COMO

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Hoofd
Rob Dijkstra

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Roos Parti

Opleiders

Positionering

De COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring huisartsOpleiders) valt onder het opleidersteam. De voorzitter en meerdere leden maken deel uit van het opleidersteam. De voorzitter en de teamleider opleidersteam hebben regelmatig overleg.

Samenstelling

De COMO bestaat uit 6 personen: 5 ervaren stafleden (gedragswetenschappers én huisartsen) en een hao, als vertegenwoordiger van de regionale opleidervereniging HAOVU. Deze afgevaardigde neemt actief deel aan de COMO-vergaderingen, bewaakt dat de commissie zorgvuldig werkt en adviseert in voorkomende gevallen t.a.v. beleidsveranderingen. Voor de meest actuele samenstelling van de commissie zie de website.

Taken en werkwijze

De COMO:

 • beoordeelt de leerwerkplannen en coacht waar nodig bij het schrijven daarvan.
 • beheert en bespreekt de hao-dossiers. In het hao-dossier bevinden zich alle schriftelijke evaluaties en gespreksverslagen.
 • organiseert en voert (samen met ervaren hao’s en mentoren) de voortgangsgesprekken met hao’s.
 • is aanspreekpunt voor iedereen die zich zorgen maakt over het functioneren van een hao.

Het schrijven van een leerwerkplan is een voorwaarde van de RGS. De aanzet voor het opstellen van een leerwerkplan wordt daarom al gegeven tijdens de oriëntatiecursus. De door de hao geschreven leerwerkplannen worden voorgelegd aan de COMO en daar van commentaar voorzien. De voorzitter van COMO is verantwoordelijk, maar heeft deze taak gedelegeerd aan één van de COMO-leden.

Binnen HOVUmc wordt al vele jaren gebruik gemaakt van evaluatieformulieren om de hao feedback te kunnen geven en een indruk te krijgen van het functioneren van de hao’s. Hiervoor gebruiken wij vanaf 2014 de landelijk ontwikkelde LEOh (voorheen hao-aios-toets) en al langer het door ons ontwikkelde formulier ‘Evaluatie hao door docenten’. Daarnaast vullen de docenten van de vierdaagse cursussen (facultatief) een formulier in als er opvallende bevindingen zijn. Alle formulieren zijn gebaseerd op het competentieprofiel van de hao.

Sinds 2001 worden de ingevulde evaluatieformulieren (LEOh en evaluatie hao door docent) stelselmatig bekeken door de stafleden in de COMO. Beide formulieren dienen door aios en docenten tevoren met de betreffende hao besproken zijn. De hao zet een handtekening voor “gezien”.

De COMO heeft inmiddels veel ervaring met het lezen van de evaluatieformulieren. Daarbij is duidelijk geworden dat de consistentie en de objectiviteit van de antwoorden op deze evaluatieformulieren wisselt én dat hao’s per jaar wisselend kunnen presteren. Dit laatste is onder andere afhankelijk van de match/klik met de aios.

Op grond van de bevindingen in de evaluaties bespreken de leden van de COMO in de vergadering of er aanleiding is voor een extra voortgangsgesprek met de hao. Het doel van zo’n gesprek is duidelijkheid over de leer- en werksituatie van de aios, het leerproces en de satisfactie van de opleider, en waar nodig verbetering daarvan. Soms leidt dit tot een begeleidingstraject voor de hao. Daarbij kunnen eisen gesteld worden aan diens inzet, docentvaardigheden of aan de organisatie van de opleidingssituatie in de praktijk. In uitzonderlijke gevallen is na een mislukt verbetertraject besloten tot het stopzetten van de samenwerking.

De COMO organiseert en voert alle voortgangsgesprekken met hao’s.

 • De voortgangsgesprekken met beginnende hao’s worden gevoerd door mentoren en stafleden. In de eerste 2 jaar zijn met iedere beginnende hao twee voortgangsgesprekken gepland.
 • De ervaren opleiders hebben minimaal één keer per drie jaar een voortgangsgesprek. Momenteel worden verreweg de meeste voortgangsgesprekken met ervaren opleiders gevoerd door twee ervaren (ex-)hao’s, die hiervoor een kleine aanstelling hebben. Verder worden extra voortgangsgesprekken gevoerd bij elke ontkoppeling, wanneer een aios voortijdig stopt met de opleiding, bij reden tot zorg ((zoals kritische evaluaties) of bij reden tot tevredenheid vanwege opvallend positieve signalen. Regelmatig worden ook extra voortgangsgesprekken gevoerd met hao’s die een zwaar jaar gehad hebben. Doel is in deze gevallen te kijken, hoe het de hao vergaat, of en hoe hij/zij weer met goede moed kan door kan gaan, wat hij/zij geleerd heeft en welke feedback de opleider heeft naar HOVUmc. Hierbij is het de taak van de COMO de hao goed te horen en daarbij samen met de hao de loop van de gebeurtenissen zo helder mogelijk te analyseren. Dit levert soms leerpunten op voor de hao en regelmatig ook voor het instituut (docenten, regels, procedures etc.). De aandachtspunten voor het instituut worden besproken in het opleidersteam, gepubliceerd in ons opleidersblad hao-proVUssioneel en omgezet in actiepunten voor het opleidersteam.
 • De extra voortgangsgesprekken, zoals bij een ontkoppeling, worden gevoerd door ervaren stafleden uit de COMO.

De evaluatieformulieren spelen ook een rol bij de voortgangsgesprekken. Voordat de voortgangsgesprekken met de ervaren opleiders gevoerd worden bekijkt degene die het gesprek voert het dossier van de betreffende hao. Daarin bevinden zich alle evaluaties door de aios (LEOh), de jaarlijkse evaluaties van de docenten en de verslagen van eerdere voortgangsgesprekken. De lijn die men daaruit haalt is dus een deel van de input voor het volgende voortgangsgesprek. Door deze werkwijze (en mede door het inzetten van een kleine groep van mentoren en ervaren opleiders voor deze gesprekken) blijken de voortgangsgesprekken een krachtig instrument voor de kwaliteitsbevordering van de hao’s.

De verslagen van de voortgangsgesprekken worden naar de voorzitter van de COMO gestuurd. Deze leest alle verslagen van de voortgangsgesprekken en noteert daaruit wat van belang is. Eén van de onderwerpen van de voortgangsgesprekken is b.v. de feedback van de hao naar het instituut. Deze feedback van de hao’s wordt door de voorzitter gebundeld. Hieruit komen regelmatig nieuwe beleidsbeslissingen voort.

Van alle gesprekken met hao’s wordt een verslag gemaakt. Van de voortgangsgesprekken maken de hao’s zelf een verslag. Van alle andere gesprekken wordt het verslag gemaakt door de leden van de COMO. Het verslag wordt, nadat de hao akkoord heeft gegeven, opgeborgen in het dossier van de hao. De hangmap met de naam van de hao zal na de komst van het digitale portfolio geleidelijk aan vervangen worden.

Ook de evaluaties door de aios en de groepsdocenten komen in dit dossier. Net als andere relevante correspondentie en de officiële correspondentie met de RGS en het contract met de HOVUmc.

Deze persoonlijke dossiers zijn alleen in te zien door de hao zelf, door het hoofd van de opleiding, de teamleider opleidersteam, de leden van de COMO en de medewerkers van het secretariaat die zich bezighouden met de koppelingen van de hao’s.

Procedures

 1. Twee keer per opleidingsjaar wordt aan de aios gevraagd de LEOh in te vullen. Aan het eind van de opleidingsperiode vullen de docenten gezamenlijk hun beoordeling in (Beoordeling hao door docenten). Aan beiden wordt gevraagd het betreffende formulier in te vullen, te bespreken met en te laten ondertekenen door de hao en daarna in te leveren bij de voorzitter van de COMO.
 2. Twee leden van de COMO lezen, onafhankelijk van elkaar, alle formulieren. Het blijkt zinnig deze oordelen naast elkaar te leggen om beter te zien bij wie er reden is tot zorg of tot het geven van een pluim.
 3. Eén lid van de COMO bekijkt bij alle hao’s waar twijfel over bestaat het hele dossier, om zo beter te kunnen beoordelen waar structurele knelpunten liggen en waar het probleem mogelijk incidenteel is. Op grond hiervan maakt dit staflid een samenvatting voor de bespreking in de vergadering.
 4. Dit COMO-lid bestudeert ook de evaluaties van de hao’s waar in eerdere jaren twijfels over waren. Ook deze hao’s komen in de vergadering ter sprake.
 5. Een hao kan ook een opvallend positieve of negatieve evaluatie krijgen van de docenten tijdens de meerdaagse scholing. Ook deze evaluaties komen bij de COMO terecht en kunnen (weer na raadpleging van het hele dossier) aanleiding zijn tot een gesprek.
 6. In de vergadering van de COMO worden hao’s waar twijfel over bestaat besproken en wordt vastgesteld wie door de COMO zal worden benaderd voor een verhelderend dan wel beoordelend/evaluatief gesprek.
 7. In de vergadering wordt bepaald met welk doel het gesprek zal worden gevoerd en welk resultaat behaald zal moeten worden. Er wordt ook een termijn afgesproken om te evalueren wat het gesprek heeft opgeleverd.
 8. Met deze doelen in de hand voert de COMO de gesprekken met de hao’s. Zij stellen, als nodig, samen met de hao een (verbeter)plan op. Hierna volgt de COMO de hao tijdens dat traject. Van het gesprek, de afspraken en het vervolg wordt een verslag gemaakt door de COMO. Dit verslag komt in het dossier van de hao.
 9. De vergadering bespreekt ook elk jaar de ‘zeer goed’ beoordeelde hao’s. Diegene die meerdere jaren als zeer goed benoemd zijn worden uitgenodigd voor een gesprek waarin zij feedback krijgen.
 10. Bij ernstige twijfel tot geschiktheid van de opleidingsplaats wordt overlegd met en/of advies gevraagd aan de teamleider de hao-coördinator gedurende het verbetertraject. Dit om het eventuele advies (tijdelijk) de samenwerking te stoppen te kunnen onderbouwen. De teamleider van het opleidersteam i.s.m. het hoofd nemen in dit geval het formele besluit.
 11. De COMO bespreekt hao’s over wie zorgen in beeld zijn in de vergadering. Wanneer de hao de gestelde doelen bereikt heeft stopt het traject of worden aanvullende afspraken worden gemaakt. Haalt hij/zij het beoogde resultaat niet, dan wordt advies gegeven aan de teamleider opleidersteam en het hoofd van de opleiding om de samenwerking te stoppen.
 12. Een enkele keer is het voorgekomen dat een hao zo slecht functioneerde en zo slecht aanspreekbaar was op zijn/haar functioneren in de afgelopen jaren, dat de COMO direct aan de teamleider opleidersteam en aan het hoofd heeft geadviseerd om de samenwerking op te zeggen (bijlage 3 Procedure ernstige twijfel/ontslag hao).
 13. Wanneer een hao besproken is in de vergadering van COMO dan krijgt deze daar altijd bericht van. Dus ook als in de vergadering besloten wordt dat er geen aanleiding is om het gesprek met de hao aan te gaan. Dit om transparantie m.b.t. de werkwijze van COMO te bevorderen.
 14. Wanneer een hao bezwaar heeft tegen de wijze waarop hij/zij behandeld is of wanneer hij/zij in beroep wil gaan, dan zijn er twee wegen:
  • De ombudsman van de opleiding. Deze zal de klacht behandelen.
  • De geschillenregeling (zie website onder CHVG-regelgeving) 

Aanspreekpunt

Iedereen die zich zorgen maakt over het functioneren van een hao kan hierover op elk moment contact opnemen met de voorzitter van de COMO. Deze zal er in ieder geval op aandringen dat dit ook door diegene met de betrokken hao is besproken.

De voorzitter zal in elk zorgvuldig op zoek gaan naar achtergronden en feitelijkheden. Daarbij wordt overlegd met de hao-coördinator en zo spoedig mogelijk contact opgenomen met de betreffende hao, als daartoe aanleiding blijkt te zijn. Wij werken vanuit het principe van hoor en wederhoor.

Ambitie

De COMO beoogt een zo groot mogelijke transparantie, omdat zij vindt dat kwaliteitsbewaking zo helder mogelijk moet worden neergezet. Toch blijkt openheid wel in een aantal gevallen lastig. Er kunnen bijvoorbeeld privacy gevoelige onderwerpen spelen. De individuele hao die het betreft zou dan geschaad kunnen worden door volledige transparantie. Vandaar dat deze commissie altijd een goed evenwicht zal proberen te vinden tussen enerzijds transparantie en anderzijds respect voor de belangen van de individuele hao.