Overzicht houden bij véél verschillende klachten. Gebruik SCEGS!

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn SOLK
Auteur

Dick Walstock
Annemarie Semeijn

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Consult SOLK
2. Consult Klachtenregistratie

Competenties

Medisch handelen
Communicatie
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren

Relevantie

De patiënt (met SOLK) komt vaak met een héél verhaal, met veel klachten, soms met verschillende klachten in verschillende orgaansystemen. Hoe zorg je er nu voor dat daar enige ordening in komt en hoe kun je eventuele (oorzakelijke) verbanden,  samenhang en logica zichtbaar maken voor jezelf én de patiën

Belangrijk in dit kader is het om in het gesprek met een SOLK-patiënt de agenda te verbreden van een strikt somatische insteek naar een brede exploratie van de klachten.

De SCEGS-methodiek en met name vragen naar feitelijk gedrag en (sociale) gevolgen van de klachten helpen daar vaak erg goed bij. Ook kan het in beeld brengen van het hele verhaal op een tijdlijn met zowel de klachten als gevolgen inzicht geven.

Doelen

 • Het begrijpen van het visgraat-diagram en meer inzicht over lineaire en circulaire verbanden. (volgt)
 • Samen met de patiënt inzicht krijgen in de samenhang van de klachten.
 • Samen met de patiënt zicht krijgen op gevolgen (van de klachten) die mogelijk ook weer als trigger voor nieuwe klachten fungeren.
 • In technische termen heet dat predisponerende, uitlokkende en instandhoudende factoren in kaart brengen.

Gebruiksaanwijzing

Het opdoen van nieuwe theoretische kennis die kunnen helpen bij een SOLK consult. Het zien van een demonstratie video die kan fungeren als voorbeeld.

Het doen van consulten met SOLK patiënten en letten op hints die wijzen in de richting van een mogelijke verklaring voor (het ontstaan of in stand blijven van) de klachten. Het ontdekken van circulaire verbanden die begrijpelijk maakt dat de klachten in stand gehouden worden.

Het maken van een visgraatdiagram bij een eigen SOLK patiënt.

Het uitvragen van de SCEGS met als focus: vragen naar feitelijk gedrag en (sociale) gevolgen van de klachten. Dit kunnen namelijk uitlokkende en predisponerende factoren aan het licht brengen.

Onderwijsactiviteiten 

Theorie en demonstratie video

Theorie
 • Bekijk de uitleg over het visgraat-diagram. Zie onderwijs-video op Wiki. (is in de maak)
 • Bekijk de uitleg over lineaire- en circulaire verbanden. Zie onderwijs-video op Wiki. (is in de maak) 
 • Bestudeer het Schema SCEGS inventarisatie met SCEGS-voorbeeldvragen.
 • Heb je hier vragen over, bespreek het dan met je HAO of op de TKD.
Demonstratie video
 • Bekijk deze video (nog te maken):
  • Welke relatie zie je tussen klachten en (sociale) gevolgen?
  • Welke aanzetten geeft de patiënt zelf in de anamnese cq. SCEGS-exploratie voor circulaire verbanden.
  • Geeft de patiënt zelf aanzetten tot verklaring voor de klachten?
  • Welke informatie uit de anamnese cq. SCEGS-exploratie kun je gebruiken voor een eventueel verklaring voor (het instandhouden van) de klachten?

Probeer in een visgraatdiagram het klachtenverloop en de gevolgen ervan weer te geven.

Eigen SOLK consult

 • Neem zelf een consult met een SOLK-patiënt op.
  • Houdt aan het begin van het consult de eerst 2-3 minuten je mond, moedig de patiënt aan spontaan zijn verhaal te vertellen door actief te luisteren, te knikken en uitingen als, mmhh, ga verder en ja.
  • Registreer voor jezelf (en noteer eventueel): 
   • Heeft de patiënt zelf al mogelijke verklaringen genoemd/geopperd?
   • Welke verbale én non-verbale 'hints' merk je op die verband houden met de klachten? 
  • Focus je bij de SCEGS op Cognities (verklaringen) en Gedrag en Sociale gevolgen (circulair verband).
  • Maak eventueel een visgraatdiagram.
  • Geef een samenvatting van je bevindingen en check deze bij de patiënt:
   • Predisponerende factoren?
   • Uitlokkende factoren?
   • Instandhoudende factoren?
Reflectie op eigen SOLK consult
 • Bekijk het consult achteraf met je opleider (of laat het op de TKD zien) om te kijken of je wellicht tijdens het consult informatie hebt laten liggen cq. over het hoofd hebt gezien.

De bouwstenen in de leerlijn SOLK

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit