Over de meerdaagse

Vast onderdeel van het curriculum voor alle opleiders zijn de vierdaagse cursussen, de leergangen. Wij hebben een traditie van meer dan 30 jaar om voor opleiders meerdaagse cursussen te organiseren, waarin de focus ligt op de didactische competenties van de deelnemers.

Introductie

De leergangen worden in volgorde doorlopen. Een hao schuift op naar de volgende leergang als de beoogde doelen volgens de docenten zijn bereikt. In welke leergang men zit is dus niet gekoppeld aan het aantal aios dat een hao in opleiding heeft gehad, maar is afhankelijk van hoeveel leergangen succesvol zijn afgesloten.

De leergangen 1 t/m 4 volgen elkaar op. Deze zijn verplicht en vormen het basiscurriculum. Leergang 1 en 2 zijn voor de beginnende opleiders, leergang 3 en 4 voor de gevorderde huisartsopleiders. Daarna geldt de huisartsopleider als ‘ervaren’ en maakt deel uit van leergang 5. Dit is een keuzecurriculum, waar men zelf kiest wat aansluit bij de eigen leerbehoefte.
Het programma van leergang 5 wisselt elk jaar. Het omvat altijd meerdere cursussen, van het HOVUmc of landelijk, projectgroepen, supervisie, intervisie en biedt iedereen ruimte voor eigen projecten.

De programmabeschijvingen van alle leergangen zijn te vinden in het aprilnummer van ons hao-bulletin de hao-proVUssioneel.

De cursussen zijn opgesplitst in 2 x 2 aaneengesloten dagen (in juni en november), om in de tussenliggende periode het geleerde in de praktijk te kunnen toetsen en oefenen.
De deelnemers voeren opdrachten in de praktijk uit en koppelen de hiermee opgedane ervaringen in het tweede blok in november terug. De vier dagen vormen een eenheid.

Voor allen die in juni niet deel hebben genomen, bv. omdat er toen geen aios in de praktijk was, wordt in november een tweedaagse module aangeboden die geschikt is voor opleiders uit alle niveaugroepen. De inhoud van deze module verandert jaarlijks.

Alle cursussen worden schriftelijk en mondeling geëvalueerd. Deze evaluaties zijn tot nu toe zeer positief. De opkomst is uitstekend.

Omdat men elkaar tijdens het basiscurriculum goed leert kennen, is de werksfeer vertrouwd en veilig. Onze ervaring is, dat er daarom tijdens deze dagen met veel meer diepgang gewerkt kan worden dan tijdens losse middagen.
Wij hechten er waarde aan, dat opleiders zinvol, interactief leren en dat er aandacht is voor de individuele leerdoelen. Even belangrijk is voor ons dat men plezier heeft en ook op een informele manier in contact kan komen met elkaar en de docenten van het instituut – niet alleen tijdens de cursus maar ook tijdens de maaltijden, in de vrije tijd en ’s avonds.

Daarom organiseren wij de leergangen op een prettige locatie.

Basiscurriculum

Basiscurriculum


Keuzecurriculum

Omdat ervaren opleiders gedurende hun hele carrière scholing  als opleider blijven volgen, vinden wij het belangrijk, dat er elk jaar een wisselend, ruim aanbod is aan mogelijke activiteiten, waaruit de individuele opleider vrij kan kiezen wat bij het eigen leerproces en de eigen interesses past.

Het aanbod omvat o.a. vierdaagse cursussen, door de HOVUmc aangeboden of landelijk, projectgroepen, co-docentschappen, werkgroepen, het mentoraat, eigen projecten, super- en intervisie. Er wordt gebruik gemaakt van de expertise van gastdocenten en acteurs.

De cursussen richten zich op thema’s die

 • maatschappelijke relevantie hebben en naar onze mening extra aandacht verdienen
 • gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen
 • een andere kijk bieden op het vak en het opleiden of
 • ondersteunen bij de persoonlijke ontwikkeling in de rol van opleider.

De inhoud wordt altijd verbonden met het perspectief van het opleiden. Wat kan ik met deze kennis, vaardigheden en inzichten doen met mijn aios?

Ervaren HOVUmc- opleiders geven aan zeer tevreden te zijn met het keuzecurriculum. Het werd vorig jaar door de deelnemers met een 8,3 gewaardeerd.

Kosten

Kosten

De Huisartsopleiding van het VU medisch centrum organiseert meerdaagse cursussen ten behoeve van de aan de Huisartsopleiding verbonden huisartsopleiders. Zij kiest hiervoor jaarlijks een externe locatie ergens in Nederland. In eerste instantie is dit het conferentiehotel Zonheuvel te Doorn of een daaraan gelijkwaardige instelling. Ten behoeve van een dergelijk verblijf reserveert de Huisartsopleiding de benodigde voorzieningen. Deze voorzieningen zijn sterk afhankelijk van het totaal georganiseerde arrangement en kunnen bestaan uit:

  • het huren van zalen (inclusief verzorging) en audiovisuele hulpmiddelen
  • het reserveren van lunches en/of diners tijdens de bijeenkomsten
  • het reserveren van logies op basis van éénpersoonskamers inclusief ontbijt
  • het verzorgen van alle voorkomende logistieke en financiële zaken rondom de organisatie van het onderwijsprogramma voor en tijdens het externe verblijf waarbij gedacht kan worden aan: het inhuren van acteurs, gastdocenten, audiovisueel materiaal, het ontwikkelen van cursusmateriaal en het voeren van de administratie.

Verrekening

  • Om deze activiteiten door de Huisartsopleiding budgettair neutraal te kunnen organiseren, is als uitgangspunt genomen dat alle kosten die met de organisatie van een cursus gepaard gaan (met uitzondering van de op het instituut aanwezige menskracht) hoofdelijk over de deelnemers worden omgeslagen. Deze zogenaamde omslagregeling betekent uit ervaring dat de kosten voor een meerdaagse cursus van 4 dagen ca. € 800,- bedragen. Deze prijs is een richtprijs en kan afwijken. Afwijkingen zijn sterk afhankelijk van de wensen van de cursusorganisatie (ontwikkelen van speciaal onderwijsmateriaal, het inhuren van specifieke expertise etc.)
  • Na afloop van de cursus worden de kosten geïnventariseerd en ontvangen de deelnemers aan het eind van het kalenderjaar een factuur. Desgewenst kan bij de afdeling management van de Huisartsopleiding een onkostenspecificatie worden opgevraagd.

Annuleringsregeling

  • Aangezien de Huisartsopleiding verantwoordelijk is voor de cursusorganisatie, worden in eerste instantie alle kosten door de Huisartsopleiding voorgeschoten. Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus is het voor deelnemers mogelijk kosteloos te annuleren. Na deze termijn zijn wij genoodzaakt alle kosten in rekening te brengen aangezien wij als instituut ons eveneens dienen te houden aan de annuleringsregeling van het conferentieoord.
  • Indien er toch kosten voortvloeien uit een voortijdige annulering van een van de deelnemers, zullen deze ten laste van de betrokken deelnemer worden gebracht. Verzoek tot kwijtschelding van deze kosten zal door de Huisartsopleiding niet in behandeling worden genomen.
  • Als een deelnemer binnen de termijn van 7 dagen genoodzaakt is af te zeggen omdat de aois onverwacht en door overmacht niet in staat is in de praktijk aanwezig te zijn, onderzoeken wij of een financiële regeling getroffen kan worden.

Vergoedingsregelingen

  • Afhankelijk van de werksituatie zijn cursuskosten via de belasting voor een gedeelte aftrekbaar.
  • Tijdens het verblijf in het door ons gehuurde conferentieoord zijn alle kosten van consumpties, telecommunicatie en internetfaciliteiten etc. voor rekening van de deelnemer.
  • Vergoeding hao-co-docentschap:
  • Co-docenten kunnen gemaakte reiskosten declareren.
  • Omdat een huisartsopleider optreedt als co-docent in het kader van een alternatieve module in leergang 5, worden de onderwijsuren niet vergoed. Uiteraard ontvangt de co-docent voor de onderwijsuren accrediteringspunten.
  • De vergoeding van voorbereidingstijd wordt in principe tot een maximum van 8 uur per 4 dagen scholing verstrekt. Meeruren die aan voorbereiding besteed hebben moeten worden, kunnen in overleg met Teamleider Didactisch Scholing gedeclareerd worden.
  • Het vergoedingstarief is gelijk aan de landelijke waarneemtarieven die jaarlijks door de LHV worden vastgesteld.

Evaluatie

Evaluatie

Evaluatieformulier
Dit formulier vult de hao in aan het einde van de meerdaagse.
Meerdaagse – Evaluatieformulier hao
Verzamelformulier
Dit formulier vult de hoofddocent in, aan de hand van de ingeleverde evaluatieformulieren.
Meerdaagse – Verzamelformulier docent