COVID-19

Uit Wiki HOVUmc
Versie door Chris Rietmeijer (overleg | bijdragen) op 20 apr 2020 om 16:43 (nuancering over verplichting)
Ga naar: navigatie, zoeken
COVID-19Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer

Stage

1e Huisartsstage
Klinische stage
CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

7. Organisatie

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Zelfstudie

Relevantie

Wegens de COVID-19-crisis zijn veel onderwijsactiviteiten verplaatst naar Zoom-bijeenkomsten of uitgesteld. Ondertussen zorgt de crisis voor veel onrust en veranderingen, waarbij aanpassingsvermogen en flexibiliteit van je gevraagd wordt. Daarnaast komt er een lading informatie op je af waarvan de betrouwbaarheid niet altijd te achterhalen is.

De opleidingsmogelijkheden in de huisartsenpraktijk zijn op dit moment wisselend: Het 'gewone' patiëntenaanbod is gering. Consultvoering per telefoon, of via beeldbellen, neemt een grote vlucht. COVID-19 en palliatieve zorg is een belangrijk onderwerp voor de huisarts. Rondom COVID-19 wordt veel gereorganiseerd in de praktijk. Soms is er extra tijd beschikbaar voor zelfstudie.

Doel

In deze tijden willen wij jullie graag houvast geven bij het vinden van betrouwbare informatie die door derden wordt verstrekt tav COVID-19; daarnaast verwijzen we naar beschikbare relevante informatie op onze eigen Wiki, en naar andere zelfstudie-mogelijkheden.

Praktijkleren

Betreft: Procedure registratie en evaluatie van leer-/werkactiviteiten tijdens de Corona-crisis

Zie ook bijlage en Registratieformulier van leer-/werkactiviteiten

16 april 2020

Beste aios, Op veel stageplaatsen is het patiënten-aanbod door de Corona-crisis flink veranderd. Dat heeft invloed op wat je wel en niet tijdens de stage kan leren. Je leert veel over Corona-gebonden zorg, en breder, (huisartsen-) zorg in crisissituaties. Door het wegblijven van veel patiënten bestaan er bij zowel de aios als de opleiding ook zorgen over het behalen van de ‘gewone’ leer- en opleidingsdoelen. Een vraag daarbij is of bepaalde stages verlengd zouden moeten worden. Op 14 april hebben de hoofden van de huisartsopleidingen besloten dat de aios hun al vastgelegde individuele opleidingsschema volgen. De overgang naar de volgende stage gaat dus in principe gewoon door. Niet gehaalde leerdoelen kunnen mogelijk in volgende stages worden gerealiseerd. In het derde jaar evalueren de aios, opleider en docent samen of de aios voldoende competent is in de breedte van het vak. Een eventuele verlenging wordt dan pas aangevraagd. Onderhandelingen met de RGS zijn gaande om dit ook nog in het laatste kwartaal te mogen doen. De beperkte capaciteit van de huisartsopleidingen noopt tot terughoudendheid bij het toekennen van verlengingen.

Het eventuele gesprek over behaalde competenties en een mogelijke verlenging van de opleiding willen we graag voeren op basis van een concrete registratie van leer-/werkactiviteiten. Hierin kan zichtbaar worden wat je allemaal (extra) hebt geleerd en waar misschien nog hiaten zijn. De registratie is dus bedoeld voor aios in stages waarin de aios, de opleider en/of de docent zorgen heeft over de hoeveelheid en diversiteit van patiënten waaraan de aios kan leren.

We wensen je een leerzame tijd toe, en waar nodig sterkte!

Nettie Blankenstein

Procedure: Hieronder staat beknopt beschreven hoe je als aios je stage-activiteiten registreert en, samen met opleider en docent, evalueert. Voor een didactische verantwoording wordt verwezen naar de bijlage van dit document op de Wiki. Zoals daar beschreven staat, hebben –zelfsturende- aios, naast de docenten en opleiders, een belangrijke rol in het monitoren en evalueren van hun competentie-ontwikkeling. Naast het opleidingsplan met de KBA’s speelt het individueel ontwikkelingsplan daarin een grote rol. Dat was al zo, en dat wordt in deze tijd extra zichtbaar en belangrijk. Registratie en evaluatie van leer-/werkactiviteiten

 • De aios stelt zich op de hoogte van de opleidingsdoelen per stage; ze raadpleegt de stagehandleidingen, de Thema’s met KBA’s, en de Combel-indicatoren (zie de Wiki)
 • De aios stelt zich individuele leerdoelen per stage om de opleidingsdoelen te behalen en legt deze vast in haar individueel ontwikkelingsplan (IOP)
 • De aios bespreekt in voortgangsgesprekken met opleiders en docenten in hoeverre zij haar leerdoelen heeft kunnen behalen, wat zij daarnaast extra heeft geleerd, en wat er te leren overblijft
 • Bij de eindbeoordeling van de stages idem: hierbij maakt de aios, samen met opleider en docenten, een inschatting of, en hoe, eventuele lacunes in een volgende stage verholpen kunnen worden
 • Ter ondersteuning van deze inhoudelijke evaluaties registreert de aios de volgende zaken op het daarvoor bestemde formulier:
  • Naam, periode, naam stageplaats
  • Per dag globaal aantal patiëntencontacten (live, telefoon, anders), gestelde diagnoses (ICPC), KBA’s waaraan gewerkt is
  • Per maand globaal: daadwerkelijke aanwezigheid; 0-100%*, globaal: mate van begeleiding (consultaties, observaties, leergesprekken) vergeleken met de normale situatie; 0-100%*
 • bedoeld wordt het percentage van een voltijdse aanstelling. In de evaluatie wordt dan besproken in hoeverre dat overeenkwam met de officiële (deeltijd-) aanstelling

Telefonische triage/consulten

Gedurende deze COVID-19 crisis zullen ook meer niet-COVID-19 gerelateerde consulten telefonisch worden afgehandeld. Dit vraagt speciale vaardigheid van je als huisarts. Hieronder volgt verschillende informatie/ onderwijs ten aanzien van telefonische triage en consulten.

Zelfstudie

In deze tijd is er vaak meer ruimte, en ook meer noodzaak voor zelfstudie. Zie hier voor een niet COVID-gerelateerd overzicht van e-learning-modules.

COVID-19 informatie

Richtlijnen COVID-19

Actuele informatie COVID-19

 • RIVM actuele informatie Corona virus.
 • Website van NICE . Hier wordt een overzicht gegeven van het aantal (actuele) opnamen met een COVID-19 infectie op de Nederlandse IC’s. Voor het samenstellen van dit overzicht zijn zij afhankelijk van data-aanlevering door de deelnemende IC’s.

Extra informatie COVID-19:

Hieronder vind je COVID-specifieke informatie, gerangschikt op huisartsgeneeskundig thema:

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Leerlijnen: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Leerlijnen: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Leerlijnen: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit
Diversiteit
Seksualiteit