In de sectie ‘Regelgeving’ worden de belangrijkste regels en procedures beschreven die binnen de Huisartsopleiding VUmc worden gehanteerd.

Geen rechten te ontlenen

Aan deze teksten geen rechten kunnen worden ontleend. Daarvoor dienen de primaire bronnen te worden geraadpleegd.

Reacties?

Het is mogelijk dat er fouten of onvolledigheden in de tekst zijn ingeslopen. Of misschien heeft u vragen of suggesties bij bepaalde thema’s of regels. In al deze gevallen stellen we uw reactie op prijs.We willen de teksten continu actualiseren en verbeteren en daarbij zijn de ervaringen van u als lezer onmisbaar. U kunt uw vragen, opmerkingen of suggesties mailen naar: Ruud van den Berg.

CHVG besluiten

Voor de Huisartsopleiding is CHVG Kaderbesluit van kracht:

Kaderbesluit CHVG (21 augustus 2008)

Tevens geldt voor de huisartsopleiding:

Besluit Huisartsgeneeskunde (21 augustus 2008)

Instituutsreglement

sl9elw24stdHet Instituutsreglement beschrijft de belangrijkste regelingen binnen de huisartsopleiding van het VU medisch centrum

Dit reglement is geschreven aios, opleiders en docenten die betrokken zijn bij deze aios.

Wij raden u aan dit reglement, voorafgaand aan de start van de opleiding, zorgvuldig te bestuderen. Bepaalde onderdelen, zoals het afdelingsreglement, kunnen al in het kennismakingsgesprek met de huisartsopleider worden besproken.

Voor aios die eerder gestart zijn blijft het reglement van hun startjaar gelden.

HOVUmc instituutsreglement 2017 (bijlagen onderstaand)

Oudere versies van het instituutsreglement:

Vrijstellingsreglement

Per 1 januari 2015 is het vrijstellingenbeleid van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialismen (RGS) veranderd. Vanaf dan geldt voor de huisartsopleiding dat vrijstelling van delen van de opleiding kan worden aangevraagd op basis van eerder verworven competenties (EVC’s). Voorheen was vrijstelling ook al wel mogelijk op basis van eerdere werkervaring maar er werd geen inhoudelijke beoordeling gevraagd van die werkervaring.

[ Lees verder in de Wiki ]

Ombudsman

Binnen de Huisartsopleiding is een ombudsman aanwezig. Deze heeft als taak het coördineren en afhandelen van klachten, conflicten of eventueel andere vormen van feedback.

Mochten dit soort situaties zich voordoen, dan zul je uiteraard in eerste instantie in gesprek gaan met de personen die het betreft. Maar als dat geen resultaat oplevert, kun je overwegen een beroep te doen op de ombudsman.

Dat betekent niet automatisch dat er iets verandert (soms zal de reactie inhouden dat er beargumenteerd wordt waarom voor een bepaalde aanpak is gekozen), maar wel dat er serieus naar je klacht wordt gekeken.

Uitgangspunten

De ombudsman zal in principe altijd kijken of er nog niet beproefde ingangen binnen de organisatie zijn.

  • Als je contact opneemt met de ombudsman is dat vertrouwelijk. De ombudsman communiceert hier niet – zonder jouw medeweten – over met anderen;
  • De ombudsman neemt geen stappen zonder je daarvan op de hoogte te stellen;
  • Als er meerdere partijen in de kwestie betrokken zijn, zal de ombudsman in principe altijd hoor en wederhoor toepassen.

Contact

Neem contact op met de ombudsman Ruud van der Berg.

Opleidingsplan

In het opleidingsplan wordt eerst de onderbouwing van de Huisartsopleiding VUmc gegeven en vervolgens het onderwijs aan aios beschreven. Als bijlagen treft u aan het scholingsprogramma voor de huisartsopleiders, het onderwijsaanbod voor de staf, ons toets protocol, een begrippenlijst en de verkorte versie van het competentieprofiel voor de huisarts.

De vorm en inhoud van dit opleidingsplan worden bepaald door de daarvoor gestelde landelijke kaders; binnen deze kaders komen ook de eigen accenten van de Huisartsopleiding VUmc en de manier waarop we hier invulling aan geven aan bod.

De editie van het opleidingsplan van je startjaar blijft van kracht gedurende je gehele opleiding.

Download het opleidingsplan: