Over HAOVUmc

juli 2020

De HAOVUmc is de Huisartsopleidersvereniging van het VU medisch centrum. Hierin participeren de huisartsopleiders die een aios in hun praktijk begeleiden.

De HAOVUmc streeft naar een kwalitatief goede huisartsopleiding, vooral bezien vanuit het perspectief van de huisarts(opleider). Vanuit die hoedanigheid participeren we in commissies van HOVUmc. Voor de huisartsopleiders die problemen ervaren met de opleiding kan de vereniging een aanspreekpunt zijn; we zijn het verbindingsmiddel tussen de huisartsopleiders en HOVUmc. Alle huisartsopleiders van HOVUmc zijn in principe lid van de HAOVUmc.
Landelijk is de HAOVUmc gelieerd aan de LHOV (Landelijke Huisarts Opleiders Vereniging).

Om de HAOVUmc zo goed mogelijk te laten functioneren is een bestuur met vertegenwoordiging uit de verschillende adherentiegebieden van de HOVUmc ideaal. Op dit moment zijn Amsterdam en Uithoorn goed vertegenwoordigd en missen we vertegenwoordigers uit de regio’s Haarlem, West-Friesland en Twente.

De thema’s die momenteel spelen zijn:
– uitbreiding van de capaciteit van de huisartsopleiding – behoefte aan meer opleiders
– samengaan huisartsopleidingen AMC en VUmc
– regionale opleiding (bv. in de Kop van Noord-Holland in navolging van de opleiding in Twente)
– participatie aan de diverse werkgroepen binnen HOVUmc

Mirella Buurman, voorzitter ad interim
Marian de Lange, penningmeester
Ingrid Elfering, secretaris
Martine Samsom, alg. bestuurslid opleidersteam
Martin van der Plas, alg. bestuurslid COMO

Activiteiten binnen de huisartsopleiding

Opleidersteam

Het opleidersteam van HOVUmc houdt zich bezig met de scholing, begeleiding en kwaliteitsbewaking van de betrokken huisartsopleiders. Naast diverse stafmedewerkers is er plaats voor twee hao’s in het opleidersteam om de opleiders te vertegenwoordigen.

Aios op de HAP

Het is belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn voor het opleiden van de aios op de HAP en dat het mogelijk is tijd te besteden aan een leergesprek, zo nodig aan de hand van een video-opname van consulten van de aios.

Overleg managementteam HOVUmc en bestuur HAOVUmc

Twee keer per jaar overleggen het managementteam van de huisartsopleiding en het bestuur van de HAOVUmc met elkaar over de lopende onderwerpen.

COMO

Commissie van HOVUmc die zich bezig houdt met de kwaliteit van de huisartsopleiders. Hierin worden de jaarlijkse evaluaties van de aios en docenten over de opleiders beoordeeld. Er wordt gekeken of opleiders opvallend presteren (kan zowel goed als slecht zijn), waarna wordt gezocht (en met de betreffende opleider afgestemd) óf en wát er nodig is om de opleiding te optimaliseren. In het geval deze hulp geen resultaten heeft kan er soms afscheid genomen worden van een opleider. De opleider krijgt altijd bericht als hij/zij in deze commissie besproken is. In deze commissie zitten stafleden (Gerda, Jolijn, Miriam en Helle); zij vergaderen 5x per jaar.

Landelijke activiteiten

Overleg met LHOV (AB en DB)

Hier wordt gesproken over de kwaliteit en belangen van huisartsopleiders in Nederland. We missen daar nu een bestuurslid. Wel staat Mirella Buurman namens het HAOVUmc-bestuur in contact met het bestuur van de LHOV.

Visitatie

Beginnende opleiders worden in jaar 1, jaar 2 en jaar 4 gevisiteerd door de huisartsopleiding. Ervaren opleiders worden eens per vijf jaar gevisiteerd. Daarbij worden altijd zowel de huisartsopleider als de aios uitgenodigd. De uitnodiging van de opleiders loopt via de HAOVUmc.

GEAR

De 8 huisartsopleidingen hebben een gezamenlijk kwaliteitsinstrument gemaakt: de Gecombineerde Evaluatie en Audit Ronde = GEAR.
Regelmatig wordt middels de GEAR gepoogd de kwaliteit van de huisartsopleiding van het VUmc te verbeteren. Hierbij worden ook de huisartsopleiders betrokken.

Contact

haovuadam@gmail.com

Secretaris: Ingrid Elfering
Gezondheidscentrum Haveneiland
IJburglaan 727
1087 CH  Amsterdam
020 – 4165330 (praktijk)