Aansturen praktijkassistentes

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Berend Jansen

Stage

1e Huisartsstage

KBA

1. Visie
7. Patiëntenrelatie en informatievoorziening

Competenties

Professionaliteit

Leerplek

Praktijkleren

Relevantie

Aansturen van praktijkassistentes, bijvoorbeeld tijdens je zelfstandige week.
Voor het functioneren van een huisartsenpraktijk zijn de praktijkassistentes een essentiële factor. Essentieel is ook de rol die ze spelen tijdens je opleidingsperiode. In relatie met de assistentes zijn de volgende aspecten van belang:

  1. Wat doet de praktijkassistente? Wat is de inhoud van hun vak en hoe is hun formele positie? (Zie bouwsteen Wat doet de praktijkassistente? (nog in ontwerpfase)). Ook het vervangen van de assistente tijdens hun Praktijkassistentendag op het instituut geeft je goed inzicht in hun vak en hun dilemma’s.
  2. Welke rol kunnen de praktijkassistentes spelen in jouw opleiding? Denk hierbij aan het sturen van patiëntenstromen met specifieke aandoeningen die op dat moment passen bij je leerbehoeftes.
  3. Hoe stuur je de praktijkassistentes aan?


Deze bouwsteen gaat over punt 3. het aansturen van praktijkassistentes

Doel

Juist bij de start van elke stage is een goede verhouding met de praktijkassistentes van groot belang. Het is goed om bij elke nieuwe start in deze relatie te investeren. Meestal zijn het de assistentes die je introduceren in de praktische gang van zaken in de praktijk. Ze kunnen je instrueren in het gebruik van het HIS, ze wijzen je waar je materialen kan vinden, praten je bij over de gewoontes in de praktijk en hoe ze het gewend zijn met vorige aios. Je bent dus deels van hen afhankelijk, ook sociaal tijdens koffie en lunchpauzes. Gaandeweg het jaar zal je echter steeds meer eigen inbreng willen realiseren. Hoe wil jij het hebben? Wat vind je prettig als het gaat om agendavoering? Hoe ga je om met "tussendoorpatiënten"? Welke patiënten wil je in welke fase zien? Geleidelijk aan ga je meer met de praktijkassistentes samenwerken en tenslotte zal je ze ook moeten en willen aansturen. Deze vaardigheid zal je je gedurende de opleiding moeten aanleren.

De eerste keer dat het aansturen concreter wordt is tijdens de zelfstandige week en de voorbereiding daarop. Hoe wil je de zelfstandige periode organiseren en hoe kunnen de doktersassistentes je daarbij helpen?

Als huisarts zal je de praktijkassistentes moeten aansturen in je rol van werkgever en/of medisch verantwoordelijke. Het hoort dan ook bij de eindcompetenties van je opleiding. In de tweede huisartsstage kun je deze vaardigheid oefenen tijdens bijvoorbeel teamvergaderingen of als onderdeel van je ontwikkeltraject. Bespreek dit onderwerp ook tijdens de leergesprekken. Hoe gaat je opleider om met zijn/haar regierol t.a.v. de assistentes? Kijk of het mogelijk is om bij functioneringsgesprekken aanwezig te zijn. Op de Wiki worden je bouwstenen aangereikt om dit onderwijs vorm te geven (bijv. het voeren van een sollicitatiegesprek).

Tenslotte komen het thema leiderschap en het aansturen van personeel aan bod tijdens het themaonderwijs (bijv. het programma “Help, ik ben de baas”).

Onderwijsactiviteiten

Enkele tips:

  • Bespreek de zelfstandige periode vooraf (evt. na overleg met je opleider) met de praktijkassistentes.
  • Spreek met de assistente af hoe je het onderling overleg (tijdens de zelfstandige week) organiseert.
  • Bedenk wat de belangen van de assistentes zijn. Als je die belangen helder hebt en toont dat je er rekening mee wilt houden, dan zullen ze je in die week/weken meestal zeer ter wille willen zijn. Eén van de belangen van de assistentes kan zijn dat ze de patiënten die ze aan de telefoon triëren ook daadwerkelijk kwijt kunnen in je agenda. Dit belang kan natuurlijk botsen met jouw eigen belang om op een gegeven moment te lunchen of op tijd naar huis te willen/moeten gaan. Aansturen van de praktijkassistentes betekent dan aan te geven wat niet kan, maar ook aan te geven hoe dan wel. Kun je ruimte bieden op andere momenten?
  • Voer geen grootse veranderingen door. Realiseer je dat je een passant bent. Toch is het een kans om sommige zaken naar je hand te zetten. Het geeft je ook de gelegenheid om het aansturen te oefenen. Bedenk vooraf hoe je dat aan wilt pakken. Bespreek dit met je opleider.
  • Bedenk welke vaardigheid je wilt gaan oefenen. Die vaardigheid kan bijvoorbeeld liggen op het gebied van communicatie (duidelijker of juist wat minder van bovenaf), samenwerking met of motiveren van personeel. Bespreek dit met je opleider en evalueer nadien.
  • Evalueer aan het einde van de periode hoe de praktijkassistentes de samenwerking hebben ervaren. Was je benaderbaar? Gaf je duidelijk aan hoe je het wilde hebben? Hoe werd dat ervaren?
  • Geeft zelf ook aan of je je gesteund hebt gevoeld tijdens de zelfstandige week. En, zo ja, complimenteer de groep dan over de manier waarop ze je door de periode heen hebben geholpen. Zo’n compliment is een duidelijke investering in je relatie met de praktijkassistentes en dat zal zich later zeker uit betalen.

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie