Opleidershandleiding Huisartsstage

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Huisartsstages

Teamleiders
Sanne Kateman, 1e huisartsstage
Hendrien Duijnhouwer, 2e huisartsstage

Assistent teamleider
Carolien van der Storm, 1e huisartsstage
Nanda Stoll, 2e huisartsstage
Kirsty Weijkamp, stages Twente

Bij de start van de opleiding is het altijd spannend of de nieuwe combinatie van opleider en aios goed ‘klikt’. Lukt het om een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen? Is de ontwikkeling van de aios passend voor de periode? Bij het beantwoorden van dit soort vragen is de uitwisseling met de docenten van het terugkomdagonderwijs én de collegiale consultatie met andere opleiders een grote steun.

De ontmoeting met de docenten en de collega’s vindt plaats tijdens de paralleldagen en de meerdaagse cursus (leergangen). De paralleldag loopt ‘parallel’ met de terugkomdag van de aios, die dan de praktijk waarneemt. De opleider maakt een inschatting van de mate van zelfstandigheid van de aios en zorgt voor passende ondersteuning of achterwacht. Ook brengen de docenten een bezoek aan de praktijk. Er zijn, zo nodig, tussentijds koppelgesprekken naar aanleiding van het verloop van het opleidingsproces.  

Opleiden in de huisartsstage

Voorop staat voor ons dat het belangrijkste deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk. De beoordeling van de ontwikkeling van de aios steunt op concrete ervaringen in de functie van huisarts. Opleiders kunnen bij het vormen van hun oordeel over de ontwikkeling van de aios putten uit een serie ‘kritische beroepssituaties’ die zich in de loop van het jaar voordoen. Kritische beroepssituaties zijn ‘prestaties’ van de aios die er in de ogen van de opleider ‘toe doen’. Het zijn, anders gezegd, de momenten waarop zichtbaar wordt in hoeverre de aios (al) competent is.  

Op basis van deze ervaringen formuleren de opleiders hun oordeel en leggen dat vervolgens vast in de CompetentieBeoordelingsLijst (ComBeL) en het voortgangsadvies in het digitaal portfolio van de aios. De aios nodigt de opleider per mail uit om deze beoordelingen in te vullen. In die mail staat een link naar het desbetreffende formulier. Zie Toetsprogramma HOVUmc.

Wie neemt het initiatief?

Die vraag wordt vaker gesteld: “Wat moet de aios nou eigenlijk doen en wat wordt van de opleider verwacht?”. Het gaat dan vaak om de vraag wie het initiatief moet nemen. In het onderstaande overzicht zetten we de belangrijkste zaken op een rijtje: 

Aios neemt initiatief Opleider neemt initiatief
 

Wanneer gebeurt wat?

 • In de eerste maand stelt de aios in overleg met de docent en opleider zijn IOP op.
 • Na ongeveer twee maanden maakt de aios de Kennis Over Vaardigheden toets (KOV).
 • Twee keer per kalenderjaar maakt de aios de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK). De LHK-uitslag is een van de bronnen voor de ComBeL-score op Medisch handelen. Daarmee is de uitslag ook een onderwerp van de voortgangsgesprekken. Het weegt ook mee in de beoordeling in het kader van de voortgangsadviezen.
 • Drie keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de opleider en de aios en wordt de CombeL ingevuld. De aios maakt een verslag van het voortgangsgesprek, geaccordeerd door de opleider. Zie voortgangsgesprek
 • Drie keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de docenten en de aios en wordt de CombeL ingevuld. De aios maakt een verslag van het voortgangsgesprek, geaccordeerd door de docent.
 • Na zeven maanden wordt de BasisConsultvoeringsToets (BCT) afgenomen.
 • Na acht maanden geven de opleider en de docenten elk een tussentijds voortgangsadvies.
 • In de 11e maand van de opleiding geven de opleider en docenten elk een voortgangsadvies om de opleiding wel of niet voort te zetten of onder bepaalde voorwaarden. De voortgangsadviezen van opleider en docenten resulteren in een advies aan het hoofd van het opleidingsinstituut door de teamleider. Op basis van het dit advies besluit het hoofd van de opleiding over de voortzetting van de opleiding, uiterlijk  in de 12e maand. 
 • Twee keer per kalenderjaar maakt de aios de Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets (LHK). De LHK-uitslag is een van de bronnen voor de ComBeL-score op Medisch handelen. Daarmee is de uitslag ook een onderwerp van de voortgangsgesprekken. Het weegt ook mee in de beoordeling in het kader van de voortgangsadviezen.
 • Drie keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de opleider en de aios en wordt de CombeL ingevuld. De aios maakt een verslag van het voortgangsgesprek, geaccordeerd door de opleider. Zie voortgangsgesprek
 • Drie keer per jaar vindt een voortgangsgesprek plaats tussen de docenten en de aios en wordt de CombeL ingevuld. De aios maakt een verslag van het voortgangsgesprek, geaccordeerd door de docent.
 • Vijf maanden voor einde opleiding wordt de Consultvoeringtoets 2e Huisartsstage afgenomen.
 • Vier maanden voor einde opleiding geven de opleider en docenten elk een voortgangsadvies. Die voortgangsadviezen resulteren in een advies aan het hoofd van het opleidingsinstituut door de teamleider. Op basis van dit advies besluit het hoofd over de voortzetting van de opleiding.
 • Bij een positief voortgangsbesluit wordt drie maanden voor einde opleiding de Voltooiingsverklaring Huisartsopleiding in gang gezet ten behoeve van inschrijving in register RGS.
 • In de laatste maand geven de opleider en de docenten elk een laatste voortgangsadvies. Bij een positief advies volgt definitieve inschrijving bij de RGS en de certificaatuitreiking.

Belangrijke links