Kwaliteit Opleiders

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Amber Currell
Roos Parti

Opleiders

Inleiding

Team Kwaliteit richt zich op de kwaliteit van de opleider en de praktijk. Dat wil zeggen het beoordelen van leerwerkplannen, evaluaties en (voortgangs)gesprekken. Het team is tevens aanspreekpunt voor iedereen die zich zorgen maakt over het functioneren van de opleider.
Op deze pagina gaan we verder in op hoe wij de kwaliteit van onze opleiders en stageplekken waarborgen. Er zijn richtlijnen opgesteld waarbij we altijd uitgaan van hoor en wederhoor. Zo is er een Commissie Ondersteuning en Monitoring huisartsOpleiders en een procedure voor een Samenwerkingsproblemen en ontkoppeling. Los van onze eigen richtlijnen zijn er ook eisen die de RGS stelt aan opleiders en opleidingsplekken. Ook daarover staat op deze pagina meer informatie.

Teamleden

Marianne Hanneman (voorzitter), Jolijn de Graaff (huisartsdocent), Kathy van den Boom (huisartsdocent), Gavin ten Tusscher (kinderarts), Renée Weersma (huisartsdocent), Helle Poulsen (GW-docent), Martin van der Plas (huisartsopleider, namens HAOVUmc). Het team wordt ondersteund door Sylvia el Gannouti.

Huisartsopleiders

Zie pagina Commissie Ondersteuning en Monitoring huisartsOpleiders (COMO)

Stageopleiders

Als bepaalde zaken niet naar wens gaan en rechtstreekse communicatie met betrokkenen geen bevredigend resultaat oplevert, bestaan er verschillende manieren om de kwestie op een ander niveau aan te kaarten. Zie tevens de pagina Procedure bij problemen, klachten en conflicten en lees hieronder meer over klachten of signalen over de stage-instelling of stageopleider.

De aios wordt geacht ervaren tekortkomingen in de kwaliteit van de stage-instelling of stageopleider zo spoedig mogelijk zelf te bespreken met de stageopleider.

Klacht of signaal
Er kan vanuit de aios sprake zijn van een signaal of een klacht over de stage-instelling of stageopleider. De aios geeft in een schriftelijke verslag van de problematiek aan of het een signaal dan wel een klacht betreft.

  • Een signaal heeft het karakter van een voortijdige evaluatie. De stagecoördinator onderneemt bij een signaal alleen actie als de genoemde problematiek naar eigen oordeel dermate ernstig is dat dit noodzakelijk wordt geacht.
  • Bij een klacht wordt in principe altijd de klachtenprocedure gevolgd, tenzij daar naar het oordeel van de stagecoördinator onvoldoende aanleiding toe is.

Voor de aios heeft het afgeven van een signaal of het indienen van een klacht in de regel geen consequenties. Ook als de stageplaats uiteindelijk als kwalitatief onvoldoende wordt beoordeeld heeft dat geen consequentie voor de opleidingstijd.

Klachtenprocedure

Op grond van een klacht, meerdere signalen, aios-evaluaties of stagebezoeken kan een klachtenprocedure worden gestart, al zal in de meeste gevallen in overleg met de stageopleider worden nagegaan of verbetering kan worden bereikt zonder formele klachtenprocedure.

De klachtenprocedure bestaat uit hoor van de aios en wederhoor van de stageopleider door de stagecoördinator. Indien een klachtenprocedure wordt gestart, wordt het hoofd van de huisartsopleiding hiervan op de hoogte gesteld.
Tijdens het wederhoorgesprek krijgt de stageopleider de gelegenheid zijn of haar visie te geven op de aangedragen problematiek. Aan het eind van het wederhoorgesprek worden de voorlopige conclusies en mogelijke consequenties (zie verder) besproken. De stagecoördinator maakt een schriftelijk verslag dat aan de stageopleider wordt gestuurd. De stageopleider kan feitelijke correcties of aanvullingen geven. Vervolgens stelt de stagecoördinator de bevindingen en conclusies op schrift in een brief. Deze brief wordt gelezen en mede getekend door het hoofd van de huisartsopleiding en vervolgens verstuurd aan de aios, de stageopleider en het management van de instelling waarvan de stage deel uitmaakt.

Uitkomsten van een klachtbehandeling kunnen zijn:

  • De stageplaats wordt gecontinueerd

Dit al of niet op basis van verbeterpunten waarbij tevens een datum wordt vastgesteld waarop wordt nagegaan of de verbetering bereikt is. Als de verbetering wordt bereikt is de klachtbehandeling beëindigd. Indien de gewenste verbetering niet wordt bewerkstelligd, kan worden besloten om de samenwerking met de stageplaats te beëindigen.

  • De stageplaats wordt tijdelijk stopgezet

De stagecoördinator formuleert verbeterpunten waarbij tevens een datum wordt vastgesteld waarop wordt nagegaan of de verbetering bereikt is. Als de gewenste verbetering wordt bereikt is de klachtprocedure beëindigd. Indien de verbetering niet wordt bewerkstelligd, kan worden besloten om de samenwerking met de stageplaats te beëindigen.

  • De samenwerking met de stageplaats wordt beëindigd

Op grond van schriftelijke uitleg. De RGS wordt verzocht de erkenning van stageopleider, stage-instelling, of beide te beëindigen.