Keek of fake?

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn wetenschap
Auteur

Hans van der Wouden
Nikki Claassen-van Dessel
Paul Janssen
Chris Rietmeijer

Stage

2e Huisartsstage

Competenties

6.3 Deskundigheidsbevordering

Leerplek

Onderwijsprogramma

Relevantie

De titel van deze bouwsteen verwijst naar de ‘Keek op de Week’, in veel groepen een vast programmaonderdeel tijdens de terugkomdag. Dikwijls behelst het onderwerp van een Keek op de Week een actueel onderwerp uit de gezondheidszorg

Juist in tijden van ‘fake nieuws’ is het belangrijk feiten en fabels van elkaar te onderscheiden. In kranten en tijdschriften verschijnen dikwijls artikelen over medische onderwerpen. Niet zelden behandelen deze artikelen opvallende bevindingen. Zo kunnen we bijvoorbeeld lezen over een nieuw ontwikkeld medicijn dat soelaas biedt voor patiënten die lijden aan een tot dusverre onbehandelbare aandoening, over een nieuwe diagnostische test die in een heel vroeg stadium van de ziekte uitsluitsel geeft over de aan- of afwezigheid daarvan of over bepaalde voedingsmiddelen die kankerverwekkend zouden zijn.

Het valt te bezien in hoeverre dergelijke informatie correct is of genuanceerd wordt verstrekt. Bij de patiënt roept dit echter dikwijls vragen en veel onzekerheid op waarmee hij zich vervolgens tot de huisarts wendt. Antwoorden op dergelijke vragen zijn niet altijd rechtstreeks af te leiden uit de NHG-Standaarden of andere wetenschappelijke richtlijnen. Om de patiënt een zo genuanceerd en onderbouwd mogelijk antwoord te geven en te behoeden voor eventuele misleiding, zal de huisarts zelf moeten zien te achterhalen wat waar en onwaar is.

Doel

 1. Kritische beoordeling van in de lekenpers beschreven medische onderwerpen.
 2. Het leren van vaardigheden om evidence te achterhalen om een zo betrouwbaar mogelijk antwoord te kunnen geven op vragen van patiënten waarop het antwoord niet zonder meer te herleiden is uit de beschikbare wetenschappelijke richtlijnen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor een presentatie tijdens een terugkomdag, in een leergesprek of in een bespreking met collega’s in de praktijk.

Onderwijsactiviteiten

 • Neem een artikel uit een tijdschrift of krantenbericht over een medisch onderwerp waarbij je vragen hebt over de juistheid van de daarin verstrekte informatie.
 • Zoek het oorspronkelijke artikel waarop het mediabericht is gebaseerd.
 • Bestudeer dat artikel.
 • Zoek gerelateerde literatuur. Hierbij kun je gebruik maken van de aanpak beschreven in de praktijkopdracht “Zoeken van literatuur”.
 • Beoordeel aan de hand van je bevindingen de feiten gepresenteerd in het mediabericht.
  • Kloppen de feiten?
  • Worden deze genuanceerd voor het voetlicht gebracht?
  • Worden de bevindingen correct weer gegeven?
  • Worden belangrijke resultaten achterwege gelaten?
  • Worden de in het mediabericht gedane aanbevelingen voldoende onderbouwd?
 • Neem de anderen mee in je overwegingen. Waarom kom jíj tot jouw conclusie? En waarin en waarom verschilt die wel of niet van de conclusie in het mediabericht. Bespreek ook de resultaten van verwante literatuur die je hebt bestudeerd en die bijdroegen aan jouw beoordeling van het mediabericht.

Bronnen

Raadpleeg voor het uitvoeren van deze opdracht onderstaande bouwstenen in deze leerlijn.De bouwstenen in de leerlijn kennis en wetenschap

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit