1e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
.
Fase 1
.
1e Huisartsstage Klinische stage .

1e Trimester
Acute problematiek

2e Trimester
Veel voorkomende aandoeningen

3e Trimester
Veel voorkomende chronische aandoeningen

4e Trimester
SOLK

Over de 1e huisartsenstage

In de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk leert de aios het dagelijks werk van de huisarts uit te voeren. De aios raakt vertrouwd met het werkterrein en de werkwijze van de huisarts. Het adequaat omgaan met het klachtaanbod in de huisartspraktijk en de arts-patiënt communicatie staan hierbij centraal. Ook maakt de aios kennis met de organisatie van de huisartspraktijk. Én de aios maakt zich de principes van de huisartsgeneeskundige besliskunde eigen.

Overkoepelende informatie voor Jaar 1 is beschreven in:

Opbouw in Trimesters

De 1e Huisartsstage is opgedeeld in vier trimesters, elk met een eigen handleiding:

 • Handleiding Trimester 1 Acute problematiek
 • Handleiding Trimester 2 Veel voorkomende aandoeningen
 • Handleiding Trimester 3 Veel voorkomende chronische ziekten
 • Handleiding Trimester 4 SOLK
Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 Trimester 4

Doelen en globale inhoud

Doelen Jaar 1 Aan het eind van Jaar 1 beheerst de aios grotendeels de thema's 'korte-episode zorg' en 'spoedeisende zorg'. T.a.v. de overige thema's ('Chronische Zorg' en 'SOLK') en het competentieprofiel van de huisarts wordt een oriëntatie verwacht op het eigen handelen, die richting geeft aan het leren in het vervolg van de opleiding Globale inhoud De invulling van de opleidingsdoelen gebeurt aan de hand van de thema's uit het LOP. Bij de nadere uitwerking van de thema's volgen wij een opbouw van relatief eenvoudig en veel voorkomend naar zeldzamer en meer gecompliceerd. Het onderwijsaanbod voor de terugkomdagen is w.b. zwaartepunten opgedeeld in 4 hoofdthema's. Dit geeft richting aan de invulling van de periodes, maar wordt flexibel gehanteerd. Immers, de patiëntenstroom in de opleidingspraktijk en de leerervaringen die hiermee gepaard gaan zijn moeilijk planbaar. In het onderwijsaanbod van Jaar 1 zijn de medisch inhoudelijke thema's verdeeld over de 4 trimesters: Trimester 1: Acute problematiek (Acute aandoeningen en veel voorkomende aandoeningen (top 20) in korte episodes (eenmalig contact) Trimester 2: Veel voorkomende aandoeningen (Acute aandoeningen en veel voorkomende aandoeningen (top 50) ook in langer durende episodes, inclusief vervolgcontacten) Trimester 3: Veel voorkomende chronische aandoeningen (Veel voorkomende chronische aandoeningen, risico's, diagnostiek en instellen behandeling bij DM, hart- en vaatziekten en astma/COPD, Preventie: risico- inventarisatie) Trimester 4: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Leerlijnen

Leerlijnen Door de invoering van het Landelijk opleidingsplan (LOP) 2016 hebben we een aantal leerlijnen vastgesteld op basis van de thema's uit het LOP. Daarnaast onderscheiden we enkele doorlopende leerlijnen die gedurende de gehele opleiding aan bod zullen komen. Ook hebben we ruimte gemaakt voor leerlijnen, die niet als thema benoemd zijn, maar wel aandacht verdienen (b.v. Interculturaliteit) . Wij streven ernaar om de verschillende thema's en leerlijnen zoveel mogelijk geïntegreerd aan de orde te laten komen, d.w.z. gekoppeld aan medische inhoud. In competentiegericht onderwijs gaat het er immers om dat kennis, vaardigheden en attitudes samenkomen en dat het leren plaatsvindt aan de hand van wat zich in de praktijk voordoet. De leerlijnen zijn (2017) in ontwikkeling en toegankelijk via de startpagina van de wiki.

Themagerichte leerlijnen:

Leerlijn Korte episode zorg Deze leerlijn wordt in de praktijk en via zelfstudie geleerd en er is hiervoor geen aanvullend cursorisch onderwijs gepland; op de wiki is hier geen plek voor ingeruimd

 • Leerlijn Spoedeisende zorg
 • Leerlijn Chronische zorg
 • Leerlijn Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen
 • Leerlijn SOLK startpagina
 • Leerlijn Zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen
 • Leerlijn Palliatieve en terminale zorg startpagina
 • Leerlijn Preventie
 • Leerlijn Zorg voor het kind
 • Leerlijn praktijkmanagement

Overige leerlijnen (Competentiegebieden):

Leerlijn Arts-patiënt communictaie (APC) We streven er naar om in het APC onderwijs communicatie- en procesvaardigheden te integreren met medisch inhoudelijk handelen. In het cursorisch onderwijs zal veel aandacht zijn voor APC, evenals in de opleidingspraktijk. Observatie is hierbij een belangrijk onderdeel: door de opleider, door de docent, door peers, direct of op videoregistraties. Wij vragen de aios om bij de selectie van consultvideo's die ter bespreking aangeboden worden zoveel mogelijk rekening te houden met de thema's van het betreffende trimester en de gekozen leerdoelen.

 • Leerlijn Wetenschap en onderwijs

Het onderwijs in deze leerlijn wordt gegeven door (gast)docenten verbonden aan het onderzoeksinstituut van de afdeling Huisartsgeneeskunde VUmc (EMGO+). Er wordt gewerkt aan de hand van gerichte opdrachten, zie de opdracht Wetenschappelijke vorming. Van de aios wordt een actieve bijdrage gevraagd aan het cursorisch onderwijs WV in de vorm van casuspresentatie en thema-onderwijs.

 • Leerlijn Ethiek en recht

Het onderwijs in deze leerlijn wordt gegeven door (gast)docenten verbonden aan de Afdeling Ethiek & Recht en omvat een inleiding in het (medisch)recht en een introductie in medische ethiek. Aan de orde komen de voor huisartsen relevante wetten, het Medisch Tuchtrecht en het omgaan met Medisch Ethische dilemma's. Het onderwijs wordt verzorgd door gastdocenten.

 • Leerlijn professionaliteit

Professionaliteit beschouwen wij als de overkoepelende competentie waarin de ontwikkeling van de aios tot professional zichtbaar wordt. Hierin komt in het gedrag van de aios zichtbaar tot uitdrukking hoe de aios zich toetsbaar opstelt, omgaat met feedback en zich actief opstelt in het leerproces. In de voortgangsgesprekken met de docenten en de opleider wordt hieraan nadrukkelijk aandacht besteed.

 • Leerlijn Interculturaliteit

Toetsing & Beoordeling

Met ingang van maart 2014 geldt het Toetsprogramma HOVUmc voor alle betrokkenen (aios, opleiders en docenten) voor hoe de beoordeling van de aios Huisartsgeneeskunde bij HOVUmc wordt ingevuld. In dit programma worden de criteria beschreven die beoordelaars gebruiken voor de beoordeling van de prestaties van de aios. De nadere uitwerking van de verschillende toetsmomenten is nader uitgewerkt in een tijdpad, zie daarvoor: Toetsing en beoordeling Jaar 1.

Opbouw

Aios onderwijs

Evaluatie en planning

Reflectieonderwijs

Begeleiding

Portfolio

Canvas

Paralleldagen

Werken met opdrachten

Toetsing en beoordeling

Vaardighedenonderwijs

Zelfstudieprogramma's

Diensten doen