FAQ en Begrippenlijst: verschil tussen versies

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken
k
k (Link naar pagina ziekte en re-integratie toegevoegd.)
 
Regel 33: Regel 33:
 
== Veelgestelde vragen van aios ==
 
== Veelgestelde vragen van aios ==
 
==== Ik ben ziek. Bij wie moet ik dat melden? ====
 
==== Ik ben ziek. Bij wie moet ik dat melden? ====
Ten eerste meld je je ziek via de [https://www.sboh.nl/ziekteverzuimmelder '''ziekteverzuimmelder'''] van je werkgever, de SBOH. Daarvan ontvangt het onderwijssecretariaat een automatisch bericht. Daarnaast stel je je opleider en docenten op de hoogte. Als je weer (deels) beter bent, dan meld je dit ook weer via de ziekteverzuimmelder van de SBOH.
+
Ten eerste meld je je ziek via de [https://www.sboh.nl/ziekteverzuimmelder '''ziekteverzuimmelder'''] van je werkgever, de SBOH. Daarvan ontvangt het onderwijssecretariaat een automatisch bericht. Daarnaast stel je je opleider en docenten op de hoogte. Als je weer (deels) beter bent, dan meld je dit ook weer via de ziekteverzuimmelder van de SBOH. Lees [[Ziekte en re-integratie|hier]] alles over ziekte, preventie, begeleiding en re-integratie.
  
 
==== Ik ben zwanger. Bij wie moet ik dat melden? ====
 
==== Ik ben zwanger. Bij wie moet ik dat melden? ====

Huidige versie van 20 jan 2020 om 13:07


Regelgeving

Hoofd
Nettie Blankenstein

Adjunct hoofd
Harry Schleypen

Onderwijscoordinator
Chris Rietmeijer

Regelgeving

Veelgestelde vragen van aios

Ik ben ziek. Bij wie moet ik dat melden?

Ten eerste meld je je ziek via de ziekteverzuimmelder van je werkgever, de SBOH. Daarvan ontvangt het onderwijssecretariaat een automatisch bericht. Daarnaast stel je je opleider en docenten op de hoogte. Als je weer (deels) beter bent, dan meld je dit ook weer via de ziekteverzuimmelder van de SBOH. Lees hier alles over ziekte, preventie, begeleiding en re-integratie.

Ik ben zwanger. Bij wie moet ik dat melden?

Een zwangerschap meld je bij zowel de SBOH als de Huisartsopleiding. Naar de SBOH stuur je een zwangerschapsverklaring op. Bij de onderwijsassistent van jouw jaar geef je de deze af en daarbij geef je aan wanneer je met zwangerschapsverlof verwacht te gaan.

Ik ben verhuisd. Hoe geef ik deze wijziging door?

Je adreswijziging voer je door in je profiel op Make-a-Match, zodat dat ook up-to-date is. Het onderwijssecretariaat krijgt daar automatisch een bericht van en voert de wijziging door in de systemen van de opleiding en het VUmc. Vergeet niet je nieuwe gegevens zelf aan je werkgever, de SBOH, te melden.

Het wachtwoord van mijn VUmc-account is verlopen. Wat moet ik doen?

Als het wachtwoord van je VUmc-account verlopen is kun je bellen met de afdeling ICT, telefoonnummer 020-4440777.

Ik heb problemen met (inloggen op) Canvas. Wie kan ik benaderen?

Gebruik je de juiste link om in te loggen op Canvas? Als je er toch niet uitkomt, dan kun je contact opnemen met canvas-ho@vumc.nl.

Waar vind ik onderwijsmateriaal?

Het onderwijsmateriaal voor aios staat in deze Wiki. Gebruik de zoekfunctie rechtsboven of blader systematisch via de Wiki startpagina.

Kan ik gebruik maken van een computer op het instituut?

Op de 10e etage is een Open Leer Centrum met drie pc's en een bescheiden bibliotheek. Op deze pc's kun je inloggen met je VUmc-account. De sleutel voor deze ruimte kun je ophalen bij het onderwijssecretariaat (ruimte 9A-02).

In elke onderwijsruimte en spreekkamer is een pc met beamer of flatpanel aanwezig. Deze worden gebruikt voor o.a. presentaties van aios en docenten. Als je een opgenomen DV tape wilt afspelen tijdens de terugkomdag, dan kun je via de docent een camera lenen bij het onderwijssecretariaat. Presentaties/consulten op een usb-stick of dvd kunnen afgespeeld worden op de in de ruimte aanwezige computer.

Waarom heb ik tijdens mijn opleiding te maken met HOVUmc, de SBOH én RGS?

Het opleidingsinstituut regelt alles wat met jouw opleiding te maken heeft, maar is niet jouw werkgever. Dat is de SBOH gedurende de hele opleiding. Voor vragen over salaris, arbeidsvoorwaarden etc. richt je je dus tot hen. De RGS is de instantie waar je o.a. geregistreerd staat als aios en waar je, nadat je je opleiding met goed gevolg hebt afgerond, word je gerigistreerd in het BIG-Register als huisarts.

Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
Aios Arts in opleiding tot specialist, te weten tot specialist huisartsgeneeskunde.
Beoordelen Op basis van verzamelde informatie bepalen of de aios voldoende voortgang boekt en/of aan de gestelde normen voldoet.
Competentie De bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke, authentieke context adequaat uit te voeren door de geintegreerde aanwezigheid van kennis, inzichten, vaardigheden, attitude, persoonskenmerken/eigenschappen, zie het Competentieprofiel van de huisarts
ComBeL CompetentieBeoordelingsLijst. Hulpmiddel voor de opleider, docent en aios om de beoordeling van de competentieontwikkeling van de aios te onderbouwen. De ComBeL bestrijkt de zeven competentiegebieden, waarbij voor elke competentie indicatoren voor de beoordeling zijn omschreven.
Competentiegebied Cluster van competenties behorend bij de kerntaken van de huisarts: medisch inhoudelijk handelen, communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, wetenschap en onderwijs en professionaliteit.
Cursorisch onderwijs Gestructureerd onderwijs, in aanvulling op praktijkleren.
Deeltijd Minder dan een volledige week werkzaam zijn, zoals beschreven in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden.
Docent Een staflid van de huisartsopleiding dat betrokken is bij het onderwijs en de beoordeling van de aios.
Educatieve beoordeling Beoordeling om te bepalen waar de aios staat in zijn of haar competentieontwikkeling en te benoemen wat er nog nodig is om het gewenste niveau te behalen.
Eindbeoordeling Beoordeling van de aios of hij of zij geschikt is en in staat wordt geacht het specialisme waarvoor hij of zij is opgeleid zelfstandig en naar behoren uit te oefenen nadat de opleiding is beeindigd.
Hoofd Hoofd van een opleidingsinstituut.
Individueel Opleidingsplan (IOP) Uitwerking van het opleidingsplan op individueel niveau dat aangeeft hoe de aios de benodigde competenties verwerft.
Instituutsreglement Reglement dat de praktische gang van zaken regelt tussen het opleidingsinstituut en de aios, opleiders, stageopleiders en de opleidings- en stage-inrichtingen, zie instituutsreglement.
Kaderbesluit In het Kaderbesluit staan de algemene kaders voor de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten.
KBA Kenmerkende Beroeps Activiteit (KBA): observeerbare activiteit die exemplarisch is voor het huisartsgeneeskundig handelen.
Landelijk opleidingsplan Plan dat het kader stelt voor de inrichting en de uitvoering van de opleiding. Zie Landelijk opleidingsplan huisartsgeneeskunde.
Leren Leerproces van de aios en diens leerresultaat: competentieontwikkeling.
Leerwerkplan Plan dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding in de praktijk van de opleider, de opleidingsinrichting of stage-inrichting, met inachtneming van het opleidingsplan.
Thema Kenmerkend onderdeel van de huisartsgeneeskunde dat expliciet aandacht behoeft in de huisartsopleiding, zie Thema en KBA.
Opleider Stageopleider of huisartsopleider (een door de RGS voor de opleiding erkende huisarts onder wiens verantwoordelijkheid een gedeelte van de opleiding tot huisarts plaatsvindt).
Observeren Zorgvuldig waarnemen.
Portfolio Documenten waaruit de ontwikkeling van een aios blijkt. Op basis van dit dossier worden leerdoelen bepaald. De aios beheert dit dossier, zie E-portfolio
Programmatisch toetsen Een veelheid en verscheidenheid van toetsvormen en  beoordelaars, met daaruit voortkomend betekenisvolle feedback, op basis waarvan van tijd tot tijd voortgangsbeslissingen worden genomen.
Stage Deel van de opleiding dat plaats vindt buiten het specialisme huisartsgeneeskunde
Toetsen Het verzamelen van informatie over het leren en de competentieontwikkeling van de aios, met het doel dit leren te kunnen (bij)sturen en plannen en goed te kunnen begeleiden en om op vaste momenten onderbouwd de voortgang van de aios te kunnen beoordelen.
Toetsinstrument Hulpmiddel voor het geven van feedback en/of beoordelen van de aios
Selectieve beoordeling Beoordeling met als doel vast te stellen of de aios het vereiste niveau behaald heeft en of een bepaalde fase van de opleiding of de opleiding als geheel (eindbeoordeling) kan worden afgesloten.
Voltijds Een volledige week werkzaam zijn zoals beschreven in de betreffende regeling arbeidsvoorwaarden.
Vrijstelling De ontheffing van de verplichting deel te nemen aan een gedeelte van opleiding met als gevolg bekorting van de opleidingsduur.
Zelfstudie Voor de opleiding noodzakelijke activiteiten die geen deel uitmaken van de opleiding in de praktijk en het cursorisch onderwijs.