Ziekte en re-integratie: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
 
Regel 23: Regel 23:
 
|
 
|
 
'''Regelgeving'''
 
'''Regelgeving'''
*[[FAQ en Begrippenlijst]]
 
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Instituutsreglement]]
 
*[[Opleidingsplan]]
 
*[[Opleidingsplan]]

Huidige versie van 28 okt 2020 om 15:38


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Teamleiders
Jeroen Woertman
Hendrien Duijnhouwer

Arbo contactpersoon
Simone van den Hil

Regelgeving

ARBO-contactpersoon (ARBOcp): Simone van den Hil

Bedrijfsartsen SBOH: Joyce Hasselaar en Armand Dhaeze

Casemanager SBOH: Samira Chahyd

Coördinator Bijzondere Aiostrajecten (CBA): Rinel van Beest

Ziekmelding

 • Bij ziekte meldt de aios dit zo snel mogelijk via de verzuimmelder van de SBOH. Daarnaast geeft de aios dit zelf door aan de opleider en de docenten. Het instituut ontvangt een verkorte bevestiging van de ziekmelding waarin alleen ingangsdatum, aantal ziekte-uren en verwachte duur vermeld worden. Eventuele opmerkingen zijn niet zichtbaar voor instituut.
 • Alleen als de aios gedeeltelijk ziek is wordt het afgesproken aantal uren ingevuld. Anders is het altijd 100%, ook als het om een dag gaat.
 • Als de verwachte duur langer is dan twee weken, of als het aantal uren minder is dan 100%, wordt de melding door het secretariaat doorgestuurd naar de ARBO-contactpersoon (ARBOcp) en de desbetreffende teamleider.
 • Zodra de aios weer aan het werk gaat verwerkt deze dat direct in de verzuimmelder.
 • Bij een gedeeltelijke herstelmelding wordt uitgegaan van het aantal uren in de arbeidsovereenkomst. Heeft de aios een overeenkomst van 32 uur en werkt hij/zij weer 20 uur, dan wordt bij ‘voor hoeveel uren per week bent u nog ziek’ 12 uur ingevuld.

Langer dan twee weken ziek

De ARBO-contactpersoon krijgt een bericht van de SBOH als een aios langer dan twee weken ziek is, waarna de ARBOcp contact opneemt met de aios. Tijdens ziekte en re-integratie onderhoudt vanuit het opleidingsinstituut uitsluitend de ARBOcp contact met de aios over het verloop van de ziekte en herstel/re-integratie. Tevens heeft de aios contact met de bedrijfsarts en de casemanager van de SBOH. 

Algemene regels

Tijdens ziekte en re-integratie is de aios niet in opleiding, dus vinden er geen voortgangs- c.q. beoordelingsgesprekken plaats. Ook doet de aios tijdens deze periode niet mee aan de LHK-, KOV- en BCT-toets, STARtclass en de tweedaagse Preventieve Zorg. Ook meedoen aan een terugkomdag is tijdens deze periode niet toegestaan.

Bij verzuim van langer dan 6 weken tijdens een huisartsstage kan besloten worden de stage te verlengen. Bij externe stages geldt hiervoor een termijn van 2 weken.

Per opleidingsjaar geldt dat de aios 10 werkdagen ziek kan zijn, zonder consequenties voor de opleidingsduur. Na die 10 werkdagen staat de opleiding stil en wordt de einddatum van de opleiding verplaatst naar een later moment, afhankelijke van de duur van ziekte, meer dan 10 werkdagen per opleidingsjaar.

Voorbeeld: ben je tijdens de 1e huisartsstage 7 weken ziek, dan wordt de einddatum 5 werken verplaatst. Ziekmeldingen binnen een opleidingsjaar worden bij elkaar opgeteld, dus ben je een keer 2 weken ziek en nog een keer 3 weken dan geldt ook een verplaatsing van de einddatum van 3 weken. Bij de start van een nieuw opleidingsjaar (d.w.z. de externe stages of de huisartsstage; geen kalenderjaar) staat de teller weer op 0.

Re-integratietraject

De bedrijfsarts bepaalt het ziektepercentage en het startmoment van re-integratie.

 • De ARBOcp wordt hiervan op de hoogte gesteld door de bedrijfsarts en neemt contact op met de aios.
 • Bij elke wijziging in het aantal ziekte-uren verwerkt de aios dit in de verzuimmelder. Het instituut ontvangt hiervan een afschrift (zie punt 1 bij Ziekmelding).
 • De aios maakt samen met de ARBOcp een plan van aanpak voor re-integratie. Daarin worden specifieke eisen t.a.v. de opleidingsplek en een inschatting van de belastbaarheid van de aios genoemd.
 • De ARBOcp bespreekt het plan van aanpak met de Coördinator Bijzondere Aiostrajecten (CBA).
 • De CBA neemt contact op met de re-integratieopleider (dit is niet per se de eigen opleider) en informeert deze over de belastbaarheid van de aios.
 • De aios bespreekt het plan van aanpak met de re-integratieopleider en samen kijken ze of het passend is in de praktijk.
 • De ARBOcp houdt de CBA op de hoogte van het ziekteproces en de belastbaarheid.
 • Wanneer de opleider en aios melden dat op de praktijk een re-integratiepercentage is bereikt van 53% (=20,1 uur, verdeeld over 2 hele en een halve dag) én de aios voor die uren weer volledig belastbaar is, volgt een gesprek tussen de opleider en de CBA. Als blijkt dat de aios opleidbaar is (zie criteria bij ‘herstart van de opleiding’), wordt de aios in overleg met de teamleider in een (nieuwe) groep geplaatst. Als blijkt dat de aios ook op de terugkomdag volledig belastbaar is gaat de opleidingstijd weer in.

Herstart van de opleiding

Het vaststellen van de overgang van re-integratie naar opleidbaarheid is een beslissing van het opleidingsinstituut. Deze beslissing wordt genomen op basis van inhoudelijke beoordeling van de werkzaamheden van de aios tijdens de re-integratie.

De CBA vraagt de opleider en docenten aan de hand van praktijkvoorbeelden te illustreren of de aios in staat is deze uit te voeren op een niveau passend bij de fase van de opleiding én of er daarnaast al voldoende leerruimte bestaat. Bij een voldoende beoordeling zal de opleidingstijd weer ingaan. Deze beslissing wordt schriftelijk bevestigd.

Voorwaarden om werktijd mee te laten tellen als opleidingstijd

Naast bovenstaande vaststelling moet de aios minimaal 70% van een fulltime contract werken, inclusief de terugkomdag (tkd is 6,5 uur of 17%; blijft over voor praktijk 20,1 uur of 53%).

Binnen die 53% praktijk + 17% terugkomdag geldt dat de aios:

 • in de praktijk/op de stageplek voor de aanwezige werktijd volledig belastbaar is en minimaal 2 hele dagen werkt, dus niet wordt ontzien (dus niet minder patiënten, geen of minder diensten, langzamer werken).
 • de hele terugkomdag aanwezig is en voldoet/meedoet aan alle opdrachten.

En:

 • de opleider en docenten kunnen/durven de aios weer op prestaties te beoordelen.

De CBA stelt samen met de opleider en docenten vast vanaf wanneer de aios weer volledig belastbaar en opleidbaar is (indien van toepassing met terugwerkende kracht).

Preventie

 • Coaching via Elestia: via verzekeraar Movir kunnen aios buiten SBOH en HOVUmc om zes uur coaching krijgen bij Elestia. Movir wordt hiervan niet op de hoogte gesteld, maar betaalt wel de coaches.
 • Coaching via HOVUmc: wanneer een aios moeite heeft met opleidingsthema’s of studiebegeleiding nodig heeft, kan een coach van het instituut worden benoemd.
 • PIT-stop: Workshop (1 dag) van Schola Medica voor aios die wat hulp kunnen gebruiken 'grip op het leven en rust in het hoofd krijgen', ter voorkoming van burn-outklachten en overspannenheid.

Begeleiding

 • Coaching via SBOH: wanneer een aios zich meerdere malen wegens belastbaarheid heeft ziekgemeld, dan kan de bedrijfsarts de aios verwijzen naar een coach van de SBOH.

Stroomdiagram langdurige ziekte en re-integratie

Stroomdiagram langdurige ziekte en re-integratie