotho aanvullende financiering te verwerven, bijvoorbeeld door middel van een AGIKO stipendium. Ieder UMC heeft de mogelijkheid extra interne huisartskandidaten voor te dragen bij de vaste wetenschapscommissie. Spoedige internationale publicaties faciliteren aanvullende financiering: minstens 1 internationale publicatie in een peer-reviewed journal is een absolute voorwaarde om in aanmerking te komen voor een AGIKO stipendium.

Vergroot je kansen

 1. Als je overweegt om aiotho te worden is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk aan te geven bij de contactpersonen onderaan dit stuk. Dit kan helpen om het traject goed te plannen en hier financiering voor te zoeken.
  Al tijdens je basisopleiding kun je je richten op huisartsgeneeskunde en huisartsgeneeskundig onderzoek door deel te nemen aan de masterclass huisartsgeneeskunde en door een wetenschappelijke stage te doen bij huisartsgeneeskunde, contactpersoon: Henk de Vries
  Als je na de basisopleiding overweegt om aiotho te worden, vraag dan in een vroeg stadium een oriënterend gesprek aan. Contactpersonen staan onderaan deze tekst.
  Als je tijdens de huisartsopleiding alsnog bedenkt dat je aiotho wilt worden, wordt het al een stuk moeilijker om dit nog te realiseren. Tijdens het eerste jaar heeft het zin een poging te wagen, na het eerste jaar kun je je beter richten op de mogelijkheden van een promotieonderzoek ná de opleiding. Ook daarvoor kun je met de onderzoekers overleggen hoe je je hierop kunt voorbereiden. Je kunt bijvoorbeeld in een tweedejaars wetenschappelijke stage of een derdejaars differentiatie wetenschappelijk onderzoek alvast voorbereidend werk doen voor een mogelijk promotieonderzoek.
 2. Internationale publicatie-ervaring bij aanvang strekt zeer tot aanbeveling voor aiotho’s.
 3. Bij uitzondering kan een aiotho de huisartsopleiding en het onderzoek aan verschillende UMCs doen. Het heeft dus zin om ook bij andere UMCs te solliciteren naar een promotie- of opleidingsplek.

Lopende AIOTHO trajecten

COMPAS-D – AIOTHO: Pim van den Dungen

PROSPECTS – AIOTHO: Nikki Claassen-van Dessel

RODEO – AIOTHO: Hanneke Stam

Obesitas bij kinderen – AIOTHO: Annemarie Schalkwijk

STEPDEP – AIOTHO Lidy Pols

PARADE – AIOTHO: Karolien Biesheuvel-Leliefeld