1e Huisartsstage: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(Opbouw in Trimesters)
(Opbouw in Trimesters)
Regel 35: Regel 35:
 
De introductieprogramma's bevatten daarnaast richtlijnen voor de opdrachten waarmee de aios in de opleidingspraktijk aan het werk gaan. De aios maken met opleiders en docenten afspraken over de keuze voor hun opdrachten (voortgangsgesprekken).
 
De introductieprogramma's bevatten daarnaast richtlijnen voor de opdrachten waarmee de aios in de opleidingspraktijk aan het werk gaan. De aios maken met opleiders en docenten afspraken over de keuze voor hun opdrachten (voortgangsgesprekken).
 
In het programmaonderdeel 'evaluatie en planning' op de terugkomdag, wordt het rooster nader ingevuld. Er worden dan afspraken gemaakt over het bespreken en presenteren van relevante praktijkervaringen, de resultaten van de opdrachten alsmede het verdiepingsonderwijs gebaseerd op het thema.
 
In het programmaonderdeel 'evaluatie en planning' op de terugkomdag, wordt het rooster nader ingevuld. Er worden dan afspraken gemaakt over het bespreken en presenteren van relevante praktijkervaringen, de resultaten van de opdrachten alsmede het verdiepingsonderwijs gebaseerd op het thema.
*Handleiding Trimester 1 Acute problematiek
+
 
*Handleiding Trimester 2 Veel voorkomende aandoeningen
+
====Trimester 1 Acute problematiek====
*Handleiding Trimester 3 Veel voorkomende chronische ziekten
+
'''Thema's:'''
*Handleiding Trimester 4 SOLK
+
*Acute problematiek
 +
*Top 20 Veel voorkomende aandoeningen
 +
*Eenmalige contacten.
 +
 
 +
'''Doelen''':
 +
*De meeste veel voorkomende acute aandoeningen in de huisartspraktijk of op de huisartsenpost onder supervisie van de hao diagnosticeren en verwijzen dan wel zelf behandelen
 +
*Veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk (top 20) zelfstandig adequaat afhandelen voor zover het gaat om eenmalige ongecompliceerde contacten
 +
 
 +
'''Werkwijze:'''
 +
*Handleiding Trimester 1.
 +
*Opdrachten 'Acute aandoeningen' (Self-Assessment Acute Problematiek) en 'Veel voorkomende aandoeningen' (Self *assessment Top 20 Veel voorkomende aandoeningen) formuleren en uitvoeren
 +
*Bespreken voortgang en resultaten opdrachten met de opleider en soms ook in de aios-groep
 +
*Ondersteunend 'aios-onderwijs'
 +
====Trimester 2 Veel voorkomende aandoeningen====
 +
 
 +
====Trimester 3 Veel voorkomende chronische ziekten====
 +
 
 +
====Trimester 4 SOLK====
  
 
== Doelen en globale inhoud ==
 
== Doelen en globale inhoud ==

Versie van 10 jan 2018 om 15:55

.
Fase 1
.
1e Huisartsstage Klinische stage .

Trimester 1
Acute problematiek

Trimester 2
Veel voorkomende aandoeningen

Trimester 3
Veel voorkomende chronische aandoeningen


Trimester 4
SOLK

Over de 1e huisartsenstage

In de eerste opleidingsperiode in de huisartspraktijk leert de aios het dagelijks werk van de huisarts uit te voeren. De aios raakt vertrouwd met het werkterrein en de werkwijze van de huisarts. Het adequaat omgaan met het klachtaanbod in de huisartspraktijk en de arts-patiënt communicatie staan hierbij centraal. Ook maakt de aios kennis met de organisatie van de huisartspraktijk. Én de aios maakt zich de principes van de huisartsgeneeskundige besliskunde eigen.

Overkoepelende informatie voor Jaar 1 is beschreven in:

Opbouw in Trimesters

De 1e Huisartsstage is opgedeeld in vier trimesters, elk met een eigen handleiding.

Aan het begin van trimesters 1, 2 en 4 worden in een introductieprogramma de betreffende thema's in het Cursorisch onderwijs Fase 1 geïntroduceerd. In Trimester 3 worden de belangrijkste veel voorkomende chronische ziekten behandeld. In maand 2 van de opleiding neemt de aios deel aan de 4 daagse STARtclass Huisartsgeneeskunde I (Acute zorg). De cursus wordt georganiseerd door Huisartsopleiding Nederland en vindt plaats in Utrecht. De cursus bereidt aios voor op acute situaties, zowel overdag als tijdens ANW diensten. Het afronden van de cursus is voorwaardelijk om gedurende de huisartsopleiding diensten op de HAP te kunnen doen.

De introductieprogramma's bevatten daarnaast richtlijnen voor de opdrachten waarmee de aios in de opleidingspraktijk aan het werk gaan. De aios maken met opleiders en docenten afspraken over de keuze voor hun opdrachten (voortgangsgesprekken). In het programmaonderdeel 'evaluatie en planning' op de terugkomdag, wordt het rooster nader ingevuld. Er worden dan afspraken gemaakt over het bespreken en presenteren van relevante praktijkervaringen, de resultaten van de opdrachten alsmede het verdiepingsonderwijs gebaseerd op het thema.

Trimester 1 Acute problematiek

Thema's:

 • Acute problematiek
 • Top 20 Veel voorkomende aandoeningen
 • Eenmalige contacten.

Doelen:

 • De meeste veel voorkomende acute aandoeningen in de huisartspraktijk of op de huisartsenpost onder supervisie van de hao diagnosticeren en verwijzen dan wel zelf behandelen
 • Veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk (top 20) zelfstandig adequaat afhandelen voor zover het gaat om eenmalige ongecompliceerde contacten

Werkwijze:

 • Handleiding Trimester 1.
 • Opdrachten 'Acute aandoeningen' (Self-Assessment Acute Problematiek) en 'Veel voorkomende aandoeningen' (Self *assessment Top 20 Veel voorkomende aandoeningen) formuleren en uitvoeren
 • Bespreken voortgang en resultaten opdrachten met de opleider en soms ook in de aios-groep
 • Ondersteunend 'aios-onderwijs'

Trimester 2 Veel voorkomende aandoeningen

Trimester 3 Veel voorkomende chronische ziekten

Trimester 4 SOLK

Doelen en globale inhoud

Doelen 1e Huisartsstage

Aan het eind van Jaar 1 beheerst de aios grotendeels de thema's 'korte-episode zorg' en 'spoedeisende zorg'. T.a.v. de overige thema's ('Chronische Zorg' en 'SOLK') en het competentieprofiel van de huisarts wordt een oriëntatie verwacht op het eigen handelen, die richting geeft aan het leren in het vervolg van de opleiding

Globale inhoud

De invulling van de opleidingsdoelen gebeurt aan de hand van de thema's uit het LOP. Bij de nadere uitwerking van de thema's volgen wij een opbouw van relatief eenvoudig en veel voorkomend naar zeldzamer en meer gecompliceerd. Het onderwijsaanbod voor de terugkomdagen is w.b. zwaartepunten opgedeeld in 4 hoofdthema's. Dit geeft richting aan de invulling van de periodes, maar wordt flexibel gehanteerd. Immers, de patiëntenstroom in de opleidingspraktijk en de leerervaringen die hiermee gepaard gaan zijn moeilijk planbaar. In het onderwijsaanbod van Jaar 1 zijn de medisch inhoudelijke thema's verdeeld over de 4 trimesters:

 • Trimester 1: Acute problematiek (Acute aandoeningen en veel voorkomende aandoeningen (top 20) in korte episodes (eenmalig contact)
 • Trimester 2: Veel voorkomende aandoeningen (Acute aandoeningen en veel voorkomende aandoeningen (top 50) ook in langer durende episodes, inclusief vervolgcontacten)
 • Trimester 3: Veel voorkomende chronische aandoeningen (Veel voorkomende chronische aandoeningen, risico's, diagnostiek en instellen behandeling bij DM, hart- en vaatziekten en astma/COPD, Preventie: risico- inventarisatie)
 • Trimester 4: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Leerlijnen

Leerlijnen Door de invoering van het Landelijk opleidingsplan (LOP) 2016 hebben we een aantal leerlijnen vastgesteld op basis van de thema's uit het LOP. Daarnaast onderscheiden we enkele doorlopende leerlijnen die gedurende de gehele opleiding aan bod zullen komen. Ook hebben we ruimte gemaakt voor leerlijnen, die niet als thema benoemd zijn, maar wel aandacht verdienen (b.v. Interculturaliteit) . Wij streven ernaar om de verschillende thema's en leerlijnen zoveel mogelijk geïntegreerd aan de orde te laten komen, d.w.z. gekoppeld aan medische inhoud. In competentiegericht onderwijs gaat het er immers om dat kennis, vaardigheden en attitudes samenkomen en dat het leren plaatsvindt aan de hand van wat zich in de praktijk voordoet. De leerlijnen zijn (2017) in ontwikkeling en toegankelijk via de startpagina van de wiki.

Thema gerichte leerlijnen:

Leerlijn Korte episode zorg Deze leerlijn wordt in de praktijk en via zelfstudie geleerd en er is hiervoor geen aanvullend cursorisch onderwijs gepland; op de wiki is hier geen plek voor ingeruimd

 • Leerlijn Spoedeisende zorg
 • Leerlijn Chronische zorg
 • Leerlijn Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen
 • Leerlijn SOLK startpagina
 • Leerlijn Zorg voor patiënten met psychische klachten en aandoeningen
 • Leerlijn Palliatieve en terminale zorg startpagina
 • Leerlijn Preventie
 • Leerlijn Zorg voor het kind
 • Leerlijn praktijkmanagement

Competentie gerichte leerlijnen:

Leerlijn Arts-patiënt communictaie (APC) We streven er naar om in het APC onderwijs communicatie- en procesvaardigheden te integreren met medisch inhoudelijk handelen. In het cursorisch onderwijs zal veel aandacht zijn voor APC, evenals in de opleidingspraktijk. Observatie is hierbij een belangrijk onderdeel: door de opleider, door de docent, door peers, direct of op videoregistraties. Wij vragen de aios om bij de selectie van consultvideo's die ter bespreking aangeboden worden zoveel mogelijk rekening te houden met de thema's van het betreffende trimester en de gekozen leerdoelen.

 • Leerlijn Wetenschap en onderwijs

Het onderwijs in deze leerlijn wordt gegeven door (gast)docenten verbonden aan het onderzoeksinstituut van de afdeling Huisartsgeneeskunde VUmc (EMGO+). Er wordt gewerkt aan de hand van gerichte opdrachten, zie de opdracht Wetenschappelijke vorming. Van de aios wordt een actieve bijdrage gevraagd aan het cursorisch onderwijs WV in de vorm van casuspresentatie en thema-onderwijs.

 • Leerlijn Ethiek en recht

Het onderwijs in deze leerlijn wordt gegeven door (gast)docenten verbonden aan de Afdeling Ethiek & Recht en omvat een inleiding in het (medisch)recht en een introductie in medische ethiek. Aan de orde komen de voor huisartsen relevante wetten, het Medisch Tuchtrecht en het omgaan met Medisch Ethische dilemma's. Het onderwijs wordt verzorgd door gastdocenten.

 • Leerlijn professionaliteit

Professionaliteit beschouwen wij als de overkoepelende competentie waarin de ontwikkeling van de aios tot professional zichtbaar wordt. Hierin komt in het gedrag van de aios zichtbaar tot uitdrukking hoe de aios zich toetsbaar opstelt, omgaat met feedback en zich actief opstelt in het leerproces. In de voortgangsgesprekken met de docenten en de opleider wordt hieraan nadrukkelijk aandacht besteed.

 • Leerlijn Interculturaliteit

Toetsing & Beoordeling

Met ingang van maart 2014 geldt het Toetsprogramma HOVUmc voor alle betrokkenen (aios, opleiders en docenten) voor hoe de beoordeling van de aios Huisartsgeneeskunde bij HOVUmc wordt ingevuld. In dit programma worden de criteria beschreven die beoordelaars gebruiken voor de beoordeling van de prestaties van de aios. De nadere uitwerking van de verschillende toetsmomenten is nader uitgewerkt in een tijdpad, zie daarvoor: Toetsing en beoordeling Jaar 1.

Opbouw

Aios onderwijs

Per periode (trimester) staat een bepaald thema centraal (zie hiervoor). Het Cursorisch onderwijs Jaar 1 wordt zoals gezegd binnen dit thema vervolgens vakgericht ingevuld. Naar aanleiding van de ervaringen uit de praktijk en de reflecties hierop wordt een keuze gemaakt voor verdiepingsonderwijs. Aios nemen daarin een actieve rol voor hun rekening door samen met de docenten een thema te kiezen en invulling te geven aan het onderwijs. Het is de verantwoordelijkheid van de docenten om de kwaliteit van het 'aios-onderwijs' te borgen; zij doen dit door het actief begeleiden van de aios in de voorbereiding van dit aios- onderwijs en door het geven van feedback op vorm en inhoud van het uitgevoerde aios- onderwijs. Waar nodig leveren de docenten zelf een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijs.

De opleiding is erop gericht dat aios in toenemende mate zelf meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor het voorbereiden en uitvoeren van het 'aios-onderwijs'. De inbreng van de docenten blijft daarbij van belang. Met name bij het concretiseren van leerwensen van de aios en het adviseren ten aanzien van de te gebruiken onderwijsprogramma's en didactische werkvormen. Pas als de leerdoelen concreet genoeg zijn is het mogelijk het bijpassende onderwijs te ontwerpen/selecteren.

De docenten vervullen bij het 'aios-onderwijs' de rol van ondersteuner. De aios leggen hun concept programma vooraf aan de docent voor. Bijvoorbeeld: als een groep belangstelling heeft voor thematisch onderwijs over diabetes, dan wordt eerst geïnventariseerd wat men daarover precies willen leren (bv. de veel voorkomende bijwerkingen van veel gebruikte orale antidiabetica, uitvoeren van voetonderzoek enz.). Hoewel de speelruimte voor de keuzes beperkt wordt (het moet gaan over een onderwerp dat past bij de trimesterthema's) wordt hiervan in de praktijk wel eens afgeweken. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een actuele casus! De aios-groep kiest soms ook naar aanleiding van een actuele gebeurtenis voor een afwijkende invulling van het verdiepingsonderwijs. Docenten adviseren de aios bij het ontwerpen van het onderwijs. De algemene onderwijsprogramma's zijn te vinden onder het Cursorisch onderwijs Jaar 1. Dit betreft met name de introductieprogramma's voor de trimesters, de bouwstenen voor medische verdiepingsprogramma's en een aantal programma's die betrekking hebben op de doorgaande leerlijnen Arts Patiënt Communicatie, Wetenschappelijke Vorming, Ethiek en Vaardighedenonderwijs. De nadere uitwerking van de gekozen onderwerpen en thema's vindt plaats in samenspraak met de groep. Bij de invulling van het zogenoemde 'aios-onderwijs' kan geput worden uit meerdere databases. Allereerst is zijn er materialen te vinden op onze eigen onderwijs- Wiki. De leerlijnen 'chronische zorg' en 'zorg voor patiënten met SOLK' zijn in ontwikkeling en zullen in 2017 onderwijsmaterialen voor praktijk, zelfstudie en terugkomdagonderwijs gaan bevatten. De docenten hebben ook toegang tot de onderwijsmaterialen van de overige 7 huisartsopleidingen. Indien noodzakelijk kunnen in overleg ook derden benaderd worden voor het vervullen van de rol van expert- docent. Op de site van Huisartsopleiding Nederland zijn Toetsstations te vinden om het vaardighedenonderwijs te ondersteunen.

Zie Onderwijsexpertise voor een lijst van docenten en opleiders die te benaderen zijn voor het verzorgen van expert-onderwijs. Per opleidingsjaar mag er 2x3 uur een externe docent ingeschakeld worden. Een trainingsacteur kan naar behoefte (van de groep) ingezet worden.

Evaluatie en planning

Reflectieonderwijs

Begeleiding

Portfolio

Canvas

Paralleldagen

Werken met opdrachten

Toetsing en beoordeling

Vaardighedenonderwijs

Zelfstudieprogramma's

Diensten doen