Algemene informatie opleiding

Onze driejarige huisartsopleiding leidt basisartsen op tot vakbekwame en toekomstbestendige huisartsen. De leidraad voor de opleiding is het Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde. Dit beschrijft de inhoudelijke kaders van de huisartsopleiding in 7 competentiegebieden en 10 huisartsgeneeskundige thema’s, met bijbehorende kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s).

Binnen deze kaders zetten wij eigen accenten die zijn terug te vinden in onze visie op onderwijs. Uiteraard besteden we aandacht aan de kernwaarden van huisartsgeneeskunde: persoonsgericht, medisch-generalistisch, continu en gezamenlijk.

Opbouw opleiding

In de huisartsopleiding staat het leren in de praktijk centraal. Aios worden daarbij begeleid door opleiders en docenten. Om de continuïteit in het leren, de begeleiding en de beoordeling te borgen, bestaat onze driejarige huisartsopleiding uit twee fases, elk van 1,5 jaar:

 • de aios volgt in totaal vijf stages: het eerste en derde jaar een huisartsstage, het tweede jaar drie externe stages;
 • de aios werkt 4 dagen per week in de praktijk en biedt zelfstandig patiëntenzorg onder supervisie van een opleider;
 • de aios volgt 1 dag per week onderwijs op de terugkomdag op het instituut, in een vaste groep met ca. 14 aios (tijdens de klinische stage is dit 1 x per 3 weken);
 • een groep heeft twee vaste docenten per fase: een huisarts en een gedragswetenschappelijk docent;
 • er wordt gemiddeld 3 uur per week verwacht aan zelfstudie;
 • behalve het onderwijs in de vaste groep volgt de aios lokaal en landelijk thema-/expertonderwijs.

Deeltijd

De opleiding kan in deeltijd worden gevolgd, m.u.v. de klinische stage en de zelfstandige weken in beide huisartsstages. De duur van de eerste vier stages is in deeltijd qua periode gelijk aan voltijd. De gemiste opleidingsdagen worden toegevoegd aan de 2e huisartsstage.

Zie ook de informatie op onze Wiki.

Differentiaties

Een aios kan tijdens de 2e huisartsstage een differentiatie volgen, ter verdieping in een specifiek onderdeel van de huisartsgeneeskunde.

Zie ook de informatie op onze Wiki.

Leren in de praktijk

De aios leert het vak in de praktijk. De reflectie op ervaringen uit de patiëntenzorg stuurt in belangrijke mate het leren van de aios. Daarbij wordt gelet op:

 • Een voldoende en divers patiëntaanbod. Huisartsgeneeskunde is een breed vak. Het is van belang dat aios die breedte ook in hun eigen spreekuur ervaren.
 • Een goede balans tussen zelfstandig werken en begeleiding. De aios leert vooral door zelfstandig patiëntenzorg te bieden onder direct beschikbare supervisie. Daarbij is regelmatig overleg met, en observatie door, de opleider cruciaal. Dit garandeert de patiëntveiligheid en maakt het opsporen van blinde vlekken bij de aios mogelijk.
Tijdens de stages:
 • leren aios zelfstandig patiëntenzorg te bieden onder supervisie van een opleider;
 • voeren aios dagelijks een leergesprek van een uur met de opleider;
 • is er ad-hoc-overleg mogelijk met de opleider over individuele patiënten;
 • kunnen aios 3 uur per week werken aan praktijkopdrachten;
 • krijgen aios feedback op basis van geplande en ad-hoc-observaties;
 • voeren aios en opleiders regelmatig om-en-om spreekuren (alleen bij huisartsstages);
 • zijn er zelfstandige periodes waarin de aios in de lead is bij alle aspecten van de zorgverlening (alleen bij huisartsstages);
 • voeren aios, opleider en docent 3 x per jaar (bij huisartsstages)/aan het eind van de stage (bij externe stages) een voortgangsgesprek.
 • draait de aios tijdens de huisartsstages diensten op de huisartsenpost (HAP). De mate van zelfstandigheid van de aios op de HAP is geformaliseerd in bekwaamheidsverklaringen (zie de leidraad diensten).
De terugkomdag

De aios komen één dag per week naar de terugkomdag op het instituut. Het doel van de terugkomdag is om het praktijkleren te ondersteunen en te verdiepen. De opleiding kent zgn. ‘reguliere’ terugkomdagen en terugkomdagen waarop aios expertonderwijs volgen.

Reguliere terugkomdag

Dit instituutsonderwijs is grotendeels vraaggestuurd: de aios en docenten kiezen, binnen de kaders van het landelijk opleidingsplan, zelf welke onderwerpen zij aan bod laten komen, en in welke vorm.

De opbouw van de terugkomdag kent een aantal vaste onderdelen:

 • Reflectieronde: aios leggen casus en dilemma’s voor aan hun groepsgenoten en docenten. Door reflectie en feedback op deze praktijkervaringen krijgt de aios meer grip op de ervaring en ontwikkelen handvatten voor de verdere professionele ontwikkeling. Dit kan leiden tot gerichte leeractiviteiten. De ingebrachte vragen uit de praktijk kunnen ook richting geven aan de planning van het onderwijs in de groep.
 • Aiosonderwijs: de groep draagt onderwerpen aan op basis van hun praktijkervaringen. Vervolgens verdeelt de groep de onderwerpen onder de aios. Aios verzorgen dan het onderwijs over het gekozen onderwerp. De docenten begeleiden de aios hierbij en borgen daarmee de kwaliteit van het aiosonderwijs, zodat het aansluit de leerwensen van de groep. De aios kunnen bij het voorbereiden en vormgeven van dit onderwijs gebruikmaken van de onderwijsbouwstenen op de Wiki.
 • Individuele begeleiding: elke aios krijgt individuele begeleiding van een docent. Dit kan in een gesprek plaatsvinden, maar ook binnen de digitale leeromgeving Canvas waar docenten inhoudelijk kunnen reageren op bestanden die de aios uploadt, zoals het Individueel ontwikkelingsplan (IOP).
 • Keek op de week: discussie over een actueel onderwerp.
 • Supervisie tijdens de 1e huisartsstage en Intervisie tijdens de 2e huisartsstage.
 • Evaluatie en planning: de groep kijkt terug op de terugkomdagen van afgelopen periode, bespreken de leerwensen voor de komende periode, inclusief de verdeling qua  onderwerpen voor (aios)onderwijs.
Landelijk onderwijs

Naast het onderwijs dat door het instituut wordt verzorgd, volgen aios ook landelijk onderwijs:

 • 1e huisartsstage: STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 1
 • Klinische stage (alleen bij een SEH-stage): STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 2
 • 2e huisartsstage: Tweedaagse Preventieve Zorg*
 • 2e huisartsstage: STARtclass Huisartsgeneeskunde jaar 3**

*Vanaf 2023 zal de eerste dag van deze tweedaagse gaan over innovatie i.p.v. preventie.
** In 2022 wordt de STARTclass Huisartsgeneeskunde jaar 3 als pilot georganiseerd.