Handige tool (SFMPC) om de problemen van kwetsbare ouderen in kaart te brengen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
Leerlijn complexe ouderenzorg
Auteur

Els Licht
Niek van Asperen

Stage

CZ stage
2e Huisartsstage

KBA

1. Vaststellen

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Kennis en wetenschap

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Trefwoord

Volgt

Relevantie

Goede huisartsenzorg houdt meer in dan het behandelen van ziekten. Zeker bij oudere en kwetsbare patiënten is het belangrijk om aandacht te hebben voor alle domeinen die invloed op de levenskwaliteit hebben. 

Doel

De aios kan bij patiënten met complexe problematiek een probleeminventarisatie opstellen met behulp van het SFMPC model.

Subdoel

De aios realiseert zich dat bij complexe problematiek een pro-actieve aanpak gewenst is.

Werkvormen

Praktijkopdracht en leergesprek:

Verpleeghuis:

  • Doe het opname gesprek met een nieuwe bewoner of inventariseer de problemen bij een patiënt die nog geen zorgplan heeft. Gebruik hierbij de SFMPC methode
  • Bespreek met je opleider de gemaakte probleeminventarisatie.

Huisartsenpraktijk:

  • Selecteer samen met je opleider of POH een oudere patiënt met complexe problemen. Besteed hierbij ook aandacht aan waarom je denkt dat juist bij deze patiënt een proactieve aanpak wenselijk is.
  • Ga met deze patiënt in gesprek en analyseer de problemen volgens het SFMPC model. Prioriteer de problemen in overleg met de patiënt. Stel een behandelplan op.
  • Bespreek met je opleider je analyse en zorgplan. Welke beperkingen en problemen heb je gevonden? Van welke problemen verwacht je dat ze in de nabije toekomst aandacht verdienen? Bespreek ook van welke problemen de huisarts al op de hoogte was en hoe het komt dat deze methode wel of geen nieuwe informatie heeft opgeleverd.

Presentatie die bij terugkomdagonderwijs gebruikt kan worden:

Gebruiksaanwijzing

Probleeminventarisatie is het in kaart brengen van problemen en beperkingen op verschillende levensgebieden. Een model dat veel gebruikt wordt om deze levensgebieden in kaart te brengen is het SFMPC model. Hierbij staat elke letter voor een deelgebied: Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch, Communicatief.

Voorbeelden van problemen per deelgebied:

Site: werken in de ouderen geneeskunde

In een gesprek met de patiënt kan je dit template invullen:

Na het inventariseren van de problemen volgens het SFMPC model, ga je in overleg met de patiënt de problemen prioriteren. Wat vindt de patiënt zelf het grootste probleem? Naast de wensen van de patiënt kijk je ook naar de problemen waarvan je als huisarts verwacht dat dit in de toekomst problemen kan geven (denk bijvoorbeeld aan een demente oudere zonder ziekte-inzicht). Zo kan er aan elk probleem een urgentie toegekend worden. 

Toevoeging:

Het doen van een probleeminventarisatie kan niet los gezien worden van het opstellen van een zorgplan. Een logisch vervolg zou dan ook zijn om tegelijkertijd aandacht te besteden aan KBA 2 ‘Stelt in samenspraak met de patiënt een behandelplan vast’.

De bouwstenen in de leerlijn complexe ouderenzorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit