Koppelconflict

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Soms verloopt de communicatie tussen hao en aios moeizaam. De docenten zullen dan trachten de werkrelatie in positieve zin te beïnvloeden. Als dat geen effect heeft kan het leren van de aios onder druk komen te staan. Het wordt dan tijd om de teamleider op de hoogte te stellen en te kijken of er alsnog een werkzame relatie tot stand kan komen, dan wel dat een ontkoppeling moet volgen.

Aanmelding

Het melden van een mogelijke ontkoppeling, door de docent, vindt plaats door het invullen van het:

De melder stuurt dit formulier vervolgens op naar de teamleider. Vaak zal het initiatief van de docenten komen, maar in principe kan iedereen een (dreigend) conflict aankaarten. Als er eenmaal een melding is, dienen alle betrokkenen daarvan op de hoogte te worden gesteld door de teamleider.

Voor de ontkoppeling

 • Als er iemand in de driehoek (docent/aios/opleider) na gesprekken denkt dat de samenwerking en/of leeromgeving niet leer bevorderend is gaat hij/zij hierover in gesprek met de anderen.
 • Als docent zorg je dat je zowel het perspectief van de aios als de opleider hoort.
 • De docent probeert de samenwerkingsrelatie te bevorderen. Heb je echter de indruk als docent dat deze samenwerking tot een ontkoppeling gaat leiden dan schakel je de teamleider in. Ook vul je het formulier Meldingsformulier ontkoppeling in.
 • De teamleider kijk mee of er eventueel nieuwe herstelpogingen kunnen worden ondernomen en neemt een besluit na alle partijen (opleider/docenten/aios)gehoord te hebben, Teamleider communiceert dit besluit met alle betrokkenen.

Ontkoppeling

 • Is dit besluit een ontkoppeling dan stelt de teamleider de COMO op de hoogte van de ontkoppeling.
 • Teamleider van betreffende leerjaar heeft een gesprek met de aios. De aios wordt gevraagd de LEOh in te vullen en te bespreken met de opleider.
 • De opleider wordt gevraagd een eind ComBeL in te vullen in het e-portfolio en deze te bespreken met de aios.
 • De aios krijgt van de teamleider de opdracht om een reflectieverslag te schrijven over de ontkoppeling, waarin de aanleiding, de situatie, diagnose en analyse en eigen bijdrage beschreven wordt. Ook maakt de aios een plan van aanpak om concrete leerpunten op te stellen om herhaling te voorkomen. De aios bespreekt dit met de docenten en nieuwe opleider en voegt dit toe aan het e-portfolio. De teamleider geeft de aios ter overweging het reflectieverslag ter inzage te sturen naar de opleider waar hij/zij van ontkoppeld is.
 • Ook worden de docenten gevraagd na de ontkoppeling het evaluatieformulier in te vullen hao door docent en bespreekt dit met de opleider. Er wordt een einddatum vastgelegd die voor beide partijen acceptabel is.

Na de ontkoppeling

 • De COMO maakt een afspraak met de opleider om terug te blikken op het proces en de verdere voortgang te bespreken. De COMO wijst op de mogelijkheid van een mentor. De COMO koppelt terug naar docenten en teamleider voor zover relevant.
 • Indien gewenst schakelt teamleider een coach in voor aios.
 • Opleider en aios informeren beknopt groepsgenoten. De docenten vragen de ontkoppelde opleider de eerstvolgende parallel dag (ochtend) aanwezig te zijn, zodat hij zijn collega’s kan informeren en afscheid kan nemen.
 • Teamleider neemt na een aantal weken contact op met de ontkoppelde opleider of het traject zorgvuldig afgesloten kan worden.
 • Mocht een van beiden partijen ontevreden zijn over het verloop van de gehele procedure dan verwijzen we naar het thema Klachten op de website.
 • 4 maanden na de ontkoppeling heeft de teamleider een gesprek met de aios om terug te blikken op het verloop van de ontkoppeling.

Beoordeling aios

Bij elke ontkoppeling vinden er beoordelingen plaats:

 • De aios stuurt de hao een uitnodiging via het e-portfolio voor: ComBeL en Voortgangsadvies
 • De aios vult in: LEOh
 • De aios stuurt de stageopleider een uitnodiging via het e-portfolio voor: ComBeL.

Nieuwe koppelingen

Na een ontkoppeling bekijkt de teamleider– mede op basis van de beoordelingen en evaluaties – wat eventuele consequenties zijn, zowel voor de aios als de hao:

 • Aios: De teamleider beoordeelt of de opleidingsgeschiktheid van de aios in het geding is. Als daarover geen twijfels bestaan wordt er een nieuwe opleidingsplek en dus ook een nieuwe opleider gezocht. Deze nieuwe opleider wordt globaal op de hoogte gesteld van de aard van het conflict en krijgt toegang tot het portfolio van de aios. Daarna volgt een kennismakingsgesprek. Als dat positief verloopt, gaan beiden aan de slag.
 • Hao: De teamleider bekijkt of de hao beschikbaar is voor een nieuwe aios. Bij twijfels over het functioneren van de hao meldt de teamleider dit aan de COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring Opleiders), onderdeel van het team Didactische Scholing. Deze kan besluiten tot een tussentijdse beoordeling van de hao.

Afhandeling

 • Na het verbreken van de opleidingsrelatie worden de groepsgenoten van de aios en de hao discreet op de hoogte gesteld. De docenten vragen de ex-opleider om op de eerstvolgende parallelbijeenkomst - in ieder geval in de ochtend - aanwezig te zijn, zodat hij zijn collega’s kan informeren over de ontwikkelingen en afscheid kan nemen.
 • Na enige weken neemt de teamleider contact op met de ex-opleider om te informeren hoe het gaat en of er eventueel nog wensen liggen.
 • Bovendien vindt er standaard een gesprek plaats met een lid van de COMO.
 • Mocht een van de partijen ontevreden zijn over het verloop van de gehele procedure en bijvoorbeeld een klacht willen indienen, dan zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Deze worden beschreven bij het thema Klachten.