Acute spel

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn spoedeisende zorg
Auteur

Daphne Beemsterboer
Hetty Olthoff

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

1. Toestandsbeeld

Competenties

Medisch handelen

Leerplek

Onderwijsprogramma


Dit spel is vooralsnog alleen beschikbaar via de VU (M-schijf).

Relevantie

Gedurende visites kun je voor acute verrassingen komen te staan. Je wilt dan graag de juiste beslissingen nemen en correct handelen. Hierbij is het belangrijk dat je goed voorbereid op pad gaat. Door simulaties van visites uit te voeren kun je tot inzicht komen van je eigen handelen en/of hoe je beter voorbereid er naar toe had kunnen gaan. Mogelijk waren niet alle middelen die je in had willen zetten tot je beschikking in je visitetas. Deze bouwsteen geeft een handleiding voor een groepssimulatie ten aanzien van acute casuïstiek die je tijdens visites tegen zou kunnen komen.  

Doel

Door middel van groepssimulatie inzicht krijgen je handelen tijdens urgente situaties en de hulpmiddelen die je nodig hebt in je visitetas.  

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen geeft een gedetailleerde beschrijving van het spel, waarbij simulatie van urgente casuïstiek tijdens een visitedienst centraal staat. Zie verder onder onderwijsactiviteiten

Onderwijsactiviteiten

Deze onderwijsactiviteit is uitgeschreven voor de eerste introductiedagen en eventueel een terugkomdag, echter is het met kleine aanpassingen ook mogelijk om dit in een andere setting uit te voeren. 

 • Benodigdheden:
  • Formulieren beschikbaar via VU:
   • Lijst met spoedgevallen en locatie 
   • Groepsindeling aios met mobielnummer
   • Uitgeschreven spoedcasuistiek
   • Per groep een indeling van de casusvolgorde (zodat bijgehouden kan worden op welke locatie een groep is). Geef de casuïstiek niet aan de groepjes, deze worden doorgebeld.
  • Overige benodigdheden:
   • Flip-over
   • Stiften (5)
   • Tape
   • Enveloppen (7)
 • Voor het starten van de simulatie wordt bij elke ruimte die beschreven staat (de ruimtes zelf worden niet gebruikt voor de simulatie) een enveloppe geplakt met het spoedgeval van die ruimte erin. 
 • Verdeel de groep in 3 groepen
 • Start door eerst in de subgroepen de inhoud van de visitetas te bespreken. Laat dit per subgroepje op een vel van de flip-over zetten. (niet centraal bespreken)
 • Leg uit dat het een simulatie is van een visitedienst op de HAP. Noteer de telefoonnummers van elke groep en geef aan de subgroepen het telefoonnummer van de HAP (mobiele nummer van de GW-docent) en de Centrale Post Ambulancevervoer (mobiele nummer van de HA-docent).
 • Ga starten met de simulatie door het eerste spoedgeval voor elke groep door te geven (groep 1 begint bij casus 1; groep 2 bij 3; en groep 3 bij 6)
 • De HAP belt geregeld een nieuw spoedgeval door naar elke groep. Meldt wanneer het laatste spoedgeval is doorgebeld en dat de deelnemers daarna weer naar de eigen ruimte komen. Je kunt na een spoedgeval ook direct een volgende doorbellen zodat er een keuze gemaakt moet worden tussen beide spoedgevallen. 
 • Bij terugkomst de formulieren innemen/bespreken. 
 • Evalueer kort de eerste indruk
 • Bespreek dan de beschreven flappen over de inhoud van de visitetas. Wat hadden zij gemist in hun visitetas? Zouden zij nu de inhoud willen wijzigen?
 • Bespreek de spoedgevallen (kort) na.
 • Eindevaluatie; wat neem je mee van deze opdracht?

Mogelijke aanvullingen om in de groepen te bespreken:

 • Wat deed ik op de verschillende beslismomenten?
 • Hoe gedraag ik mij tijdens spoedgevallen/ in acute situaties/ onder druk of spanning?
 • Hoe was de samenwerking in de groep? Wie nam de leiding en op welke manier? Wat deed ik zelf? Heb ik een rol gekozen of werd ik in een bepaalde rol gezet?
 • Hoe was het contact met de ambulancepost?
 • Welke competenties kwamen er aan bod?

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn spoedeisende zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit