Begeleiding POH-somatiek door aios

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn chronische zorg
Auteur

Judith Tjin-a-Ton
Susanne Claessen

Stage

1e Huisartsstage
2e Huisartsstage

KBA

3. Samenwerking

Competenties

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren

Leerplek

Leergesprek
Praktijkleren
Onderwijsprogramma

Relevantie

De zorg voor mensen met een chronische ziekte, zoals DM, Astma/COPD en (preventie van) hart- en vaatziekten, is steeds vaker geregeld in de ketenzorg. Hierbij verschuift de taak van de huisarts gedeeltelijk van het zelf leveren van zorg, naar het begeleiden van de POH’s die de zorg leveren. Het is voor de aios dus van belang om behalve medische richtlijnen leren toe te passen, ook te weten hoe die zorg georganiseerd is en ervaring op te doen met het superviseren van POH’s.

Doelen

aios krijgt inzicht hoe de keten- en/of chronische zorg in de opleidingspraktijk is geregeld;

 • aios krijgt inzicht in de begeleiding van de POH door de huisarts;
 • aios creëert in samenspraak met de huisarts-opleider een leeromgeving waarin hij/zij een rol krijgt in het begeleiden van de POH;
 • aios leert de POH te superviseren.

Werkvormen/onderwijsactiviteiten

Het belangrijkste onderdeel bestaat uit een gesprek van de aios met de POH en een leergesprek met de huisarts-opleider. Dit met als doel de organisatie van zorg in de stage praktijk te leren kennen. Het zijn twee afzonderlijke gesprekken omdat de visie van de POH soms kan verschillen van die van de huisarts-opleider. Dat kan dan een interessant gesprek opleveren. Daarna is het de bedoeling dat de aios een plan van aanpak schrijft voor de begeleiding van de POH tijdens de stage in de huisartsenpraktijk.

Gebruiksaanwijzing

Deze bouwsteen is met name bedoeld voor de 2e fase, maar kan ook al in de 1e fase (afhankelijk van specifieke belangstelling van de aios of de praktijksetting in de 1e fase) worden gebruikt.

Gebruiksaanwijzing voor docenten

Het zou heel fijn zijn als de docenten in het eerste kwartaal van de huisartsenstage in de 2e fase dit onder de aanbracht brengen van zowel de aios als de huisarts-opleiders. Hiervoor is een korte power-point gemaakt van 5 dia’s ter introductie bij de verschillende groepen. Dit kost slechts 5 minuten. Lees ter voorbereiding de bouwsteen voor het geval er vragen zijn.

De bouwsteen bestaat uit twee onderdelen:

 1. Twee gesprekken met POH resp. huisarts-opleider om de organisatie van chronische zorg in kaart te brengen;
 2. Het maken van een plan van aanpak ‘Begeleiding POH-somatiek door aios’.

Het is aan de docenten om te beoordelen hoe ze het maken van een plan van aanpak willen stimuleren zodat dat alle aios de gelegenheid krijgen dit te leren in de opleidingspraktijk. Deze bouwsteen kan ook gepresenteerd worden tijdens een terugkomdag. Aandachtspunten kunnen dan zijn: verschillen in organisatie van zorg tussen de verschillende praktijken en de achtergronden daarvan en verschillen in de plannen van aanpak. Tips voor elkaar?

Gebruiksaanwijzing voor aios

De bouwsteen bestaat uit twee onderdelen:

 1. Twee gesprekken met POH resp. huisarts-opleider om de organisatie van chronische zorg in kaart te brengen;
 2. het maken van een plan van aanpak ‘Begeleiding POH somatiek door aios’.

Start eerst met het gesprek met de POH en daarna met de huisarts-opleider. Eventueel een gesprek met zijn drieën als alternatief.

bijlage 1. Vragenlijst als handvat voor gesprek van de aios met de POH en/of huisarts-opleider.

Doel

van het gesprek is inzicht krijgen in de organisatie van de zorg voor mensen met een chronische ziekte in de opleidingspraktijk.

Gebruiksaanwijzing voor de aios

van deze vragenlijst. Het is niet de bedoeling deze vragenlijst tevoren aan de POH of huisarts-opleider te geven en in te laten vullen. Het is de bedoeling al deze onderwerpen in een gesprek aan bod te laten komen. Soms is in cursief achtergrondinformatie gegeven ter toelichting.

Organisatie van zorg voor chronische ziekten

 • Doet de praktijk mee aan ketenzorg? Zo ja, welke ketens?
 • Indien niet, hoe is dan de zorg voor chronisch zieken zoals DM, CVRM, astma/COPD geregeld?
 • Zijn er nog andere structurele zorgprogramma’s waar de praktijk aan meedoet en heeft de POH daar een rol in? Denk bijv aan GEZ-programma’s of andere regionale programma’s die landelijk niet officieel als keten zijn bestempeld
 • Hoe wordt de ketenzorg geregistreerd? Is er een KIS? Wat is de tijdsinvestering?

Personeel

 • Hoeveel uur contract is er voor de POH-Somatiek?
 • Is er ook een POH-Ouderen? Is dat dezelfde als de POH-Somatiek of een andere?

Begeleiding POH

 • Tijdsbesteding POH

Achtergrond: In het contract met de zorgverzekeraar staat hoeveel uur aanstelling er beschikbaar is voor de POH-S. Er staat (indien van toepassing) ook een aantal uur vast voor ouderenzorg.

Ook in het contract met de ketenzorgorganisatie kan een bepaalde tijdsinvestering per patiënt gevraagd worden. Daaruit kan de praktijkhouder berekenen hoeveel uur er aan welke keten besteed zou moeten worden. In de praktijk blijkt dat sommige POH’s zich daar niet van bewust zijn en bijvoorbeeld heel veel uren besteden aan de ouderenzorg, hetgeen dan ten koste kan gaan van de ketenzorg.

 • Hoeveel uur is de bedoeling dat de POH aan welke keten besteed, gemiddeld per week?
 • Hoeveel uur besteed de POH aan de verschillende ketens?
 • Indien van toepassing, hoeveel uur is er contract voor ouderenzorg en hoeveel wordt er aan besteed? Heeft de huisarts-opleider wel eens de tijdsbesteding zoals hierboven beschreven besproken met de POH, zijn daar werkafspraken over gemaakt?
 • Hoe ervaart de POH de werkdruk?

Hoe is de supervisie van de POH geregeld?

 • Is er een ketenzorg protocol?
 • Zijn er werkafspraken m.b.t. taakverdeling DA/POH/HA?
 • Zijn er werkafspraken over wat de POH al dan niet zelfstandig mag doen?
 • Is er dagelijks mogelijkheid tot overleg? Wanneer en voor welke vragen? Alle patiënten? Of bij medicatiewijziging, etc.?
 • Is dat overleg structureel geregeld?
 • Hoe ervaart de POH de zelfstandigheid?

bijlage 2 .Maak vervolgens een plan van aanpak

Doel

is het maken van een plan van aanpak, zodat de aios samen met de huisarts-opleider een leeromgeving creëert waarin de aios ervaring op kan doen in het begeleiden van de POH een ook daadwerkelijk leert een POH te superviseren.

Gebruiksaanwijzing

Voor de docenten

Het is goed indien alle aios in de 2e fase ervaring opdoen in de begeleiding van de POH’s.

Geadviseerd wordt dit plan van aanpak in het eerste kwartaal van de 2e fase te maken.

Voor de aios

Maak een plan van aanpak, nadat je het gesprek met de huisarts-opleider over de organisatie van de chronische zorg in de praktijk hebt gehad. Deze bijlage geeft een handvat welke elementen in het plan van aanpak zouden kunnen staan.

Elementen in plan van aanpak

 • Creëer een structureel overleg met de POH in de agenda van de aios (frequentie?).
 • Concrete afspraken over hoe de huisarts-opleider de aios begeleidt bij het superviseren van de POH.

De bouwstenen in de leerlijn chronische zorg

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit