15 oktober – Update van teamleiders

Beste aios,

De actuele ontwikkelingen van het corona virus en de door het kabinet aangescherpte maatregelen hebben tot het besluit geleid voor beide Amsterdamse huisartsopleidingen om al het geplande onderwijs tot eind 2020 weer online te gaan verzorgen. Dat besluit sluit aan op het beleid van Amsterdam UMC om veruit het meeste fysieke onderwijs te annuleren. Alleen hoog-noodzakelijke scholing (van bijvoorbeeld IC en SEH personeel) kan doorgang vinden onder strikte voorwaarden.

We vinden het ontzettend jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen. We weten hoe belangrijk fysiek onderwijs en contact is en herinneren ons nog goed de opluchting van jullie en van onze docenten en overige stafleden toen we na de zomer weer een voorzichtige start konden maken met fysieke onderwijsactiviteiten. Maar we moeten ook rekening houden met de risico’s, voor jullie en jullie naasten, jullie opleiders en collega’s op de stageplekken en uiteraard voor de patiëntenzorg. Fysiek onderwijs en de (OV) reisbewegingen die daarbij horen hebben, hoezeer we ook rekening houden met alle richtlijnen, invloed op deze risico’s.

lees verder


16 september – Update van teamleiders

Beste aios,

We hopen dat jullie een leuke zomer hebben gehad en inmiddels weer goed opgestart zijn.

We sturen jullie weer een update over het onderwijs de komende periode. Lees de informatie alsjeblieft goed door.

Rooster up-to-date in Canvas
Het enige juiste rooster staat in de Canvaskalander van de onderwijsgroep. Eventuele wijzigingen worden op die plek verwerkt. Kijk daar dus alsjeblieft voor de actuele, juiste informatie.

Uitgangspunten bij het gemaakte rooster
Graag brengen we nog een keer de uitgangspunten onder de aandacht die we hebben gebruikt bij het maken van het rooster:

lees verder


9 juli – Update van teamleiders

Beste aios,

Bij deze ontvangen jullie onze laatste update voor de zomerperiode.

Rooster onderwijs vanaf 1 september
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de roosters voor de periode van september t/m december. Bij deze roosters is het uitgangspunt dat 50% van het onderwijs op het instituut plaatsvindt, en 50% via Zoom. Dit is de uitkomst van de versoepelde landelijke richtlijnen en 2 interne constateringen: 1) in de afgelopen periode hebben we uitgevonden dat sommige onderdelen van het onderwijs prima via Zoom kunnen, maar ook dat andere onderdelen juist fysieke aanwezigheid vragen, en 2) de beschikbare onderwijsruimte in het OZW-gebouw is beperkt.

lees verder


16 juni – Update van teamleiders

Beste aios,

Er is de nodige tijd verstreken sinds onze laatste update. Tijd die we met elkaar hebben besteed aan het maken van plannen voor hervatten van fysiek onderwijs. Als input daarvoor hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de twee onderzoeken die uitgevoerd zijn: het kwalitatieve onderzoek door jullie collega-aios Jantien Hoek en het kwantitatieve onderzoek waaraan 86 aios hebben deelgenomen. De resultaten van beide onderzoeken:

Kwalitatief onderzoek Jantien Hoek
Kwantitatief onderzoek

Daarnaast hebben we de LOVAH nauw betrokken voor verdere input voor de herstartfase.

De voorbereiding voor het hervatten van het fysieke onderwijs per 1 september is in volle gang. En we hebben besloten om ook in de periode tot 1 september per groep weer één fysieke tkd te organiseren.

Lees verder


14 mei – Update van teamleiders

Beste aios,

Hierbij sturen we jullie weer een update. De updates volgen elkaar wat minder snel op, het lijkt erop dat we in iets rustiger vaarwater komen. Dit rustiger vaarwater gebruiken we o.a. om scenario’s voor de komende tijd te maken. Hieronder informeren we jullie over deze ontwikkeling en over een aantal praktische zaken.

Scenario’s voor de terugkomdagen
De komende weken ontwikkelen we scenario’s voor de invulling van het onderwijs per 1 september. We voorzien dat we een deel van het onderwijs digitaal zullen vormgeven en – afhankelijk van de richtlijnen op dat moment – een deel van het onderwijs fysiek op het instituut kan plaatsvinden. We nemen de ervaringen die we afgelopen weken hebben opgedaan hierin mee: wat werkt digitaal heel goed, en als we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, waar willen we die tijd dan als eerste voor benutten?

Lees verder


23 april – Update van teamleiders

Beste aios,

Hieronder treffen jullie weer een uitgebreide update aan. We zien op veel stageplekken beweging om de reguliere patiëntenzorg weer op te starten en verder uit te bouwen. Al zal het ongetwijfeld nog een tijd duren voordat alles weer ‘normaal’ is, we proberen waar dat mogelijk is mee te bewegen met deze ontwikkeling.

Zelfstandige week
Begin april hebben wij als opleiding aan alle aios en opleiders laten weten dat de zelfstandige periode in juni 2020 vanwege de onoverzichtelijke situatie is afgelast. Inmiddels zijn we al weer een paar weken verder. Aios en opleiders hebben iets meer beeld van de corona-gerelateerde druk op de praktijk alsmede van de langzaam weer op gang komende ‘gewone zorg’. Dit beeld is natuurlijk nog wankel en kan snel veranderen. Toch bereiken ons al weer vragen van aios en opleiders of de zelfstandige periode in juni toch niet, eventueel in aangepaste vorm, door kan gaan. Wij staan daar als opleiding positief tegenover, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Lees voor de afwegingen en voorwaarden de bijlage. Deze is ook te vinden onder het kopje Praktijkleren op de Covid-pagina op de Wiki. In goed overleg met je opleider kun je dus weer een (eventueel aangepaste) zelfstandige periode inplannen mits aan deze voorwaarden is voldaan.

Lees verder


16 april – Update van teamleiders

Beste aios,

Hierbij sturen we jullie weer een update:

Opnemen van vakantie
In onze vorige update meldden we jullie dat je vakantie die je nu door de omstandigheden niet kunt opnemen kunt meenemen naar een volgende stage. De SBOH heeft na onze update hierover een ander standpunt ingenomen, en dat standpunt is leidend: opgebouwd vakantieverlof moet je in de betreffende opleidings- of stageperiode opnemen.

Lees verder


8 april – Update van teamleiders

Beste aios,

We hopen dat het jullie allen goed gaat en sturen jullie hierbij weer een update waarin we jullie informeren over nieuwe ontwikkelingen en allerlei binnengekomen vragen beantwoorden.

Externe stages per 1 juni starten zoals gepland
Voor aios die in het tweede jaar van de huisartsopleiding in verband met de crisis tijdelijk andere werkzaamheden doen of op een andere stageplek zitten, geldt dat de geplande stages per 1 juni voorlopig gewoon blijven staan. De alternatieve werkzaamheden/plekken lopen dus voorlopig tot (maximaal) 31 mei.

Lees verder


25 maart – Update van teamleiders

Beste aios,

Hierbij weer een nieuwe, uitgebreide update. Er zijn veel vragen binnengekomen die we ook proberen te beantwoorden in dit bericht.

De onderwerpen die in deze mail aan bod komen zijn:

  • alternatieve werkzaamheden
  • registratie van werkzaamheden
  • diensten
  • gevolgen voor de lengte van de opleiding/verlenging
  • de situatie waarin de opleider ziek is
  • onderwijs de komende tijd
  • individuele begeleiding van aios en koppel door de docent
  • LHK en KOV, en video-opnames van consulten

Lees verder


23 maart – COVID-19 – praktische instructie telefonische triage

Beste aios,

Van de Kaderhuisartsen Spoedzorg komt een filmpje met een heel concrete en praktische instructie voor telefonische triage van patiënten met Corona-achtige klachten. Je vindt het filmpje direct via onderstaande link:

COVID-19 Telefonische Triage voor Huisartsen


20 maart – Aios, wat als de opleider COVID-positief is?

In het geval van uitvallen van (allebei) de opleider(s) door ziekte zijn de opleidingscondities in het geding. De opleider meldt zich ziek bij het opleidingsinstituut. Er zijn dan verschillende scenario’s denkbaar:

Lees verder


20 maart – Arbeidsvoorwaarden aios

Het is nog niet te overzien wat de impact van het Coronabeleid is op de opleiding. We doen een beroep op de flexibiliteit en de professionele attitude van onze aios, docenten en opleiders. We reageren vooralsnog afwijzend op vragen over aanpassing van werktijden en/of deeltijdfactor op grond van de gevolgen van de bijzondere omstandigheden.

Over de gevolgen van de bijzondere omstandigheden voor de duur van de opleiding nemen we pas op een later tijdstip een beslissing.

De SBOH is nog in gesprek met de branchevereniging van de ziekenhuizen over een calamiteitencontract m.b.t. de vergoedingen van de extra uren en ORT. Nadere informatie volgt.


20 maart – Onderwijs

Op maandag 23 maart hebben docenten en teamleiders overleg over een alternatieve invulling van het onderwijs. Veel docenten hebben al een eerste onderwijsbijeenkomst via zoom gehouden en we zijn bezig meer online onderwijs beschikbaar te stellen en ook expertonderwijs online te gaan aanbieden. Voor sommige onderdelen wordt dat lastig omdat de experts nu extreem druk zijn in de praktijk. Nadere informatie volgt begin volgende week.

Lees verder


16 maart – Bericht van de teamleiders

Beste aios,

Gezien de recente ontwikkelingen sturen we je hierbij een update.

De terugkomdagen worden tot nader order afgelast. In plaats van de terugkomdag werk je in principe op de opleidingsplek.

In alle situaties geldt: veiligheid voor jullie zelf en de zorgverlening voor patiënten gaan in deze omstandigheden vóór opleiding/onderwijs.

Lees verder


16 maart – SBOH – Aios en het coronavirus

Bericht van de SBOH aan aios. Per mail verzonden op maandagmiddag 16 maart.

Naar aanleiding van de vele vragen van aios en opleiders hebben wij in overleg met de hoofden de volgende afspraken geformuleerd.

Lees verder


16 maart – Prioriteiten bij aios-trajecten

Aios en (stage)opleiders bellen en mailen met regelmaat over lastige afwegingen, wat mag je van een aios vragen in deze uitzonderlijke tijden? Opleiders willen aios overplaatsen met name in de klinische stages, naar locaties waar meer zorg nodig is

Als prioriteitenvolgorde hanteer ik:
1e veiligheid van de aios
2e zorg bieden die nu nodig is
3e het leren van de aios

Voor alle drie deze prioriteiten heeft de aios een beschikbare opleider nodig, maar noodgedwongen mag de opleider dit nu wel eens delegeren.

Nettie Blankenstein, hoofd huisartsopleiding VUmc


16 maart – SBOH – aanpassingen taken aios

Vrijdag 13 maart 2020 van KEES ESSER (SBOH) over AANPASSING TAKEN AIOS n.a.v. corona

Naar aanleiding van onze vele contacten met hoofden, bedrijfsartsen, aios en opleiders lijkt het ons goed de volgende lijn af te spreken.

Lees verder


16 maart – Schola Medica – STARtclass ná 16 maart geannuleerd

Zondag 15 maart 2020 van MARRIT SMIT, directeur Schola Medica over STARTclass:

Maandag 16 maart 2020 is de laatste dag van de STARTclass Huisartsgeneeskunde jaar 2. Deze cursusdag gaat door. Wij hopen hiermee dat de aios met een deel-certificaat mogelijk op een aangepaste manier de ziekenhuisstage kunnen doen.

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 wordt er voorlopig geen cursus gegeven bij Schola Medica.


12 maart – LHK geannuleerd, aanvullend bericht voor aios

Beste aios,

Zoals bekend zijn de terugkomdagen de komende twee weken (t/m 27 maart) geannuleerd. Dat betekent dat je, conform het beleid van SBOH, die dag op de opleidingsplek aanwezig moet zijn. We vragen je om met je opleider af te stemmen wat de consequenties hiervan zijn.

Lees verder


12 maart – Beleid huisartsopleiding VUmc

Beste aios en ama’s, opleiders en staf van Huisartsopleiding VUmc,

We hebben besloten het groepsonderwijs aan aios huisartsgeneeskunde VUmc en AMC na vanmiddag stop te zetten. In ieder geval de komende twee weken, bij VUmc is dat tot en met 27 maart. We doen dit om het risico op verspreiding onder zorgverleners te minimaliseren. Immers we hebben de zorgverleners komende tijd hard nodig.
Ook de Federatie van Medisch Specialisten, KNMG en vier andere huisartsopleidingen hanteren dit beleid. Het Amsterdam UMC is tevens bezig het samenscholingsverbod te intensiveren en komt vandaag of morgen met een aangescherpt beleid.

Lees verder