Procedure bij problemen, klachten en conflicten

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Regelgeving

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Regelgeving

Inleiding

Een prettig en veilig opleidingsklimaat is essentieel voor een goede opleiding. Ondanks dat wij als huisartsopleiding ons uiterste best doen een veilig klimaat te creëren en te behouden, kunnen verschillen in inzicht leiden tot problemen tussen aios en opleider (huisartsopleider of stageopleider), docent of instituut.
Het is zaak dat de betrokken partijen met elkaar in gesprek gaan, of beter nog: proactief met elkaar in gesprek zijn en blijven om mogelijke problemen voor te zijn. Als dat gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, zijn vervolgstappen mogelijk.
De contactgegevens van de betreffende functionarissen van de opleiding vind je op de pagina Medewerkers HOVUmc.
In deze procedure beschrijven we de stappen bij verschillende problemen:

  • Opleidingsgerelateerde problemen
  • Ongewenst gedrag

Tot slot wijzen we op de mogelijkheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, de landelijke geschillencommissie of de aiosbelangenorganisatie LOVAH.
NB Deze pagina is bedoeld voor aios. Opleiders verwijzen we naar COMO en/of Opleidingsrelatie - Samenwerkingsproblemen en ontkoppeling.

Opleidingsgerelateerde problemen

Opleidingsgerelateerde meningsverschillen worden meestal opgelost in de driehoek: aios-opleider-docent/studiebegeleider).

In onderstaand schema staat de stappenroute bij verschillende probleemsituaties. In veel gevallen zal stap 1 al resultaat opleveren. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je verder naar stap 2 en indien nodig stap 3.

Aard van probleem Stap 1 Stap 2 Stap 3
Werktijden, diensten, etc. op praktijk/stageplaats Opleider Docent Teamleider onderwijs
Kwaliteit terugkomdagonderwijs Docent Docent
Teamleider onderwijs
Onderwijscoördinator en/of
Teamleider onderwijs
Kwaliteit opleider Opleider Docent Teamleider opleidersteam
Onveilig opleidingsklimaat praktijk/stageplaats Opleider Docent Teamleider opleidersteam
Wijze van beoordelen door opleider Opleider Docent Teamleider opleidersteam
Beoordeling door docent Docent Docent
Teamleider onderwijs
Teamleider onderwijs


Problemen in het koppel aios-opleider kunnen ervoor zorgen dat de opleidingsrelatie, ook na tussenkomst en bemiddeling volgens bovenstaand schema, dusdanig verstoord is dat moet worden overgegaan tot ontkoppeling. Hiervoor verwijzen we naar de betreffende pagina Opleidingsrelatie - Samenwerkingsproblemen en ontkoppeling.

Ongewenst gedrag

Onder ongewenst gedrag verstaan we (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten, fysiek geweld en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Het aanspreken van de ander op zijn of haar gedrag kan voldoende zijn om het probleem op te lossen. Lukt dat niet, of is de klacht te ernstig, kaart de kwestie dan bij iemand anders aan. Zie ook: SBOH Beleid Ongewenst Gedrag.

We hebben ongewenst gedrag in twee categorieën ondergebracht, elk met een eigen schema.

  • Onheuse bejegening: mild tot matig ernstig ongewenst gedrag
  • (Seksuele) intimidatie en discriminatie: (zeer) ernstig ongewenst gedrag
Onheuse bejegening
Aard van probleem Stap 1 Stap 2 Stap 3
In de opleidingspraktijk Docent
Vertrouwenspersoon
Teamleider onderwijs
Teamleider opleidersteam
(Adjunct) hoofd huisartsopleiding
Op de stageplek Docent
Vertrouwenspersoon
Teamleider onderwijs
Teamleider opleidersteam
(Adjunct) hoofd huisartsopleiding
In het onderwijs Docent
Teamleider onderwijs
Vertrouwenspersoon (Adjunct) hoofd huisartsopleiding
(Seksuele) intimidatie en discriminatie
Aard van probleem Stap 1 Stap 2 Stap 3
In de opleidingspraktijk Docent
Vertrouwenspersoon
Teamleider onderwijs
Teamleider opleidersteam
(Adjunct) hoofd huisartsopleiding
Op de stageplek Docent
Teamleider onderwijs
Teamleider onderwijs
Teamleider opleidersteam
(Adjunct) hoofd huisartsopleiding
In het onderwijs Docent
Vertrouwenspersoon
Teamleider onderwijs (Adjunct) hoofd huisartsopleiding


Vertrouwenspersoon, landelijke geschillencommissie en LOVAH

Vertrouwenspersoon

Tot een van de vertrouwenspersonen van Amsterdam UMC kun je je wenden

  • wanneer een probleem na tussenkomst van andere functionarissen niet kan worden opgelost;
  • als je een probleem niet bij een van deze andere aan de orde wilt stellen;
  • als je behoefte hebt aan onafhankelijk overleg, advies of bemiddeling.

De vertrouwenspersoon gaat met je in gesprek en heeft als taak te adviseren, begeleiden en/of te bemiddelen. De vertrouwenspersoon is geen gesprekspartner in situaties waarin het een officieel besluit van het hoofd van de opleiding betreft in het kader van je voortgang. De vertrouwenspersoon is binnen zijn/haar taak gebonden aan een ambtsgeheim. Hij/zij behandelt de problemen die worden voorgelegd met de grootst mogelijke omzichtigheid. Als de vertrouwenspersoon informatie in wil winnen bij derden, dan is hiervoor de expliciete toestemming van de aios of opleider nodig.

Als de vertrouwenspersoon vaststelt dat een probleem niet adequaat opgelost kan worden, meldt de vertrouwenspersoon dit, uitsluitend met toestemming van de aios of opleider, op de plaats waar dit naar zijn/haar inzicht het beste gemeld kan worden. Voor onze aios zijn twee vertrouwenspersonen beschikbaar. Beiden zijn gecertificeerd en onderdeel van de vertrouwenspersonengroep van Amsterdam UMC, onder leiding van ombudsman H.J.A. Krijnen.

De vertrouwenspersonen van Amsterdam UMC voor aios-zaken zijn:

Locatie Naam Telefoonnummer Mailadres
AMC Mw. Dr. J.L. (Juliette) Parlevliet 06 5005 1229 j.l.parlevliet@amsterdamumc.nl
VUmc Prof. Dr. J.I.P. (Hanneke) de Vries 06 4341 7485 jip.devries@amsterdamumc.nl


Ook de SBOH heeft een vertrouwenspersoon voor aios. Meer uitleg over hun beleid ten aanzien van een gezonde en veilige werk- en leeromgeving en contactgegevens van de vertrouwenspersoon staan in het SBOH Beleid Ongewenst Gedrag.

Geschillencommissie

De RGS heeft een landelijke, onafhankelijke Geschillencommissie ingesteld waar aios een beroep op kunnen doen als zij het niet eens zijn met een besluit van het hoofd van de opleiding.

Om een zaak aan de Geschillencommissie voor te leggen, dien je een aantal stappen te zetten:

  1. Je laat het hoofd van de opleiding schriftelijk weten dat je het niet eens bent met het betreffende besluit.
  2. Je doet, binnen vier weken na stap 1, een verzoek tot bemiddeling door een bij het Nederlands Mediation Instituut geregistreerde, onafhankelijke mediator. Bij het opleidingsinstituut is de meest recente lijst van geregistreerde mediators beschikbaar.
  3. Wanneer bemiddeling na uiterlijk zes weken niet tot een bevredigend resultaat leidt of het geschil onbemiddelbaar wordt verklaard, kun je het geschil (binnen twee weken) voorleggen aan de Geschillencommissie. Eerder zullen zij een verzoek niet in behandeling nemen.


Het besluit van het hoofd blijft gedurende bovenstaande stappen in stand, in ieder geval tot de bemiddeling is geslaagd of de Geschillencommissie een uitspraak heeft gedaan.
Een uitgebreide beschrijving van de geschillencommissie is te vinden op de website van de KNMG, onder Wat doet de RGS -> Bezwaar, beroep en geschil -> Geschillencommissie – geschillenprocedure.

LOVAH

De Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen (LOVAH) behartigt de belangen van alle aios. Zij kunnen bijvoorbeeld een ingang bieden als het van belang lijkt de klachten uit te tillen boven de eigen, persoonlijke situatie en dus op structureel niveau onder de aandacht te brengen. De LOVAH participeert in overlegvormen binnen en buiten de huisartsopleiding en is gelieerd aan landelijke verenigingen. Op de LOVAH-website vind je meer informatie en contactgegevens.