Moreel beraad

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoekenLeerlijn professionaliteit
Auteur

Max Roijé


Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

Competentie

7.3 Beroepsethiek en respect

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma
Zelfstudie

Relevantie

Met elkaar de tijd nemen om op moeilijke situaties gezamenlijk te reflecteren wordt als zinvol ervaren. Binnen onze setting is het medebepalend voor de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van de zorg en behandeling. Goed ingezet kan het inspirerend zijn en bijdragen aan een verbetering van de communicatie en de samenwerking met de deelnemers.

Wat is een moreel beraad?

Een moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een concreet voorbeeld en een heldere gespreksmethode met behulp van een gespreksleider. Het te behalen doel kan grofweg in tweeën worden gesplitst:

1. Oplossingsgericht – normen staan centraal: wat behoor ik te doen? Oplossing vinden voor de ingebrachte kwestie.

2. Houdingsgericht – waarden staan centraal: om welke waarden is het mij te doen? Verhelderen wat maakt dat je een bepaalde houding inneemt in die kwestie.

Doel

Centrale doelstellingen in beide vormen van moreel beraad zijn: • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen de context van de casus; • De toename van professionele morele competenties; • Het verbeteren van de kwaliteit van zorg op het niveau van de organisatie door het stimuleren van een gezamenlijk leerproces en het verbinden van moreel beraad met beleid.

Gebruiksaanwijzing

Moreel beraden zijn er in soorten en maten met verschillende duur, complexiteit van de casus, groepssamenstelling (bijvoorbeeld mono- of multidisciplinair) en methodieken. Een aantal veelgebruikte oplossingsgerichte methodieken zijn de dilemmamethode, Nijmeegse methode of het Utrechts Stappenplan. Houdingsgericht kennen we het Socratisch Gesprek of de topografische methode.

De belangrijkste ingrediënten van elk moreel beraad zijn:

• Een goede ruimte en voldoende tijd (meestal 1-2 uur)

• Een groep gemotiveerde gespreksdeelnemers (6 - 10 personen)

• Een concrete casus uit de eigen ervaring die open besproken kan worden

• Een goed getrainde gespreksleider

• Materiaal voor de gespreksleider om mee te kunnen schrijven

• Duidelijkheid over wat er met de uitkomst van het moreel beraad wordt gedaan


Onderwijsactiviteiten

In de eerste huisartsstage maakt moreel beraad onderdeel uit van het onderwijs van ‘Ethiek en recht’.

Binnen de huisartsopleiding wordt het onderdeel Moreel Beraad door getrainde gespreksleiders gegeven. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

• Jolijn de Graaf, j.t.degraaff@amsterdamumc.nl

• Miriam Jager, m.m.a.jager@amsterdamumc.nl

• Helle Poulsen, hv.poulsen@amsterdamumc.nl


Bronnen

https://www.ethicas.nl/moreelberaad Medisch Contact, Bespreek ethische dilemma’s in moreel beraad, M Stolper et al, 2018 Bree, M en E. Veening (2016) Handleiding Moreel Beraad; praktische gids voor zorgprofessionals, Koninklijke van Gorcum. vumc.nl/research/ethiek-recht-humaniora/dienstverlening/ethiek-support/wat-is-moreel-beraad

De bouwstenen in de leerlijn professionaliteit

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit