Leergangen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell

Opleiders

Inleiding

Huisartsopleiders (hao's) volgen gedurende hun hele loopbaan als hao leergangen, de meerdaagse. Elke leergang duurt vier dagen per jaar, verdeeld over twee blokken van telkens twee aaneengesloten dagen in juni en november. In de tussentijd toetsen de deelnemers het geleerde in de praktijk, voeren opdrachten in de praktijk uit en koppelen de hiermee opgedane ervaringen in het tweede blok terug.

De reguliere leergangen worden verzorgd door het instituut en zijn gratis. De overnachting en de maaltijden (ontbijt, lunch, snacks en diner) worden door de hao zelf betaald; per blok circa 250 euro.

De leergangen zijn niveauhomogeen; met opleiders die in dezelfde fase van het opleiderschap zitten.

De cursussen worden door twee of drie docenten begeleid. In de basisleergangen werken uitsluitend stafleden, soms ondersteund door een ervaren hao. Over het algemeen geven dezelfde docenten een cursus gedurende meerdere jaren. Voor leergang 5 (het keuzecurriculum) worden ook externe docenten uitgenodigd.

In alle cursussen wordt interactief gewerkt met aandacht voor de individuele leerpunten en -vragen van de deelnemers en hun recente opleidingservaringen.

Alle cursussen worden in juni en november geëvalueerd. De evaluatieformulieren en samenvattingen van de docenten worden gelezen door de teamleider van het opleidersteam, de beoordelingen bekendgemaakt en opgeborgen in de dossiers van de betreffende leergangen.

Basiscurriculum

Het curriculum bestaat uit vijf elkaar opvolgende leergangen: de leergangen 0 t/m 4 zijn voor aspirant-, beginnende en gevorderde opleiders. Dit is het verplichte basiscurriculum.

De hao schuift op naar de volgende leergang als aan de aanwezigheidsverplichting is voldaan én volgens de leergangdocenten de beoogde doelen zijn bereikt. De leergang waarin een hao zit staat los van het aantal aios dat deze heeft opgeleid, maar is afhankelijk van hoeveel cursussen succesvol zijn afgesloten.

Voor alle basisleergangen zijn onderwijsprogramma’s beschikbaar die jaarlijks worden geactualiseerd. De groepssamenstelling blijft in principe, mede op wens van de hao’s, gedurende deze leergangen hetzelfde. Doordat men elkaar goed kent, kan er persoonlijk en intensief gewerkt worden. Om het aantal deelnemers onder de 15 te houden, worden alle basisleergangen zo nodig gelijktijdig in 2 of 3 groepen gegeven.

Vanwege de twee startdata voor aios in maart en september beginnen ook leergang 1 en 2 zowel in juni als in november. De leergangen daarna starten enkel in juni. Deelnemers die in juni leergang 2 afgesloten hebben nemen in hetzelfde jaar eenmalig deel aan de novembermodule om daarna in juni in leergang 3 in te stromen. De novembermodule is om logistieke redenen niveau-heterogeen.

Keuzecurriculum

Leergang 5 is het jaarlijks wisselende keuzecurriculum voor de ervaren opleiders. Elk voorjaar wordt het recente aanbod bekendgemaakt en wordt de inschrijving hiervoor geopend.

Voor alle actieve opleiders die in juni niet deel hebben genomen aan een leergang, wordt in november een tweedaagse module aangeboden. Deze module is om logistieke redenen niveau-heterogeen.

Toelichting leergangen per niveau

De aspirant-opleider

Voor de selectie en eerste scholing van huisartsen die belangstelling hebben voor het opleiderschap aan de HOVUmc organiseert de opleiding 2 à 3 keer per jaar een kosteloze oriëntatiecursus van 1 dag inclusief diner in een conferentieoord.

De deelnemers maken kennis met de visie en werkwijze van de HOVUmc ten aanzien het opleiden van aios en de rol van huisartsopleiders. Er wordt informatie gegeven over wat er van een opleider verwacht wordt, er worden basale communicatieve competenties getoetst en de deelnemers worden voorbereid op alle activiteiten die plaats vinden vóór de eventuele koppeling aan een aios, te weten het schrijven van een leerwerkplan met opleidersprofiel en het voeren van een kennismakingsgesprek met belangstellende aios.

Na afloop stellen opleiding en deelnemers vast of ze met elkaar in zee willen gaan. Bij wederzijds akkoord volgt er een formele visitatie.

Na de oriëntatiecursus en erkenning als huisartsopleider door de RGS wordt de hao gekoppeld aan een eerstejaars aios of soms een AMA.

Vóórdat de eerste aios of AMA in de praktijk start organiseren wij twee op elkaar aansluitende startersdagen, waarin een eerste basis wordt gelegd op het gebied van taakgebied 2, 3 en 4.

De beginnende opleider

Inhoud
Deze cursus is bedoeld als ondersteuning van hao’s die bezig zijn met hun eerste jaar als opleider. Op de eerste bijeenkomst neem je kennis van het onderwijs aan de HOVUmc en de gebruikte leermiddelen. De beoordelingsprocedure voor aios met de daarbij behorende evaluatieformulieren wordt besproken. Aan hand van een opname van een eigen consult bespreken we wat we de aios leren over consultvoering en we gaan oefenen met het bespreken van consulten van de aios. Met behulp van een casus gaan we observatie van het lichamelijk onderzoek oefenen. Daarnaast is er aandacht voor de organisatie van de praktijk: hoe stuur ik de patiëntenstroom.

In het tweede deel zullen we doorgaan op het thema leergesprekken waarbij we gebruik zullen maken van een scoringslijst, de ALVU. Hiervoor neem je een opname van een leergesprek mee. We gaan oefenen met het geven van lastige feedback en het voeren van een beoordelingsgesprek. Naar analogie van het Individueel OntwikkelPlan (IOP) van de aios zul je een individueel ontwikkelplan voor jezelf opstellen: wat wil ik als opleider leren, hoe en wanneer?

Thema’s

 • Het individueel ontwikkelplan van de aios en de hao.
 • Voortgangskwalificatie en beoordelingsprocedure.
 • Leergesprek over consultvoering.
 • Kenmerken van: consultbespreking, dagrapportage en consultatie.
 • Werken met video en directe observatie.
 • Feedback: theorie en vooral oefenen.
 • Leercondities in de eigen praktijk, knelpunten.

Werkwijze
We werken tijdens deze leergang afwisselend in de gehele groep en in kleinere groepen. Wij gaan daarbij uit van jullie werkervaring op dit moment en oefenen zoveel mogelijk met jullie eigen casuïstiek. Ervaren knelpunten zullen we aan de orde laten komen. Inleiding en nabespreking doen we plenair maar verder oefenen we vooral in kleine groepen.

Tijdens het tweede deel wordt gewerkt met eigen video-opnames van leergesprekken. We sluiten aan bij actuele leerwensen.

Competenties
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2 uit het competentieprofiel van de opleider

Inhoud
In deze cursus staan de eigen leervragen en opnames van eigen leergesprekken van de deelnemers centraal. De cursus refereert aan de ervaringen als hao tot nu toe. Uitgangspunt zijn de door de hao’s ervaren ‘hobbels’ en succeservaringen bij het begeleiden en voeren van leergesprekken. Hoe plan en structureer je leergesprekken? Wat zijn mogelijkheden om het leren en de interactie tussen hao en aios positief te beïnvloeden? Wat kan belemmeren? Hoe sluit je aan bij de aios? Hoe vind je de goede balans tussen achteroverleunen, luisteren, doorvragen en het inbrengen van je eigen opvattingen en doelen als ervaren huisarts en beginnende huisartsopleider?

Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers het eigen repertoire vergroot, weten zij wat op dit niveau van hen wordt verwacht en hebben zij concrete aandachtspunten voor de verdere professionalisering als hao. De deelnemers maken de overgang van beginnend naar gevorderd hao.

Thema’s

 • Plaats, vormen en functie van het leergesprek.
 • Basisvaardigheden voor het voeren van leergesprekken, zoals het structureren, doorvragen en concretiseren van leervragen.
 • De balans tussen leiden en volgen.
 • Aandacht voor de beleving, de emotionele reflectie.
 • De ALVU als hulpmiddel (een door HOVUmc i.s.m. hao’s ontwikkeld instrument voor de analyse van leergesprekken).
 • Ondersteuning bij het klinisch reflecteren.
 • De Roos van Leary.
 • Persoonlijke valkuilen.
 • Het geanimeerd bespreken van de ComBeL en andere ‘good practices’.
 • Mogelijkheden van het leergesprekspel.
 • Het individueel ontwikkelplan van de hao
 • Aandacht voor het gezamenlijk spreekuur

Werkwijze
Wij gaan uit van de begeleidings- en leerervaringen tot nu toe. Centraal staan door cursisten meegenomen video-opnames van eigen leergesprekken. Deze leergesprekken zijn door de deelnemer van tevoren bekeken en voor het eigen leren relevante fragmenten zijn gekozen. Als het om een consult- of patiëntenbespreking gaat n.a.v. een consult van de aios is het handig als dit consult ook op video wordt meegenomen. Uitgangspunt zijn de eigen begeleidingservaring en casuïstiek. Waar nodig bieden wij aanvullende theorieën aan die helpen interactie te analyseren en doelgericht bij te sturen.

In het tweede deel oefenen we met een acteur aan de hand van eigen casuïstiek.

We proberen in deze leergang maatwerk te leveren door goed te focussen op individuele leerwensen. We werken veel in kleine groepjes met intensieve docentbegeleiding.

Competenties
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 uit het competentieprofiel van de opleider

De gevorderde opleider

Inhoud
Opleiden is een proces – vergelijkbaar met een expeditie: je gaat een tijd met elkaar op weg en bent op elkaar aangewezen zonder dat je elkaar van tevoren heel goed kent. Het doel staat vast, maar op de weg ernaartoe kan veel onverwachts gebeuren. Er zijn meer wegen naar Rome. De aios heeft doelen die hij/zij wil bereiken, de opleider heeft die ook. Ieder heeft een eigen ‘meetlat’, eigen opvattingen, normen en waarden. Soms zijn ze het zelfde, soms ook niet. Wanneer stuur je, wanneer ben je volgend? Wanneer confronteer je? Hoe doe je dat alles?

In deze cursus krijg je vaardigheden en instrumenten aangereikt om bij te sturen waar dat passend is en om (nog) meer diepgang te bereiken in het contact met de aios. We bieden methoden om jouw persoonlijke rol in het leerproces van de aios te onderzoeken. We gebruiken daarbij o.a. elementen uit de theorie over leervoorkeuren, de stijlen van conflicthantering en de Transactionele Analyse.

Thema’s

 • Begeleiden en sturen van een leerproces over een langere periode; verschillende interventiemogelijkheden.
 • Leervoorkeuren en het omgaan met de verschillen.
 • Kernkwaliteiten en allergieën.
 • Diversiteit.
 • Genogram.
 • Eigen normen en waarden.
 • Conflicterende meningen en belangen.
 • Feedback geven en ontvangen.

Werkwijze
Uitgangspunt van de cursus zijn de persoonlijke ervaringen van de deelnemers tijdens de voorafgaande en lopende begeleidingstrajecten. Het werken aan de eigen doelen staat centraal en bepaalt mede welke theorieën ter ondersteuning worden aangeboden. De meeste deelnemers kennen elkaar al uit de eerdere leergangen. Dat maakt het mogelijk ook persoonlijkere punten ter sprake te brengen. We werken individueel, in twee- of drietallen, in de hele groep, soms in twee subgroepen en mogelijk ook samen met een parallelgroep. We maken gebruik van voorbereidingsopdrachten en eigen materiaal, theorieën en modellen, film- en video-opnames, paneldiscussies, veel praktische oefeningen (zoals rollenspelen met ‘echte’ aios).

Competenties
0.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 uit het competentieprofiel van de opleider

Inhoud
Met deze leergang wordt het basiscurriculum van de scholing als opleider bij HOVUmc afgerond. We maken een ‘pas op de plaats’. Jouw ervaringen met het opleiderschap staan daarbij centraal. Aan de orde zijn vragen als ‘Wat waren de verwachtingen bij de start?’, ‘Wat is sindsdien aan begeleiderscompetenties verworven?’, ‘Waarin wil je je in de komende tijd verder ontwikkelen?’ De cursus levert input voor verdere scholing gericht op ontwikkeling van het opleiderschap. Vanaf leergang 5 kies je zelf daarbij de richting!

Thema's

 • Wat hoopte ik dat het opleiderschap me zou brengen? Is dat uitgekomen? Wat/waarom wel of niet? Hoe ben ik daarmee om gegaan?
 • Hoe stapte ik in het opleiderschap en wat heb ik inmiddels geleerd/verworven?
 • Zicht krijgen op de eigen competenties met behulp van zelf-/peertoetsing en feedback.
 • Inzicht in de persoonlijke kwaliteiten die kenmerkend zijn voor het opleiderschap, de dynamiek die dat met zich meebrengt, en de mogelijkheden om daar actief gebruik van te maken.
 • Waarin zit het plezier van het opleiden? Wat geeft energie? Zijn geven en ontvangen in balans? Hoe behoud en/of bewaak ik dat?
 • Welke competentie(s) wil ik verder ontwikkelen en waar wil ik in deze cursus alvast mee oefenen?
 • Hoe kan ik m’n voornemens concretiseren in een persoonlijk ontwikkelplan? Hoe benut ik de mogelijkheden van leergang 5?
 • Uitwisseling en ontmoeting met collega-opleiders.
 • Feedback op individueel actieplan.
 • Proeve van opleidercompetenties.
 • 360 graden feedback.
 • Oefenen met het uitbreiden van het arsenaal aan methodieken : m.b.v. begeleiden van toetsstations, Kenmerkende BeroepsActiviteiten, kennis over de socialisatie van het leren en de Transactionele Analyse, gebruik van de Kernkwaliteiten volgens Offman en andere gesprekstechnieken.
 • Feedback op eigen leerdoelen en werken aan het formuleren van een actieplan voor leergang 5 en verder.

Werkwijze
Gedurende de vier cursusdagen worden bovenstaande onderwerpen behandeld. Dit zal gebeuren aan de hand van korte theoretische verdieping en oefeningen. De begeleiding is vraaggericht, mede op basis van de inbreng van de deelnemers. De docenten kiezen in samenspraak met de groep voor passende, interactieve werkvormen. Dat kan ertoe leiden dat de volgorde en invulling van afzonderlijke programmaonderdelen wisselt. Een belangrijke bouwsteen voor de training vormen dus de presentaties door de deelnemers en de feedback daarop. De door de deelnemers en docenten ingebrachte voorbeelden van prestaties dienen als werkmateriaal; ze worden nader uitgewerkt in de oefeningen en dienen als basis voor persoonlijke feedback. De invulling van de oefeningen wordt hieruit gevoed en afgewisseld met korte theoretische inleidingen van de docenten. We werken een dagdeel met een trainingsacteur aan de zelfgekozen aandachtspunten van de deelnemers. De cursus wordt afgerond met individuele feedback. Als de inbreng van de deelnemer onvoldoende is geweest om een goed beeld te vormen van de begeleidingscompetenties kan er een aanvullende opdracht geformuleerd worden.

Competenties
0.0, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.3, 5.1 uit het competentieprofiel van de opleider

De ervaren opleider

De ervaren opleider kiest zelf de inhoud van het scholingstraject.

Wij hebben ons tot taak gesteld het scholingsaanbod voor ervaren opleiders in leergang 5 boeiend en prikkelend te houden. Daarom wisselt het aanbod van elk jaar en zoeken wij naar verschillende zwaartepunten ten aanzien van de taakgebieden van het competentieprofiel.

Het aanbod omvat cursussen die het instituut ontwikkelt en uitvoert (al dan niet met gastdocenten) en een ruim aanbod van alternatieven, zoals landelijke cursussen, supervisie, intervisie, deelname aan structurele commissies en werkgroepen, co-docentschap in het hao-curriculum, het hao-mentoraat, een kaderopleiding of eigen projecten.

Docenten: Nathanja van Moppes, Ghiselle Panneflek & Clair Fichtner

Omgaan met verschillen: uitdaging of hindernis? ‘Zo nu en dan ‘drink’ ik een tablet, ongeveer één keer per week, voor de rest gebruik ik kruiden uit Suriname. Dat heb ik natuurlijk niet tegen de huisarts gezegd…' 'Hoe vind ik aansluiting bij mijn aios met een andere achtergrond, zonder mijn eigen normen en waarden te negeren?'
De huisartsenpraktijk en de opleidingspraktijk zijn zo divers als mensen verschillend zijn… moeilijk of juist spannend? Niet alleen patiënten maar ook aios kunnen soms, vanuit hun belevingswereld, een beroep op jou doen op een manier die je niet verwacht en die ver van jouw eigen leefwereld af staat.
Hoe is het om een aios die in vele aspecten van jouwzelf verschilt te begeleiden en te beoordelen?

Tijdens de cursus is ook aandacht voor de diversiteit bij jouw patiëntenpopulatie. Daarbij worden, afhankelijk van de wensen van de groep, verschillende thema’s besproken zoals hypertensie bij specifieke etnische groepen, laaggeletterdheid, vrouwenbesnijdenis, LGBTIQ, gender, lage gezondheidsvaardigheden etc. De cursus richt zich op diversiteit in de breedste zin van het woord. Je reflecteert op jouw persoonlijke diversiteit en je leert om nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden in te zetten bij consultvoering en leergesprekken. ‘Moeilijk’ verandert hierdoor in ‘boeiend’!

Docenten: Karin van Heusden & Mariël Jacobs

Arts-patiëntcommunicatie loopt als een rode draad door de huisartsopleiding. Op de praktijk en in het onderwijs is hier regelmatig aandacht voor. Halverwege de eerste huisartsstage leveren aios vier videoconsulten in voor de basisconsultvoeringstoets (BCT). Doel is dat ze laten zien dat ze de basisconsultvaardigheden beheersen. Als instrument gebruiken we daarvoor de MAAS 2.0. Jouw expertise en begeleiding in de dagelijkse praktijk zijn hierbij cruciaal.

Deze leergang neemt jou mee in de wereld van de basisconsultvaardigheden. Je leert gedetailleerd te kijken naar videoconsulten van aios en hoe je feedback geeft op de communicatie. Daar heb je als eerste- én derdejaars opleider veel profijt van. Als onderdeel van de leergang beoordeel je, onder supervisie, vier videoconsulten van een onbekende aios. Als dat je goed bevalt, ben je van harte welkom in het team van externe beoordelaars voor de BCT. Die keuze is aan jou aan het eind van de leergang.

Docenten: Mascha Egberts & Jeroen Woertman

In de cursus maken we kennis met de terminologie rondom innovatie; wat is het? Welke maatschappelijke opgaven verhogen de noodzaak tot innoveren? Op welk gebied is innovatie urgent en wat betekent dit voor jou in de praktijk? Hoe maak je onderscheid in wat zinvol en urgent is en wat zinvol is maar moet wachten i.v.m. beperkte tijd? Tijdens deze leergang geven gastsprekers jullie een update over innovatieve ideeën en mogelijkheden die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijkvoering en wordt er een koppeling gemaakt met wat aios aangereikt krijgen tijdens de landelijke innovatiedag.
Thema's:

 • Van praktijkprobleem naar gestructureerde vraag
 • Hiërarchie van bewijs
 • Handig zoeken op internet
 • Onderzoeksdesigns
 • Interpretatie van diagnostische tests
 • Kritisch lezen
 • De opleidingssituatie
 • Zelf onderzoek doen, wat zijn de mogelijkheden?

Docenten: Liselot Hoornweg & Coralie Arends

Verwondering over de medische wetenschap Op de opleidersdagen zullen we de wetenschap op een andere manier bekijken. De evidence based medicine; hoe pas je deze manier van kijken nou toe in de praktijk. Een wetenschappelijk artikel; hoe scan ik het in een paar minuten. EBM in het leergesprek; hoe dan? Fake news; hoe weet ik nou wat waar is?
We zullen ons over de wetenschap verwonderen maar jullie vooral handvaten aanreiken om EBM te integreren in de dagelijkse praktijk en dan samen met de aios!

Docenten: Berend Jansen & Simone van den Hil

In de huisartsopleiding wordt er veel aandacht besteed aan de medisch-inhoudelijke kant van het vak en de persoonlijke ontwikkeling. Minder tijd blijft er over om de aios voor te bereiden op de regierol die zij, in welke positie zij ook gaan werken, zullen gaan innemen. Deze regierol komt o.a. tot uiting in het aansturen van personeel, visie bepalen voor de praktijk, verantwoordelijkheid nemen voor de praktijkvoering maar ook voor de positie van de huisarts in het maatschappelijk krachtenveld.

Doel van deze cursus: Persoonlijke verdieping in het kader van praktijkmanagement en leiderschap. Reflectie op het thema praktijkmanagement in de opleiding. Hoe kunnen we de aios beter inspireren op de thema’s leiderschap, praktijkmanagement en de mogelijkheid van praktijkhouderschap? Kennismaking met het nieuwe, landelijk ontwikkelde e-learningprogramma Praktijkmanagement.

In het programma zullen gastsprekers ingezet worden op de genoemde thema’s. Daarnaast willen we ervaringen met elkaar delen.

Einddoel: Inspiratie opdoen en tools aangereikt krijgen, om het thema praktijkmanagement en leiderschap over te brengen op huisartsen in opleiding. Zij zijn immers: de nieuwe leiders.

Docenten: Nog niet bekend, het programma wordt verzorgd door Schola Medica
Kosten: €495,-

Tijdens de spoedzorgcursus leer je acuut levensbedreigende aandoeningen met behulp van de ABCDE-methode te herkennen en te behandelen. Je stelt geen diagnose, maar leert te doen wat in een spoedsituatie nodig is. Het onderwijs tijdens de STARclass Spoedzorg in de Huisartspraktijk is praktijkgericht. Je oefent vaak en intensief in een medisch rollenspel met getrainde simulatiepatiënten in een realistische praktijksituatie. Daardoor wordt het ABCDE-protocol een automatisme. Onze gekwalificeerde docenten zorgen voor een goede begeleiding en een veilige leeromgeving.

Docenten: Marianne Hanneman & Linda Timmer (do)

In vier dagen wordt ingezoomd op ‘ingewikkelde patiënten’ in de huisartspraktijk. We beginnen met een speurtocht naar wat patiënten ingewikkeld maakt. Hoe ga je daarmee om, en wat leert een aios hiervan? Daarna zoomen we in op een aantal patiëntengroepen die door huisartsen vaak ingewikkeld gevonden worden. Deze groepen bestaan uit patiënten met een licht verstandelijke beperking, kinderen van (een) ouder(s) met psychiatrische problematiek en/of patiënten met chronische pijn of obesitas.

Deelnemers van deze leergang maken kennis met de aanpak van krachtige basiszorg en gaan hiermee zelf aan de slag in de eigen praktijk. Tijdens de afsluitende dag wordt geoefend met ACT als methode om beter om te gaan met ingewikkelde patiënten. Uiteindelijk hopen we dat er voor deelnemers aan deze leergang geen ingewikkelde patiënten meer bestaan en dat dit ook zo overgedragen kan worden aan de aios.

Docenten: Simone van den Hil & Merel Veen

De kracht van ons stresssysteem… Hoe behoud je de veerkracht?
Van alle zorgverleners staat de mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners tot 35 jaar, het meest onder druk: ten opzichte van 2017 kregen zij meer last van burn-outklachten en worstelen zij vaker met de werk-privésituatie.
We bieden theorie, oefeningen om inzicht te verkrijgen en praktische handvatten, waar jij direct mee aan de gang kan gaan als mens, huisarts én als opleider.

Jouw materiaal en inbreng staan centraal. Je gaat onderzoeken wie je bent als mens, zodat je dat kunt toepassen in je rol als huisarts, collega en opleider.

Docenten: Jeannette Verhoeven & Carine de Boer

In deze leergang staat het begrijpen en begeleiden van patiënten met Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) centraal. Dit is voor de huisarts vaak lastige problematiek, de klachten zijn immers niet te ‘fixen’ maar vereisen een bredere psychosociale aanpak met lange termijn begeleiding.
We onderzoeken hoe je als huisarts een ander antwoord kunt geven op de vraag van de patiënt. Daarbij maken we gebruik van het gedachtegoed en tools uit de Acceptance Commitment Therapy (ACT!), een evidence based begeleidingsstrategie uit de gedragstherapie die gericht is op het accepteren van klachten en het vergroten van psychologische flexibiliteit en kwaliteit van leven.

We bespreken in deze leergang uiteraard ook wat jouw rol is als opleider; hoe kun je je aios meenemen in dit ‘andere antwoord’.

Docenten: Jolijn de Graaff & Kathy van den Boom

In juni zullen we ‘van alles over gender’ met elkaar bespreken. Wat kom je aan onzekerheden en ongemakken op dit gebied in de spreekkamer tegen en hoe kan je mét je aios hier wijzer in worden?

In november zullen we oog en oor hebben voor ‘de zintuigen’. We zullen een evenwicht zoeken tussen aanleren én doceren van vaardigheden en theorie op het gebied van onderzoek van zintuigen. Wat te doen bij reukverlies, etc. We gaan aan de slag en er zullen interessante sprekers komen.

Docent: Arko Oderwald

Er zijn meerdere manieren om te reflecteren over de medische praktijk. Eén daarvan is door middel van verhalen, romans, film en poëzie. In deze cursus van vier dagen bespreken we aan de hand van dit soort materiaal een aantal onderwerpen, onder andere problemen uit de dagelijkse praktijk, wat is genezen en vragen rond het levenseinde. En dit allemaal in de relatie tot het opleiden van de aios.

HO-Internationaal

HO-internationaal Om huisartsopleider te worden volgt de opleider, naast andere verplichtingen, een curriculum bestaande uit vijf elkaar opvolgende leergangen: dit is het verplichte basiscurriculum. Als het basiscurriculum is afgerond volgt de dan ervaren opleider zogenaamd leergang 6; het jaarlijks wisselende keuzecurriculum voor de ervaren opleiders. Het aanbod omvat cursussen die het instituut ontwikkelt en uitvoert en een ruim aanbod van alternatieven, zoals landelijke cursussen, supervisie, intervisie, deelname aan structurele commissies en werkgroepen, co-docentschap in het HAO-curriculum, het HAO-mentoraat, een kaderopleiding, eigen projecten of HO-internationaal. HO-internationaal is een groep van enthousiaste opleiders (maximaal 8) die zich 5 jaar aan HO- internationaal verbinden. Zij voeren een project in een bepaald land uit, waar kennis en vaardigheden gedeeld worden en er wederzijds van elkaar geleerd wordt. De groep heeft een actieve houding en organiseert samen met de docent van de HO en de teamleider HAO een programma. De generieke factoren en verschillen tussen beide huisartsopleidingen worden onderzocht, wat betekent dat de Nederlandse huisartopleiders leren van de huisartsopleiders in het betreffende land en vice versa.

Naast het zelf organiseren van het team volgen zij naast HO-internationaal ook ten minste twee maal in de 5 jaar de reguliere leergang 6 om op die manier verbinding te houden met de huisartsopleiding en collega’s. Na 5 jaar verlaat de huisartopleider HO-internationaal, waardoor de groep steeds van samenstelling verander. De ervaren huisartsopleiders delen hun expertise met de nieuwe leden van HO-internationaal. De kosten die gemaakt worden voor de huisartsopleider zijn voor eigen rekening en in overleg met het instituut wordt bepaald wat het budget is als de groep uit het andere land Nederland wil bezoeken.

Missie en Ambities HO-internationaal Amsterdam UMC
De huisartsopleiders worden uitgedaagd mee te denken hoe je een reeds bestaande opleiding elders zou kunnen verbeteren en uitbreiden. Juist hierdoor worden didactische vaardigheden van opleiders aangesproken.
Het doel van uitwisselingsprogramma's tussen huisartsen in Nederland en huisartsen buiten Nederland is het bevorderen van kennisuitwisseling, het vergroten van cultureel begrip en het versterken van de gezondheidszorg. Door middel van deze programma's kunnen huisartsen van verschillende achtergronden en contexten van elkaar leren en ervaringen delen.
Het uitwisselingsprogramma draagt bij aan het maatschappelijk handelen van huisartsen doordat het hun wereldbeeld verbreedt, o.a. qua diversiteit en hen bewust maakt van de sociaaleconomische en culturele factoren/verschillen die van invloed zijn op de gezondheid van mensen.

 • Deelnemers

Maximaal aantal deelnemers: 8 (5 jaar actief).

 • Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Pepita David en/of Pien van Langen.

 • Plaats

We werken met een rooster van aftreden. Op dit moment (10-1-2024) is de groep vol, er is weer plaats voor een persoon op 1 juni 2025.

 • Nascholingspunten

De bijdrage telt qua nascholingspunten voor 4 'Doorndagen'. Maar daarnaast moet je binnen de 5 jaar ook nog twee maal de meerdaagse volgen.

 • Ondersteuning

De groep wordt ondersteund door een GW-docent: door Pepita David.

 • Kosten

Reis- en verblijfskosten zijn voor rekening van de opleider.

Medelijden, empathie en compassie in Wenen

Deze cursus behandelt aan de hand van romans en filosofische inzichten de rol van medelijden, empathie en compassie voor het menselijk bestaan in het algemeen en in de medische praktijk in het bijzonder.
Het bijzondere is dat we dit gaan doen in Wenen, met romans die zich in Wenen afspelen. Dat biedt ons ook de gelegenheid om plaatsen uit de romans te bezoeken. Er zijn dan ook drie medisch literaire wandelingen in de cursus opgenomen.

Docenten:
Arko Oderwald en Bert Keizer

Cursusmateriaal
Boeken die besproken worden:

 • Irvin Yalom: Nietzsche’s tranen
 • Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein
 • Stefan Zweig: Ongeduld
 • Joseph Roth: Job
 • Michael Kumpfmüller: De heerlijkheid van het leven

Plaats cursus
Nog te bepalen

Hotel
Nog te bepalen

Kosten
1300 euro (1 persoonskamer) bij 10 deelnemers. Bij 5 deelnemers (het minimum) is de prijs 1700 euro. Bij het delen van een kamer is het 200 euro goedkoper.

 • inclusief hotel, ontbijt, diners, openbaar vervoer, toegang tot musea.
 • exclusief de reis naar Wenen en lunches.


Aanmelden
Aanmelden bij Arko Oderwald (ak.oderwald@amsterdamumc.nl)

Werkgroepen/commissies

Als je vanuit de hao-functie als lid deelneemt aan een structurele werkgroep of commissie, zoals het hao-team, de curriculumcommissie, het landelijk overleg voor hao-coördinatoren, de werkgroep APC of praktijkmanagement, kan je hiermee de vier dagen van de meerdaagse compenseren.

STARclass spoedzorg in de huisartspraktijk

De STARclass richt zich op wat kan voorkomen in de huisartspraktijk overdag en de diensten op de huisartsenpost. De spoedeisende omstandigheden worden zo realistisch mogelijk nagebootst.

Alle relevante informatie is te vinden op de website van Schola Medica.

Supervisie voor huisartsopleiders

Aanleiding
Een vraag van onze huisartsopleiders die, naast hun intervisiegroep, verder en gerichter willen werken aan hun professionele ontwikkeling. Aan een voor hen bekend(e) vraag/thema zoals: hoe blijf ik vitaal in mijn werk als huisarts of hoe zorg ik voor een goede werk-privébalans. Om aan deze vraag tegemoet te komen bieden we supervisie voor huisartsopleiders aan: een begeleidingsvorm waarin je in een groepje van 2-3 collega's, onder begeleiding van een NHG-geregistreerde supervisor, op systematische wijze aan de slag gaat met de vraag die jou bezighoudt.

Vorm
Een supervisietraject bestaat uit 12-15 bijeenkomsten van 2 uur, verdeeld over een jaar. De voorbereidingstijd is ongeveer een uur. Het groepje bestaat uit maximaal drie personen; een individueel supervisietraject is ook mogelijk. We zijn graag behulpzaam bij het faciliteren van contact met een supervisor, maar uiteraard staat het je vrij zelf een supervisor te zoeken.

Kosten
De kosten van dit supervisietraject zijn 600 euro.

Als alternatief of extra
Kies je voor een leergang in Doorn, een supervisietraject, of allebei? Een supervisietraject kun je volgen als alternatief op de leergang, maar als je wilt doe je ze allebei.

Contact
Voor verdere informatie, hulp bij het vinden van een geschikte supervisor, samenstellen van een supervisiegroepje of contact leggen met collega's die als opleider supervisie-ervaring hebben, kun je contact opnemen met supervisiecoördinator Helle Poulsen (hv.poulsen@amsterdamumc.nl, 06- 55 340 034).

Intervisie

Deelname aan minimaal zeven bijeenkomsten van een intervisiegroep, begeleid of onbegeleid met hao-collega’s gedurende maximaal twee jaar.

Herhalen basisleergang

De inhoud van de basiscursussen is in de loop der jaren flink veranderd en nieuwe docenten zetten altijd weer eigen accenten. Als je denkt dat je toe bent aan het opfrissen van de thema’s van leergang 2, 3 of 4 dan ben je van harte welkom, mits er vrije plaatsen zijn.

Co-docentschap hao-basiscurriculum

Wie ervoor voelt en denkt didactische kwaliteiten te hebben, kan zich bij de teamleider van het opleidersteam opgeven als co-docent voor de startersdagen, leergang 1 of 2. Eventueel nodigen we je eerst uit voor een oriënterend gesprek.
Je zult altijd naast een staflid-docent werken. De hoofdverantwoordelijkheid zal altijd bij het staflid liggen; jouw activiteiten zijn van ondersteunende aard.

De cursussen zijn heel goed uitgewerkt en je kan volstaan met ongeveer één dag inlezen en voorbespreken. Zou het je meer werk kosten, dan kunnen extra tijd waarnemingskosten worden gedeclareerd.

Als je dit werk binnen je scholing als ervaren hao doet wordt je er niet voor betaald (wél betalen wij jouw verblijf en reiskosten). Valt je aios onverwacht uit, dan kun je de contacturen wel declareren. Dit alternatief kun je maximaal 2 jaar achter elkaar kiezen.

Onderwijsontwikkeling en (co-)docentschap hao-keuzecurriculum

Als je zelf ideeën hebt voor het opzetten van een nieuwe didactisch gerichte cursus c.q. onderwijsactiviteit voor ervaren opleiders, dan nodigen we je graag uit om jouw ideeën met ons te bespreken. Wij zullen kijken of jouw ideeën passen in het kader van ons hao-curriculum en zo ja, hoe we jou kunnen ondersteunen bij het vormgeven ervan.
Denk je ook over didactische kwaliteiten te beschikken, dan zou je de cursus eventueel samen met een ervaren staflid of een gastdocent kunnen geven. Daarvoor zullen wij je van tevoren uitnodigen voor een oriënterend gesprek.

Waarschijnlijk zal het ontwikkelen, geven en mee-organiseren je meer tijd kosten dan de vier scholingsdagen. Je kunt deze activiteiten dan voor twee jaren scholing laten tellen of voor de meertijd (in overleg) waarneemkosten declareren.
Als je dit werk binnen je scholing als ervaren hao doet, wordt je er niet voor betaald (wél betalen wij jouw verblijf en reiskosten). Valt je aios onverwacht uit, dan kun je de contacturen wel declareren. Dit alternatief kun je maximaal 2 jaar achter elkaar kiezen.

Workshops voor aios en/of hao's

Het geven van workshops voor hao’s of aios kan, indien het gelijk staat aan vier dagen, een alternatief zijn voor onze meerdaagse cursussen. Je wordt dan voor deze activiteit niet betaald (behalve de reiskosten). Voor dit alternatief kun je maximaal twee achtereenvolgende jaren kiezen.

Eigen projecten

Misschien heb je, alleen of samen met hao-collega’s, een eigen idee over hoe je jouw didactische scholing vorm zou willen geven. Bijvoorbeeld door het schrijven van een artikel, het doen van onderzoek, het houden van een enquête, het organiseren van een reis voor en met hao-collega’s naar een andere huisartsopleiding, nationaal of internationaal. Het project(je) dient gerelateerd te zijn aan het competentieprofiel van de opleider.

Lever vooraf een korte beschrijving in bij de teamleider van het opleidersteam en een kort berichtje, schriftelijk of mondeling, achteraf.

Hao-mentorschap

Ervaren hao’s die over langere tijd goed geëvalueerd zijn als opleider, kunnen zich opgeven als hao-mentor.
Hao-mentoren worden desgewenst ook ingeschakeld voor het voeren van voortgangsgesprekken met beginnende hao’s. Wij organiseren (scholings)bijeenkomsten voor het invullen van deze functie.

Na twee jaar achtereenvolgend mentorschap vragen we je wel om ook weer deel te nemen aan een vierdaagse of of ander alternatief.

Kennismaken met de Cubaanse gezondheidszorg

De Cubaanse gezondheidszorg wordt gekenmerkt door wijkgericht denken en handelen en is veel gericht op preventie. Een zeer interessant systeem in een arm jasje. Cubanen hebben ondanks gebrek aan voorzieningen een levensverwachting van 78,3 jaar. Out of the box nadenken over een ander gezondheidssysteem in een heel ander land laat je ook nadenken over jouw eigen systeem (en leven) en je bent er echt even uit!

In november 2022 en 2023 ging een groep ervaren huisarts opleiders naar Cuba voor nascholing. Er wordt eind 2024 geïnventariseerd of het in 2025 nog een keer wordt aangeboden.

Programma
Het programma wordt gemaakt n.a.v. de wensen van de deelnemers, in overleg met de Cubaanse artsen. Meestal zijn onderwerpen als wijkgerichte zorg, preventie, epidemiologie, huisartsenzorg, ouderenzorg en GGZ thema's die langskomen.

Deelnemers
Maximaal aantal deelnemers: 10 (in volgorde van binnenkomst inschrijving; er wordt niet geloot)

Interesse?
Maak dit kenbaar vóór november 2024 via Mark Koster koster.m@gc-saendelft.nl Ook als je meer info wilt, kun je Mark benaderen.

Nascholingspunten
De nascholing duurt van maandag tot en met vrijdag en telt qua nascholingspunten voor 4 'Doorndagen'.

De reis wordt georganiseerd door Pepita David (GW-docent) en Mark Koster (huisartsopleider).

Kosten
750 euro p.p.

 • inclusief: cursus, organisatie, vervoer in Havana en academisch visum.
 • exclusief: maaltijden/drank, vliegticket en overnachting (35 euro per persoon per nacht) in een B&B (casa particular) in een volkswijk van Havana.

Dagelijks staat er een thema centraal en worden we opgehaald met een busje om naar de bestemming van die dag te gaan. Als je dat wilt is er ook ruimte om Cubaanse huizen/gezinnen te bezoeken in de wijk, zodat je een idee krijgt van hoe het Cubaanse leven eruit ziet. Havana is veilig. De ervaring leert dat de meeste deelnemers een week gaan van zaterdag tot en met zaterdag. Je bent natuurlijk vrij om daarvoor of daarna nog te reizen.