Opleidingsplan huisartsopleiders

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Opleiders

Teamleider opleidersteam
Pien van Langen

Assistent teamleider
Roos Parti
Linda van den Berkmortel

Opleiders

Inleiding

Wij zien het als een van onze kerntaken om huisartsopleiders (hao's) te scholen voor en te ondersteunen bij het opleiden van aios. Daarbij gaan wij uit van landelijke competentieprofiel voor opleiders

Taakgebieden

Wij richten ons op alle zes taakgebieden te weten:

 1. Handelen als expert
 2. Agogisch handelen
 3. Didactisch handelen
 4. Samenwerken
 5. Organisatie
 6. Professionaliteit


Het zwaartepunt ligt op de taakgebieden 1 t/m 5 omdat huisartsen hier doorgaans de grootste stappen kunnen maken. Onze missie is dat huisartsopleiders er bij ons een vak bij leren – dat van docent en leerbegeleider. Waar mogelijk worden didactische competenties verbonden aan medische thema’s.

Het opleidingsplan heeft vier hoofdstukken:

 • Het curriculum voor de huisartsopleider
 • Persoonlijke begeleiding
 • Toetsing en Kwaliteitsbewaking
 • Ondersteuning opleidingspraktijk

Het curriculum voor de huisartsopleider

Conform het landelijke scholingsplan voor opleiders onderscheiden wij vier niveaugroepen:

 • Aspirant-huisartsopleider
 • Beginnende huisartsopleider
 • Gevorderde huisartsopleider
 • Ervaren huisartsopleider

Het curriculum voor de huisartsopleider bestaat uit:

Persoonlijke begeleiding

Praktijkbezoek 

Gedurende een opleidingsperiode wordt minimaal een praktijkbezoek door een of beide docenten afgelegd om ter plekke koppelgericht te begeleiden.

Voortgangsgesprekken

Door stafleden of hao-mentoren worden structureel individuele voortgangsgesprekken met de opleiders gevoerd. Met beginnende opleiders wordt minimaal een keer per jaar een voortgangsgesprek gevoerd. Minimaal een keer per drie jaar vindt er met elke opleider een voortgangsgesprek plaats.

Hao-mentoren

Ter ondersteuning van alle huisartsopleiders faciliteren wij een pool van hao-mentoren. De functie van hao-mentor wordt vervuld door ervaren en didactisch bekwame huisartsopleiders, die gedurende meerdere jaren door aios positief zijn beoordeeld en door het instituut zijn benaderd of zich hebben aangemeld. Zij ontvangen hiervoor speciale scholing.

Een hao-mentor is continu beschikbaar voor alle vragen die zich voor kunnen doen bij het opleiden en waarvoor men anderen dan de groeps- of leergangdocenten wil benaderen. De hao-mentor is te consulteren zonder tussenkomst van de huisartsopleiding en waarborgt in dat geval privacy.

Een hao-mentor kan ook worden ingezet voor het voeren van voortgangsgesprekken met beginnende opleiders.

Toetsing en Kwaliteitsbewaking

Bij toetsing en zelftoetsing van huisartsopleiders maken wij gebruik van:

 • LEOh (Landelijke Evaluatie Opleiders husiartsgeneeskunde). Met dit landelijk vastgestelde evaluatieformulier evalueert en beoordeelt de aios de opleider twee keer per opleidingstraject.
 • evaluatie van de opleider door de groepsdocenten.
 • beoordeling van de leergangdocenten als het erom gaat of het gewenste niveau in een leergang is behaald.
 • LHK (Landelijke Huisartsgeneeskundige Kennistoets). Deelname minimaal eens per twee jaar.
 • Structurele voortgangsgesprekken.
 • Zelftoetsing van opleiders, collegiale consultatie en peerassessment.

Kwaliteitsbewaking moet ertoe leiden dat de opleider meer inzicht krijgt in het eigen competentieniveau. In enkele gevallen zal dit uitmonden in een bindend advies om gericht aan kwaliteitsverbetering te werken.  

Voor het systematisch en longitudinaal volgen van een opleider is een commissie geïnstalleerd – de COMO (Commissie Ondersteuning en Monitoring Opleiders).

De COMO legt regelmatig de volgende gegevens van alle opleiders naast elkaar:

 • de door de aios ingevulde LEOh’s;
 • de door de groepsdocenten ingevulde evaluatieformulieren;
 • het evaluatieformulier dat de leergangdocenten in kunnen vullen met betrekking tot opvallende, positieve of negatieve, observaties;
 • de gegevens over aan- en afwezigheid tijdens leergangen en paralleldagen;
 • de verslagen van alle voortgangsgesprekken en eventueel extra gesprekken (bijvoorbeeld na een ontkoppeling).

Voor zover de gegevens (opvallend positief of negatief) daar aanleiding toe geven, en structureel naar aanleiding van een ontkoppeling, worden individuele gesprekken gevoerd. Soms zullen daarbij afspraken worden gemaakt over wenselijke aanpassingen of scholingsactiviteiten. Als dit niet tot zichtbare verbetering leidt, kan de teamleider van het opleidersteam in overleg met de voorzitter van de COMO het hoofd van de opleiding adviseren de samenwerking met de betreffende opleider voorlopig of definitief stop te zetten. 

Ondersteuning opleidingspraktijk

Ter ondersteuning van de opleidingspraktijk organiseren wij jaarlijks afzonderlijke scholingsmiddagen voor

 • Praktijkassistenten
 • POH’s (voor zover mogelijk vervangt de aios dan de POH in de praktijk)
 • Maatjes (niet als opleider erkende ha-collega’s die een structurele bijdrage leveren in de opleiding van een aios).

De rode draad bij deze bijeenkomsten is de rol bij en mogelijke bijdrage aan de opleiding van een aios. Er wordt uitgewisseld over hoe dat er in verschillende praktijken uitziet en er worden basale didactische vaardigheden zoals feedbackgeven geoefend.