Kwaliteitsbeleid

Het kwaliteitsbeleid van HOVUmc wordt in de eerste plaats gestuurd door onze eigen Missie en Visie (2016). Verder wordt het bepaald door de landelijke kaders waarbinnen we functioneren en laten we ons leiden door gevraagde en ongevraagde feedback op ons functioneren als Huisartsopleiding.

De landelijke kaders (regelgeving, opleidingseisen en de veranderingen hierin) zijn bepalend voor de inhoud van ons onderwijs en geven ook richting aan gewenste aanpassingen. Het Project Vernieuwing Huisartsopleiding heeft de aard van ons onderwijs de afgelopen jaren fors beïnvloed. De plaats van het praktijkonderwijs is versterkt, praktijkopdrachten zijn een veel belangrijker rol gaan spelen en we bieden veel ruimte voor keuzeonderwijs op basis van leerwensen van aios en opleiders. De producten van de Beleidsadviescommissies van Huisartsopleiding Nederland, zoals het nieuwe Landelijke Toetsplan (2016), de adviezen t.a.v. de invulling van het onderwijs Arts Patiënt Communicatie en het landelijke digitaal portfolio worden constant gemonitord en steeds worden meegenomen in onze plannen.

De resultaten van PAUKH en van het Project Prestatieindicatoren, en ook de resultaten van de aios-enquetes en de tevredenheidsmetingen onder opleiders en docenten geven ons ook input voor de te stellen prioriteiten en voor de inhoudelijke invulling van ons kwaliteitsbeleid

Introductie

Het kwaliteitsbeleidsplan is gerangschikt naar de domeinen zoals die ook in het Project Prestatieindicatoren zijn gehanteerd. Per domein wordt aangegeven wat het beleidsplan is en wie de verantwoordelijke voor het verwezenlijken ervan is. In de jaargesprekken met deze verantwoordelijken zal structureel terug gekomen worden op wat er al dan niet verwezenlijkt is, zodat geborgd is, dat er regelmatig bijgestuurd wordt. Daarnaast zullen de plannen ook met alle betrokkenen besproken worden in de relevante overleggen (strategisch overleg, teamleidersoverleg, docentenoverleggen en stafoverleg)

De plannen zijn globaal beschreven. Het is ook de taak van de verantwoordelijke om, daarbij waar nodig ondersteund door het Hoofd om de vertaling te maken naar een plan van aanpak per beleidsvoornemen. Binnen deze plannen van aanpak hoort ook altijd aandacht te zijn voor het creeëren van draagvlak en het monitoren van de implementatie.

Domein 0 - Resultaten opleiding

Verantwoordelijk:

Hoofd van de huisartsopleiding. Deze bewaakt het geheel van activiteiten dat tot verbetering van de resultaten van de opleiding moet leiden, stuurt aan en stelt waar nodig prioriteiten wat betreft de uitvoering van plannen. Afgeleide verantwoordelijkheid hebben met name de onderwijscoördinatoren en de teamleiders. In het strategisch overleg (Hoofd en onderwijscoördinatoren) en de kadersessies ( hoofd, onderwijscoördinatoren en teamleiders) staat dit Beleidsplan regelmatig op de agenda.

Beleidsplan:

Dit domein is overkoepelend voor bijna alle overige domeinen. De meer concrete beleidvoornemens zijn daarom vooral te vinden onder deze andere domeinen. Wat we willen is huisartsen laten uitstromen uit onze opleiding die op alle Taakgebieden van het Competentieprofiel minimaal kunnen functioneren op het niveau van een beginnend huisarts, die aantoonbaar de attitude van levenslang leren bezitten en weten waar ze sterk in zijn en waar hun ontwikkelpunten liggen.

Voor ons beleid betekent dit, dat ons reflectieonderwijs, dat al sterk is kwalitatief op peil gehouden moet worden. Veel en vaak toetsen van het praktijkhandelen en het verder versterken van het actief en zelfstandig leren (en het daarbij gebruiken van het nieuwe portfolio) krijgen prioriteit de komende jaren ( zie verder onder de andere domeinen). Ook het taakgericht aansturen van de verantwoordelijken voor ontwikkeling en uitvoering wordt verder uitgebouwd (zie domein 7). Ook de kwaliteit van het medisch-inhoudelijk onderwijs aan aios en de rol van expert-docenten hierin moet verder verbeterd worden.

Domein 1 - Huisartsopleiders en hun praktijken

Verantwoordelijk:

Onderwijscoördinator. Deze werkt hierbij nauw samen met de teamleider opleiders en de teamleiders jaar 1 en jaar 3

Beleidsplan:

 1. Het beter integreren van de vakinhoud en de opleidingsthema’s per jaar in het leergangonderwijs aan opleiders. Resultaat: de centrale thema’s van jaar 1 en jaar 3 en de rol van de opleider daarbij hebben alle een plaats in het Leergangonderwijs voor 2013
 2. Het versterken van de toetsing in de praktijk, zowel wat betreft het aantal toetsmomenten als wat betreft de variatie aan toetsvormen, gericht op alle taakgebieden; hierbij past ook het leren werken met kritische beroepssituaties door opleiders. Resultaat: de landelijk ontwikkelde KBS’ voor acuut, chronisch en psychisch zijn ingevoerd in de toetsing van het praktijkhandelen door de opleiders in 2013
 3. Het verbeteren van de kwaliteit van het parallelgroeponderwijs: beter aansluiten bij de thema’s van de betreffende opleidingsperiode en het actief implementeren van nieuwe producten (toetsplan, praktijkscorelijsten, portfolio etc.). Resultaat: in 2013 wordt tijdens elke paralleldag de helft van het onderwijs besteed aan een onderwerp dat op dat moment actueel is in de praktijk ( beoordeling, videotoetsing, diensten doen, portfoliogebruik etc.)

Domein 3 - Docenten

Verantwoordelijk:

Onderwijscoördinator. Werkt hierbij nauw samen met de teamleiders

Beleidsplan:

 1. Gericht faciliteren van de expertiseontwikkeling van docenten, die nog geen eigen expertisegebied hebben; ook in werving en selectie meer naar al aanwezige expertise kijken (kaderhuisartsen, EKC, promotietraject etc.). Resultaat: in 2013 is in het POP van elke docent een eigen expertisegebied beschreven
 2. IOP begeleiding: in jaargesprekken van teamleiders met docenten meer accent op ontwikkeling van docentvaardigheden en faciliteren opbouw specifieke expertise. Resultaat: zie 1. en ook beschrijving van plan voor verder ontwikkelen docentvaardigheid naar keuze
 3. Vaker intercollegiale toetsing van docentvaardigheden en deze meer aan bod laten komen in intervisiegroepjes. Resultaat: vanaf 2011 wordt elke nieuwe docent behalve door de teamleider ook geobserveerd door een collega-docent. In 2013 zijn ook alle ervaren docenten minimaal 1x geobserveerd door een collega-docent

Domein 4 - Toetsing en beoordeling van aios

Verantwoordelijk:

Onderwijscoördinator. Deze werkt hierbij nauw samen met de teamleider opleiders en de teamleiders jaar 1 en jaar 3

Beleidsplan:

 1. Het beter integreren van de vakinhoud en de opleidingsthema’s per jaar in het leergangonderwijs aan opleiders. Resultaat: de centrale thema’s van jaar 1 en jaar 3 en de rol van de opleider daarbij hebben alle een plaats in het Leergangonderwijs voor 2013
 2. Het versterken van de toetsing in de praktijk, zowel wat betreft het aantal toetsmomenten als wat betreft de variatie aan toetsvormen, gericht op alle taakgebieden; hierbij past ook het leren werken met kritische beroepssituaties door opleiders. Resultaat: de landelijk ontwikkelde KBS’ voor acuut, chronisch en psychisch zijn ingevoerd in de toetsing van het praktijkhandelen door de opleiders in 2013
 3. Het verbeteren van de kwaliteit van het parallelgroeponderwijs: beter aansluiten bij de thema’s van de betreffende opleidingsperiode en het actief implementeren van nieuwe producten (toetsplan, praktijkscorelijsten, portfolio etc.). Resultaat: in 2013 wordt tijdens elke paralleldag de helft van het onderwijs besteed aan een onderwerp dat op dat moment actueel is in de praktijk ( beoordeling, videotoetsing, diensten doen, portfoliogebruik etc.)

Domein 5 - Curriculumopbouw en onderwijsontwikkeling

Verantwoordelijk:

Onderwijscoördinator. Werkt hierbij nauw samen met teamleiders

Beleidsplan:

 1. Ontwikkelen palet van toetsvormen voor alle Taakgebieden van het Competentieprofiel, zowel voor gebruik in de praktijk als voor gebruik op de terugkomdag en deze implementeren bij aios, docenten en opleiders. Resultaat: in 2013 staat op onze website  een overzicht van toetsvormen voor alle Competentiegebieden voor zowel de praktijk als de opleiding zelf en alle opleiders en docenten hebben scholing gekregen in het opzoeken en gebruiken hiervan
 2. Invoeren geïntegreerd toetsen van vakinhoudelijke en communicatieve vaardigheden bij observaties en videoopnames van consulten. Resultaat: in 2012 hebben de opleiders een vaste plaats gekregen bij het beoordelen van video’s en zijn ze getraind in het geven van feedback op het geïntegreerd handelen.
 3. Verder ontwikkelen van 360’ feedback voor aios, m.n. het tot vast onderdeel in jaar 1 en jaar 3 maken van de ‘peer-toetsing’ en de patiëntenfeedback. Resultaat: in 2012 is de peertoetsing en de patiëntenfeedback opgenomen in de handleidingen jaar 1 en jaar 3.
 4. Opleiders ook andere dan de eigen aios laten toetsen middels onderlinge praktijkbezoeken en betrokkenheid bij de videotoetsing. Resultaat: in 2013 heeft iedere opleider op minimaal één moment het praktijkhandelen van een andere dan de eigen aios getoetst

Domein 6 - Academisch niveau

Verantwoordelijk:

Onderwijscoördinator; in afstemming met expertdocenten en teamleiders

Beleidsplan:

 1. Workshop ‘wetenschappelijke invalshoek in de reflectieronde’ jaarlijks aanbieden aan docenten en opnemen in het leergangenonderwijs voor opleiders. Resultaat: vanaf 2012 is er jaarlijks deze workshop in een Stafoverleg voor docenten en de workshop is opgenomen in Leergang 1 voor opleiders
 2. Aanbieden van PICO’s/CAT’s voor Jan van Esprijs faciliteren. Verplicht stellen voor aios die wetenschappelijke stages en/of de differentiatie Wetenschappelijke vorming doen. Periode 2011-2013. Resultaat: toename aantal nominaties voor Jan van Es Prijs t.o.v. periode 2009-2011.
 3. Faciliteren en ondersteunen van wetenschappelijke ambities van stafleden als het: schrijven van artikelen, bijdrages leveren aan symposia en het ingaan van een promotietraject. Periode: 2011 – 2013, m.n. in jaargesprekken; Resultaat: toename van het aantal artikelen en bijdrages aan symposia door stafleden t.o.v. periode 2009-2011

Domein 7 - Kwaliteitsbeleid

Verantwoordelijk:

Hoofd van de huisartsopleiding; in nauwe afstemming met onderwijscoördinator

Beleidsplan:

Bespreken Kwaliteitsbeleidplan met teamleiders en docenten; aanvullingen verwerken en plan vaststellen. Introductie in stafoverleg mei 2011; resultaat: sept 2011 is er een definitief plan 2011-2013
Presentatie van plan in Stafoverleg en samenstellen van werkgroepjes dan wel benoemen van individuele stafleden voor de uitwerking van de onderdelen; stafoverleg juli 2011; resultaat: in sept. 2011 is er een overzicht van de werkgroepjes dan wel individuën die de onderdelen gaan uitvoeren
Presentatie van de resultaten door de werkgroepjes/individuele stafleden halfjaarlijks in het Stafoverleg. Periode: 2011-2013; Resultaat: elk groepje/individueel staflid heeft gerapporteerd over voortgang halverwege 2012