Opleidershandleiding 1e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Teamleider huisartsopleiders
Mark Deves

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Bij de start van de opleiding is het altijd spannend of de nieuwe combinatie van opleider en aios goed ‘klikt’. Lukt het om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen? Is de ontwikkeling van de aios passend voor de periode? Bij het beantwoorden van dit soort vragen is de uitwisseling met de docenten van het terugkomdagonderwijs én de collegiale consultatie met andere opleiders een grote steun.

De ontmoeting met de docenten en de collega’s vindt plaats tijdens de paralleldagen en de meerdaagse cursus (leergangen). De paralleldag loopt ‘parallel’ met de terugkomdag van de aios, die dan de praktijk waarneemt. De opleider maakt een inschatting van de mate van zelfstandigheid van de aios en zorgt voor passende ondersteuning of achterwacht. Ook brengen de docenten een bezoek aan de praktijk. Er zijn, zo nodig, tussentijds koppelgesprekken naar aanleiding van het verloop van het opleidingsproces.  

Opleiden in de 1e huisartsstage

Bij de start van het 1e opleidingsjaar krijgen de docenten allerlei signalen. Vaak optimistisch van toon: de aios en opleiders zijn enthousiast van start gegaan, in de groepen heerst een stemming van positieve ‘verwachting’ over wat het komende jaar zal brengen. 

Voorop staat voor ons dat het belangrijkste deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk. De beoordeling van de ontwikkeling van de aios steunt op concrete ervaringen in de functie van huisarts. Opleiders kunnen bij het vormen van hun oordeel over de ontwikkeling van de aios putten uit een serie ‘kritische beroepssituaties’ die zich in de loop van het jaar voordoen. Kritische beroepssituaties zijn ‘prestaties’ van de aios die er in de ogen van de opleider ‘toe doen’. Het zijn, anders gezegd, de momenten waarop zichtbaar wordt in hoeverre de aios (al) competent is.  

Op basis van deze ervaringen vragen wij de opleiders hun oordeel te formuleren en dat vervolgens vast te leggen in de Competentie Beoordelings Lijst (Combel) en het voortgangsadvies in het digitaal portfolio van de aios. De aios nodigt jou per mail uit om deze beoordelingen in te vullen. In die mail staat een link naar het desbetreffende formulier. Zie Verplichtingen 1e Huisartsstage

Wie neemt het initiatief?

Die vraag wordt vaker gesteld: “Wat moet de aios nou eigenlijk doen en wat wordt van de opleider verwacht?”. Het gaat dan vaak om de vraag wie het initiatief moet nemen. In het onderstaande overzicht zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje: 

Aios neemt initiatief Opleider neemt initiatief
 • agendasetting leergesprek
 • plannen voortgangsgesprek
 • agendasetting voortgangsgesprek
 • uitnodigen opleider voor invullen Combel en voortgangsadvies ( eportfolio)
 • formuleren IOP
 • formuleren DARTN
 • presenteren Opdrachten
 • verslaglegging voortgangsgesprek
 • agendasetting leergesprek
 • agendasetting voortgangsgesprek
 • invullen Combel en voortgangsadvies  8 en 11 maanden & diensten
 • feedback IOP
 • feedback DARTN
 • feedback Opdrachten
 

Voortgangsgesprekken in de twee-fasenstructuur:

Het aantal voortgangsgesprekken in de huisartsopleiding is in de verplichte regelgeving vastgelegd op minimaal 3 x met de opleider en 3 x met de docent per jaar, zie Tijdpad toetsing en beoordeling 1e Huisartsstage

Het onderstaande schema schetst de verdeling voortgangsgesprekken (VG), het voortgangsadvies & de voortgangsbeslissing bij een volledig opleidingstraject van 3 jaar. Bij een aanpassing van de opleidingsduur wordt dit schema individueel aangepast en opnieuw vastgesteld. Bij een korter traject vervallen een of meerdere beoordelingsmomenten. Bij een verlengd traject worden een of meerdere voortgangsgesprekken toegevoegd.  

Zie Voortgangsgesprekken

Wanneer gebeurt wat in de beoordeling?

In onderstaand schema volgen wij het landelijke Protocol Toetsing en Beoordeling, door de RGS vastgesteld in januari 2016 ( 

Doel: educatieve beoordeling
Onderwerp van toetsing

(op basis van ...)

Actoren in gesprek
aios Opleider Docent Landelijk*
Kennis

(schriftelijke kennistoets: LHK)

- - - ¡
Voortgang individueel opleidingsprogramma

(IOP, observaties in de praktijk)

¡ ¡ - -
Voortgang individueel opleidingsprogramma

(IOP, observaties binnen instituut)

¡ - ¡ -
Consultvaardigheden

(video-opnamen, consultvoeringstoets)

- - ¡ -
 
Doel: selectieve beoordeling
Input tbv selectieve beslissing Actoren
Opleider docent Hoofd
1 uitslagen LHK (2x) - -  
2 advies globale beoordeling geschiktheid ¡ -
3 advies globale beoordeling geschiktheid - ¡

Legenda: ¡ = beoordeling                      = beslissing 

* wordt landelijk ontwikkeld en afgenomen onder verantwoordelijkheid van Huisartsopleiding Nederland 

Procedure educatieve beoordeling de 1e huisartsstage:

1.    In de eerste maand stelt de aios in overleg met de docent en opleider zijn IOP op.

2.    3 x per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de opleider en de aios en wordt de Combel ingevuld.

3.    De aios maakt een verslag van het voortgangsgesprek, geaccordeerd door de opleider.

4.    3 x per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de docenten en de aios en wordt de Combel ingevuld.

5.    De aios maakt een verslag van het voortgangsgesprek, geaccordeerd door de docent.

6.    Na zes maanden opleiding wordt de basisconsultvoeringstoets (BCT)* afgenomen.

7.    Na acht maanden geven de opleider en de docenten elk een tussentijds voortgangsadvies om de opleiding voort te zetten.

8.    Tweemaal per kalenderjaar maakt de aios de landelijke huisartsgeneeskundige kennistoets: LHK .

 

Procedure selectieve beoordeling en besluitvorming in de 1e huisartsstage:

1.    In de 11e maand van de opleiding geven de opleider en docenten elk een voortgangsadvies om de opleiding wel of niet voort te zetten of onder bepaalde voorwaarden.

2.    De voortgangsadviezen van opleider en docenten resulteren in een advies aan het hoofd van het opleidingsinstituut door de teamleider.

3.    Op basis van het bij 2 genoemde advies en de uitslagen van de LHK besluit het hoofd van de opleiding over de voortzetting van de opleiding, uiterlijk  in de 12e maand. 

*Basisconsultvoeringstoets

De Basisconsultvoeringtoets toetst na 6 maanden opleiding in hoeverre de aios deze ‘basisconsultvoeringvaardigheden’ beheerst. Getrainde beoordelaars beoordelen de videoconsulten en zij geven de aios feedback. Dit is in lijn met het Landelijk Opleidingsplan van de huisartsopleidingen. De beoordelaar kent de aios niet. Vandaar 'extern'. Het idee daarachter is dat een onbekende beoordelaar de aios met een frisse blik bekijkt en zo een extra bron van feedback voor de aios vormt. De externe beoordelaar kan de aios objectiever beoordelen dan iemand die de aios kent.

De BCT-feedback wordt door de aios verwerkt in de leerdoelen t.a.v. consultvoering. De BCT-uitslag wordt meegenomen in de Combelscore op het competentiegebied communicatie.