Landelijke Herijking Kernwaarden

In de komende maanden worden de drie kernwaarden van de huisartsenzorg, (1) persoonsgericht, (2) generalistisch en (3) continu, landelijk onder de loep genomen, op zoek naar een toekomstbestendige invulling. In september worden verspreid door het land denksessies gehouden.

Jettie Bont en ik, hoofden van de beide huisartsopleidingen in het gefuseerde Amsterdam UMC, vinden dit bij uitstek een inspirerend onderwerp om gemeenschappelijk op te pakken. We organiseren op 1 oktober in de middag een grote denksessie voor alle aios van het AMC en VUmc en op 18 september ’s avonds een denksessie voor huisartsopleiders en huisartsdocenten van beide opleidingen/afdelingen.

Landelijke Herijking Kernwaarden
De landelijke huisartsenorganisaties LHV, NHG, InEen, IOH, VPH, HRMO, LHOV en LOVAH sturen samen de herijkingsdiscussie aan. Henriette van der Horst, afdelingshoofd van locatie VUmc, is voorzitter.

Doel
De kernwaarden persoonsgerichte zorg, generalistische zorg en continue zorg zitten in de genen van de huisarts. In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt er binnen de beroepsgroep over gedacht? Waar vinden we elkaar in gedeelde waarden en taakopvattingen? We willen bij de herijking alle huisartsen betrekken, omdat de toekomstbestendigheid van ons vak ons allemaal aangaat.

Aanpak
De stuurgroep heeft het doel en de opzet van het traject geformuleerd. Een inhoudelijke commissie heeft de belangrijkste vraagstukken in kaart gebracht, begeleid door De Argumentenfabriek. Die vraagstukken gaan we binnen de beroepsgroep bespreken en toetsen door middel van denksessies in het land. Met een online enquête onder huisartsen worden in het najaar de uitkomsten van die sessies getoetst. Daarnaast worden stakeholders (o.a. patiënten) bevraagd om het draagvlak te toetsen. In september vinden er denksessies in het land plaats. Deze denksessies worden geleid door getrainde begeleiders, de uitkomsten worden ter plekke verwerkt. Aan de denksessies kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. Een denksessie duurt ongeveer drie uur. Alle denksessies zijn geaccrediteerd.

Denksessie aios Amsterdam UMC op 1 oktober in de middag
Alle aios van de locaties VUmc en AMC nemen op 1 oktober, aansluitend aan hun LHK, deel aan een denksessie in het World Fashion Center Amsterdam.

Denksessie huisartsopleiders en huisartsstaf Amsterdam UMC op 18 september van 18.00 tot 21.30 uur
Alle huisartsopleiders, huisartsdocenten en huisartsonderzoekers van Amsterdam UMC hebben per mail een uitnodiging gekregen om deel te nemen aan deze door beide huisartsopleidingen georganiseerde denksessie. Vanaf 18.00 uur inloop met broodjes, om 18.30 uur start de denksessie. De locatie (in Amsterdam) volgt, afhankelijk van het aantal inschrijvingen, dus geef je z.s.m. op.