Onderbreking en Verlof: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
(aanscherping tekst)
(teksten aangescherpt)
Regel 68: Regel 68:
 
  </accordion>
 
  </accordion>
 
<accordion parent="accordion" heading="Ouderschapsverlof">
 
<accordion parent="accordion" heading="Ouderschapsverlof">
De aios heeft in principe recht op onbetaald ouderschapsverlof als hij minimaal één jaar in dienst is bij de SBOH en een kind onder de acht jaar te verzorgen heeft. Ouderschapsverlof betekent dat de aios onbetaald verlof krijgt, maar verder gewoon in dienst blijft van de SBOH. Dit kan alleen in goed overleg met de opleider en het opleidingsinstituut.
+
Je hebt in principe recht op onbetaald ouderschapsverlof als je minimaal één jaar in dienst bent bij de SBOH en een kind onder de acht jaar te verzorgen hebt. Ouderschapsverlof betekent dat je onbetaald verlof krijgt, maar in dienst blijft van de SBOH. Dit kan alleen in goed overleg met de opleider en het opleidingsinstituut.
  
De duur van de ouderschapsverlof hangt af van het dienstverband. Het maximum aantal weken op fulltime basis bedraagt 26 weken, maar vaak zal een deeltijdvariant worden gekozen. De aios die overweegt ouderschapsverlof aan te vragen, onderneemt bij voorkeur de volgende stappen:
+
De duur van het ouderschapsverlof hangt af van het dienstverband. Het maximum aantal weken op fulltime basis is 26, maar vaak wordt een deeltijdvariant gekozen. Neem deze stappen als je ouderschapsverlof wilt aanvragen:
* De aios bestudeert de precieze regelingen, rekenmodellen, consequenties en formulieren op de website van de SBOH.
+
* Bekijk de regelingen, rekenmodellen en consequenties op de website van de SBOH.
* De aios informeert ruim van te voren bij de betrokkenen (opleider en desbetreffende assistent teamleider) of het in principe mogelijk is. Zo zal het in het 2e jaar vaak onmogelijk of problematisch zijn.
+
* Informeer ruim van tevoren bij de betrokkenen (opleider en [https://www.hovumc.nl/contact/ desbetreffende assistent teamleider]) of het in principe mogelijk is. Zo zal het tijdens een externe stage niet altijd mogelijk zijn.
* De aios downloadt minimaal 2 maanden van tevoren het aanvraagformulier van de SBOH, vult het in en mailt of geeft een kopie aan het opleidingssecretariaat.
+
* Vul minimaal 2 maanden voor de beoogde ingangsdatum van het verlof het aanvraagformulier van de SBOH in en geef of mail dit aan de assistent teamleider.
 
  </accordion>
 
  </accordion>
 
<accordion parent="accordion" heading="Aanvullend geboorteverlof" class="in">
 
<accordion parent="accordion" heading="Aanvullend geboorteverlof" class="in">
Sinds 1 juli 2020 kun je als partner maximaal 5 weken (5 x de aanstellingsomvang) aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en je moet het geboorteverlof van 1 week al hebben opgenomen (binnen 4 weken na geboorte). Het aanvullend verlof is onbetaald, maar werkgevers kunnen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximum dagloon). Dit aanvullend geboorteverlof is een recht en de SBOH geeft hier toestemming voor, mits dit verlof goed inpasbaar is in de opleiding.
+
Sinds 1 juli 2020 kun je als partner maximaal 5 weken (5 x de aanstellingsomvang) aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en je moet het geboorteverlof van 1 week al hebben opgenomen (binnen 4 weken na de geboorte). Het aanvullend verlof is onbetaald, maar werkgevers kunnen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximum dagloon). Dit aanvullend geboorteverlof is een recht en de SBOH geeft hier toestemming voor, míts dit verlof goed inpasbaar is in de opleiding.
  
 
Een verlofperiode van in totaal maximaal 6 weken de reguliere arbeidsduur is substantieel en heeft een behoorlijke impact op de opleiding. Het hoofd van de opleiding beslist over de toekenning van het aanvullend geboorteverlof conform onderstaande richtlijn:
 
Een verlofperiode van in totaal maximaal 6 weken de reguliere arbeidsduur is substantieel en heeft een behoorlijke impact op de opleiding. Het hoofd van de opleiding beslist over de toekenning van het aanvullend geboorteverlof conform onderstaande richtlijn:
  
* Je dient de aanvraag voor aanvullend geboorteverlof schriftelijk en uiterlijk 4 maanden voor de beoogde verlofdatum in, voorzien van een voorstel voor een gewijzigd IOS.  
+
* Je dient de aanvraag schriftelijk en uiterlijk 4 maanden voor de beoogde ingangsdatum van het verlofdatum, voorzien van een voorstel voor een gewijzigd IOS.  
* Een verzoek tot aanvullend geboorteverlof kan geweigerd worden in geval van zwaarwegend opleidingsbelang, zoals het geval is bij het ontstaan van te korte stageperiodes of voortgangsproblemen.
+
* Jouw verzoek kan geweigerd worden in geval van zwaarwegend opleidingsbelang, zoals het geval is bij het ontstaan van te korte stageperiodes of voortgangsproblemen.
 
* De aanvraag voor aanvullend geboorteverlof beoordelen we voor iedere aios individueel.
 
* De aanvraag voor aanvullend geboorteverlof beoordelen we voor iedere aios individueel.
  

Versie van 14 okt 2020 om 16:03


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoördinatoren
Beatrijs de Leede
Chris Rietmeijer

Regelgeving

De huisartsopleiding moet volgens de RGS ‘uit opleidingsinhoudelijke overwegingen’ ononderbroken gevolgd worden. Vakantiedagen en de reguliere werktijd hebben geen consequenties voor de netto duur van de opleiding. Belangrijker zijn de omstandigheden die persoonlijk van aard zijn, soms tot langdurige afwezigheid leiden en daardoor wel consequenties hebben voor de opleiding. Deze omstandigheden worden hieronder beschreven, aangevuld met een aantal relevante aandachtspunten en, waar van toepassing, de richtlijnen voor aanvragen van het betreffende verlof.

Kaderbesluit CHVG

Het Kaderbesluit CHVG ligt ten grondslag aan onze uitwerking van dit onderwerp. Voor leesgemak hebben we het relevante artikel B.9. overgenomen:

B.9. Onderbreking

 1. Er is sprake van onderbreking van de opleiding als er tijdelijk geen opleiding wordt gevolgd. Afwezigheid door vakantie overeenkomstig het aantal dagen in de arbeidsovereenkomst per opleidingsjaar wordt niet als onderbreking aangemerkt.
 2. Indien de opleiding in totaal meer dan tien dagen per opleidingsjaar wordt onderbroken, vindt compensatie plaats van het meerdere van die tien dagen.
 3. Indien de opleiding wordt onderbroken wordt het opleidingsschema gewijzigd en is artikel B. 10. van toepassing.
 4. Om opleidingsinhoudelijke redenen kan de RGS besluiten tot het opnieuw volgen van (een gedeelte van) de reeds gevolgde opleiding. Het hoofd doet de RGS daartoe een gemotiveerd voorstel.


Legitieme redenen voor onderbreking

De RGS heeft een aantal omstandigheden aangewezen die als legitieme reden gelden voor tijdelijke onderbreking van de opleiding:

Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid stel je zo spoedig mogelijk de volgende personen of instanties op de hoogte:

 • de SBOH via de ziekteverzuimmelder;
 • jouw opleider/stageplaats;
 • jouw docenten en, indien van toepassing, jouw supervisor.

Zodra je weer beter bent, meld je je zich weer beter bij de SBOH. De SBOH heeft een protocol opgesteld dat gevolgd moet worden in geval van ziekte. Daarin staan al jouw rechten en plichten op het gebied van (preventie van) verzuim beschreven, waaronder een traject voor re-integratie na langdurig verzuim.

Zie tevens de informatie over ziekte en re-integratie op deze wiki voor uitgebreide informatie en contactpersonen.

Melden van zwangerschap en aanvragen van zwangerschapsverlof:

 • Je dient zo snel mogelijk het aanvraagformulier zwangerschapsverlof op de website van de SBOH in. De SBOH berekent op welke datum het verlof vermoedelijk ingaat en eindigt.
 • Je meldt jouw zwangerschap bij de desbetreffende assistent teamleider van het opleidingsinstituut.
 • Je informeert zelf de opleider, docenten en groepsleden en, indien van toepassing, de supervisor*.

*Bij onderbreking van de supervisie vul je het [Melding Onderbreking] in. Nadat je dit hebt laten tekenen door jouw supervisor lever je dit ook in bij de assistent teamleider.

De precieze regelgeving en procedures rondom zwangerschap staan beschreven op de website van de SBOH. Enkele relevante punten daaruit zijn:

 • Het zwangerschapsverlof duurt in totaal 16 weken en gaat 4 tot 6 weken voor de AT-datum in. Bij het aanvragen van het verlof geef je jouw keuze door.
 • Vanaf 28 dagen voor tot 42 na de AT-datum mag je niet werken en geen onderwijs volgen. Ook koppelingsgesprekken en toetsen horen hierbij.
 • Na de bevalling informeer je de SBOH over de feitelijke bevallingsdatum. De SBOH stelt de einddatum van jouw verlof vast.

Je hebt in principe recht op onbetaald ouderschapsverlof als je minimaal één jaar in dienst bent bij de SBOH en een kind onder de acht jaar te verzorgen hebt. Ouderschapsverlof betekent dat je onbetaald verlof krijgt, maar in dienst blijft van de SBOH. Dit kan alleen in goed overleg met de opleider en het opleidingsinstituut.

De duur van het ouderschapsverlof hangt af van het dienstverband. Het maximum aantal weken op fulltime basis is 26, maar vaak wordt een deeltijdvariant gekozen. Neem deze stappen als je ouderschapsverlof wilt aanvragen:

 • Bekijk de regelingen, rekenmodellen en consequenties op de website van de SBOH.
 • Informeer ruim van tevoren bij de betrokkenen (opleider en desbetreffende assistent teamleider) of het in principe mogelijk is. Zo zal het tijdens een externe stage niet altijd mogelijk zijn.
 • Vul minimaal 2 maanden voor de beoogde ingangsdatum van het verlof het aanvraagformulier van de SBOH in en geef of mail dit aan de assistent teamleider.

Sinds 1 juli 2020 kun je als partner maximaal 5 weken (5 x de aanstellingsomvang) aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit verlof moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind en je moet het geboorteverlof van 1 week al hebben opgenomen (binnen 4 weken na de geboorte). Het aanvullend verlof is onbetaald, maar werkgevers kunnen voor hun werknemers bij het UWV een uitkering voor de verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van het dagloon (en maximaal 70% van het maximum dagloon). Dit aanvullend geboorteverlof is een recht en de SBOH geeft hier toestemming voor, míts dit verlof goed inpasbaar is in de opleiding.

Een verlofperiode van in totaal maximaal 6 weken de reguliere arbeidsduur is substantieel en heeft een behoorlijke impact op de opleiding. Het hoofd van de opleiding beslist over de toekenning van het aanvullend geboorteverlof conform onderstaande richtlijn:

 • Je dient de aanvraag schriftelijk en uiterlijk 4 maanden voor de beoogde ingangsdatum van het verlofdatum, voorzien van een voorstel voor een gewijzigd IOS.
 • Jouw verzoek kan geweigerd worden in geval van zwaarwegend opleidingsbelang, zoals het geval is bij het ontstaan van te korte stageperiodes of voortgangsproblemen.
 • De aanvraag voor aanvullend geboorteverlof beoordelen we voor iedere aios individueel.

Gespreid verlof (een beperkt aantal uren per week over een langere periode)

 • Gespreid opnemen van het aanvullend geboorteverlof is niet mogelijk in de klinische stage.
 • Voor de overige stages geldt: als het aanvullend geboorteverlof gespreid wordt opgenomen, blijft een minimum aantal van 3 volwaardige praktijkdagen vereist, dat wil zeggen een minimum werkpercentage van 80% (en bij hoge uitzondering 70%).
 • De duur van het verlof wordt toegevoegd aan de tweede huisartsstage.

Aaneengesloten periode verlof

 • Een aangesloten periode van aanvullend geboorteverlof is in principe tijdens alle stages mogelijk.

Voor de externe stages gelden voorwaarden: De aios doet naast dit geboorteverlof een aanvullende aanvraag voor onbetaald verlof zodat tezamen een periode van 3 maanden verlof ontstaat. Uiteraard is inzet van vakantiedagen in deze periode ook mogelijk. Dit is de enige wijze waarop we dit verlof kunnen inpassen in de periode van externe stages die elk 3 of 6 maanden duren. Dit kan betekenen dat de aios van groep moet wisselen.

 • De duur van het verlof wordt toegevoegd aan de tweede huisartsstage, behalve bij de klinische stages. Voor de periode van verlof tijdens de klinische stage moet een andere klinische stage worden gedaan.

Als de aios wetenschappelijk onderzoek wil gaan doen op een terrein van de huisartsgeneeskunde bestaan er mogelijkheden om de opleiding tijdelijk te onderbreken, c.q. de opleiding en het onderzoek te combineren. De regelgeving hierover staat beschreven in de zogenaamde aioto regeling op de website van de SBOH. Wie geïnteresseerd is in de inhoudelijke mogelijkheden op dit terrein kan contact opnemen met het hoofd van de Huisartsopleiding VUmc.

Naast de gewone vakantie- en verlofdagen bestaan er voor de aios nog enkele andere vormen van verlof, zoals buitengewoon verlof, calamiteitenverlof en kortdurend zorgverlof. Het gaat hierbij steeds om bijzondere of onverwachte situaties, waarin de aios met behoud van inkomen beperkte tijd krijgt om – simpel gezegd - iets te regelen, ergens bij aanwezig te zijn of iets waardevols te doen wat op dat moment even vóór gaat. Voorbeelden van dergelijke situaties zijn: familieleden die overlijden, kinderen die plotseling ziek worden, schade die aan het huis ontstaat, zieken die verzorgd moeten worden, verhuizing, huwelijk, bevalling van partner, etc.

Dit soort bijzonder verlof vereist overleg met alle betrokkenen en kan alleen doorgaan als er van de kant van de SBOH, de hao of de stageplek geen zwaarwegende belangen zijn die zich ertegen verzetten.

De aios heeft het recht om één keer tijdens de opleiding onbetaald verlof op te nemen voor een periode van 3, 6, 9 of 12 maanden. Dit vraagt overleg met alle betrokkenen en kan alleen als er geen zwaarwegende belangen zijn die zich ertegen verzetten, waaronder de studievoortgang. Het onbetaald verlof moet minimaal 6 maanden van tevoren aangevraagd worden en kan op drie momenten worden opgenomen:

 • Tussen fase 1 en fase 2 (3, 6, 9 of 12 maanden).
 • Bij 3 maanden vrijstelling voor de klinische stage: tussen 1e huisartsstage en 3 maanden klinische stage (maximaal 3 maanden).
 • Bij vrijstelling voor CCZ- of GGZ-stage: tussen de niet vrijgestelde stage en de 2e huisartsstage (maximaal 3 maanden).

Uitgangspunt is dat er niet gewisseld hoeft te worden van onderwijsgroep in fase 1 of fase 2. Terugdraaien van een toegekend onbetaald verlof kan alleen bij zwaarwegende redenen en mits de organisatie van de opleiding dat toelaat.

Al deze vormen van verlof, alsmede de voorwaarden en procedures, staan beschreven op de website van de SBOH. De formulieren voor het aanvragen van zwangerschapsverlof*, ouderschapsverlof, aanvullend geboorteverlof en onbetaald verlof staan tevens op de van de SBOH. Het ingevulde formulier geef je aan of mail je naar de assistent teamleider van jouw stage.

*In geval van zwangerschapsverlof gaat het formulier direct naar de SBOH. Je geeft aan de assistent teamleider van jouw stage de AT-datum en verwachte verlofdatum door. Als je bezig bent met een supervisietraject dat je niet kunt afronden voor het verlof, vul dan voordat je met verlof gaat de Supervisie - Melding onderbreking in en mail dit naar de assistent teamleider.


Geschil

Als de aios een geschil aangaat met de huisartsenopleiding (zie hiervoor het thema ‘Klachten’), is er sprake van een opschortende werking. Dat wil zeggen dat de opleiding gedurende de looptijd van het geschil stil ligt.

20 dagdelen is cruciaal

De aios dient elke onderbreking formeel kenbaar te maken, dus ook als hij bijvoorbeeld slechts één dag ziek thuis zit. Dat heeft dan nog niet meteen consequenties. Pas als hij op jaarbasis meer dan 20 dagdelen (10 dagen) de opleiding onderbreekt volgt er een verlenging van de opleiding (zie ook het thema ‘Verlenging’).

Onder die 20 dagdelen vallen dus alle genoemde vormen van onderbreking, die allemaal bij elkaar moeten worden opgeteld. De vakantie- en verlofdagen vallen er niet onder, omdat die niet worden aangemerkt als onderbreking.

Aanpassing stagetraject

Onderbreking betekent per definitie dat de opleiding op dat moment stil ligt. Als dat langere tijd duurt (zoals bij zwangerschap), heeft dat ook consequenties voor de verdere opleiding: in ieder geval schuift de einddatum op, maar soms verandert ook de volgorde van de stages en de groep waar men in zit. Daarom is het zaak om bijtijds te overleggen met het opleidingssecretariaat en de docenten die kunnen overzien wat er verder moet gebeuren. Zo kan het zijn dat ze de aios in contact brengen met de teamleider om een en ander af te stemmen.

De opleiding (gedeeltelijk) overdoen

Als de aios de opleiding langer dan 6 maanden onderbreekt (bijvoorbeeld door een langdurige ziekte) kan het hoofd van de opleiding besluiten dat de aios een gedeelte van de opleiding moet overdoen. Meestal zal hierover advies worden ingewonnen bij de opleider.

Toch nog onderbreken?

De regel dat de aios de opleiding - behoudens de beschreven uitzonderingen - ononderbroken moet volgen is bedoeld om continuïteit in het leerproces en behoud van kennis en vaardigheden te waarborgen. De aios kan dus niet zo maar besluiten om er een jaartje tussen uit te gaan. Doet hij dat tóch en wil hij daarna de opleiding hervatten, dan moet hij ontslag nemen en opnieuw solliciteren. Hij heeft dan in principe de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen voor dat gedeelte dat hij al gedaan heeft. Het is dan aan het hoofd van de opleiding om te bepalen of die aanvraag gehonoreerd kan worden.