Grip op financiën: jaarrapport bespreken met de accountant

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn praktijkmanagement
Auteur

Berend Jansen
Joyce Stroeve

Stage

2e Huisartsstage

KBA

5. Financiering en bedrijfsvoering

Competenties

Organiseren
Professionaliteit

Leerplek

Leergesprek
Zelfstudie

Relevantie

Als huisarts ben je niet financieel geschoold. Je zult je laten adviseren door financiële experts zoals een accountant. Een accountant stelt een jaarrapport op. Dit jaarrapport levert belangrijke gegevens op. Het geeft een beeld van de financiële positie van de praktijk en dit is bij voorbeeld van  belang als je wil gaan investeren of als je extra personeel wil gaan inzetten. Je hoeft het lezen van een jaarrapport niet tot in de puntjes te beheersen, maar enige basale kennis is handig. Het ondersteunt je eigen beoordelingsvermogen en maakt je ook onafhankelijker van je adviseurs (hoezeer je hun oordeel ook nodig hebt).  

Doel

Om enig inzicht te verkrijgen is het nuttig om

Gebruiksaanwijzing

Een keer in je 2e huisartsstage een leergesprek aan dit thema te wijden en dan liefst in combinatie met de bespreking van het financiële jaarverslag met de accountant op de praktijk (mocht je opleider hiervoor open staan).

Onderwijsactiviteiten

Vraag aan je opleider of hij/zij er voor openstaat om een bespreking van het jaarrapport met de accountant bij te wonen, realiseer je dat het hier ook over privé gegevens gaat. Bedrijfsresultaat heeft immers in relatie met inkomen van de huisarts.

Basis begrippen bij het lezen van een financieel jaarrapport

In een financieel jaarrapport vindt je de volgende onderdelen:

 1. Winst- en verliesrekening: (fiscaal) overzicht over een bepaalde periode (periodeverslag)
 2. Balans: (fiscaal) overzicht vermogenspositie per een bepaalde datum (momentopname)
 3. Toelichtingen op de winst- en verliesrekening en balans 

Winst en verliesrekening geeft een overzicht van:

BATEN

 • Honoraria
 • Overige opbrengsten

LASTEN

 • Afschrijvingen
 • Kosten

Balans is opgebouwd uit: 

Creditzijde

 • SCHULDEN (PASSIVA)
 • Langlopend
 • Kortlopend
 • Eigen vermogen

Debetzijde

 • BEZITTINGEN (ACTIVA)
 • Vast 
 • Vlottend
 • Liquide middelen 

Omzet:                                          Het totaal aan inkomsten (Baten)

Winst uit onderneming:              De totale omzet minus de totale kosten.

Hier bij is de situatie voor praktijkhouders en niet praktijkhouders verschillend. Het inkomen van een praktijkhouder = de winst uit onderneming. Let op: van dit inkomen moeten inkomensbelasting, sociale lasten, pensioen, kosten onderwijs etc. nog worden afgetrokken. Bij artsen in dienst vindt je het inkomen terug onder uitgaven, kopje honoraria huisartsen.

Vragen bij de bespreking van het jaarrapport:

 • Bekijk de onderdelen die de praktijkomzet (totaal aan inkomsten) bepalen. Wat valt op?
 • Bekijk de kosten en de verschillende onderdelen. Hoe verhouden die onderdelen zich tot elkaar? Wat valt je op?
 • Wat zijn de belangrijkste afwijkingen in de cijfers ten opzichte van het voorgaande jaar? En wat is de verklaring daarvoor?
 • Wat vindt je van het inkomen van de huisartsen (= winst uit onderneming bij praktijkhouders en honoraria huisartsen bij artsen in dienstverband) in vergelijking met de totale omzet?
 • Wat vindt je van de overige personeelskosten in relatie met de totale kosten?
 • Wat heeft je opleider of praktijkmanager aan dit jaarrapport? Wat doen ze ermee? Hoe sturen ze erop?

Verdieping op dit onderwijs: het expert onderwijs “van cijfers naar beleid” en “praktijkfinanciën op een bierviltje” kunnen gevolgd worden in de tweede fase van de opleiding.

Bronnen

De bouwstenen in de leerlijn praktijkmanagement

De leerlijnen

Categorie: De 10 huisartsgeneeskundige thema's
Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych ALK Pall Preventie Praktijk
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
ALK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement
Categorie: Competentiegebieden
Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit
Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Categorie: Overige aandachtsgebieden
Diversiteit Seksualiteit Innovatie
Diversiteit
Seksualiteit
Innovatie