Selecteren en uitnodigen patienten met een verhoogd risico voor een preventieprogramma

Uit Wiki HOVUmc
Ga naar: navigatie, zoeken


Leerlijn preventie
Auteur

Annemarie Schalkwijk
Louise Nooteboom
Erik Fokke

Stage

CZ stage
GGZ stage
2e Huisartsstage

KBA

4. Opsporen en selecteren

Competentie

Medisch handelen
Samenwerken
Organiseren
Kennis en wetenschap

Toepassing

Praktijkleren

Relevantie

Na deze onderwijsopdracht ben je in staat om patiënten op te sporen en te selecteren voor een preventieprogramma. 

Doelen

 • Opsporen en selecteren patiënten met een verhoogd risico voor een preventieprogramma
 • HIS-gebruiken om patiënten te selecteren met een verhoogd risicoprofiel

Gebruiksaanwijzing

Achtergrond

Een belangrijke taak die huisartsen gezamenlijke en wijkgericht zullen moeten gaan oppakken in samenwerking met andere betrokken partijen zoals lokale overheden, zorgverzekeraars, publieke gezondheidszorg, scholen, etc. De huisarts heeft hierin een verbindende rol om vanuit de kennis van zijn/haar praktijkpopulatie patiënten gericht te verwijzen en/of te motiveren voor speciale preventieprogramma’s en eventueel screeningsprogramma’s uit te (laten) voeren als daarvan de meerwaarde is aangetoond. 

Preventie in de Buurt

Preventie in de Buurt (2014-2018) van (RIVM) Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en partners voor de samenwerking aan preventie in de wijk met en vanuit de huisartsenpraktijk. De focus ligt op het ondersteunen van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen. Dit sluit aan bij de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 waarin wijkgerichte samenwerking aan preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. Daarnaast zijn er op de Woudschotenconferentie in januari 2019 herijkte kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg gepresenteerd.

Wat is de populatie van je praktijk? Veel jongeren? Denk dan ook aan preventie voor deze leeftijdsgroep en de verleidingen van deze jongeren. Ondanks een daling de afgelopen jaren toch een aandachtspunt. 

 • Tussen 2011 en 2015 is het percentage scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol of tabak heeft gebruikt fors gedaald. In 2015 daalde het aantal scholieren dat ervaring heeft met roken van 33% naar 23% en halveerde het percentage dagelijks rokers van 6% naar 3%. Het gebruik van alcohol onder jongeren in de afgelopen maand daalde van 38% in 2011 naar 26% in 2015. Voor het eerst is er ook bij 16-jarigen sprake van minder alcoholgebruik, dronkenschap en binge drinken. 

Stoppen met roken

In de huisartsenpraktijk is belangrijke gezondheidswinst te behalen door rokers aan te sporen te stoppen met roken.

Voor ondersteuning van patiënten die willen stoppen met roken zie ook thuisarts.nl

Hart- en vaatziekten

Selectie patiëntengroepen in het HIS. Er zijn meerdere methoden om de patiëntengroep te selecteren. Welke geschikt is hangt af van je situatie en op welke wijze het HIS wordt gebruikt. Klik hier voor meer informatie over welke groepen patiënten je kan selecteren en hoe

Check deze website van een huisartspraktijk. Ze hebben een preventie-spreekuur ingericht voor CVRM patiënten. En natuurlijk een voorbeeldbrief om te versturen naar patiëntenvoor het CVRM-spreekuur

Vraag patiënten de korte vragenlijst in te vullen voor het spreekuur (zie NHG-standaard preventie)

Onderwijsactiviteiten

 • Selecteer een groep patiënten voor een preventie-programma (eventueel in overleg met je opleider en/of POH-S) via een ICPC-code of via meet-waarden:
  • ICPC-code (K85 verhoogde bloeddruk, P17 tabaksmisbruik, A29.01 Hart- en vaatziekten in familie-anamnese T82 Adipositas T83 Overgewicht  U98.01 Proteïnurie U99.01 Nierfunctiestoornis/nierinsuffi ciëntie W81 Zwangerschapstoxicose/(pre)-eclampsie W84.02 Zwangerschapsdiabetes).
  • Meetwaarden:
   • Systolische bloeddruk > 140 mmHg 
   • Totaalcholesterol > 6,5 mmol/l
   • Roken = ja en leeftijd > 50 jaar
   • BMI ≥ 30
   • BMI ≥ 25 - < 30
   • eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 én leeftijd < 65 jaar
   • eGFR < 45 ml/min/1,73 m2 én leeftijd ≥ 65 jaar
   • (Micro)albuminurie (comorbiditeit) 
 • Nodig de patiënten uit voor het spreekuur (check de voorbeeldbrief)
 • Neem de vragenlijst door en laat patiënten bloedprikken zie ook NHG-standaard preventieconsult
 • Tweede consult bespreken risico, begeleiding en behandeling
 • Bespreek met je opleider of POH-S:
  • Wat jouw leerpunten zijn om patiënten te selecteren en uit te nodigen
  • Wat jouw leerpunten zijn om risico te bespreken met patiënten
  • Wat jouw leerpunten zijn op patiënten te begeleiden en te behandelen

De bouwstenen in de leerlijn preventie

De leerlijnen

Kort Spoed Chron Ouderen Kind Psych SOLK Pall Preventie Praktijk


Medisch handelen Communicatie Maatsch. handelen Wetenschap Professionaliteit Diversiteit
Korte episode zorg
Spoedeisende zorg
Chronische zorg
Complexe ouderenzorg
Zorg voor het kind
Psychische klachten
SOLK
Palliatieve zorg
Preventie
Praktijkmanagement


Medisch handelen
Communicatie
Maatschappelijk handelen
Wetenschap
Professionaliteit
Diversiteit