Regelzaken vóór, tijdens en bij afronding van de huisartsopleiding

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Praktisch

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman


Inleiding

Voor, tijdens en bij afronding van de huisartsopleiding moet je een aantal zaken regelen en in de gaten houden.

Je hebt te maken met verschillende instanties, zoals de SBOH en de RGS, die alle een andere rol hebben bij (de uitvoering van) jouw opleiding. Deze instanties moeten op de hoogte zijn van jouw situatie, vanaf toelating tot de opleiding tot het moment dat je je registreert als huisarts.

Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat bij de SBOH en de RGS bekend is dat je toegelaten bent tot de opleiding, voor de rest heb je zelf een grote rol in het aanvullen en bijhouden van deze informatie.

Op deze pagina staat informatie met betrekking tot al deze regelzaken, inclusief verwijzingen naar andere Wiki-pagina’s of externe websites van genoemde instanties.

Voor aanvang van de opleiding

Hieronder worden de zaken genoemd die geregeld moeten worden voordat je met de opleiding kunt starten.

Neem deze goed door, want je hebt hierin zelf ook een belangrijke rol.

De SBOH is de werkgever van alle aios van de huisartsopleiding*, ouderengeneeskunde, arts voor verstandelijk gehandicapten en arts maatschappij en gezondheid. Alles wat te maken heeft met arbeidsvoorwaarden, ARBO-zaken, declaraties en wat je verder van een werkgever mag verwachten gaat via de SBOH. Jouw gegevens worden door ons doorgegeven, waarna je enige tijd voor aanvang van de opleiding van de SBOH jouw indiensttredingspakket ontvangt.

*uitzondering: militair artsen die tijdens de opleiding in dienst blijven van Defensie.

Om met de opleiding te kunnen starten heb je een geldige BIG-registratie nodig. Jouw BIG-nummer wordt automatisch aan het opleidingsinstituut doorgegeven als je dit hebt ingevuld op het sollicitatieformulier van Huisartsopleiding Nederland. Had je ten tijde van jouw sollicitatie nog geen BIG-nummer, dan geef je dit uiterlijk een maand voor de start van de opleiding door aan de SBOH én het opleidingsinstituut.

Voor aanvang van de opleiding schrijft elke aios zich in bij het opleidingsregister via MijnRGS. Je hebt hiervoor DigiD nodig. Zonder deze registratie wordt de arbeidsovereenkomst met de SBOH niet geëffectueerd en kun je niet met de opleiding starten. Wacht hiermee niet tot het laatste moment. Het opleidingsinstituut geeft de basisgegevens van alle geplaatste aios door, maar de verantwoordelijkheid voor de definitieve inschrijving ligt bij de aios. Je hoeft niet de gegevens van jouw opleider in te vullen, alleen het instituut en de 'instituutsopleider', het hoofd van de opleiding. De registratiekosten vergoedt de SBOH rechtstreeks aan de RGS; je hoeft dit zelf niet voor te schieten. Op de pagina MijnRGS staat alle benodigde informatie, inclusief veelgestelde vragen, handleidingen en de contactgegevens van de helpdesk.

Het Unieke Zorgverlener Identificatienummer (UZI) wordt gebruikt om bij het zorgproces betrokken personen te identificeren. De UZI-pas is verplicht bij steeds meer zorginstellingen, waaronder de meeste huisartsposten. De pas moet je zelf aanvragen. Doe dat op tijd, want het kan een aantal weken duren voordat de pas binnen is. Heb je al een UZI-pas, controleer dan of deze de juiste machtigingen voor jouw nieuw rol heeft. Lees hier welke pas je nodig hebt en hoe je deze aanvraagt. Je kunt de kosten bij de SBOH declareren. Let op: je kunt voor de opleiding gemaakte kosten alleen declareren als ze niet langer dan twee maanden voor de startdatum gemaakt zijn.

Een geldig rijbewijs is een voorwaarde om te mogen starten met de huisartsopleiding. Uiterlijk 12 weken voor aanvang van jouw opleiding moet je het rijbewijs hebben. Had je deze ten tijde van de sollicitatie nog niet? Laat ons dan z.s.m. weten of je het inmiddels behaald hebt. Zie ook: 'Solliciteren: vragen vooraf'.

In eerste instantie krijg je van de SBOH een arbeidsovereenkomst voor 38 uur per week. Je kunt (delen van) de opleiding in deeltijd doen. De Klinische Stage is voltijds. Zie voor de voorwaarden de Wiki-pagina Werktijd. Je overlegt de wens om in deeltijd te werken altijd eerst met jouw opleider (voor aanvang van de opleiding bespreek je dit tijdens de koppelgesprekken).

Om de huisartsopleiding bij ons te kunnen volgen, word je aangemeld bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij maken een account voor je aan en je ontvangt een mailadres dat vanaf dat moment gebruikt wordt voor informatie vanuit de opleiding naar jou en andersom. Tevens wordt dat mailadres gebruikt om accounts aan te maken bij de ICT-systemen die je nodig hebt tijdens de opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bijhouden van jouw eigen resultaten in een e- portfolio en het uploaden van opgenomen consulten op een beveiligd videoplatform. Zie voor uitleg van al deze systemen de pagina ICT - Systemen en ondersteuning.

Ruim voor de start van elke stage is er een koppelingsprocedure om ervoor te zorgen dat alle aios op tijd een stageplek hebben.

Als je relevante voorervaring hebt, heb je mogelijk recht op vrijstelling voor een deel van de opleiding. In de eerste weken na de start van de opleiding krijg je hierover uitgebreide informatie en daaropvolgend dien je jouw verzoek in, uiterlijk aan het eind van de twee opleidingsmaand. Lees ter voorbereiding alvast het Vrijstellingsreglement.

Tijdens de opleiding

Tijdens de opleiding wordt er door ons e.e.a. van jou verwacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toetsing en beoordeling en jouw aanwezigheid. Tevens kan jouw situatie veranderen. Misschien verhuis je een keer, of wil je meer of minder gaan werken. Ook kunnen er situaties ontstaan die ingrijpender zijn voor jou en daarmee ook voor jouw opleiding, zoals (langdurige) ziekte, een zwangerschapsverlof of andere soorten van onderbreking. Wat er ook verandert, het opleidingsinstituut en meestal ook de SBOH moeten op de hoogte gesteld worden.

Als je tijdens de opleiding vragen hebt, kan het lastig zijn te weten bij wie je moet zijn. Dit overzicht kan daarbij helpen.

Elke ziekmelding, hoe kort ook, geef je door via de ziekteverzuimmelder van de SBOH. Tenzij je voor een langere periode deels ziek bent, is een ziekmelding 100%, ook voor één dag. Zodra je weer beter bent meld je je weer hersteld. Zie voor meer uitleg en begeleiding ook de pagina ziekte en re-integratie.

Het is voor aios niet toegestaan een al dan niet gehonoreerde nevenfunctie te vervullen of al dan niet gehonoreerde nevenwerkzaamheden te verrichten die redelijkerwijs kunnen worden geacht onverenigbaar te zijn met de opleiding.

Kaders en regelgeving
In de cao SBOH (zie Artikel A-5: Nevenfuncties) is afgesproken dat het niet is toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten die onverenigbaar zijn met de opleiding. In de eerste plaats ben je zelf verantwoordelijk om te bepalen of een nevenwerkzaamheid verenigbaar is met je opleiding. Bij twijfel of een nevenfunctie en/of werkzaamheden al dan niet onverenigbaar is met de opleiding kun je contact opnemen met de SBOH, het opleidingsinstituut (via het aios-secretariaat) of de opleider.

Indien de opleider of docent signaleert dat bepaalde werkzaamheden onverenigbaar zijn, bijvoorbeeld omdat deze een negatief effect hebben op het functioneren van de aios, zullen hier in eerste instantie binnen de opleidingsdriehoek afspraken over worden gemaakt. Indien nodig kan ook het hoofd van het opleidingsinstituut hierover worden gerapporteerd, deze zal vervolgens een bindend advies geven ten aanzien van de continuering van de nevenwerkzaamheden.

Een nieuw adres of telefoonnummer mail je naar de assistent teamleider van jouw stage. Zij past dit in onze administratie aan. Vergeet niet ook je nieuwe adres aan de SBOH door te geven.

Wil je meer of minder gaan werken? Overleg dit altijd eerst met jouw opleider. Op de pagina Werktijd staat beschreven wat er mogelijk is en hoe je de aanvraag indient. In het kort: de klinische stage is voltijds (alleen op zeer beperkte schaal deeltijd mogelijk) en de 1e ha-stage, CZ- en GGZ-stage duren respectievelijk 12 en 2 x 3 maanden. De opleidingstijd die je overhoudt wordt ingehaald in de 2e ha-stage die daardoor langer duurt dan 12 maanden.

Gedurende de opleiding word je op vastgestelde momenten beoordeeld door jouw docenten en opleiders. Deze beoordelingen worden in het e-portfolio Scorion ingevuld en bijgehouden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij jou als aios. Jij nodigt op tijd de desbetreffende beoordelaars uit om de documenten in te vullen. Lees verder over toetsing en beoordeling, jouw verplichtingen en het portfolio.

In principe volg je de opleiding onafgebroken, volgens de richtlijnen van de RGS. Er zijn echter uitzonderingen, zoals de verschillende soorten verlof (niet de reguliere vakantiedagen). Lees op de pagina Onderbreking en Verlof alles over wat er mogelijk is en hoe je het aanpakt.

Vakantiedagen hou je zelf bij. Je overlegt uiteraard wél met jouw opleidingsplek en docenten. In de CAO is vastgelegd hoeveel vakantie je kunt opnemen. Voor de opleiding zijn er extra regels: zo mag je je je vakantiedagen niet opsparen. In een externe stage van 3 maanden neem je verplicht 1,5 week op. Lees er hier meer over.

Eenmaal aangenomen voor de huisartsopleiding is het de bedoeling dat je de opleiding afmaakt op de locatie waar je gestart bent. Maar soms kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin het prettiger kan zijn om de opleiding voort te zetten op een andere opleidingslocatie. In die gevallen kun je een ruilverzoek doen. Om in aanmerking te komen voor een ruil, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen én een aios vinden die met je wil ruilen. De landelijke voorwaarden en procedures zijn terug te vinden op de websites van Huisartsopleiding Nederland en de LOVAH.

Om een verzoek tot ruilen in te kunnen dienen heb je toestemming nodig van het hoofd van het eigen opleidingsinstituut. Een verzoek tot ruilen kan schriftelijk ingediend worden bij de betreffende assistent teamleider. Het hoofd zal vervolgens beoordelen of je voldoet aan de voorwaarden om een ruilverzoek te kunnen doen, indien je in aanmerking komt ontvang je hiervan een verklaring.

Kaders vanuit cao SBOH
Conform de cao SBOH (zie Artikel A-14: Zwangerschap) kun je na de geboorte van jouw kind gedurende negen maanden in werktijd borstvoeding geven of kolven. Je mag hiervoor maximaal een kwart van de werktijd gebruiken. De bedoeling is dat hiervoor een geschikte, afsluitbare ruimte beschikbaar gesteld wordt. Is dat niet mogelijk, dan krijg je de gelegenheid zelf een plek te regelen of naar de baby toe te gaan. Het advies is om voor het verlof hierover al afspraken te maken met je opleider.

Uitvoeringsregeling Huisartsopleiding Amsterdam UMC
Het is de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut om vast te stellen of de werktijd, waarin je borstvoeding geeft of kolft, als opleidingstijd kan worden meegeteld. Huisartsopleiding Amsterdam UMC heeft vastgesteld dat deze werktijd in principe meetelt als opleidingstijd behalve als naar het oordeel van de opleider(s) de opleiding dusdanig wordt verstoord dat de opleidbaarheid van de aios in het geding komt. Indien dit het geval is dienen hierover afspraken te worden gemaakt tussen de aios, opleider(s) en het opleidingsinstituut. Deze afspraken dienen doorgegeven te worden aan het aios-secretariaat zodat het IOS conform deze afspraken aangepast kan worden.

Wettelijke kaders

Cao SBOH
In de cao zijn geen afspraken gemaakt over bidden tijdens werktijd.

Landelijke wetgeving
In de landelijke wetgeving is geen specifieke bepaling opgenomen op grond waarvan verzoeken te mogen bidden tijdens werktijd niet gehonoreerd zouden moeten worden. Wel geldt het uitgangspunt dat er niet gediscrimineerd mag worden op grond van religie. Er mag dus niet verboden worden dat iemand op de werkvloer bidt. Dat wil echter niet zeggen dat bidmomenten altijd als werktijd moeten worden aangemerkt. Met de werknemer kunnen afspraken gemaakt worden over het bidden tijdens het werk.

De Commissie Gelijke Behandeling (2004, Arbeid, religie en gelijke behandeling) stelt dat de werkgever tot op zekere hoogte verplicht is de werknemer in staat te stellen zijn om haar godsdienstige verplichtingen te vervullen. Hij is echter niet verplicht een bidruimte in te richten voor deze werknemers. Evenmin is de werkgever verplicht in te gaan op een verzoek van een werknemer om te allen tijde op het werk te mogen bidden. De werkgever mag aan de andere kant niet overgaan tot een algeheel verbod om te bidden. Dit leidt namelijk tot verboden onderscheid. De werkgever mag echter wel voorwaarden stellen. Zo mag een werkgever bijvoorbeeld van werknemers eisen dat deze slechts binnen de eigen tijd, namelijk in de pauzes, bidden.

Richtlijn Huisartsopleiding Amsterdam UMC

Bidden tijdens het werk, in de opleidingspraktijk of gedurende de onderwijsdag, is toegestaan, mits dit in eigen tijd is én het de uitvoering van de werkzaamheden niet belemmert. Indien een aios wil bidden gedurende opleidingstijd, dan kunnen hierover afspraken gemaakt worden met de opleider/docent. Bij het maken van afspraken is een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden het leidende uitgangspunt. Een spoedvisite kan inhouden dat een pauze, met daarin een bidmoment, opgeofferd moet worden.

Afronding van de opleiding

Uiterlijk drieënhalve maand voor de einddatum van jouw opleiding moet jouw e-portfolio op orde zijn: alle benodigde stukken staan dan op ‘gesloten’. Zie ook Verplichtingen 2e Huisartsstage. Circa drie maanden voor het einde van jouw opleiding, als het portfolio compleet is, mailt de assistent teamleider van de 2e huisartsstage je jouw opleidingsoverzicht ter controle en krijg je informatie over de certificaatuitreiking. Na jouw akkoord sturen wij het opleidingsschema naar de RGS, waarna jij je via MijnRGS kunt registreren als huisarts. Zodra registratie mogelijk is, stuurt de RGS je een e-mail. Verdere informatie over de aanvraag tot registratie staat op hun website.

Veertien dagen voor de einddatum van jouw opleiding sturen we je de verklaring van voltooiing; deze is uitsluitend voor jouw eigen administratie. Let op: deze verklaring wordt per post verzonden. Geef bij verhuizing altijd jouw nieuwe adres aan ons door.