Uitnodiging voor curriculumconferentie no 2: handen en voeten aan de zelfsturing

5 oktober 2020 18-20 uur, op Zoom!

In het kader van het cyclisch verbeteren van de opleiding was er in oktober 2019 een eerste curriculumconferentie waarvoor ca 30 mensen waren uitgenodigd: aios, opleiders en docenten. Het onderwerp was de omgang met het individueel ontwikkelingsplan, het IOP. De aanleiding was dat het IOP door velen meer als administratieve ballast dan als stimulerend werd ervaren. De uitkomsten van deze curriculumconferentie zijn inmiddels geëffectueerd:

  • Het IOP komt pas rond het eerste voortgangsgesprek ter sprake.
  • Geen vast format voor IOP/leerdoelen.
  • Geen controle van, maar stimulans door docent en opleider.

Tijdens de gesprekken kwam naar voren dat het IOP, het geheel van leerdoelen van de aios, slechts een middel is in het proces van het toenemend zelfsturend leren van de aios.

Sindsdien hebben we het begrip zelfsturing in een aantal bijeenkomsten met docenten verder onder de loep genomen, waarbij de onderwijskundige theorie aan de praktijk werd getoetst en andersom. Dit alles heeft geleid tot een bijstelling van onze visie op opleiden en leren, waarin Self determination theory (SDT)* een belangrijke plaats lijkt te krijgen.

Een visie is van belang omdat zij richting geeft aan wat wij in het dagelijkse opleiden doen. Volgens deze bijgestelde visie zouden we, naast aandacht voor de competentieontwikkeling, meer expliciet aandacht moeten hebben voor de mate van zelfsturing, de motivatie en het gevoel van autonomie bij de aios, en de kwaliteit van de opleidingsrelatie.

Het begrip zelfsturing roept naast instemming ook veel vragen op. Hoe ontwikkelt zelfsturing zich bijvoorbeeld gedurende de opleiding? Hoe stel je de kaders? Verdient zelfsturing inderdaad zo’n centrale plaats in onze visie? Etc.

Wij willen in de komende curriculumconferentie graag stilstaan bij deze en andere vragen, we zullen met elkaar verkennen wat deze visie voor ons dagelijks opleiden zou betekenen, welke handen en voeten we met deze visie aan de zelfsturing  zouden kunnen geven.

De bespreking in de curriculumconferentie zal leiden tot aanbevelingen. We zullen die verwerken en de bijgestelde visie aan het MT van de opleiding ter vaststelling voorleggen. Als kompas voor onze opleidingsactiviteiten in de praktijk en op het instituut. Zo hopen we als opleiding elk jaar een beetje beter te worden.

We hopen dat je op 5 oktober mee wilt doen! Omdat we het via Zoom doen, zonder reistijd, is dit misschien wel een uitgelezen mogelijkheid om kennis te maken met het fenomeen curriculumconferentie. Aanmelden graag bij h.breuker@amsterdamumc.nl

Hartelijke groet,

Angélique Bongers, coördinator scholing staf
Beatrijs de Leede, Chris Rietmeijer, onderwijscoördinatoren

 

* Self determination theory, in de jaren 60 beschreven door Deci & Ryan, zegt dat intrinsieke motivatie wordt gevoed door een gevoel van autonomie, van verbondenheid en van competentie bij de lerende. ten Cate, O. T. J., Kusurkar, R. A., & Williams, G. C. (2011). How self-determination theory can assist our understanding of the teaching and learning processes in medical education. AMEE guide No. 59. Medical teacher, 33(12), 961-973