FAQ en Begrippenlijst: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k (Info ziekte, zwangerschap, onderwijsmateriaal ge-update/aangevuld.)
k (link naar nieuwe pagina zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof toegevoegd)
Regel 36: Regel 36:
  
 
==== Ik ben zwanger. Bij wie moet ik dat melden en wat moet ik verder regelen? ====
 
==== Ik ben zwanger. Bij wie moet ik dat melden en wat moet ik verder regelen? ====
Jouw zwangerschap meld je bij zowel de SBOH als bij de Huisartsopleiding. Voor de SBOH vul je het [https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts/formulieren daarvoor bestemde formulier] in. Aan de [https://www.hovumc.nl/contact/ assistent teamleider van jouw stage] geef je de AT-datum en verwachte verlofdatum door. Als je bezig bent met een supervisietraject dat je niet kunt afronden voor het verlof, vul dan voordat je met verlof gaat de [https://www.hovumc.nl/doc/Supervisie_-_Melding_onderbreking.docx Supervisie - Melding onderbreking] in en mail dit naar de assistent teamleider.
+
Jouw zwangerschap meld je bij zowel de SBOH als bij de Huisartsopleiding. Voor de SBOH vul je het [https://www.sboh.nl/opleiding-huisarts/formulieren daarvoor bestemde formulier] in. Aan de [https://www.hovumc.nl/contact/ assistent teamleider van jouw stage] geef je de AT-datum en verwachte verlofdatum door. Als je bezig bent met een supervisietraject dat je niet kunt afronden voor het verlof, vul dan voordat je met verlof gaat de [https://www.hovumc.nl/doc/Supervisie_-_Melding_onderbreking.docx Supervisie - Melding onderbreking] in en mail dit naar de assistent teamleider. Lees [[hier]] meer over de consequenties voor jouw stage(s).
  
 
==== Ik ben verhuisd. Hoe geef ik deze wijziging door? ====
 
==== Ik ben verhuisd. Hoe geef ik deze wijziging door? ====

Versie van 2 jul 2020 om 10:49


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Veelgestelde vragen van aios

Ik ben ziek. Bij wie moet ik dat melden?

Ten eerste meld je je ziek via de ziekteverzuimmelder van je werkgever, de SBOH. Daarvan ontvangt het onderwijssecretariaat een automatisch bericht. Daarnaast stel je je opleider en docenten op de hoogte. Als je weer (deels) beter bent, dan meld je dit ook weer via de ziekteverzuimmelder van de SBOH. Lees hier alles over ziekte(melding), herstel(melding, preventie, begeleiding en re-integratie.

Ik ben zwanger. Bij wie moet ik dat melden en wat moet ik verder regelen?

Jouw zwangerschap meld je bij zowel de SBOH als bij de Huisartsopleiding. Voor de SBOH vul je het daarvoor bestemde formulier in. Aan de assistent teamleider van jouw stage geef je de AT-datum en verwachte verlofdatum door. Als je bezig bent met een supervisietraject dat je niet kunt afronden voor het verlof, vul dan voordat je met verlof gaat de Supervisie - Melding onderbreking in en mail dit naar de assistent teamleider. Lees hier meer over de consequenties voor jouw stage(s).

Ik ben verhuisd. Hoe geef ik deze wijziging door?

Je adres pas je aan in je profiel op Make-a-Match, zodat dat ook up-to-date is. Het onderwijssecretariaat krijgt daar automatisch een bericht van en voert de wijziging door in het aios-systeem van de opleiding. Vergeet niet je nieuwe gegevens zelf aan je werkgever, de SBOH, te melden.

Het wachtwoord van mijn VUmc-account is verlopen. Wat moet ik doen?

Als het wachtwoord van je VUmc-account verlopen is bel dan met de afdeling ICT (Centraal): 020-4440777.

Ik heb problemen met (inloggen op) Canvas. Wie kan ik benaderen?

Gebruik je de juiste link om in te loggen op Canvas? Als je er niet uitkomt, mail dan naar canvas-ho@vumc.nl.

Waar vind ik onderwijsmateriaal?

Het onderwijsmateriaal voor aios staat op deze Wiki en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe bouwstenen en ander informatie. Gebruik de zoekfunctie rechtsboven of blader systematisch via de Wiki-hoofdpagina.

Waarom heb ik tijdens mijn opleiding te maken met HOVUmc, de SBOH én RGS?

Het opleidingsinstituut regelt alles wat met jouw opleiding te maken heeft, maar is geen werkgever. Dat is gedurende de opleiding de SBOH. Voor vragen over salaris, arbeidsvoorwaarden etc. richt je je dus tot hen. De RGS is de instantie waar je geregistreerd staat als aios en waar je, nadat je je opleiding met goed gevolg hebt afgerond, wordt geregistreerd in het BIG-Register als huisarts.

Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
Aios Arts in opleiding tot specialist, te weten tot specialist huisartsgeneeskunde.
Beoordelen Op basis van verzamelde informatie bepalen of de aios voldoende voortgang boekt en/of aan de gestelde normen voldoet.
Competentie De bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke, authentieke context adequaat uit te voeren door de geintegreerde aanwezigheid van kennis, inzichten, vaardigheden, attitude, persoonskenmerken/eigenschappen, zie het Competentieprofiel van de huisarts
ComBeL CompetentieBeoordelingsLijst. Hulpmiddel voor de opleider, docent en aios om de beoordeling van de competentieontwikkeling van de aios te onderbouwen. De ComBeL bestrijkt de zeven competentiegebieden, waarbij voor elke competentie indicatoren voor de beoordeling zijn omschreven.
Competentiegebied Cluster van competenties behorend bij de kerntaken van de huisarts: medisch inhoudelijk handelen, communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, wetenschap en onderwijs en professionaliteit.
Cursorisch onderwijs Gestructureerd onderwijs, in aanvulling op praktijkleren.
Deeltijd Minder dan een volledige week werkzaam zijn, zoals beschreven in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden.
Docent Een staflid van de huisartsopleiding dat betrokken is bij het onderwijs en de beoordeling van de aios.
Educatieve beoordeling Beoordeling om te bepalen waar de aios staat in zijn of haar competentieontwikkeling en te benoemen wat er nog nodig is om het gewenste niveau te behalen.
Eindbeoordeling Beoordeling van de aios of hij of zij geschikt is en in staat wordt geacht het specialisme waarvoor hij of zij is opgeleid zelfstandig en naar behoren uit te oefenen nadat de opleiding is beeindigd.
Hoofd Hoofd van een opleidingsinstituut.
Individueel Opleidingsplan (IOP) Uitwerking van het opleidingsplan op individueel niveau dat aangeeft hoe de aios de benodigde competenties verwerft.
Instituutsreglement Reglement dat de praktische gang van zaken regelt tussen het opleidingsinstituut en de aios, opleiders, stageopleiders en de opleidings- en stage-inrichtingen, zie instituutsreglement.
Kaderbesluit In het Kaderbesluit staan de algemene kaders voor de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten.
KBA Kenmerkende Beroeps Activiteit (KBA): observeerbare activiteit die exemplarisch is voor het huisartsgeneeskundig handelen.
Landelijk opleidingsplan Plan dat het kader stelt voor de inrichting en de uitvoering van de opleiding. Zie Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde.
Leren Leerproces van de aios en diens leerresultaat: competentieontwikkeling.
Leerwerkplan Plan dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding in de praktijk van de opleider, de opleidingsinrichting of stage-inrichting, met inachtneming van het opleidingsplan.
Thema Kenmerkend onderdeel van de huisartsgeneeskunde dat expliciet aandacht behoeft in de huisartsopleiding, zie Thema en KBA.
Opleider Stageopleider of huisartsopleider (een door de RGS voor de opleiding erkende huisarts onder wiens verantwoordelijkheid een gedeelte van de opleiding tot huisarts plaatsvindt).
Observeren Zorgvuldig waarnemen.
Portfolio Documenten waaruit de ontwikkeling van een aios blijkt. Op basis van dit dossier worden leerdoelen bepaald. De aios beheert dit dossier, zie E-portfolio
Programmatisch toetsen Een veelheid en verscheidenheid van toetsvormen en  beoordelaars, met daaruit voortkomend betekenisvolle feedback, op basis waarvan van tijd tot tijd voortgangsbeslissingen worden genomen.
Stage Deel van de opleiding dat plaats vindt buiten het specialisme huisartsgeneeskunde
Toetsen Het verzamelen van informatie over het leren en de competentieontwikkeling van de aios, met het doel dit leren te kunnen (bij)sturen en plannen en goed te kunnen begeleiden en om op vaste momenten onderbouwd de voortgang van de aios te kunnen beoordelen.
Toetsinstrument Hulpmiddel voor het geven van feedback en/of beoordelen van de aios
Selectieve beoordeling Beoordeling met als doel vast te stellen of de aios het vereiste niveau behaald heeft en of een bepaalde fase van de opleiding of de opleiding als geheel (eindbeoordeling) kan worden afgesloten.
Voltijds Een volledige week werkzaam zijn zoals beschreven in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden.
Vrijstelling De ontheffing van de verplichting deel te nemen aan een gedeelte van opleiding met als gevolg bekorting van de opleidingsduur.
Zelfstudie Voor de opleiding noodzakelijke activiteiten die geen deel uitmaken van de opleiding in de praktijk en het cursorisch onderwijs.