AMA-module

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenAMA

Teamleider AMA-module
Sanne Kateman

Coördinator AMA-module
Mark Holthuis

Assistent teamleider
Carolien van der Storm

AMA-module

Inleiding

Op deze pagina wordt de module Huisartsgeneeskunde die AMA's (Algemeen Militair Artsen) als onderdeel van hun opleiding tot Algemeen Militair Arts volgen beschreven. De totale opleiding duurt twee jaar, waarvan deze module zes maanden inneemt. Net als de aios heeft de AMA de opleiding tot basisarts voltooid. De tweejarige opleiding wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

De module Huisartsgeneeskunde wordt verzorgd door de locatie VUmc van de Huisartsopleiding Amsterdam UMC. De module heeft tot doel AMA's op te leiden tot artsen die in staat zijn om op wetenschappelijk verantwoorde en kritische wijze de basisprincipes van de huisartsgeneeskunde uit te voeren.
De opzet van deze module is hetzelfde als die van het reguliere aiosonderwijs: de AMA doet praktijkervaring op bij een erkende opleidingspraktijk en een keer per week is er een terugkomdag met cursorisch onderwijs. Net als aios hebben de AMA's een zelfstandige periode en worden zij getoetst door middel van onder meer de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets en een consultvideotoets.

De volledige opleiding ziet er als volgt uit:

AMA-traject Defensie 2021.jpg

Handleiding AMA-module Huisartsgeneeskunde

Voor wat betreft de opleidingspraktijken werken we samen met de andere opleidingsinstituten; elk instituut levert hiervoor huisartsopleiders aan die voor een half jaar 'uitgeleend' worden. Dit heeft twee grote voordelen: (1) de belasting op het opleidersbestand wordt landelijk verdeeld en (2) omdat de AMA's over het land verspreid wonen is de kans op een opleidingsplek in de buurt groter.

Koppelproces
De profielen van de beschikbare huisartsopleiders worden naar de teamleider van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum gemaild. Deze zet de profielen met instructies uit naar de betreffende AMA's. De AMA's maken gezamenlijk een verdeling die door de klassenoudste direct wordt gecommuniceerd aan zowel het DGOTC als het opleidingsinstituut. Vervolgens neemt elke AMA zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende opleider om kennis te maken. Het is mogelijk bezwaar aan te tekenen tegen de koppeling als een van beide partijen na deze kennismaking grote twijfels over de samenwerking heeft.

Het ondersteunend onderwijs van het instituut is gericht op verdieping, op basis van reflectie op de praktijkervaringen. De AMA leert het huisartsgeneeskundig denken en handelen in de opleidingspraktijk. De AMA maakt kennis met, onderzoekt en behandelt het gehele spectrum van hulpvragen, klachten en aandoeningen in de praktijk. In het begin ligt de nadruk op korte episoden en veelvoorkomende aandoeningen. De NHG-standaarden vormen hierin het belangrijkste referentiekader.

Er is tijdens de opleiding intensief overleg met de opleider, vooral tijdens de dagelijkse leergesprekken. Die kunnen proces-, taak- of persoonsgericht zijn. Het nabespreken van consulten heeft ook een praktijkbelang. De opleider beoordeelt de voortgang. In de vierde/vijfde maand, of eerder indien de opleider dit verantwoord vindt, voert de AMA bij voorkeur één week zelfstandig de praktijk (zie Zelfstandige periode verderop in deze handleiding).

Net als de aios doet de AMA diensten op de HAP. Na afloop van het halve jaar is het de bedoeling dat de AMA 10 diensten heeft gedaan, 5 in het 1e en 5 in het 2e trimester. De AMA zal niet zelfstandig dienst doen, maar mag wel afhankelijk van de inschatting van de opleider zelfstandig patiënten zien. Conform de leidraad voor het leren dienstdoen is er sprake van toenemende zelfstandigheid van de AMA en terugtrekkende rol van de opleider gedurende de opleiding. De AMA hoeft geen verklaring zelfstandig consulten of zelfstandig visites doen te behalen.

Een groot deel van het cursorisch onderwijs voor de AMA is in eerste instantie ontwikkeld en geschreven voor de aios (arts in opleiding tot specialist) Huisartsgeneeskunde. Lees in deze documenten AMA waar aios staat.

Cursorisch onderwijs
Aanvangstoets: AMA - Self Assessment voor aanvang van de module
Thema 1: Acute klachten (zie 1e trimester) 1e trimester
Thema 2: Veel voorkomende klachten (zie 2e trimester)
Gezondheidsrecht: Zie Ethiek_en_recht 2e trimester
Thema 3: Veel voorkomende chronische klachten. Zie Leerlijn chronische zorg
Thema 4: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Zie Leerlijn ALK
Arts-patiëntcommunicatie. Zie Leerlijn communicatie 1e en 2e trimester
Evidence Based Medicine. Zie Leerlijn kennis en wetenschap

Wetenschappelijke vorming
In de opleiding komt summier de wetenschappelijke vorming (Evidence Based Medicine) aan bod. Met de wetenschappelijke vorming wordt gestreefd naar het hoog wetenschappelijke niveau dat de huisarts voor de beroepsuitoefening nodig heeft. Deze vorming dient te leiden tot een kritische afweging en toepassing van resultaten van wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde en in andere disciplines. De wetenschappelijke vorming draagt bij tot de bewustwording van de eigen houding ten aanzien van het deelnemen aan onderzoek door derden.

Opdrachten vormen de schakel tussen het instituutsonderwijs en het werken/leren in de praktijk. Met deze werkvorm besteed de AMA gericht aandacht aan concrete leerdoelen.

Zie AMA Keuzeopdrachten.

Voor het vaardighedenonderwijs wordt gebruik gemaakt van toetsstations en scoringslijsten. Meer informatie volgt.

Tijdens de zelfstandige periode werkt de AMA één week zelfstandig in de praktijk, dat wil zeggen: niet onder direct toezicht van de huisartsopleider. Het is aan de huisartsopleider te beoordelen in hoeverre het doen van een zelfstandige periode verantwoord is. Variatie in duur en invulling van enkele dagen tot maximaal een week is daarom mogelijk. De huisartsopleider onderbouwt deze keuze. We maken nadrukkelijk onderscheid tussen de zelfstandige periode en het waarnemen van de praktijk. Tijdens de zelfstandige periode staat het leren van de AMA centraal.

Achterwacht
Tijdens de zelfstandige periode dient een waarnemend huisartsopleider beschikbaar te zijn als achterwacht. Dit is bij voorkeur een andere opleider of, indien dat niet mogelijk is, een huisarts die in de praktijk werkzaam is. In principe dient de waarnemend huisartsopleider deel uit te maken van dezelfde huisartsengroep. Hij/zij moet gedurende de zelfstandige periode tijdens de werktijden van de AMA goed bereikbaar zijn voor overleg en zo nodig ook ter plaatse aanwezig kunnen zijn.

Doel
Het doel van de zelfstandige periode is de AMA tijdens de opleiding te laten ervaren wat het betekent om te werken zonder de huisartsopleider direct naast zich. Dit geldt voor alles wat er in de praktijk gebeurt, zoals spoedgevallen, verwijzingen, consultatie, financiële en patiëntadministratie, registratie, therapiebeleid, tijdsindeling, enz. Ook is het van belang dat de AMA leert lopende zaken over te nemen en na de zelfstandige periode over te dragen.

Op basis van de ervaringen tijdens de zelfstandige periode maken de huisartsopleider en de AMA voor de resterende opleidingstijd een leerplan. Daaruit moet duidelijk worden in hoeverre de AMA in staat is zelfstandig de praktijk te doen en welke onderdelen nog onvolledig kunnen worden uitgevoerd.

Op verschillende momenten wordt de AMA getoetst en beoordeeld. En aan het eind van de module wordt geëvalueerd. Lees er alles over op de pagina Verplichtingen AMA-module.

In onderstaand filmpje vertelt een Algemeen Militair Arts over opleiding, werkzaamheden en uitzending.