Categorie: Competentiegebied 1 - Medisch handelen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Omschrijving

Het medisch handelen van de huisarts is gefundeerd op de huisartsgeneeskundige kernwaarden en omvat alle medische activiteiten die hij of zij ontplooit naar aanleiding van klachten, problemen en vragen over ziekte en gezondheid. Huisartsenzorg is generalistische, persoonsgerichte en continue zorgverlening.

De essentie van het medische handelen bestaat uit het differentiëren van de klacht naar aard en ernst en het beoordelen van de noodzaak van interventie rekening houdend met de persoonlijke context van de patiënt. Vanuit een werkhypothese wordt een behandelplan gegenereerd en het effect hiervan bewaakt. Aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de patiënt bij de besluitvorming over het beleid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Het aanbod huisartsgeneeskundige zorg, zoals vastgesteld door de beroepsgroep, is richtinggevend voor de inhoud van het medisch handelen.

1.1 De huisarts interpreteert de klacht binnen de context

  • betrekt fysieke, psychische, sociale, culturele, genderspecifieke en levensbeschouwelijke achtergronden van de patiënt, diens levensfase en gezondheidsgeschiedenis bij de interpretatie van de klacht.

1.2 De huisarts past het diagnostisch, therapeutisch en het preventief arsenaal van het vakgebied doelgericht en evidence based toe

  • maakt gebruik van de NHG-standaarden en relevante richtlijnen.
  • onderbouwt de klinische besluitvorming op rationele wijze.
  • houdt rekening met de belasting voor de patiënt en de beschikbaarheid van zorgvoorzieningen bij de keuze van interventie(s)
  • besluit tot het afzien van behandeling (watchful waiting) waar van toepassing
  • richt zich op zorggerelateerde en geïndiceerde preventie.

1.3 De huisarts levert op gestructureerde wijze eerstelijns zorg

  • beheerst het complete spectrum van probleemverheldering, anamnese, lichamelijk- en aanvullend onderzoek, signalering, voorlichting en advies, preventie, begeleiding en verwijzing.
  • selecteert doelgericht elementen uit dit spectrum en stemt de toepassing ervan af op de individuele hulpvraag.

Pagina’s in categorie "Competentiegebied 1 - Medisch handelen"

Deze categorie bevat de volgende 142 pagina’s, van in totaal 142.