2e Trimester

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Trimester 2)
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

Onderwijscoördinatoren
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen

Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaat?

In het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding blijven de twee belangrijke thema's Acute problematiek en Veelvoorkomende aandoeningen. En ook de competentiegebieden arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden blijven centraal staan.

De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:

Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.

De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de basisconsultvoeringstoets, de BCT.

Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de incidentie-top 50 behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
 • Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de Wegwijzer voor Vaardighedennog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
 • Hoe gaat het in de praktijk met het om-en-om spreekuur en de leergesprekken?
 • Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?

Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?

Programmaonderdelen 2e trimester

Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:

Acute problematiek en diensten doen. In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten de aios hebben gedaan en met welke acute aandoeningen ze daarmee geconfronteerd zijn. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk van te leren (bijvoorbeeld via de Step-by-Step methode)? Hoe zelfstandig werkt de aios? Hoe beschikbaar is d opleider? Is dit goed op elkaar afgestemd? De hao observeert veelvuldig op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring 'zelfstandig diensten doen'. De hulp van de hao bij het leren van spoedeisende zorg verlenen is doorgaans onmisbaar. Met name het samen visitediensten doen is belangrijk.

Self assessment top 50. De aios bespreken, bijvoorbeeld in trio's, het thuis ingevulde self assessment top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3x15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang een aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt zal worden. De twee collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken.

Opdracht Aiosonderwijs:

Aios hebben een actieve rol in de voorbereiding en presentatie van door de groep gekozen verdiepingsonderwijs. Zo werken zij aan verschillende competentiegebieden inclusief de competentie kennis en wetenschap. De docenten borgen de kwaliteit van dit aiosonderwijs door het actief begeleiden van de aios in de voorbereiding; dit betekent dat de aios de presentatie ruim tevoren aan de docent voorlegt en vraagt om feedback op keuze van inhoud, inzet van blended learning, presentatie etc. Inzet hiervan is hoge kwaliteit van het onderwijs voor alle aios. En uiteraard toename van competenties van de presenterende aios op het gebied van kennis en wetenschap.

Werkwijze Bereid, liefst naar aanleiding van een eigen casus, met een eigen vraag of probleem, een onderwerp voor. Kijk over welke KBA'(s) je presentatie gaat en raadpleeg op de eerste plaats de Wiki bij het zoeken naar relevante informatie. Raadpleeg eventueel je docent voor tips, inhoudelijk en/of didactisch. Geef groepsgenoten en docenten een voorbereidende leesopdracht; vermijd het presenteren van kennis die gemakkelijk door zelfstudie kan worden verworven (zoals NHG-standaarden).

Zorg bij de presentatie voor interactiviteit, gebruik het probleemoplossend vermogen van de groep door bijvoorbeeld relevante vragen te stellen waar je zelf het antwoord niet op hebt gevonden of die niet eenduidig te geven zijn.

Betrek naast de competentie Vakinhoudelijk handelen ook één of meer andere competentiegebieden.

Bespreek tijdens de presentatie hoe je naar wetenschappelijke onderbouwing gezocht hebt en wat de resultaten daarvan zijn. Maak eventueel een PICO.

Doel
 • Toename van toegepaste kennis (alle relevante competentiegebieden).
Activiteit
 • Voorbereiding en presentatie van een casusbespreking.
Resultaat
 • Toename van kennis bij presentator en groepsgenoten.
 • Ontwikkeling competentie Kennis en wetenschap bij presentator.
Tijd
 • 3 uur (voorbereiding).
Nabespreking
 • Na elke presentatie volgt feedback door docenten en groepsgenoten op inhoud en presentatie.


Zie ook Aiosonderwijs

 • Net als in het 1e trimester presenteert elke aios een casus of een thema binnen het thema Acuut of het thema Veelvoorkomend. Bij de keuze kan de besproken top 50 als inspiratie dienen, evenals de behoefte aan verdere verdieping in acute casuïstiek.

Vaardighedencarrousel. De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: Medisch handelen. Fantomen worden besteld met het formulier fantomen aanvragen.

Introductie Individueel Opleidingsplan (IOP). De groep besteedt aandacht aan het IOP. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent.

Voorbereidende opdracht voor het 3e trimester. In het 3e trimester wordt gericht gekeken naar wat de aios feitelijk in de opleidingspraktijk gezien heeft aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen in de praktijk in de rest van de 1e huisartsstage nog gericht aandacht moet worden gegeven om zich de benodigde competenties eigen te maken. De aios maakt hiertoe de opdracht patiëntcontacten. In het 3e trimester wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.

Doel
 • Zicht krijgen op je ervaring en vaardigheid met betrekking tot in de huisartsenpraktijk veel voorkomende aandoeningen. Naar aanleiding van de inventarisatie vervolgens vaststellen of en zo ja, welke klachten en aandoeningen in de komende periode voorrang verdienen.
Activiteit
 • Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0.
 • Maak met behulp de bijlage een overzicht van je ervaringen met de meest voorkomende klachten/ aandoeningen tot nu toe.
 • Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/ onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan.
 • Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de TKD.
 • Maak op basis van de feedback op deze opdracht een plan van aanpak en leg dat voor aan je opleider
 • Bespreek met je hao welke relevante gegevens je uit het HIS kunt halen.
Resultaat
 • Een overzicht van je patiëntgebonden activiteiten naar soort en aantal en een lijstje met klachten/aandoeningen, die in de komende periode nog aandacht verdienen.
Tijd
 • 2-3 uur
Nabespreking
 • De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het TKD onderwijs en daarna verwerkt in de volgende versie van je IOP.


.
1e
Trimester
2e
Trimester
3e
Trimester
4e
Trimester