Via deze weg informeren we jullie over de procedure m.b.t. de RGS-erkenning voor opleiders, zowel eerste erkenningen als het hernieuwen van bestaande erkenningen. Regelmatig merken we dat zaken niet op tijd geregeld zijn en dat geeft onnodige frustratie. Daarom hieronder een korte toelichting op de procedure bij het verkrijgen van de eerste erkenning en het hernieuwen van een bestaande erkenning. De informatie staat ook op onze website.

Verkrijgen van een eerste erkenning

1e stap
Het opleidingsinstituut stuurt een overeenkomst (intentieverklaring), ondertekend door aspirant-opleider en opleidingsinstituut, naar de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) voor de start van een visitatieprocedure. De RGS stuurt daarop een aanvraagformulier voor de eerste erkenning. Stuur dit aanvraagformulier op tijd terug.

2e stap
Zodra de procedure is gestart vragen wij je het digitale Leerwerkplan in te vullen. In de mail leggen we het waar en hoe uit.

3e stap
De RGS beoordeelt de aanvraag zodra formulier en bijlagen zijn ontvangen. Indien nodig vragen ze om aanvullende informatie. Na verwerking verzoekt de RGS een visitator om contact met je op te nemen voor een visitatiebezoek.

Afronding
De RGS neemt binnen acht weken na ontvangst van het visitatieverslag een beslissing. Je ontvangt hierover per fysieke post bericht.

Hernieuwen van een bestaande erkenning

1e stap:
Ongeveer vier maanden voor het einde van de lopende erkenning krijg je per e-mail een formulier van de RGS. Vul dit digitaal in en mail het terug. Het ondertekende handtekeningenformulier kun je scannen en meesturen, of per post aan de RGS versturen.
Je hebt hiervoor acht weken de tijd. Alleen als je het op tijd regelt ontvang je de hernieuwde erkenning op tijd. De RGS toetst de aanvraag aan de eisen uit het Kaderbesluit CHVG. Hierbij onderzoekt ze ook of je in de afgelopen periode hebt voldaan aan je opleidersverplichtingen. Het is mogelijk dat de RGS besluit om een visitatie te doen, alvorens een besluit te nemen.

2e stap
De RGS bericht ons dat je een aanvraag voor hernieuwing hebt ingediend. Ons wordt gevraagd om de RGS te informeren over jouw opleiderschap in de afgelopen jaren. Onderdeel daarvan is de datum van een goedgekeurd Leerwerkplan. Het Leerwerkplan is het digitale document op Make-a-Match (http://mam.hovumc.nl/) waarin je alle gegevens van de praktijk verwerkt.

Afronding
De RGS stuurt je het besluit en per fysieke post toe. Soms wordt aan een besluit een voorwaarde of bepaling toegevoegd. Lees de informatie goed door en controleer of alles klopt.

Einde erkenning
De RGS maakt je erop attent dat jouw erkenning komt te vervallen in de volgende situaties:

    • Je bent – al dan niet tijdelijk – niet meer bevoegd om als huisarts te werken.
    • De praktijksituatie is in belangrijke mate gewijzigd (bijvoorbeeld door verhuizing). In geval van een verhuizing stel je de RGS hiervan op de hoogte, om te laten beoordelen of de erkenning in stand kan blijven.
    • Je hebt gedurende twee achtereenvolgende jaren geen aios opgeleid.
    • Het opleidingsinstituut heeft de opleidingsovereenkomst met jou beëindigd.
    • Je hebt geen aanvraag tot hernieuwing van de erkenning ingediend.

Vragen en contact

Als je vragen hebt over het invullen van de aanvraag tot erkenning en je wilt daarover contact met de RGS, dan kan dat via erkenning@fed.knmg.nl of 030-28 23 904.

Als je contact wilt met iemand van het opleidingsinstituut, dan kun je terecht bij Sylvia el Gannouti (s.elgannouti@vumc.nl of 020-444 1795).