Supervisie 1e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

Supervisiecoordinator
Helle Poulsen

Teamleider
Rinel van Beest

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Het (kunnen) reflecteren op praktijkervaringen en van daaruit komen tot gerichte leeractiviteiten en aanpassing van het gedrag is essentieel voor de beroepsmatige ontwikkeling als aios en huisarts. In het onderwijs is daarom ook in 1e Huisartsstage ruimte gereserveerd voor supervisie waarin er gewerkt wordt aan verdieping ten aanzien van persoonlijke thema's in het werk.

In groepjes van 3 worden aios gedurende 10 zittingen door een supervisor begeleid. Dit onderwijs speelt zich dus buiten de fase-groep af.

Supervisienota

De supervisienota wordt momenteel herzien door de supervisiecoordinator. Een pdf versie van de supervisienota is beschikbaar:

Supervisiegroep

 • De supervisie is in het groepsrooster op terugkomdagen gepland van 15.00 tot 17.00 uur.
 • Check met de mede-aios van je groepje de data van de eerste twee bijeenkomsten, daarna neemt één aios van het groepje contact op met de supervisor.
 • Formuleer vóór de eerste bijeenkomst je leerdoelen/-thema’s.
 • De tussen- en eindbeoordeling van de supervisie upload je met een duidelijke naam in jouw E-portfolio (in mijn mappen - uitslagen en verklaringen).
 • Als je de supervisiecyclus van 10 bijeenkomsten niet in één keer kunt afronden, bijvoorbeeld door ziekte of zwangerschapsverlof, dan geef je dat middels het ‘formulier voortijdige beëindiging supervisie’ door aan Sylvia Vlak. Je zult dan zodra je terug bent in een nieuwe groep worden ingedeeld.

Wijzigingen doorgeven

Mocht het door omstandigheden een keer voorkomen dat jullie op een ander moment en/of een andere locatie afspreken, geef dit dan tijdig door aan de zalenplanner Nelleke de Kuiper. Zij kan dan de vrijgekomen ruimte voor iets anders gebruiken en zo nodig op een ander moment een ruimte voor de jullie reserveren.

Spelregels

Dit zijn de supervisie spelregels voor aios:

 • De supervisie bestaat uit 10 bijeenkomsten van 2 uur. Mocht een of meer van de vastgestelde data niet schikken, zoekt men gezamenlijk naar alternatieven. Let erop dat een supervisiebijeenkomst nooit plaatsvindt tijdens onderwijs- of praktijktijd.
 • Er geldt een volledige aanwezigheidsverplichting. Mocht een aios, na de eerste twee tot drie keer, onverhoopt een keer niet aanwezig kunnen zijn en blijkt het ondoenlijk te zijn om de datum van de betreffende bijeenkomst te verzetten, worden er afspraken gemaakt voor een vervangende opdracht.
 • Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst heb je opgeschreven waar aan je wilt werken tijdens de supervisie.
 • Tijdens de supervisie werk je aan jouw eigen leervragen en je brengt 2-3 keer een casus in.
 • Na elke bijeenkomst schrijf je een reflectieverslag. Hierin schrijf je jouw beleving van de supervisiebijeenkomsten op. (gedachten, gevoelens en handelingen). Geen notulen van de bijeenkomsten. Dit verslag stuur je voorafgaand aan een bijeenkomst naar de mede aios en de supervisor.
 • De supervisor begeleidt het leerproces.
 • Na 2-3 bijeenkomsten is er een “klikevaluatie”. Dat is een moment om aan te geven of de aios en supervisor vinden dat ze tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen. Is “de klik” positief gaat het groepje in de bestaande samenstelling verder. Is “de klik” negatief, zoekt men contact met de supervisie coördinator.
 • De supervisie coördinator bepaalt samen met jou en supervisor over een nieuwe samenstelling van het supervisiegroepje.
 • Halverwege het traject is de “tussenbeoordeling”. De supervisor beoordeelt hoe jouw leerproces vordert. De criteria zijn te vinden in bijlage “supervisie tussenbeoordeling”.
 • Aan het eind van de supervisie is de “eindbeoordeling”. De supervisor beoordeelt of jouw leerproces voldoet aan de criteria. Deze criteria zijn te vinden in bijlage supervisie eindbeoordeling.
 • De beoordeling betreft het proces en nooit de inhoud.
 • De supervisie is vertrouwelijk. Om ervoor te zorgen dat je je veilig mogelijk voelt, heeft de supervisor geen contact met de docenten of de opleider. (Mochten de supervisor en/of de docenten inschatten dat jouw leerproces gebaat kan zijn bij gezamenlijk overleg op procesniveau, kan dit aan je voorgesteld worden). Dit komt zeer sporadisch voor.

Dit zijn de supervisie spelregels voor docenten:

 1. Ter voorbereiding geeft een lid uit de werkgroep SV een introductie op SV van 30 á 45 minuten. Deze introductie kan het beste 3-4 weken voor begin van de supervisie ingepland worden.
 2. Jullie als docenten formeren de groepjes (3tallen), desgewenst met hulp van de supervisor, die de introductie heeft gegeven. De aios konden in de introductie op een briefje invullen met zij NIET in SV willen. Dat geldt zowel voor de supervisoren als mede-aios.
  1. Plaats aios ook liever niet bij een supervisor die ze al kennen.
  2. Plaats geen aios bij elkaar die goed bevriend zijn, dat verkleint de leerruimte.
 3. Zodra de samenstelling van de SV-groepjes bekend is, wijs de aios er aub op, dat zij als groepje contact op dienen te nemen met de supervisor om iig de eerste drie data te bevestigen.
 4. De aios krijgen van de supervisor hun tussen- en eindevaluatie. Zij bewaren het origineel en geven een kopie aan jullie (dat is m.n. voor twijfels bij de tussenevaluatie van belang).
 5. Als een supervisietraject voortijdig af- of onderbroken wordt, moet de aios het formulier ‘af- of onderbroken supervisie’ invullen en inleveren bij de onderwijsassistente fase 1, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de planning van het vervolgtraject.
 6. Peil af en toe in de groep of de aios het gevoel hebben zinvol en met plezier aan het werk te zijn in SV. ‘Uitzitten’ is bij SV net zo min een optie als bij de hao in de opleidingspraktijk. Het helpt als jullie aios aanmoedigen ongenoegen met de supervisor in de supervisiegroep te bespreken.
 7. Net als bij hao’s komen ontkoppelingen voor. Wensen ertoe worden eerst in de SV-groep besproken, dan nemen betrokkenen contact op met de supervisiecoördinator. Zij begeleidt de ontkoppeling en beslist over het vervolgtraject voor de betreffende aios. Hierbij worden het advies van de supervisor en de wensen van de aios betrokken.

FormulierenSupervisie
1e Huisartsstage
Klinische
stage
CZ
stage
GGZ
stage
Supervisie
2e Huisartsstage