Pre-toets consultvoering 1e Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Consultvoeringstoetsen

Adjunct hoofd, portefeuillehouder toetsing
Harry Schleypen

Auteurs
Gert Roos
Marrit Kool
Noor Gimbrere

Achtergrond:

Video opnames:

Consultvoeringstoetsen:

Over de Pre-toets

Deze educatieve consultvoeringstoets vindt plaats in de 4e maand van de 1e Huisartsstage.

 • De aios levert 5 (volledige) videoconsulten in middels het hovumc videoplatform bij de docenten én de hao (‘good practices’)
 • De aios levert bij elk videoconsult een korte beschrijving van wat de docent gaat zien alsmede een reflectie op de eigen consultvaardigheden: wat ging goed en wat kon beter?
 • De docent geeft schriftelijke feedback op de communicatievaardigheden (met MAAS Globaal) in minimaal drie ingeleverde consulten én op de bijbehorende reflectie binnen drie weken.
 • De hao bespreekt minimaal drie van de ingeleverde consulten tijdens leergesprekken met de aios aan de hand van de MAAS Globaal.

Nadruk in de feedback op de Pre-toets ligt op:

 • Hulpvraag boven tafel krijgen
 • LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)
 • Structureren (samenvatten en parafraseren)
 • Fases aanbrengen in consult
 • Tonen van empathie
 • Eerste aanzet tot gevoelsreflecties
 • Eerste aanzet tot ‘shared decision making’

Doel van de Pre-toets

Doel voor aios

Het belangrijkste doel voor de aios van deze toets is dat de aios richting kan geven aan haar leeractiviteiten m.b.t. consultvoering.

De toets is educatief en derhalve onderdeel van het portfolio van de aios.

De aios dient aan de hand van de feedback één of twee leerpunten uit te werken in haar leerplan (IOP) o.a. ter voorbereiding op de selectieve toets Basis consultvoeringstoets voor de 7de maand (proeve van bekwaamheid).

Doel voor de hao

Op een paralleldag in de periode van de pre-toets bekijken de opleiders enkele consulten van elkaars aios (uiteraard met toestemming van de aios) in subgroepjes. Door feedback te vragen en te krijgen op de beoordeling van de opleider van een consult, geeft dit de opleider zicht op zijn/haar “manier van doen” en competenties in deze. De opleiders geven aan dat hen dit veel oplevert.

Aandachtspunten beoordeling van de Pre-toets

De aandachtspunten zijn gecategoriseerd naar de indeling van de MAAS-Globaal.

De meest voorkomende observaties zijn oranje gemarkeerd.

 • 1. OPENING
  • Agendering blijft achterwege
 • 2. HULPVRAGEN
  • Hulpvraag niet benoemd
  • Hulpvraag onvolledig benoemd (niet alle ICE-elementen)
  • Hulpvraag te globaal benoemd (‘u wilt weten wat het is’)
 • 3. LICHAMELIJK ONDERZOEK
  • Onvoldoende duidelijke instructie gegeven
  • Onderzoek of aan- en uitkleden te zien op video
  • ‘U mag...' ter inleiding van een uitkleedverzoek: kenmerkt een ongelijkwaardige verhouding
 • 4. DIAGNOSE
  • Diagnose al genoemd tijdens onderzoek/tijdens aankleden
  • Diagnose heel globaal benoemd
  • Diagnose en beleid door elkaar heen besproken
  • Niet geëxploreerd tijdens/na het bespreken van de diagnose
 • 5. BELEID
  • Beleid en diagnose direct na elkaar of door elkaar besproken
  • Teveel tegelijk verteld, de informatie niet stukje bij beetje verteld
  • Geen of onvoldoende interactie, niet geëxploreerd (is het duidelijk, is het acceptabel, is het geruststellend, is het uitvoerbaar etc.)
  • Patiënt keuzes gegeven terwijl de opties nog niet voldoende besproken zijn
 • 6. CONSULTEVALUATIE
  • Evaluatie ontbreekt
  • Evaluatie is te globaal: 'nog vragen?'
  • Evaluatie lijkt op ‘agendering’: 'had u verder nog vragen?'
 • 8. EXPLOREREN
  • Niet geëxploreerd in de beleidsfase
  • Cues/hints niet opgepikt of geëxploreerd (is een zeer effectieve manier om de hulpvraag te verhelderen)
 • 9. EMOTIES
  • Doorvragen op gevoel/onrust beperkt tot angst voor een ernstige ziekte (kanker, longontsteking etc.), niet over andere aspecten (zoals de gevolgen van een aandoening).
  • Geen gevoelsreflecties gegeven
 • 10. INFORMATIE-OVERDRACHT
  • Niet gevraagd wat de patiënt al weer over een aandoening
  • Teveel informatie tegelijk gegeven
  • Niet gecheckt of de informatie begrepen is
  • Niet gecheckt of het beleid aansluit bij de vraag en wensen van de patiënt
  • Een standaard praatje over een aandoening afgedraaid zonder af te stemmen op de hulpvraag en context van de patiënt.
 • 11. SAMENVATTEN
  • Niet-functionele samenvattingen gegeven (zoals een eerdere samenvatting herhalen)
  • Onvoldoende ‘kleine’ samenvattingen tussendoor gegeven
  • Onduidelijk of het een ‘toetsende’ samenvatting is ('klopt het dat...?') of een structurerende samenvatting ('ik ga de zaken even op een rijtje zetten...')
 • 12. STRUCTURERING
  • Tijdens de intake al onderdelen van het beleid genoemd
  • Fasering niet aangegeven of gemarkeerd
  • Teveel tijd besteed aan intake, te weinig tijd genomen voor beleid
  • Te uitgebreide anamnese in relatie tot de (vaak simpele) klacht
 • 13. EMPATHIE
  • Geen verbale empathie getoond (de combinatie van een empathische houding of mimiek enerzijds en verbale empathie anderzijds zorgt voor de juiste balans)


Overzicht van de consultvoeringstoetsen in de Huisartsopleiding

1e Huisartsstage 2e Huisartsstage
in de 4e maand voor de 7e maand in de 4e maand 5 maanden voor einde opleiding
Pre-toets Basis consultvoeringstoets
BCT
Pre-toets Consultvoeringtoets
2e Huisartsstage