Leerlijn preventie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (link naar bouwsteen E-learning toegevoegd)
k (beschrijving linkje aangepast)
 
Regel 36: Regel 36:
 
=== Bouwstenen ===
 
=== Bouwstenen ===
 
==== E-learning ====
 
==== E-learning ====
* [[E-learning|Alle NHG-PINs per leerlijn]]
+
* [[E-learning|E-learning per leerlijn]]
 
====Deelthema 1: Zorg op individueel niveau====
 
====Deelthema 1: Zorg op individueel niveau====
 
{{KBA 9.1}}
 
{{KBA 9.1}}

Huidige versie van 26 jun 2020 om 14:11


Leerlijn preventie

Leerlijnhouder:
drs. Marianne Hanneman
Psycholoog

Leerlijnmedewerkers:
Esther van Vlaanderen
Huisarts

Inleiding

Het onderwijs dat op deze pagina's wordt aangeboden, is nog 'work in progress'. Reacties en opmerkingen graag sturen naar vermeld emailadres.

Onder de KBA's Preventie zijn bouwstenen voor het onderwijs te vinden. Deze bouwstenen zijn in veel gevallen voor meerdere KBA's te gebruiken. Via hyperlinks proberen we de verschillende KBA's met elkaar te integreren. Onder de meeste KBA's zijn bouwstenen te vinden voor verschillende onderwijsvormen.

Preventie en huisarts

Het doel van preventie in de gezondheidszorg is zorgen dat mensen langer gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Preventie heeft ook tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen, of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen.

Opbouw van de leerlijn

De opzet van de Leerlijn Preventie is om voor het onderwijs van aios en opleiders (praktijkleren, leergesprek, onderwijsprogramma en zelfstudie) relevante informatie en links bijeen te brengen, bruikbaar om vat te krijgen op het onderwerp preventie. De KBA’s Preventie geformuleerd door Huisartsopleiding Nederland spelen daarbij een ordenende en leidende rol.

Naast het onderwijs geformuleerd in de bouwstenen krijgt elke 3-jaars aios onderwijs tijdens de Landelijke Tweedaagse Preventieve Zorg. De Tweedaagse Preventieve Zorg moet de aios een stevig kennisniveau geven over het belang van preventie in de huisartspraktijk, de ‘opbrengst’ van preventieprogramma’s tot nu toe, de nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Onderwijs gegeven tijdens de Landelijke Tweedaagse Preventieve Zorg zal mogelijk enige overlap hebben met het onderwijs geformuleerd in de bouwstenen.

Bouwstenen

E-learning

Deelthema 1: Zorg op individueel niveau

1. Stelt, samen met de patiënt, een individueel zorgplan op ter preventie van een chronische ziekte. Competenties
 • Stelt, samen met de patiënt, een individueel zorgplan op ter preventie van een chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes, hart- en vaatziekten).
 • Weegt en bespreekt met de patiënt de voor- en nadelen van de verschillende preventieve interventies.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Maatschappelijk handelen
 4. Kennis en wetenschap
2. Verkent op indicatie de leefstijl van een patiënt en bespreekt mogelijkheden tot verandering. Competenties
 • Stelt vast in welke veranderingsfase de patiënt zich bevindt.
 • Verkent samen met de patiënt waar de wensen en (on)mogelijkheden liggen, door middel van motiverende gesprekstechnieken.
 • Speelt - wanneer de patiënt besluit zijn of haar leefstijl te veranderen - een ondersteunende rol in dit verandertraject.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Maatschappelijk handelen
 4. Professionaliteit
3. Adviseert over verschillende preventieve activiteiten. Competenties
 • Adviseert desgevraagd over verschillende preventieve activiteiten, zoals total body scans en PSA bepaling.
 • Geeft een evidence-based antwoord op vragen van een patiënt hierover.
 • Bepaalt zijn positie en taakopvatting ten aanzien van preventieve activiteiten in de huisartsenpraktijk.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Maatschappelijk handelen
 4. Wetenschap en onderwijs

Deelthema 2: Zorg op praktijkpopulatieniveau

4. Selecteert personen en patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico. Competenties
 • Spoort personen met een verhoogd risico op d.m.v. het opzetten en uitvoeren van preventieprogramma’s.
 • Selecteert patiënten met een verhoogd risico met behulp van het HIS.
 1. Medisch handelen
 2. Samenwerken
 3. Organiseren
 4. Wetenschap en onderwijs
5. Voert programmatische preventie uit. Competenties
 • Voert programmatische preventie uit, zoals door de beroepsgroep en de overheid toevertrouwd (bijvoorbeeld griepvaccinatie, opsporen ouderen met complexe problematiek, patiënten met verhoogd fractuurrisico, preventieconsult).
 • Werkt samen met andere hulpverleners en instanties die zich bezighouden met preventie (bijv. schoolarts, GGD, thuiszorg, Gemeente).
 1. Samenwerken
 2. Organiseren
 3. Maatschappelijk handelen

Deelthema 3: Organisatie van de zorg op wijkniveau

6. Bepaalt welke rol de huisarts heeft in een nieuw of bestaand preventieproject en voert deze uit. Competenties
 • Selecteert -buiten het bestaande bevolkingsonderzoek en landelijke vaccinatiecampagnes-een preventieproject uit bestaand lokaal, regionaal of landelijk aanbod.
 • Of ontwikkelt zelf een preventieproject.
 • Doet dit op basis van relevantie voor de praktijk en wijk, haalbaarheid, financieringsmogelijkheden en samenwerkingsmogelijkheden (bijvoorbeeld m.b.v. wijkscan).
 • Bepaalt binnen dit project de rol van de huisarts; identificeert bevorderende en belemmerende factoren voor deze rol.
 1. Organiseren
 2. Maatschappelijk handelen
 3. Wetenschap en onderwijs
7. Is betrokken bij de uitvoering van bevolkingsonderzoek zoals door de beroepsgroep met de overheid is overeengekomen en voert zijn aandeel hierin uit. Competenties
 • Kent doelstelling, opzet en uitvoering van bevolkingsonderzoek naar baarmoederhals-, borst-en darmkanker en de rol van de huisarts hierin.
 • Kent de procedures / afspraken binnen praktijk m.b.t. opvang screen-positieve patiënten uit bevolkingsonderzoek op cervix-, borst-of darmkanker.
 • Combineert in een gesprek het slechte nieuws van de afwijkende screening met de onzekerheid die gepaard gaat met het nog ontbreken van vervolgdiagnostiek; geeft ruimte aan de angst en onzekerheid.
 • Organiseert de informatievoorziening aan de patiënt en de routing bij afwijkende uitslag bij het bevolkingsonderzoek.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Samenwerken
 4. Wetenschap en onderwijs
 5. Professionaliteit
8. Brengt een erfelijke ziekte in de familie van een patiënt in kaart en bespreekt of screening of diagnostiek aan de orde is Competenties
 • Brengt een erfelijke ziekte in een familie in kaart aan de hand van een familieanamnese en stamboom.
 • Bespreekt of screening of diagnostiek volgens de geldende richtlijnen aan de orde is
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
9. Bespreekt bij bestaande kinderwens preventieve mogelijkheden voorafgaand aan een toekomstige zwangerschap. Competenties
 • Bespreekt met een paar met kinderwens gezondheid bevorderende maatregelen voorafgaand aan een toekomstige zwangerschap (preconceptiezorg).
 • Counselt bij erfelijke risico’s en kent de verwijsmogelijkheden.
 1. Medisch handelen
 2. Communicatie
 3. Maatschappelijk handelen
 4. Professionaliteit


Overige leerlijnen


Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit