Over de meerdaagse

Vast onderdeel van het curriculum voor alle opleiders zijn de vierdaagse cursussen, de leergangen. Wij hebben een traditie van meer dan 30 jaar om voor opleiders meerdaagse cursussen te organiseren, waarin de focus ligt op de didactische competenties van de deelnemers.


In november 2020 is de meerdaagse online gehouden vanwege alle coronamaatregelen. In juni 2021 zullen de basisleergangen 2 t/m 4 wederom online plaatsvinden. Leergang 1 zal deels fysiek en deels online plaatsvinden.
De meerdaagse zal voor alle basisleergangen plaatsvinden van dinsdag 15 t/m donderdag 17 juni 2021. Alle opleiders zijn inmiddels op de hoogte gebracht op welke dagen hun tweedaagse plaats zal vinden. Voor alle basisleergangen geldt dat de eerste dag zal zijn van 09.30 tot 16.00 en de tweede dag van 09.30 tot 12.30.

Aan onze ervaren opleiders uit leergang 5 bieden we workshops aan op dinsdag 15 en donderdag 17 juni 2021. Verdere informatie en de mogelijkheid om in te schrijven volgen nog.

Spelregels meerdaagse

 • Voor leergang 1 t/m 4 word je automatisch ingedeeld, op basis van jouw ervaring als huisartsopleider. Als je in leergang 5 zit kan je kiezen uit het keuzecurriculum en een van de alternatieven.
  Heb je andere wensen of vragen? Neem dan gerust contact op met teamleider hao-team Mark Deves, m.deves@amsterdamumc.nl.
 • Je ontvangt van ons per mail een uitnodiging om je in te schrijven. Er verschijnen dan op de website twee inschrijfknoppen: een voor de basisleergangen en een voor het keuzecurriculum. Inschrijving voor het keuzecurriculum van leergang 5 geschiedt op volgorde van binnenkomst. Schrijf je snel in! Ervaring leert dat sommige leergangen snel vol zitten.
 • Een leergang duurt vier dagen, twee achtereenvolgende dagen in juni en in november. Leergang 1 en 2 hebben twee startmomenten: juni en november. Opleiders die in juni starten en dus in november leergang 2 afronden, nemen in juni deel aan een van de tweedaagse juni-modules, om zo aan hun scholingsverplichting van vier dagen te voldoen. Ook de opleiders die in november niet konden deelnemen of geen aios hadden, doen daaraan mee.
 • De leergangdocenten beoordelen of de leergang als voldoende kan worden afgesloten voor doorstroom naar de volgende leergang. Aanvullende of compenserende opdrachten behoren tot de mogelijkheden.
 • Duo-opleiders zijn altijd beiden welkom; wel worden beiden geacht er alle vier de dagen te zijn.
 • Als je binnen de termijn van 7 dagen genoodzaakt bent af te zeggen omdat de aois onverwacht en door overmacht niet in staat is in de praktijk aanwezig te zijn, dan kun je dit aan ons kenbaar
 • Volgens de landelijke regeling toekenning forfaitaire accrediteringspunten ontvangt een huisartsopleider die een aios opleidt per jaar maximaal 20 forfaitaire punten voor de opleidingsactiviteiten en het volgen van de scholing, 5 punten per kwartaal waarin je opleidt. Als je in een kalenderjaar de oriëntatiecursus en/of de startersdagen hebt gevolgd en ook een aios bent gaat begeleiden, dan ontvang je in dat kalenderjaar ook maximaal 20 forfaitairepunten.
  Deze landelijke regeling is na te lezen op de website van Huisartsopleiding Nederland. De punten worden in één keer en uiterlijk eind januari van het opvolgende kalenderjaar verwerkt.

Kosten

Kosten

De Huisartsopleiding van het VU medisch centrum organiseert meerdaagse cursussen ten behoeve van de aan de Huisartsopleiding verbonden huisartsopleiders. Zij kiest hiervoor jaarlijks een externe locatie ergens in Nederland. In eerste instantie is dit het conferentiehotel Zonheuvel te Doorn of een daaraan gelijkwaardige instelling. Ten behoeve van een dergelijk verblijf reserveert de Huisartsopleiding de benodigde voorzieningen. Deze voorzieningen zijn sterk afhankelijk van het totaal georganiseerde arrangement en kunnen bestaan uit:

 • Het reserveren van lunches en/of diners tijdens de bijeenkomsten
 • Het reserveren van logies op basis van éénpersoonskamers inclusief ontbijt

Verrekening

 • Met ingang van november 2020 worden alleen de verblijfkosten in Zonheuvel doorberekend aan de opleider. De kosten van zaalhuur, docenten ed zijn voor rekening van het instituut.
  De verblijfkosten (kosten van diner en overnachting) bedragen in november 2020 € 110.
 • Na afloop van de cursus worden de kosten geïnventariseerd en ontvangen de deelnemers aan het eind van het kalenderjaar een factuur. Desgewenst kan bij de afdeling management van de Huisartsopleiding een onkostenspecificatie worden opgevraagd.

Annuleringsregeling

 • Aangezien de Huisartsopleiding verantwoordelijk is voor de cursusorganisatie, worden in eerste instantie alle kosten door de Huisartsopleiding voorgeschoten. Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus is het voor deelnemers mogelijk kosteloos te annuleren. Na deze termijn zijn wij genoodzaakt alle kosten in rekening te brengen aangezien wij als instituut ons eveneens dienen te houden aan de annuleringsregeling van het conferentieoord.
 • Indien er toch kosten voortvloeien uit een voortijdige annulering van een van de deelnemers, zullen deze ten laste van de betrokken deelnemer worden gebracht. Verzoek tot kwijtschelding van deze kosten zal door de Huisartsopleiding niet in behandeling worden genomen.
 • Als een deelnemer binnen de termijn van 7 dagen genoodzaakt is af te zeggen omdat de aois onverwacht en door overmacht niet in staat is in de praktijk aanwezig te zijn, onderzoeken wij of een financiële regeling getroffen kan worden.
 • Indien de meerdaagse geannuleerd wordt vanwege aangescherpte RIVM-maatregelen inzake COVID-19, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor het instituut.

Vergoedingsregelingen

 • Afhankelijk van de werksituatie zijn cursuskosten via de belasting voor een gedeelte aftrekbaar.
 • Tijdens het verblijf in het door ons gehuurde conferentieoord zijn alle kosten van consumpties, telecommunicatie en internetfaciliteiten etc. voor rekening van de deelnemer.
 • Vergoeding hao-co-docentschap:
  – Co-docenten kunnen gemaakte reiskosten declareren.
  – Omdat een huisartsopleider optreedt als co-docent in het kader van een alternatieve module in leergang 5, worden de onderwijsuren niet vergoed. Uiteraard ontvangt de co-docent voor de onderwijsuren accrediteringspunten.
  – De vergoeding van voorbereidingstijd wordt in principe tot een maximum van 8 uur per 4 dagen scholing verstrekt. Meeruren die aan voorbereiding besteed hebben moeten worden, kunnen in overleg met Teamleider Didactisch Scholing gedeclareerd worden.
  – Het vergoedingstarief is gelijk aan de landelijke waarneemtarieven die jaarlijks door de LHV worden vastgesteld.

Competenties Huisartsopleider

Overzicht algemene competenties huisartsopleider

0 Handelen als expert

0.0 Is rolmodel voor de verschillende competenties uit het competentieprofiel van de huisarts (specialist)
• maakt bewust gebruik van eigen voorbeeldfunctie
• expliciteert en motiveert eigen handelen

1 Agogisch handelen

1.1 De opleider realiseert een constructief werk-leerklimaat
• draagt zorg voor een veilig opleidingsklimaat waarbij de opleider respectvol, reflectief en ondersteunend is naar de aios
• is goed toegankelijk voor aios bij vragen en problemen
1.2 De opleider bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios
• creëert een veilige, vertrouwelijke omgeving waarin aios wordt gestimuleerd emotioneel en intellectueel uitdagende situaties te bespreken
• daagt de aios steeds opnieuw uit tot dialoog
• is daadwerkelijk geïnteresseerd in en gericht op de aios
• toont empathie
1.3 De opleider kan omgaan met diversiteit
• kan afstemmen op de eigenheid van de aios in culturele, sociale en ethische zin

2 Didactisch handelen

2.1 De opleider realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek
• realiseert gerichte opleidingsactiviteiten op basis van het opleidingsplan
• maakt een adequate keuze welke didactische werkvorm aansluit bij de ontwikkeling van de aios
• past voor de situatie geschikte gesprekstechnieken efficiënt toe
• hanteert de verschillende rollen (expert, coach, beoordelaar) flexibel en passend bij de leersituatie
• bewaakt en evalueert proces en resultaat
2.2 De opleider begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van diens opleiding
• ondersteunt de aios bij het opstellen van diens individuele opleidingsschema
• ondersteunt bij het formuleren van haalbare leerdoelen en bijbehorend plan van aanpak
• signaleert ineffectief leergedrag en maakt dit inzichtelijk
• daagt uit tot het verleggen van grenzen en bespreekt de haalbaarheid
• bevordert het eigenaarschap van de aios bij diens eigen leerproces
2.3 De opleider beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties voor de voortgang
• bewaakt de representativiteit van het portfolio
• verzamelt relevante informatie t.b.v. de voortgang en beoordeling van de aios
• koppelt leerresultaten terug
• beoordeelt en legt de voortgang in het leerproces vast
• geeft advies aan het hoofd van de opleiding ten aanzien van de voortgang

3 Samenwerken

3.1 De opleider past samenwerkingsvaardigheden gericht toe
• zorgt voor een heldere taakverdeling, -afstemming en uitvoering met andere (stage)opleider(s) en praktijkmedewerkers
• identificeert problemen en geeft de aios ondersteuning bij het leren oplossen van (dreigende) conflicten
• neemt verantwoordelijkheid voor consistentie en continuïteit van de opleiding
3.2 De opleider stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de ondersteuning van de aios
• is in staat andere professionals een effectieve bijdrage aan de opleiding te laten leveren
• verzorgt een effectieve en vertrouwelijke informatieoverdracht over het functioneren van de aios
• functioneert als gesprekspartner in de driehoek aios-opleider-docent

4 Organisatie

4.1 De opleider organiseert personeelsinzet, middelen en informatiestromen zodanig dat er efficiënt gewerkt en geleerd kan worden
• organiseert het eigen werk zodanig dat er voldoende tijd en ruimte is voor opleiden
• biedt ruimte in de opleiding voor bijwonen van en deelnemen aan activiteiten buiten de eigen werkplek t.b.v. de opleiding (commissies, werkgroepen, etc.)
• bewaakt dat de aios geconfronteerd wordt met patiëntgebonden en niet patiëntgebonden werkzaamheden, die leiden tot gewenste competentieontwikkeling
4.2 De opleider handelt volgens de relevante wet- en regelgeving
• handelt volgens de relevante regelgeving voor de opleiding tot specialist van het CHVG en de regelgeving van de eigen instelling/praktijk met betrekking tot het opleiden van de aios
• handelt volgens de wettelijke bepalingen m.b.t. het opleiden van de aios
4.3 De opleider creëert binnen zijn/haar organisatie/praktijk draagvlak voor het opleiden van aios
• draagt zorg voor de continuïteit in het opleiden van de aios wanneer hij/zij zelf niet aanwezig is
• zorgt dat anderen uit de organisatie/praktijk een bijdrage kunnen leveren aan het opleidingsproces
• borgt de continuïteit in het leerwerkplan van de inrichting/praktijk waar hij/zij werkzaam is

5 Professionaliteit

5.1 De opleider beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie
• toont inspirerend gedrag om te onderwijzen en te leren
• gaat bewust en adequaat om met de eigen houding als opleider
• toont plezier in het werk als opleider en als huisarts (specialist)
• heeft inzicht in het effect van eigen gedrag en waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt
• identificeert eigen valkuilen en gebruikt deze valkuilen als leerinstrument in het opleiden
5.2 De opleider werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren
• maakt het eigen persoonlijk en professioneel functioneren bespreekbaar en stelt verbeterpunten vast op basis van verkregen feedback
• stelt door middel van reflectie periodiek de persoonlijke ontwikkelingsbehoefte vast, neemt planmatig deel aan deskundigheidsbevordering en evalueert het effect
• neemt deel aan opinievorming en ontwikkeling van nieuwe inzichten op het opleidingskundig vakgebied
• stuurt het eigen handelen als opleider op basis van wetenschappelijke inzichten en ‘best practices’
5.3 De opleider bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie
• kan het onderscheid tussen zakelijke en persoonlijke aspecten in het werk adequaat hanteren
5.4 De opleider handelt conform geldende gedrags- en omgangsregels
• gaat integer en zorgvuldig om met eigen invloed op de aios

Het volledige competentieprofiel staat op de website van Huisartsopleiding Nederland.