Begeleiding POH-somatiek door aios

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Judith Tjin-a-Ton
Susanne Claessen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Samenwerking

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

De zorg voor mensen met een chronische ziekte, zoals DM, Astma/COPD en (preventie van) hart- en vaatziekten, is steeds vaker geregeld in de ketenzorg. Hierbij verschuift de taak van de huisarts gedeeltelijk van het zelf leveren van zorg, naar het begeleiden van de POH’s die de zorg leveren. Voor aios is het van belang naast de medische richtlijnen te leren toepassen, ook te weten hoe die zorg georganiseerd is en ervaring op te doen met het superviseren van POH’s.

Doelen

 • je krijgt inzicht in hoe de chronische en/of ketenzorg in de opleidingspraktijk is geregeld;
 • je krijgt inzicht in de begeleiding van de POH door de huisarts;
 • je creëert in samenspraak met de huisartsopleider een leeromgeving waarin je een rol krijgt in het begeleiden van de POH;
 • je leert de POH te superviseren.

Werkvormen/onderwijsactiviteiten

Het belangrijkste onderdeel bestaat uit een gesprek met de POH en een leergesprek met de huisartsopleider. Zo leer je de organisatie van zorg in de stagepraktijk kennen. Het zijn twee afzonderlijke gesprekken omdat de visie van de POH kan verschillen van die van de hao. Dat kan een interessant gesprek opleveren.
Daarna is het de bedoeling dat je een plan van aanpak schrijft voor de begeleiding van de POH gedurende jouw stage in de huisartsenpraktijk.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is met name bedoeld voor de 2e huisartsstage, maar kan ook al in de 1e huisartsstage worden gebruikt. Dat is afhankelijk van specifieke belangstelling of de praktijksetting in de 1e huisartsstage.

Gebruiksaanwijzing voor docenten

In het eerste kwartaal van de 2e huisartsstage kunnen de docenten deze bouwsteen onder de aanbracht brengen van zowel de aios als de huisartsopleiders. Voor beide groepen is een korte PowerPointpresentatie gemaakt ter introductie. Neem ter voorbereiding de bouwsteen door, voor het geval er vragen zijn.

De bouwsteen bestaat uit twee onderdelen:

 1. Twee gesprekken met POH resp. huisartsopleider om de organisatie van chronische zorg in kaart te brengen;
 2. Het maken van een plan van aanpak ‘Begeleiding POH-somatiek door aios’.


De docenten beoordelen hoe ze het maken van een plan van aanpak stimuleren, zodat dat alle aios de gelegenheid krijgen dit te leren in de opleidingspraktijk.
Deze bouwsteen kan ook gepresenteerd worden tijdens een terugkomdag. Aandachtspunten kunnen dan zijn: verschillen in organisatie van zorg tussen de verschillende praktijken en de achtergronden daarvan, verschillen in de plannen van aanpak. Tips voor elkaar?

Gebruiksaanwijzing voor aios

De bouwsteen bestaat uit twee onderdelen:

 1. Twee gesprekken met POH resp. huisarts-opleider om de organisatie van chronische zorg in kaart te brengen;
 2. Het maken van een plan van aanpak ‘Begeleiding POH-somatiek door aios’.


Start eerst met het gesprek met de POH en daarna met de huisartsopleider. Eventueel een gesprek met zijn drieën als alternatief.

Doel van het gesprek is inzicht krijgen in de organisatie van de zorg voor mensen met een chronische ziekte in de opleidingspraktijk.
Gebruiksaanwijzing voor de aios
Het is de bedoeling al deze onderwerpen in een gesprek aan bod te laten komen; laat de vragenlijst niet van tevoren door POH of hao invullen. Soms is in cursief achtergrondinformatie gegeven ter toelichting.
Organisatie van zorg voor chronische ziekten

 • Doet de praktijk mee aan ketenzorg? Zo ja, welke ketens?
 • Indien niet, hoe is dan de zorg voor chronisch zieken zoals DM, CVRM, astma/COPD geregeld?
 • Zijn er nog andere structurele zorgprogramma’s waar de praktijk aan meedoet en heeft de POH daar een rol in? Denk bijv. aan GEZ-programma’s of andere regionale programma’s die landelijk niet officieel als keten zijn bestempeld.
 • Hoe wordt de ketenzorg geregistreerd? Is er een KIS? Wat is de tijdsinvestering?


Personeel

 • Hoeveel uur contract is er voor de POH-Somatiek?
 • Is er ook een POH-Ouderen? Is dat dezelfde als de POH-Somatiek of iemand anders?


Begeleiding POH

 • Tijdsbesteding POH

Achtergrond: In het contract met de zorgverzekeraar staat hoeveel uur aanstelling er beschikbaar is voor de POH-S. Er staat (indien van toepassing) ook een aantal uur vast voor ouderenzorg.
Ook in het contract met de ketenzorgorganisatie kan een bepaalde tijdsinvestering per patiënt gevraagd worden. Daaruit kan de praktijkhouder berekenen hoeveel uur er aan welke keten besteed zou moeten worden. In de praktijk blijkt dat sommige POH’s zich daar niet bewust van zijn en bijvoorbeeld heel veel uren besteden aan de ouderenzorg, wat ten koste kan gaan van de ketenzorg.

 • Hoeveel uur is de bedoeling dat de POH aan welke keten besteed, gemiddeld per week?
 • Hoeveel uur besteed de POH aan de verschillende ketens?
 • Indien van toepassing, hoeveel uur is er contract voor ouderenzorg en hoeveel wordt eraan besteed? Heeft de hao wel eens de tijdsbesteding zoals hierboven beschreven besproken met de POH, zijn daar werkafspraken over gemaakt?
 • Hoe ervaart de POH de werkdruk?


Hoe is de supervisie van de POH geregeld?

 • Is er een ketenzorgprotocol?
 • Zijn er werkafspraken m.b.t. taakverdeling DA/POH/HA?
 • Zijn er werkafspraken over wat de POH al dan niet zelfstandig mag doen?
 • Is er dagelijks mogelijkheid tot overleg? Wanneer en voor welke vragen? Alle patiënten? Of bij medicatiewijziging, etc.?
 • Is overleg structureel geregeld?
 • Hoe ervaart de POH de zelfstandigheid?

Doel is het maken van een plan van aanpak, zodat je samen met de hao een leeromgeving creëert waarin je ervaring op kunt doen in het begeleiden van de POH een ook daadwerkelijk leert een POH te superviseren.
Gebruiksaanwijzing voor de docenten
Het is goed indien alle aios in de 2e huisartsstage ervaring opdoen met de begeleiding van de POH’s. Geadviseerd wordt dit plan van aanpak in het eerste kwartaal van de stage te maken.

Gebruiksaanwijzing voor de aios
Maak een plan van aanpak, nadat je het gesprek met de hao over de organisatie van de chronische zorg in de praktijk hebt gehad. Deze bijlage geeft een handvat voor welke elementen in het plan van aanpak zouden kunnen staan.
Elementen in plan van aanpak

 • Creëer een structureel overleg met de POH in jouw agenda (frequentie?).
 • Concrete afspraken over hoe de hao jou begeleidt bij het superviseren van de POH.

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie