Compenseren: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 37: Regel 37:
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Verantwoordelijkheden]]
 
*[[Conflict]]
 
*[[Conflict]]
*[[Zwangerschapsverlof en geboorteverlof]]
 
 
|}
 
|}
 
De aios kan extra gemaakte uren compenseren. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:
 
De aios kan extra gemaakte uren compenseren. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:52


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

De aios kan extra gemaakte uren compenseren. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

 • De zelfstandige periode bij parttimers.
 • De parttimers moeten de zelfstandige periodes voltijds werken. Zij krijgen dan niet een aangepast contract, maar kunnen deze uren compenseren.
 • Diensten. Als de aios, door het doen van diensten in de huisartsenpost, meer uren werkt dan contracuteel is overeengekomen, kan de aios deze uren compenseren.

Compensatie van diensten

 • Bij een werktijdfactor van X uur per week dient de compensatie van diensten binnen deze X uur plaats te vinden.
 • Een dienst wordt pas gecompenseerd nadat de dienst is uitgevoerd.
 • De aios hoeft een dienst niet persé direct te compenseren. Aios en opleider kunnen ook afspreken dat de aios de compensatie opspaart, en bijvoorbeeld in één keer opneemt tijdens een sluiting van de praktijk en/of vakantie opleider.

Cao artikel B1: Werktijden en arbeidsduur

SBOH.png
De onderstaande tekst is overgenomen voor leesgemak, de authoritieve tekst van dit artikel van de Cao vind je op de website van de SBOH.

Personeelsinformatie

Verdeling van de werkuren over de week in de huisartspraktijk

Bij een voltijdse werkweek bedraagt de arbeidsduur 38 uur per week. Daarvan is 6,5 uur bestemd voor de terugkomdag. Dit betekent dat je 31,5 uur per week beschikbaar bent voor de opleiding in de huisartspraktijk. Als je een arbeidsovereenkomst voor minder uren hebt, wordt het aantal uren in de huisartspraktijk naar rato vastgesteld.

Het uitgangspunt is dat je maximaal 8,5 uur per dag werkt. Gedurende de werkdag heb je recht op een half uur lunchpauze als je op een dag meer dan 5,5 uur werkt. Deze pauze behoort niet tot de werktijd.

Diensten in een HDS (huisartsenpost)

De meeste aios zullen dienst doen in een huisartsenpost. Bij het doen van diensten in een huisartsenpost geldt dat elk dienstuur meetelt voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Als je door het doen van diensten in een huisartsenpost meer uren in de week werkt dan contractueel is overeengekomen, dan kunnen deze 'meer-uren' worden gecompenseerd in overleg met de opleider (in principe binnen 28 dagen). Het is dus niet de bedoeling dat je met de opleider afspreekt dat de diensten worden gecompenseerd door structureel een hele of halve dag vrij te zijn. Het compenseren van de gewerkte diensturen op een vooraf afgesproken vaste dag in de week kan natuurlijk wel een goede oplossing zijn. 

Klik hier voor een voorbeeld van de verdeling van de werkuren in de huisartspraktijk.

Arbeidstijdenwet

In de Arbeidstijdenwet zijn afspraken vastgelegd over arbeids- en rusttijden. Voor artsen in opleiding zijn naast de algemene regels van de Arbeidstijdenwet ook specifieke regels van toepassing. Die staan in het Arbeidstijdenbesluit.

Cao artikel B1

 1. De aios verricht zijn werkzaamheden op de door de (stage-)opleider en opleidingsinstituut vastgestelde werktijden. De werktijden liggen tussen 8.00 uur en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
 2. De aios is naast de in lid 1 van dit artikel genoemde werktijden gehouden deel te nemen aan diensten. a. Voor diensten binnen waarneemgroepen en tijdens niet-gevaluteerde stages geldt dat zij maximaal bedragen: - een avonddienst, nachtdienst of avond + nachtdienst per week; - een weekenddienst per vier weken, die maximaal 24 uur achtereen bedraagt. b. Voor diensten in een HDS geldt dat de aios per 3 maanden maximaal deelneemt aan 8 diensten van ten hoogste 9 uur (exclusief pauzes) waarvan maximaal 2 avonddiensten, maximaal 3 nachtdiensten en maximaal 3 weekenddiensten, tenzij de aios geen bezwaar heeft tegen een andere indeling. - Indien er sprake is van deelname aan de diensten in een HDS die in een periode worden geclusterd en tijdens welke periode geen werkzaamheden worden verricht binnen de huisartspraktijk, geldt voor een periode van 3 maanden een maximum van 15 diensten van ten hoogste 9 uur. c. Tijdens de gevaluteerde stages zal de aios werkzaamheden verrichten ingevolge de dienstroosters van de stage-instelling.
 3. Voor diensten tijdens niet-gevaluteerde stages geldt  dat de gewerkte uren conform lid 1, vermeerderd met de daadwerkelijk gewerkte uren tijdens de in lid 2a genoemde diensten gemiddeld over een periode van vier weken niet meer dan 41 uur per week mogen bedragen. Alle meer gewerkte uren in deze periode boven de 4 x 41 uur worden in tijd gecompenseerd tijdens het praktische deel van de opleiding. Deze compensatie dient in beginsel tijdens de lopende stage plaats te vinden. 
 4. Voor diensten binnen waarneemgroepen geldt dat alle daadwerkelijk gewerkte uren meetellen voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Indien het aantal gewerkte uren conform lid 1, vermeerderd met de daadwerkelijk gewerkte uren tijdens de in lid 2a genoemde diensten binnen een tijdsbestek van zeven opeenvolgende dagen meer is dan 38 uur, is er sprake van overuren welke in tijd worden gecompenseerd gedurende  de lopende opleidingsperiode en wel binnen maximaal 28 dagen na de bovengenoemde periode van 7 dagen, tenzij de aios ermee instemt de compensatie op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
 5. Voor diensten in een HDS geldt dat elk dienstuur meetelt voor de vaststelling van het aantal gewerkte uren in een week. Indien door het doen van diensten in een HDS het aantal gewerkte uren binnen een tijdsbestek van zeven opeenvolgende dagen meer is dan 38 uur is er sprake van overuren welke in tijd worden gecompenseerd gedurende de lopende opleidingsperiode en wel binnen maximaal 28 dagen na de bovengenoemde periode van 7 dagen, tenzij de aios ermee instemt de compensatie op een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
 6. Indien tijdens de gevaluteerde klinische stages door de feitelijk gewerkte uren de arbeidsduur wordt overschreden, is artikel 2 (Overwerk) van de ORT-regeling gevaluteerde klinische stages, zoals opgenomen in bijlage B-2, van toepassing.
 7. Op de werktijden, pauze en rusttijden van de aios is het gestelde in het Arbeidstijdenbesluit, zowel voor wat betreft de algemene bepalingen als de specifieke regels voor de zorgsector, van toepassing. 


De bovenstaande tekst is overgenomen voor leesgemak, de authoritieve tekst vind je op de website van de SBOH, zie Cao.