HAOVUmc

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell

Opleiders

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden

Op dit moment bestaat het HAOVU-bestuur uit 5 leden. Wij zijn heel enthousiast en kunnen met deze bezetting net onze vertegenwoordiging in de genoemde teams en commissies realiseren. Maar als wij de belangen van opleiders goed willen behartigen zouden twee nieuwe bestuursleden heel welkom zijn. Op niet al te lange termijn zullen namelijk twee bestuursleden ons ook weer gaan verlaten. Wij zijn op zoek naar enthousiaste collega opleiders die ons bestuur willen versterken.

De tijdsbelasting is ongeveer 6x per jaar ‘s avonds een Zoom-vergadering van 2 uur, het laatste half uur sluit Rob Dijkstra, het hoofd van de opleiding, aan zodat we direct vragen kunnen stellen of feedback kunnen geven. 1-2x per jaar is de vergadering live en eten we gezellig samen. En twee keer per jaar organiseren we een thema bespreking met alle opleiders. Er is een vergoeding van 75 euro per uur voor vergaderuren en HAOVU gerelateerde activiteiten.

Heb je zin om je aan te sluiten bij het bestuur of wil je meer weten, neem dan contact op met één van ons via ons emailadres, zie hieronder.

We hopen op veel reacties!
Mail ons via haovuadam@gmail.com.

Bestuur HAOvumc

Beste opleider,

Hierbij willen we je graag vertellen over de HAOVUmc en hoe we contact kunnen houden.
De Huisartsopleiders Vereniging van het VUmc is een vereniging van en voor huisartsopleiders die de belangen van huisartsopleiders behartigt. Die belangen kunnen zowel materieel als immaterieel zijn. Wij zorgen ervoor dat de opleiding voor huisartsopleiders zo gesmeerd mogelijk verloopt en dat de inspanningen van de huisartsopleider fatsoenlijk worden vergoed door onze directe lijn met de LHOV (de Landelijke huisartsen Opleiders Vereniging).

Binnen de huisartsopleiding van het VUmc zijn wij actief in twee teams. Het eerste is het team kwaliteit. Daarbinnen is één van onze bestuursleden lid van de COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring huisartsOpleiders). Deze commissie bewaakt de kwaliteit van de huisartsopleiders, bekijkt de evaluaties van de aios en de stafleden over de opleiders en begeleidt opleiders die bijvoorbeeld een ontkoppeling meemaken of die ernstig ziek zijn.
Het tweede team is het team scholing. Hiervan is ook één van onze bestuursleden lid en dit team houdt zich bezig met de inhoud van de scholing aan de opleiders. Op dit moment ook met het samenvoegen van het opleiderscurriculum van het AMC en het VUmc in het kader van de fusie van de huisartsopleidingen.

Wat doet de HAOVUmc voor huisartsopleiders?

Invloed op en contact met de opleiding
De HAOVUmc:

  • onderhoudt een goede verstandhouding met het hoofd van de opleiding en het managementteam. Hiermee wordt twee keer per jaar overlegd.
  • toetst de beleidsplannen van de opleiding om vanuit opleidersperspectief prioriteiten aan te geven.
  • zorgt voor een bestuurslid van de HAOVUmc dat ook lid is van het team scholing en het team kwaliteit (zie hierboven). Zo is binnen deze teams het opleidersperspectief gewaarborgd.
  • heeft ervoor gezorgd dat er een staflid is gekomen speciaal voor opleiders die een aios hebben die meer tijd en energie vraagt dan de gemiddelde aios (omdat die bijv. een bijzonder traject volgt of ontkoppelingen heeft meegemaakt). Dit is de coördinator bijzondere aiostrajecten.

Opleidersvergoedingen
De HAOVUmc:

  • heeft gezorgd voor een uurvergoeding voor opleiders (75 euro/uur) die zich inzetten voor opleidingszaken. Denk aan onderwijs geven of deelnemen aan commissies.
  • oefent landelijk invloed uit op de opleidersvergoeding van de SBOH via de LHOV (Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging). Zo is de frictieleegstandvergoeding er gekomen. Dit is een vaste maandelijkse compensatie voor de kosten die doorlopen als je als opleider tijdelijk geen aios hebt. Daarnaast krijg je als opleider van een ingewikkelder aios nu ook een extra maandelijkse vergoeding.

Opleiders ontzorgen
De HAOVUmc:

  • hamert op zo min mogelijk verplichtingen voor opleiders, zodat opleiders toekomen aan het opleiden van de aios in de praktijk. Zinnig en zuinig opleiden is het devies.
  • benadrukt voortdurend dat de opleiding faciliterend moet zijn aan de opleiding in de huisartspraktijken van de opleiders. Het hoofd van de opleiding benadrukt dit nu ook in zijn toespraken.
  • heeft ervoor gezorgd dat opleiders een vetorecht hebben t.a.v. het opleiden van co-assistenten door derdejaars aios. Als de opleider dat niet ziet zitten mag die dus nee zeggen.

Accreditatiepunten

  • De HAOVUmc heeft er mede voor gezorgd dat je als opleider twintig accreditatiepunten (forfaitaire punten geheten) krijgt als je minimaal 4 dagen onderwijs (paralleldagen of de meerdaagse) per jaar volgt. Deze punten zijn gebonden aan het onderwijs dat je als opleider volgt en dus niet aan het opleiden zelf.

We willen graag contact met jou als opleider!

Om onze bestuurstaken goed te kunnen vervullen is het essentieel dat we goed contact houden met jou als opleider.

Discussieer of lees daarom mee op HAweb: zoek bij alle groepen op HAOVU en meld je aan.

Of doe mee aan de themabesprekingen die we twee keer per jaar organiseren. Je ontvangt van ons via email een uitnodiging hiervoor. Voor ons als bestuur is direct contact met alle opleiders lastig maar als je in jouw opleidersgroep laat weten dat je deelneemt aan zo’n bespreking dan kun je wellicht alvast ideeën uitwisselen. Tijdens de bespreking is er ook gelegenheid om belangrijke zaken die binnen je opleidersgroep spelen (en die mogelijk alle opleiders aangaan of die ons bestuur moet weten) te vertellen aan ons, dat helpt ons enorm om ons werk goed te doen.

Ook kun je altijd zaken melden aan ons via haovuadam@gmail.com.

Mocht je interesse hebben in ons bestuur, stuur ons dan ook een bericht. Je kan altijd een keer meedoen aan een vergadering.

Alvast heel erg bedankt!

Hartelijke groet, het HAOVUmc-bestuur

Mirella Buurman, voorzitter a.i.
Marieke Goossens, penningmeester
Ingrid Elfering, secretaris
Martine Samsom, algemeen bestuurslid opleidersteam
Martin van der Plas, algemeen bestuurslid COMO

Bestuur HAOVU okt2023.jpg


vlnr: Marieke, Martin, Mirella en Martine.