Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt er geen fysiek onderwijs gegeven tot eind 2020. Alle workshops zullen plaatsvinden via Zoom. Dit betekent dat onze capaciteit qua aantal deelnemers voor de workshops is gehalveerd. Daarom kunnen we iedereen slechts indelen bij één workshop. Berichten met indeling zijn naar de betrokkenen gemaild.

Als alle coronamaatregelen het toelaten hopen we dat we in juni 2021 weer met alle opleiders fysiek bij elkaar kunnen komen in Doorn. Aan alle ervaren opleiders uit leergang 5 bieden we in juni 2021 een tweedaagse aan. De onderwerpen hiervoor zijn op dit moment nog niet bekend. De tweedaagse in juni 2021 zal plaatsvinden van dinsdag 15 juni t/m donderdag 17 juni 2021.

Praten met pubers

Oplossingsgerichte Werken is een directe methode om doelen te stellen én te bereiken vanuit het eigenaarschap van en in samenwerking met pubers.
Het is een concept dat alle cruciale factoren van een ‘gezonde’ werk- en levensinstelling beslaat en de praktische gereedschappen aanreikt om de gestelde doelen te bereiken. Daarnaast bevordert het een open, niet-beschuldigende of bevoogdende, communicatie, waardoor er met vertrouwen aan doelen kan worden gewerkt, zonder weerstand.

Gedeelde besluitvorming

Docent: Inge Henselmans, universitair docent Medische Psychologie

In een recente enquête gaf een meerderheid van de kankerpatiënten aan graag ondersteund te worden door de huisarts wanneer zij een beslissing over de behandeling moeten nemen. Ook het NHG ziet een dergelijke rol voor de huisarts weggelegd. Landelijk lopen diverse projecten waarbij kankerpatiënten na diagnose eerst worden terugverwezen naar de huisarts. Ondanks deze trend is er nog weinig aandacht voor de inhoud van dergelijke gesprekken bij de huisarts.
In deze workshop brengen we daar verandering in. Door een voorbereidende e-learning krijg je zicht op de bijdrage die je kunt leveren aan een passende behandelbeslissing, ook als de beslissing uiteindelijk in de spreekkamer van de specialist wordt genomen. In een workshop met een ervaren trainer willen wij  vervolgens de handvatten bieden om gesprekken met patiënten over specialistische behandelbeslissingen zinvol vorm te geven.

Deze workshop wordt geëvalueerd in een wetenschappelijk onderzoek. Alleen als je daarmee instemt, komt er voor en na de training een simulatiepatiënt langs op de praktijk en vragen we je om een vragenlijst in te vullen. De tijd die daarmee gemoeid is zullen we vergoeden. Deelname aan het onderzoek is uiteraard niet verplicht.

LVB

Herkennen van en omgaan met mensen met een verstandelijke beperking.

Door Michiel Vermaak, Arts voor verstandelijk gehandicapten en Marcel Slockers, huisarts en straatdokter.

Veel mensen spreken met hun dokter en lijken zich verbaal wel te redden. Hoe komt het dan toch dat allerlei dingen in hun leven mislukken? Waarom lukt het niet om zich te houden aan afspraken?

Bij daklozen heeft tenminste 30 procent van de mensen een verstandelijke beperking. Vaak wordt dat niet herkend door hun straattaal. Bij de daklozenopvang CVD Havenzicht is ervaring opgedaan met mensen beter te herkennen en te helpen. Deze aanpak is goed te gebruiken in huisartspraktijken.

Eetstoornissen

Docent: Asli Hoek, ervaringsdeskundige

Asli zal ingaan op de vroege signalering van eetstoornissen, onder andere door achtergrondinformatie en onze visie op eetstoornissen (een eetstoornis gaat niet over eten) te delen. Ook zal Asli door middel van een casus praktische handvatten geven, haar ervaringsverhaal delen en vragen beantwoorden.

Graag ontvangt ze mogelijke vragen op voorhand. Deze graag tijdig mailen naar Roos Parti (r.i.parti@amsterdamumc.nl).

Morele vraagstukken in tijden van corona

De coronacrisis plaatst ons voor tal van vraagstukken. Niet alleen op medisch en organisatorisch vlak, maar ook morele vragen zijn aan de orde van de dag.

Landelijk worden deze ethische vraagstukken geïnventariseerd in het “Moreel Archief Corona”. Peter van de Hengel, longarts en betrokken bij de oprichting van dit archief neemt ons mee in de eerste resultaten. Hij schetst een beeld van de “pandemische ethiek” zoals die door zorgverleners ervaren wordt.

Vervolgens onderzoeken we een ethisch dilemma uit eigen praktijk.  Een casus van een van de deelnemers wordt besproken middels een moreel beraad. Hier is tijd voor diepgang en reflectie te midden van alle hectiek. Dit gesprek wordt begeleid door Roos van den Berg, huisarts en gespreksleider moreel beraad.

Kindergeneeskunde. Help, een kind op het spreekuur!

Docent: Max Colombijn

Help, een kind op het spreekuur!

Bij een erg ziek kind is het makkelijk de keuze te maken door te verwijzen naar de kinderarts. Voor een in het geheel niet ziek kind is het ook makkelijk een keuze te maken: niet verwijzen. Het zijn de kinderen tussen deze uitersten die het vak van de huisarts bemoeilijken.
Wat leer ik mijn aios te doen met een kind met wheezing, met een zuigeling met bronchiolitis en een tiener met astma? En vergeet niet het kind met buikpijn, de zuigeling met gastroesofageale reflux of de peuter die weigert te eten.

Huidige inzichten en praktische stappen komen aan bod tijdens deze interactieve workshop.