Afkortingen- en begrippenlijst

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Praktisch

Hoofd
Rob Dijkstra

Adjunct hoofd
Jeroen Woertman

Veelgebruikte afkortingen

Afkorting Betekenis
Aios Arts in opleiding tot specialist
ALK Aanhoudende Lichamelijke Klachten
AMA Algemeen Militair Arts
APC Arts-PatiëntCommunicatie
BAC BeoordelingsAdviesCommissie
BCT BasisConsultvoeringsToets
CZ (Complexe) Chronische Zorg
ComBeL CompetentieBeoordelingsLijst
COMO Commissie Ondersteuning en Monitoring Opleiders
DART-N Doel, Activiteit, Resultaat, Tijd, Nabespreking
GEZ Geïntegreerde EerstelijnsZorg
GGZ Geestelijke GezondheidsZorg
HAGRO HuisArtsenGROep
Hao Huisartsopleider
Hidha Huisarts in Dienst van een HuisArts
HIS HuisartsInformatieSysteem
HON Huisartsopleiding Nederland
IOP Individueel OntwikkelPlan
IOS Individueel OpleidingsSchema
KBA Kenmerkende BeroepsActiviteit
KOV Kennis Over Vaardigheden
KPB Korte PraktijkBeoordeling
LEOh [1]
LHK-toets Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets
LHV Landelijke Huisartsen Vereniging
LOP Landelijk OpleidingsPlan
LOVAH Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap
PA-dag PraktijkAssistentendag
PAR-dag Paralleldag
PICO Patient Intervention Comparison Outcome
POH PraktijkOndersteuner Huisarts
RGS Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten
TKD TerugKomDag

Begrippenlijst

Begrip Omschrijving
Beoordelen Op basis van verzamelde informatie bepalen of de aios voldoende voortgang boekt en/of aan de gestelde normen voldoet.
Competentie De bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke, authentieke context adequaat uit te voeren door de geïntegreerde aanwezigheid van kennis, inzichten, vaardigheden, attitude, persoonskenmerken/eigenschappen. Zie Competentieprofiel van de huisarts.
Competentiegebied Cluster van competenties behorend bij de kerntaken van de huisarts: medisch inhoudelijk handelen, communicatie, samenwerken, organiseren, maatschappelijk handelen, wetenschap en onderwijs, professionaliteit.
Docent Een staflid van de huisartsopleiding dat betrokken is bij het (terugkomdag-)onderwijs en de beoordeling van de aios. Elke groep heeft een huisartsdocent en een gedragswetenschappelijk docent.
Educatieve toetsing Teotsing om te bepalen waar de aios staat in de competentieontwikkeling en te benoemen wat er nog nodig is om het gewenste niveau te behalen.
Instituutsreglement Reglement dat de praktische gang van zaken regelt tussen het opleidingsinstituut en de aios, opleiders en opleidings- en stage-inrichtingen. Zie Instituutsreglement
Kaderbesluit In het Kaderbesluit staan de algemene kaders voor de opleidingen tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten beschreven.
Leerwerkplan Plan dat de vorm en inhoud beschrijft van het praktisch en theoretisch gedeelte van de opleiding in de opleidingspraktijk, de opleidingsinrichting of de stage-inrichting, met inachtneming van het opleidingsplan.
Thema Kenmerkend onderdeel van de huisartsgeneeskunde dat expliciet aandacht behoeft in de huisartsopleiding. Zie Thema en KBA
Opleider Stageopleider of huisartsopleider; een door de RGS voor de opleiding erkende arts onder wiens verantwoordelijkheid een gedeelte van de opleiding tot huisarts plaatsvindt.
Portfolio Verzameling van documenten en beoordelingsadviezen waaruit de ontwikkeling van de aios blijkt. Op basis van dit dossier worden leerdoelen bepaald. De aios beheert het eigen E-portfolio.
Selectieve toetsing Toetsing met als doel vast te stellen of de aios het vereiste niveau behaald heeft en of een bepaalde fase van de opleiding of de opleiding als geheel kan worden afgesloten.
Vrijstelling De ontheffing van de verplichting deel te nemen aan een gedeelte van de opleiding met als gevolg verkorting van de opleidingsduur. Zie Vrijstellingsreglement.