4e Trimester

Uit Wiki HOVUmc
(Doorverwezen vanaf Trimester 4)
Ga naar: navigatie, zoeken


1e Huisartsstage

Onderwijscoördinatoren
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent Teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

SOLK

In het 4e trimester verschuift de aandacht qua thema naar patiënten met Somatisch Onvoldoende verklaarde Klachten, SOLK. Zie hiervoor op de Wiki de leerlijn SOLK met de bijbehorende KBA's.

De 9e-maands voortgangsgesprekken met opleider en docent zijn geweest, met bijbehorende voortgangsadviezen. De aios heeft en onderhoudt een IOP en werkt toenemend zelfsturend aan de leerdoelen. De aios betrekt daar nu ook het thema SOLK met de bijbehorende KBA's bij.

De supervisiebijeenkomsten zijn in volle gang. Dat betekent dat veel van de terugkomdagen in de vaste groep korter zijn dan in het eerste half jaar en vraagt om een goede balans tussen het reflectie-onderwijs en het medisch inhoudelijk onderwijs.

Programmaonderdelen 4e trimester

Tijdens de terugkomdagen van het 4e trimester hebben onderstaande programmaonderdelen een vaste plaats:

Opdracht Aiosonderwijs.

Aios hebben een actieve rol in de voorbereiding en presentatie van door de groep gekozen verdiepingsonderwijs. Zo werken zij aan verschillende competentiegebieden inclusief de competentie kennis en wetenschap. De docenten borgen de kwaliteit van dit aiosonderwijs door het actief begeleiden van de aios in de voorbereiding; dit betekent dat de aios de presentatie ruim tevoren aan de docent voorlegt en vraagt om feedback op keuze van inhoud, inzet van blended learning, presentatie etc. Inzet hiervan is hoge kwaliteit van het onderwijs voor alle aios. En uiteraard toename van competenties van de presenterende aios op het gebied van kennis en wetenschap.

Werkwijze Bereid, liefst naar aanleiding van een eigen casus, met een eigen vraag of probleem, een onderwerp voor. Kijk over welke KBA'(s) je presentatie gaat en raadpleeg op de eerste plaats de Wiki bij het zoeken naar relevante informatie. Raadpleeg eventueel je docent voor tips, inhoudelijk en/of didactisch. Geef groepsgenoten en docenten een voorbereidende leesopdracht; vermijd het presenteren van kennis die gemakkelijk door zelfstudie kan worden verworven (zoals NHG-standaarden).

Zorg bij de presentatie voor interactiviteit, gebruik het probleemoplossend vermogen van de groep door bijvoorbeeld relevante vragen te stellen waar je zelf het antwoord niet op hebt gevonden of die niet eenduidig te geven zijn.

Betrek naast de competentie Vakinhoudelijk handelen ook één of meer andere competentiegebieden.

Bespreek tijdens de presentatie hoe je naar wetenschappelijke onderbouwing gezocht hebt en wat de resultaten daarvan zijn. Maak eventueel een PICO.

Doel
 • Toename van toegepaste kennis (alle relevante competentiegebieden).
Activiteit
 • Voorbereiding en presentatie van een casusbespreking.
Resultaat
 • Toename van kennis bij presentator en groepsgenoten.
 • Ontwikkeling competentie Kennis en wetenschap bij presentator.
Tijd
 • 3 uur (voorbereiding).
Nabespreking
 • Na elke presentatie volgt feedback door docenten en groepsgenoten op inhoud en presentatie.


Zie ook Aiosonderwijs

 • Elke aios presenteert een casus of thema, nu binnen het thema SOLK. Bijzonder voor dit thema is de grote hoeveelheid instructiefilmpjes op de Wiki.

Opdracht PICO/CAT

In het kader van de competentie Kennis en wetenschap maakt elke aios aan de hand van een vraag uit de praktijk een PICO/CAT. Dit is een methode om systematisch evidence te zoeken om een vraag uit de praktijk te beantwoorden waarvoor de gebruikelijke naslagliteratuur geen direct antwoord heeft. De aios presenteert de resultaten aan de groep. Deze opdracht kan gecombineerd worden met de opdracht aiosonderwijs. Het is ook mogelijk deze opdracht als tweetal te doen.

Individueel Opleidingsplan (IOP). De groep besteedt aandacht aan het IOP. Het 9e-maands voortgangsgesprek is een nieuw moment geweest voor bezinning op de voortgang en het vaststellen van nieuwe doelen. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent. Docent en opleider, op hun beurt, stimuleren de aios door geregeld naar de voortgang van de leerdoelen te vragen. De voortgangsgesprekken zijn een natuurlijk moment om bij het IOP stil te staan.

Serie onderwijsprogramma's SOLK

Hieronder is een serie van drie onderwijsprogramma's over SOLK beschreven; de eerste bijeenkomst is goed bruikbaar voor een eerste verkenning van het thema en voor het kiezen welke onderwerpen de groep aan de orde wil hebben. Dit sluit goed aan bij de opdracht aiosonderwijs. Ook de andere twee programma's zijn goed bruikbaar.

Deze serie dateert uit 2016 en sindsdien zijn er op de Wiki-pagina SOLK veel nieuwe bouwstenen bijgekomen, waaronder veel instructiefilmpjes die zeer de moeite waard zijn. Dit materiaal is nog niet in onderstaande programma's opgenomen, en moet daar dus actief bij betrokken worden.

 • Voorbereiding: lezen NHG-standaard SOLK
 • Doel: Aanzetten om met SOLK in de praktijk aan de slag te gaan
 • Aanpak: Zwaar leven van Brigitte Kaandorp
 • Wat is SOLK; verzamelen lijst met aios
  • Denk aan: hyperventilatie, buikpijn, rugpijn, hoofdpijn, fibromyalgie, CVM, IBS, maagklachten, Globus, slaapproblemen, duizeligheid, onverklaarbare pijn, verschillende vragenlijsten 4DKL, Beck angst en depressie, Distress lijst, PHQ lijst e.d.
  • Keuze maken welke onderwerpen aan de orde moeten komen op de terugkomdag. Wat bereiden de aios in groepjes van 2 of 3 voor? Bijvoorbeeld: fybromyalgie, slaapproblemen, hoofdpijn, moeheid, hyperventilatie, wat doet de SOLK-poli, gebruik vragenlijsten uit de SOLK-standaard: Planning maken.
  • Moeheid is een mooie klacht om in de groep een gesprek te hebben over ‘Wat is moe? Wie is weleens moe? En is het ‘normaal moe’ en wanneer niet?'.
 • Laten zien selectie SOLK-video's op Wiki.
 • Uitleg SCEGS en oefenen met SCEGS aan de hand van casus HAB, HAB speelt de rol van de patiënt met SOLK.
 • Voorbereiding: lezen Patiëntgericht communiceren ,van Staveren, hfdst 21, leergesprek met de opleider voeren over SOLK (invulling gesprek openhouden).
 • Doel: attitude t.o.v. SOLK leren kennen. SCEGS kunnen toepassen.
 • Aanpak
  • Eerste presentatie door groepje aios
  • Uitwisselen van ervaringen n.a.v. leergesprek en eigen attitude bespreekbaar maken.
  • Wat voor gevoel roept SOLK bij je op?
  • Eigen casus inbrengen en oefenen met SCEGS (aansluitend bij thema-presentatie 2/3-tal aios). Aandachtspunten bij rollenspel zijn:
   • Laat de patiënt de klacht concretiseren, vraag naar details.
   • Laat alle elementen van de SCEGS-analyse aan bod komen.
   • Besteed aandacht aan alle klachten en bagatelliseer niet.
   • Hou je eigen interpretaties voor je.
   • Ga niet te snel info geven maar luister eerst goed naar de patiënt en vraag goed door.
  • Verklaringsmodel uitwisselen: hoe leg je hoofdpijn, rugpijn, moeheid, slaapproblemen, gewrichtsproblemen, hyperventilatie uit aan je patiënt. in subgroepjes verklaringen/uitleg aan patiënt laten bedenken en plenair bespreken.
  • Evt video-materiaal SOLK op Wiki

Verklaringsmodel maken: uitleggen vicieuze cirkels of neerwaartse spiralen aan de hand van een vissengraat, ster of cirkel. Aandachtspunten bij rollenspel:

 • Sluit aan bij de info van de patiënt uit de exploratieve fase.
 • Gebruik papier en pen om de cirkel, ster of vissengraat te tekenen.
 • Hou het simpel!

Effectief geruststellen: aandachtspunten bij rollenspel zijn:

 • Laat merken dat de bezorgdheid van de patiënt is overgekomen.
 • Geef de bezorgdheid liever versterkt dan afgezwakt weer.
 • Richt de geruststellende uitleg op punten waarover de patiënt ongerust is; onderbouw dus je geruststelling!
 • Benoem jouw ervaring met dit soort problemen (of van je vakgenoten).

Verwachtingenmanagement bij doorverwijzing naar specialist of bij aanvullend onderzoek. Aandachtspunten voor rollenspel:

 • Bespreek wat de hulpvraag is van de patiënt voor de specialist of aanvullende test.
 • Geef in eigen woorden terug waar de patiënt zich zorgen over maakt.
 • Sluit in je uitleg aan bij de belevingswereld van de patiënt.
 • Vertel wat het aanvullende onderzoek inhoudt of wat de specialist zal gaan doen.
 • Illustreer en visualiseer de info waar mogelijk.
 • Bespreek wat de verwachtingen van de patiënt en van jou als huisarts zijn (bijvoorbeeld: ‘hoeveel % kans denkt u dat de specialist of het aanvullende onderzoek de oorzaak van uw klachten vindt?’).

Samenvatten van bevindingen van LO, anamnese, SCEGS en evt. aanvullend onderzoek. Aandachtspunten bij rollenspel:

 • Benoem normale bevindingen in positieve termen.
 • Vermijd termen die als ziektelabel gezien kunnen worden.
 • Vat zowel klachten als cognities en emoties samen.
 • Vat samen zonder af te zwakken.
 • Benadruk dat de klacht reëel is.
 • Sluit aan bij de informatiebehoefte van de patiënt.
 • Sluit in je uitleg aan bij termen die de patient gebruikt.

Goede elementen video SOLK:

 • Vertrouwen relatie.
 • SCEGS uitgevraagd?
 • Verklaringsmodellen op basis van SCEGS.
 • Effectief geruststellen.
 • Gezamenlijke besluitvorming.
 • Welke volgende stap: concrete afspraken.

Zie bouwstenen/video's op de Wiki

.
1e
Trimester
2e
Trimester
3e
Trimester
4e
Trimester