Huisartsopleiding Aruba

Wilt u huisarts worden in Aruba? Meldt u aan bij de Huisartsopleiding Aruba! In 2012 zijn er weer plaatsen beschikbaar. De Huisartsopleiding Aruba is in 2009 gestart. Het is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid Aruba en ontwikkeld door de Huisartsopleiding VU medisch centrum te Amsterdam in samenwerking met de Directie Volksgezondheid van Aruba en het huisartsinstituut Aruba, momenteel ondergebracht bij Instituto Medico San Nicolas (IMSAN). Dit in het kader van een project om de huisartszorg in Aruba te versterken.

De Huisartsopleiding Aruba is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid Aruba en ontwikkeld door huisartsopleiding VU medisch centrum te Amsterdam in samenwerking met de Directie Volksgezondheid van Aruba en IMSAN in het kader van het project Versterking Huisartszorg Aruba. Het project is een

De huisarts

De huisarts vervult een spilfunctie in de gezondheidszorg en is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun familie. De huisartsenzorg biedt een breed pakket aan diagnostische, therapeutische en op preventie gerichte interventies. Tevens begeleidt de huisarts mensen bij het omgaan met ziekte.

De opleiding

De huisartsopleiding duurt drie jaar als deze voltijds wordt gevolgd. De opleiding bestaat uit (gemiddeld) 1 dag cursorisch onderwijs per week en 4 dagen stage in de praktijk. De opleiding voldoet geheel aan de eisen van de Nederlandse huisartsopleiding en geeft bij voltooiing het recht op inschrijving in het huisartsen register Aruba.

Het diploma is geldig voor Aruba. Wanneer men na de opleiding in Nederland wil gaan werken moet het diploma gewaardeerd worden door het Ministerie van VWS in Nederland. Voor registratie in Nederland zal dit in de praktijk een (korte) beoordelingsstage betekenen. Bij aanname voor de opleiding zal de voorkeur gegeven worden aan Arubaanse artsen. Beheersing van het Papiaments en/of Spaans is een pre.

Het volgen van de opleiding in deeltijd is mogelijk, evenals het verkrijgen van vrijstellingen voor delen van de opleiding op grond van voorafgaande opleiding en praktijkervaring. Aan beide zijn voorwaarden verbonden. Nadere informatie is te verkrijgen via Huisartsopleiding VUmc
Het dienstverband:

Tijdens de opleiding heeft men een dienstverband bij het huisartsinstituut Aruba, werkgever van huisartsen in opleiding. Nadere informatie over de arbeidsvoorwaarden is te vinden op de homepage van de Huisartsopleiding VUmc. Na afloop van de opleiding bent u verplicht minimaal 5 jaar te werken als huisarts in Aruba, en indien u minder dan 10 jaar in Aruba werkt zult u een deel van de opleidingskosten terug moeten betalen.

Na afloop van de opleiding bent u verplicht minimaal 5 jaar te werken als huisarts in Aruba, en indien u minder dan 10 jaar in Aruba werkt zult u een deel van de opleidingskosten terug moeten betalen.

Vestiging

Bij indiensttreding in verband met het volgen van de huisartsopleiding dient voldaan te worden aan de bepalingen van de Landsverordening Toelating en Uitzetting Aruba.

De procedure

De aanmelding voor de opleiding geschiedt door het inleveren van een vijftal documenten:

    1. Volledig ingevuld Aanmeldingsformulier
    1. Sollicitatiebrief waarin u uw motiveert waarom u huisarts wil worden
    1. Kopie bul
    1. Kopie BIG-registratie
    1. Pasfoto

De bescheiden moeten vóór 25 juni 2012 in het bezit zijn van het huisartsinstituut Aruba.

Instituto Medico San Nicolas
Pastoor Hendrikstraat 10
San Nicolas
ARUBA

Of eventueel middels een ingescande kopie gericht aan naar Huisartsopleiding Aruba

Aanmelding mag ook plaatsvinden vooruitlopend op het artsexamen, mits men bij aanvang van de huisartsopleiding in het bezit is van de BIG-registratie. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Na 1 juli ontvangt u nader bericht van de selectiecommissie Huisartsopleiding. De sollicitatiegesprekken worden in juli en augustus gehouden in Amsterdam of Aruba.