Leerlijnen

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken

Een leerlijn beschrijft voor een ‘specifiek aandachtsgebied’ binnen het huisartsenvak wat, hoe, wanneer door de aios moet worden geleerd en de middelen ofwel bouwstenen die daarvoor beschikbaar zijn.

3 Soorten aandachtsgebieden

De leerlijnen zijn onder te verdelen in 3 soorten aandachtsgebieden aan de hand van:

  1. De 10 Thema’s neergelegd in het Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde.
  2. Competenties neergelegd in het Competentieprofiel van de huisarts.
  3. Overige gebieden die - zonder een vastgesteld thema of een competentiegebied te zijn - toch extra aandacht behoeven, zoals bijvoorbeeld interculturaliteit.

Thema leerliijnen

Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Competentie leerlijnen

  • Leerlijn APC We streven er naar om in het APC (Arts-Patiënt Communicatie) onderwijs communicatie- en procesvaardigheden te integreren met medisch inhoudelijk handelen. In het cursorisch onderwijs zal veel aandacht zijn voor APC, evenals in de opleidingspraktijk. Observatie is hierbij een belangrijk onderdeel: door de opleider, door de docent, door peers, direct of op videoregistraties. Wij vragen de aios om bij de selectie van consultvideo's die ter bespreking aangeboden worden zoveel mogelijk rekening te houden met de thema's van het betreffende trimester en de gekozen leerdoelen.
  • Leerlijn wetenschap en onderwijs Het onderwijs in deze leerlijn wordt gegeven door (gast)docenten verbonden aan het onderzoeksinstituut van de afdeling Huisartsgeneeskunde VUmc (EMGO+). Er wordt gewerkt aan de hand van gerichte opdrachten, zie de opdracht Wetenschappelijke vorming. Van de aios wordt een actieve bijdrage gevraagd aan het cursorisch onderwijs WV in de vorm van casuspresentatie en thema-onderwijs.
  • Leerlijn ethiek en recht Het onderwijs in deze leerlijn wordt gegeven door (gast)docenten verbonden aan de Afdeling Ethiek & Recht en omvat een inleiding in het (medisch)recht en een introductie in medische ethiek. Aan de orde komen de voor huisartsen relevante wetten, het Medisch Tuchtrecht en het omgaan met Medisch Ethische dilemma's.
  • Leerlijn professionaliteit. Professionaliteit beschouwen wij als de overkoepelende competentie waarin de ontwikkeling van de aios tot professional zichtbaar wordt. Hierin komt in het gedrag van de aios zichtbaar tot uitdrukking hoe de aios zich toetsbaar opstelt, omgaat met feedback en zich actief opstelt in het leerproces. In de voortgangsgesprekken met de docenten en de opleider wordt hieraan nadrukkelijk aandacht besteed.

Overige leerlijnen