Patiënten selecteren voor een preventieprogramma

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom
Erik Fokke

Stage

CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

4. Opsporen en selecteren

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren
Kennis en wetenschap

Toepassing

Leergesprek
Praktijkleren
Themaonderwijs
Zelfstudie

Relevantie

Preventie is een belangrijke taak die huisartsen in samenwerking met andere betrokken partijen gezamenlijk en wijkgericht moeten oppakken.
Andere betrokken partijen zijn bijvoorbeeld lokale overheden, zorgverzekeraars, publieke gezondheidszorg, scholen.

De huisarts heeft in deze samenwerking een verbindende rol om vanuit de kennis van de praktijkpopulatie patiënten gericht te verwijzen en/of te motiveren voor speciale preventieprogramma’s en eventueel screeningsprogramma’s uit te (laten) voeren als daarvan de meerwaarde is aangetoond. 

Doelen

 • Je leert patiënten met een verhoogd risico opsporen en selecteren voor een preventieprogramma.
 • Je leert HIS te gebruiken om patiënten met een verhoogd risicoprofiel te selecteren
 • Je doet ervaring op met motiverende gespreksvoering


Onderwijsactiviteiten

Preventie in de Buurt

Preventie in de Buurt van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap en partners voor samenwerken aan preventie in de wijk met en vanuit de huisartsenpraktijk. De focus ligt op het ondersteunen van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen. Dit sluit aan bij de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 waarin wijkgerichte samenwerking aan preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. Daarnaast zijn er op de Woudschotenconferentie in januari 2019 herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg gepresenteerd.

Wat is de populatie van je praktijk? Veel jongeren? Denk dan ook aan preventie voor deze leeftijdsgroep en de verleidingen voor deze jongeren. Ondanks een daling de afgelopen jaren toch een aandachtspunt. 

 • Tussen 2011 en 2015 is het percentage scholieren van 12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt fors gedaald. In 2015 daalde het aantal scholieren dat ervaring heeft met roken van 33% naar 23% en halveerde het percentage dagelijks rokers van 6% naar 3%. Het gebruik van alcohol onder jongeren in de afgelopen maand daalde van 38% in 2011 naar 26% in 2015. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinken. 

Stoppen met roken

In de huisartsenpraktijk is belangrijke gezondheidswinst te behalen door rokers aan te sporen te stoppen met roken: NHG-behandelrichtlijn stoppen met roken
Voor ondersteuning van patiënten die willen stoppen met roken zie ook thuisarts.nl; Ik wil nu stoppen met roken.

Hart- en vaatziekten

Selectie patiëntengroepen in het HIS. Er zijn meerdere methoden om de patiëntengroep te selecteren. Welke geschikt is hangt af van je situatie en op welke wijze het HIS wordt gebruikt. Klik hier voor meer informatie over welke groepen patiënten je kan selecteren en hoe.

De NHG heeft een voorbeeldbrief opgesteld om te versturen naar patiënten voor het CVRM-spreekuur.

Laat patiënten zelf hun gezondheid screenen: Persoonlijke gezondheidscheck.

 • Selecteer met een ICPC-code of meetwaarden een groep patiënten voor een preventieprogramma (eventueel in overleg met je opleider en/of POH-S):
  • ICPC-code (K85 verhoogde bloeddruk, P17 tabaksmisbruik, A29.01 Hart- en vaatziekten in familie-anamnese T82 Adipositas T83 Overgewicht  U98.01 Proteïnurie U99.01 Nierfunctiestoornis/nierinsuffi ciëntie W81 Zwangerschapstoxicose/(pre)-eclampsie W84.02 Zwangerschapsdiabetes).
  • Meetwaarden:
   • Systolische bloeddruk > 140 mmHg 
   • Totaalcholesterol > 6,5 mmol/l
   • Roken = ja en leeftijd > 50 jaar
   • BMI ≥ 30
   • BMI ≥ 25 - < 30
   • eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 én leeftijd < 65 jaar
   • eGFR < 45 ml/min/1,73 m2 én leeftijd ≥ 65 jaar
   • (Micro)albuminurie (comorbiditeit) 
 • Nodig de patiënten uit voor het spreekuur (zie de voorbeeldbrief in de uitklapper Achtergrond).
 • Neem de vragenlijst door en laat patiënten bloedprikken.
 • Tweede consult: bespreken risico, begeleiding en behandeling.
 • Bespreek met je opleider of POH-S wat jouw leerpunten zijn
  • om patiënten te selecteren en uit te nodigen;
  • om risico te bespreken met patiënten;
  • op patiënten begeleiden en behandelen.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie