2e Trimester: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k (linkje naar Aiosonderwijs in handleiding 1e huisartsstage toegevoegd)
 
(22 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 8: Regel 8:
 
{| class="infobox huisarts1"
 
{| class="infobox huisarts1"
 
! <span class="infobox-titel">[[1e Huisartsstage]]</span>
 
! <span class="infobox-titel">[[1e Huisartsstage]]</span>
|-
 
| style="padding: 5px; background-color:#f5f5f5; font-size: normal" |
 
'''2e Trimester - Introductieprogramma'''<br />
 
Veel voorkomenden aandoeningen
 
 
|-
 
|-
 
|  
 
|  
'''Onderwijscoordinator'''<br />
+
'''Onderwijscoördinatoren'''<br />
 +
{{auteur - Beatrijs de Leede}}
 
{{auteur - Chris Rietmeijer}}
 
{{auteur - Chris Rietmeijer}}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
'''Teamleider'''<br />
 
'''Teamleider'''<br />
{{auteur - Rinel van Beest}}
+
{{auteur - Jeroen Woertman}}
 
|-
 
|-
 
|
 
|
 
'''Assistent teamleider'''<br />
 
'''Assistent teamleider'''<br />
[mailto:s.vlak@vumc.nl Sylvia Vlak]
+
[mailto:s.vlak@amsterdamumc.nl Sylvia Vlak]
 
|-
 
|-
 
|
 
|
'''1e Huisartsstage'''<br />
+
'''1<sup>e</sup> Huisartsstage'''<br />
*[[Opdrachten 1e Huisartsstage|Opdrachten]]
 
 
*[[Verplichtingen 1e Huisartsstage|Verplichtingen]]
 
*[[Verplichtingen 1e Huisartsstage|Verplichtingen]]
 
*[[:Categorie:1e_Huisartsstage|Bouwstenen]]
 
*[[:Categorie:1e_Huisartsstage|Bouwstenen]]
 
|}
 
|}
===Introductieprogramma 2e Trimester - Veel voorkomende aandoeningen===
+
===Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen===
In het 2e trimester van de [[:category:1e Huisartsstage|1e Huisartsstage]] wordt er inhoudelijk verder aandacht besteed aan acute problematiek in de huisartspraktijk en de veel voorkomende aandoeningen in de huisartspraktijk. Een verschil met het eerste trimester is, dat het nu niet alleen meer gaat om de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen maar om de Top 50 en tevens over het begeleiden van één ziekte-episode met inbegrip van de vervolgconsulten.
+
Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaat?
  
In dit introductieprogramma van trimester 2 wordt er eerst weer aandacht besteed aan waar je nu staat en worden er vervolgens afspraken gemaakt over het keuzeonderwijs over deze thema’s in de groep.
+
In het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding blijven de twee belangrijke thema's Acute problematiek en Veelvoorkomende aandoeningen. En ook de competentiegebieden arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden blijven centraal staan.
  
Na het volgen van dit programma kun je als aios:
+
De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:
*Opschrijven welke leerwensen je nog hebt ten aanzien van acute problematiek.
+
* [[Leerlijn spoedeisende zorg|Spoedeisende zorg]]
*De examencasus uit het NHG-programma over acute problematiek maken en laten beoordelen.
+
* [[Leerlijn korte episode zorg|Korte episode zorg]]
*Een doel ten aanzien van veel voorkomende aandoeningen met de concretisering hiervan, toevoegen aan je IOP.
+
* [[Leerlijn medisch handelen|Medisch handelen]]
*Gericht onderwijs over acute of veel voorkomende aandoeningen voorbereiden en uitvoeren in je groep.
+
* [[Leerlijn communicatie|Communicatie]]
 +
Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.
  
===Voorbereiding aios===
+
De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de [[Basis consultvoeringstoets|basisconsultvoeringstoets, de BCT]].
Vul thuis in
 
  
=== Programma ===
+
Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
+
* Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de [[Top 50 incidentie|incidentie-top 50]] behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
!|Tijd
+
* Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de [https://www.huisartsopleiding.nl/images/Vaardigheden/Wegwijzer_Vaardigheden_september_2107.pdf Wegwijzer voor Vaardigheden]nog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
!|Omschrijving
+
* Hoe gaat het in de praktijk met het [[om-en-om spreekuur]] en de [[leergesprekken]]?
|-
+
* Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?
|00-05'
+
Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?
|Inleiding docent. In trimester 2 wordt verder gegaan met het leren over acute en veelvoorkomende aandoeningen. Ten aanzien van de veel voorkomende aandoeningen is een verschil, dat het focus nu ligt op de Top 50 en niet alleen meer om de Top 20. En ook, dat de vervolgconsulten er ook bij horen (zelfstandig afhandelen van een ziekte-episode in meerdere consulten). De docent vertelt hoe dit introductieprogramma eruit ziet.
+
===Programmaonderdelen 2e trimester===
|-
+
Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:
|05-35'
 
|Acute problematiek en diensten doen. In het Trimester 1 hebben er enkele acute programma’s een plek gehad in het terugkomdagrooster. In de praktijk worden de competenties ten aanzien van acute aandoeningen verworven door hier praktisch ervaring mee op te doen. In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten een ieder heeft gedaan en met welke acute aandoeningen je daarbij geconfronteerd bent. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk van te leren in de reflectierondes (bv. via de Step-by-Step methode?).
 
  
De docent licht toe, dat na een half jaar je als aios in principe zelfstandig (met hao ter consultatie beschikbaar) spoedgevallen op de HAP af kunt handelen. De hao observeert je patiëntcontacten op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring ‘zelfstandig diensten doen’.  De docent stimuleert, dat via het IOP, wanneer daar aanleiding voor is, gerichte aandacht aan acute problemen besteed wordt. De hulp van de hao is daarbij doorgaans onmisbaar (met name het samen visitediensten doen is cruciaal!).
+
'''Acute problematiek en diensten doen.''' In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten de aios hebben gedaan en met welke acute aandoeningen ze daarmee geconfronteerd zijn. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk  van te leren (bijvoorbeeld via de [[1e Trimester#Afspraken onderwijs|Step-by-Step methode]])? Hoe zelfstandig werkt de aios? Hoe beschikbaar is d opleider? Is dit goed op elkaar afgestemd? De hao observeert veelvuldig op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring 'zelfstandig diensten doen'. De hulp van de hao bij het leren van spoedeisende zorg verlenen is doorgaans onmisbaar. Met name het samen visitediensten doen is belangrijk.  
  
Verder vraagt de docent in de groep, of er nog behoefte is aan ondersteunend onderwijs in de groep op het terrein van acute problematiek in dit trimester.
+
'''Self assessment top 50.''' De aios bespreken, bijvoorbeeld in trio's, het thuis ingevulde self assessment top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3x15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang een aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt zal worden. De twee collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken.
  
Ten slotte wordt nogmaals aandacht besteed aan het [https://www.nhg.org/scholing/cursus-spoed-abcde ABCDE programma van het NHG]. Tijdens het introductieprogramma van trimester 1 is de eerste oefencasus met de groep gemaakt. Elk groepslid heeft intussen een eigen inlogcode ontvangen. De docent stimuleert het gaan maken van de andere oefencasuïstiek en het insturen van de examencasus (http://nhg.bkcmedia.nl); de laatste wordt beoordeeld en je krijgt er feedback op als aios.
+
'''Opdracht Aiosonderwijs:'''
|-
+
<div class="panel-group" id="accordion">
|35-95'
+
<accordion parent="accordion" heading="Beschrijving opdracht Aiosonderwijs" class="in">
|Selfassessment Top 50. De aios bespreken in trio’s het thuis ingevulde Self-assessment Top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3 x 15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang één aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt gaat worden. De 2 collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken. De bedoeling is, dat de zo geconcretiseerde leerwens een plaats krijgt in het eigen IOP.
+
{{Handleiding - Opdracht aiosonderwijs}}
|-
+
  </accordion>
|95-140'
+
</div>
|Afspraken keuzeonderwijs Trimester 2. De docenten laten de aios de drie keuzeopdrachten Trimester 2 lezen:
+
Zie ook [[1e Huisartsstage#Instituutsonderwijs|Aiosonderwijs]]
*Keuzeopdracht - Afwijken van de standaard
+
* Net als in het 1<sup>e</sup> trimester presenteert elke aios een casus of een thema binnen het thema Acuut of het thema Veelvoorkomend. Bij de keuze kan de besproken top 50 als inspiratie dienen, evenals de behoefte aan verdere verdieping in acute casuïstiek.
*Keuzeopdracht - Voorschrijfbeleid Top 20
 
*Keuzeopdracht - Vaardighedentoetsing
 
waarbij steeds ook een plaats is voor aanvullend (keuze)onderwijs in de groep. Na het lezen inventariseren de docenten of en welke affiniteiten de aios hebben met betrekking tot deze opdrachten. Ook kijken ze of het praten over acute problematiek en de nabespreking van het Opdracht - Self-assessment Top 50 in de subgroepen nog wensen heeft opgeleverd ten aanzien van het ondersteunend onderwijs in dit trimester.
 
  
Na deze inventarisatie maken de docenten concrete afspraken over welk onderwijs door wie wanneer voorbereid en uitgevoerd wordt (rooster voor invulling keuzeonderwijs).
+
'''Vaardighedencarrousel.''' De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: [[Leerlijn medisch handelen|Medisch handelen]]. Fantomen worden besteld met het [https://www.hovumc.nl/fantomen formulier fantomen aanvragen].
|-
 
|140-160'
 
|Voorbereiding tweede semester. In het [[3e Trimester]] wordt er gericht gekeken naar wat je feitelijk in je opleidingspraktijk gezien hebt aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen je in de praktijk in de rest van jaar 1 nog gericht aandacht moet geven om je de benodigde competenties eigen te maken. Maak hiervoor de Opdracht - Patientcontacten.
 
  
In 3e Trimester het wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.
+
'''Introductie Individueel Opleidingsplan (IOP).''' De groep besteedt aandacht aan het [[IOP]]. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent.
|}
 
{{witregel}}<br />
 
===Keuzeopdrachten===
 
====Keuzeopdracht 1: Afwijken van de standaard====
 
Bij elke NHG-Standaard staat vermeld, dat de huisarts goede redenen kan hebben om af te wijken van de standaard. Met deze opdracht vergelijk je jouw redenen om af te wijken van een NHG-Standaard over een veel voorkomende aandoening met de redenen, die je hao en collega-aios hiervoor aangeven.
 
  
 +
'''Voorbereidende opdracht voor het 3<sup>e</sup> trimester.''' In het [[3e Trimester|3<sup>e</sup> trimester]] wordt gericht gekeken naar wat de aios feitelijk in de opleidingspraktijk gezien heeft aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen in de praktijk in de rest van de 1e huisartsstage nog gericht aandacht moet worden gegeven om zich de benodigde competenties eigen te maken. De aios maakt hiertoe de opdracht patiëntcontacten. In het 3<sup>e</sup> trimester wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.
 +
<div class="panel-group" id="accordion">
 +
<accordion parent="accordion" heading="Beschrijving opdracht Patiëntcontacten" class="in">
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
!|Doel
+
!Doel
 
|
 
|
* Het kunnen onderbouwen van het afwijken van een NHG-Standaard.
+
* Zicht krijgen op je ervaring en vaardigheid met betrekking tot in de huisartsenpraktijk veel voorkomende aandoeningen. Naar aanleiding van de inventarisatie vervolgens vaststellen of en zo ja, welke klachten en aandoeningen in de komende periode voorrang verdienen.
 
|-
 
|-
!|Activiteit
+
!Activiteit
|Selecteer een consult over een veel voorkomende aandoening, waar ook een NHG-Standaard over is, waarbij je (duidelijk) afgeweken bent van wat de NHG-Standaard adviseert
+
|
*Noteer de redenen, die je had om in dit geval van de richtlijnen af te wijken.
+
* Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0.
*Voer een gesprek met je hao over het niet volgen van richtlijnen uit Standaarden:
+
* Maak met behulp de bijlage een overzicht van je ervaringen met de meest voorkomende klachten/ aandoeningen tot nu toe.
**Bespreek je casus en vraag feedback aan je hao over je redenen van afwijken van de Standaard.
+
* Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/ onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan.
**Vraag de hao wat voor hem/haar redenen kunnen zijn om van een Standaard af te wijken en bediscussieer waar nodig hoe sterk die redenen zijn.
+
* Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de TKD.
*Maak een overzicht van alle redenen, die je nu verzameld hebt en geef per reden aan of jij die in het algemeen sterk, zwak of twijfelachtig vind als onderbouwing van het afwijken van de Standaard.
+
* Maak op basis van de feedback op deze opdracht een plan van aanpak en leg dat voor aan je opleider
*Neem dit overzicht op sheet mee naar het Instituutsonderwijs.
+
* Bespreek met je hao welke relevante gegevens je uit het HIS kunt halen.
 
|-
 
|-
!|Resultaat
+
!Resultaat
 
|
 
|
* Een overzicht van mogelijke redenen om van Standaarden af te wijken met jouw oordeel over het gewicht  van deze redenen.
+
* Een overzicht van je patiëntgebonden activiteiten naar soort en aantal en een lijstje met klachten/aandoeningen, die in de komende periode nog aandacht verdienen.
 
|-
 
|-
!|Tijd
+
!Tijd
 
|
 
|
*2 uur
+
*2-3 uur
 
|-
 
|-
!|Nabespreking
+
!Nabespreking
 
|
 
|
*Bespreek het resultaat in de grote groep of in een subgroep. Inventariseer eerst op een flap alle redenen, die je groepsgenoten aangeven om af te wijken van Standaarden. Presenteer je sheet en kijk naar verschillen en overeenkomsten met de flap. Vraag naar afwijkende meningen over (het gewicht van) redenen en bediscussieer deze in de groep.  
+
*De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het TKD onderwijs en daarna verwerkt in de volgende versie van je [[IOP]].
|}
+
|}  
{{witregel}}<br />
+
 
====Keuzeopdracht 2: Voorschrijfbeleid top 20====
+
</accordion>
Ondanks de NHG-Standaarden en andere huisartsgeneeskundige richtlijnen zijn er grote verschillen in voorschrijfbeleid tussen huisartspraktijken. Door middel van deze opdracht toets je je eigen voorschrijfgedrag aan de richtlijnen.
+
</div>
  
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
+
{| style="text-align:center; color: white; background-color: #ffffff; width: 99%;"
!|Doel
+
| colspan="5" | .
|
+
|- style="vertical-align:middle;"
* Rationaliseren van je voorschrijfbeleid voor de Top 20 Veel voorkomende aandoeningen.
+
|- style="vertical-align:middle;"
|-
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 16%; background-color:#64ad64;" |'''[[1e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">1e<br />Trimester</span>]]'''
!|Activiteit
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 17%; background-color:#4ea24e;" |'''[[2e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">2e<br />Trimester</span>]]'''
|
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 16%; background-color:#389638;" |'''[[3e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">3e<br />Trimester</span>]]'''
*Vul Jaar 1 - Trimester 2 - Keuzeopdracht Voorschrijfbeleid Top 20.docx in. Geef aan welke medicijnen je nu voorschrijft en hoe je tot die keuze bent gekomen (van hao geleerd, uit Repertorium, al in ziekenhuis zo geleerd etc.).
+
| style="text-align:center; height:80px; width: 17%; background-color:#228b22;" |'''[[4e Trimester|<span style="color:white; font-size:large;">4e<br />Trimester</span>]]'''
*Toets vervolgens deze ingevulde lijst aan de richtlijnen uit de NHG-Standaarden en het Farmacotherapeutisch Kompas; kijk in dit laatste ook naar de prijzen van de medicatie!
 
*Noteer de verschillen tussen wat je nu doet en ‘hoe het zou moeten’.
 
*Neem de ingevulde lijst en de genoteerde verschillen mee naar het instituutsonderwijs, wissel uit in een subgroep van aios die dezelfde opdracht heeft gedaan en kom gezamenlijk tot een consensuslijst voor de top-20.
 
*Presenteer deze in de kerngroep en bediscussieer de gemaakte keuzes.
 
|-
 
!|Resultaat
 
|
 
* Een kostenbewuste lijst met voorkeursmiddelen voor de Top 20 van veel voorkomende aandoeningen.
 
|-
 
!|Tijd
 
|
 
*Voorbereiding: 1,5-2 uur
 
*Instituutsonderwijs: 2 uur
 
|-
 
!|Nabespreking
 
|
 
* Bespreek de lijst na met je hao en bespreek of jij (jullie?) volgens die lijst zal (zullen) gaan voorschrijven.
 
|}
 
{{witregel}}<br />
 
====Keuzeopdracht 3: Vaardighedentoetsing====
 
Vaardigheden worden in de praktijk geleerd. In deze opdracht verbeter je gericht een voor het onderzoek of de behandeling van een veel voorkomende aandoening belangrijke vaardigheid.
 
{| class="infobox huisarts1 box cel klein" width="100%"
 
!|Doel
 
|
 
* Het beheersen van een voor het hanteren van een veel voorkomende aandoening benodigde vaardigheid.
 
|-
 
!|Activiteit
 
|
 
*Selecteer op grond van je ervaringen tot nu toe een vaardigheid t.a.v. een veel voorkomende aandoening, die je onvoldoende beheerst; gebruik hiervoor eventueel de ‘vaardighedenlijst’ jaar 1.
 
*Maak samen met je hao een plan voor het aanleren van de vaardigheid, bijvoorbeeld:
 
**bereid een vaardigheidstraining voor collega-aios voor.
 
**Vraag de hao om de vaardigheid te demonstreren.
 
**Oefen waar nodig/mogelijk de vaardigheid (met de hao, collega-aios, fantoom etc.).
 
**Laat je observeren/ toetsen door de hao bij het uitvoeren van de vaardigheid bij een patiënt.
 
**Verbeter de vaardigheid op grond van diens feedback en oefen verder op patiënten.
 
|-
 
!|Resultaat
 
|
 
* De gekozen vaardigheid op expertniveau beheersen
 
|-
 
!|Tijd
 
|
 
* 2-4 uur
 
|-
 
!|Nabespreking
 
|
 
* Toets collega-aios wat betreft deze vaardigheid en train ze waar nodig in het toepassen
 
 
|}
 
|}

Huidige versie van 30 apr 2020 om 14:35


1e Huisartsstage

Onderwijscoördinatoren
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Teamleider
Jeroen Woertman

Assistent teamleider
Sylvia Vlak

1e Huisartsstage

Acute problematiek en veelvoorkomende aandoeningen

Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft als doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaat?

In het tweede kwartaal van de Huisartsopleiding blijven de twee belangrijke thema's Acute problematiek en Veelvoorkomende aandoeningen. En ook de competentiegebieden arts-patiëntcommunicatie en medisch-technische vaardigheden blijven centraal staan.

De inhoud van deze inhoudelijke thema's en competentiegebieden zijn te vinden op de Wiki onder de leerlijnen:

Deze leerlijnen bevatten Bouwstenen voor het terugkomdagonderwijs, voor het leren in de praktijk en voor zelfstudie.

De presentaties door de aios staan ook in deze periode in het teken van de twee inhoudelijke thema's. Het onderwijs door de docenten richt zich in deze fase voor een groot deel op arts-patiëntcommunicatie. Dit onderwijs staat in het teken van het ophalen en uitbreiden van de basiscommunicatievaardigheden. Dit wordt na 6 maanden afgesloten met de basisconsultvoeringstoets, de BCT.

Er is dus veel hetzelfde in het eerste en het tweede kwartaal. Het markeren van de start van het tweede kwartaal heeft, zoals gezegd, tot doel een pas op de plaats te maken: wat heeft de aios allemaal al geleerd en waar moet de aandacht de komende tijd naartoe gaan? Daarbij zijn de volgende onderwerpen van belang:

 • Wat heeft de aios al wel en wat heeft zij nog niet gezien? Hier kan de incidentie-top 50 behulpzaam zijn (thuis invullen). Dit is geen scorelijst zoals de top 20, maar wel als zodanig te gebruiken.
 • Hoe gaat het met de ontwikkeling van de vaardigheden? Hier kan het voor de aios en opleider nuttig zijn de Wegwijzer voor Vaardighedennog eens door te nemen met de vraag in hoeverre de verschillende vaardigheden (samen met de opleider) aandacht behoeven.
 • Hoe gaat het in de praktijk met het om-en-om spreekuur en de leergesprekken?
 • Hoe gaat het met de progressie op het competentiegebied communicatie, ook met het oog op de basisconsultvoeringstoets (BCT) (bij 6 maanden)?

Al deze onderwerpen zijn ook van belang met het oog op de naderende voortgangsgesprekken met opleider en docent. Hoe bereidt de aios zich op deze gesprekken voor? Hoe zorgt de aios dat zij daar ook zelf regie op voert, in het kader van het zelfsturend leren?

Programmaonderdelen 2e trimester

Tijdens de terugkomdagen van het tweede trimester kan verder van onderstaande programmaonderdelen gebruik gemaakt worden:

Acute problematiek en diensten doen. In de groep wordt plenair geïnventariseerd hoeveel diensten de aios hebben gedaan en met welke acute aandoeningen ze daarmee geconfronteerd zijn. Zijn die ook regelmatig ingebracht in de groep om hier gezamenlijk van te leren (bijvoorbeeld via de Step-by-Step methode)? Hoe zelfstandig werkt de aios? Hoe beschikbaar is d opleider? Is dit goed op elkaar afgestemd? De hao observeert veelvuldig op de HAP, ook in verband met het afgeven van de verklaring 'zelfstandig diensten doen'. De hulp van de hao bij het leren van spoedeisende zorg verlenen is doorgaans onmisbaar. Met name het samen visitediensten doen is belangrijk.

Self assessment top 50. De aios bespreken, bijvoorbeeld in trio's, het thuis ingevulde self assessment top 50. Bij toerbeurt worden de ingevulde lijsten (3x15 minuten) doorgenomen, waarbij steeds 15 minuten lang een aios centraal staat; deze licht toe wat hij/zij nog wil leren en hoe dat aangepakt zal worden. De twee collega-aios treden hierbij op als consulent: ze geven gevraagd en ongevraagd advies over hoe de inbrenger zich iets eigen zou kunnen maken.

Opdracht Aiosonderwijs:

Aios hebben een actieve rol in de voorbereiding en presentatie van door de groep gekozen verdiepingsonderwijs. Zo werken zij aan verschillende competentiegebieden inclusief de competentie Kennis en wetenschap. De docenten borgen de kwaliteit van dit aiosonderwijs door het actief begeleiding van de aios in de voorbereiding.

Werkwijze Bereid, liefst naar aanleiding van een eigen casus, met een eigen vraag of probleem, een onderwerp voor. Kijk over welke KBA'(s) je presentatie gaat en raadpleeg op de eerste plaats de Wiki bij het zoeken naar relevante informatie. Raadpleeg eventueel je docent voor tips, inhoudelijk en/of didactisch. Geef groepsgenoten en docenten een voorbereidende leesopdracht; vermijd het presenteren van kennis die gemakkelijk door zelfstudie kan worden verworven (zoals NHG-standaarden).

Zorg bij de presentatie voor interactiviteit, gebruik het probleemoplossend vermogen van de groep door bijvoorbeeld relevante vragen te stellen waar je zelf het antwoord niet op hebt gevonden of die niet eenduidig te geven zijn.

Betrek naast de competentie Vakinhoudelijk handelen ook één of meer andere competentiegebieden.

Bespreek tijdens de presentatie hoe je naar wetenschappelijke onderbouwing gezocht hebt en wat de resultaten daarvan zijn. Maak eventueel een PICO.

Doel
 • Toename van toegepaste kennis (alle relevante competentiegebieden).
Activiteit
 • Voorbereiding en presentatie van een casusbespreking.
Resultaat
 • Toename van kennis bij presentator en groepsgenoten.
 • Ontwikkeling competentie Kennis en wetenschap bij presentator.
Tijd
 • 3 uur (voorbereiding).
Nabespreking
 • Na elke presentatie volgt feedback door docenten en groepsgenoten op inhoud en presentatie.


Zie ook Aiosonderwijs

 • Net als in het 1e trimester presenteert elke aios een casus of een thema binnen het thema Acuut of het thema Veelvoorkomend. Bij de keuze kan de besproken top 50 als inspiratie dienen, evenals de behoefte aan verdere verdieping in acute casuïstiek.

Vaardighedencarrousel. De groep maakt eventueel afspraken voor het organiseren van een vaardighedencarrousel. Daarbij kan hulp worden gevraagd van de expertisegroep Vaardigheden. Denk daarbij ook aan de basisartsvaardigheden die aios op elkaar kunnen oefenen. Zie alle informatie over vaardigheden op de Wiki onder competentiegebied 1: Medisch handelen. Fantomen worden besteld met het formulier fantomen aanvragen.

Introductie Individueel Opleidingsplan (IOP). De groep besteedt aandacht aan het IOP. Vanaf het eerste voortgangsgesprek (5e maand) beschrijft de aios de leerdoelen in het IOP dat een plaats krijgt in het ontwikkelingsdossier in het e-portfolio. Het IOP is een verplicht onderdeel van de opleiding. Het doel van het IOP is het ondersteunen van de zelfsturing in het leren. De aios maakt bewuste keuzes en zoekt daarover actief het gesprek met de opleider en/of de docent.

Voorbereidende opdracht voor het 3e trimester. In het 3e trimester wordt gericht gekeken naar wat de aios feitelijk in de opleidingspraktijk gezien heeft aan soorten en aantallen patiëntcontacten. Dit met de bedoeling om te kunnen vaststellen aan welke soorten patiëntproblemen in de praktijk in de rest van de 1e huisartsstage nog gericht aandacht moet worden gegeven om zich de benodigde competenties eigen te maken. De aios maakt hiertoe de opdracht patiëntcontacten. In het 3e trimester wordt uitgebreid aandacht besteed aan de resultaten van deze opdracht.

Doel
 • Zicht krijgen op je ervaring en vaardigheid met betrekking tot in de huisartsenpraktijk veel voorkomende aandoeningen. Naar aanleiding van de inventarisatie vervolgens vaststellen of en zo ja, welke klachten en aandoeningen in de komende periode voorrang verdienen.
Activiteit
 • Lees hoofdstuk 4 van het LHV Aanbod Huisartsenzorg 2015 en markeer per ICPC categorie alle aandoeningen met een prevalentie >2,0.
 • Maak met behulp de bijlage een overzicht van je ervaringen met de meest voorkomende klachten/ aandoeningen tot nu toe.
 • Noteer de klachten/aandoeningen, waar je nog weinig/ onvoldoende ervaring mee hebt opgedaan.
 • Bespreek de resultaten van je analyse met je opleider en tijdens de TKD.
 • Maak op basis van de feedback op deze opdracht een plan van aanpak en leg dat voor aan je opleider
 • Bespreek met je hao welke relevante gegevens je uit het HIS kunt halen.
Resultaat
 • Een overzicht van je patiëntgebonden activiteiten naar soort en aantal en een lijstje met klachten/aandoeningen, die in de komende periode nog aandacht verdienen.
Tijd
 • 2-3 uur
Nabespreking
 • De oogst van deze opdracht wordt besproken in een leergesprek met je hao en tijdens het TKD onderwijs en daarna verwerkt in de volgende versie van je IOP.


.
1e
Trimester
2e
Trimester
3e
Trimester
4e
Trimester